Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică cu vârsta minimă de 14 ani poate depune personal o cerere-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Totodată, persoanele care se prezintă la ghișeu vor putea solicita ca cererea să fie tipărită din sistemul informatic, situație în care le revine doar sarcina semnării acesteia.

Când solicitanul se prezintă personal la ghișeu, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie sau certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă etc.).

În cazul persoanelor fizice de până la 14 ani, certificatul de cazier judiciar se poate obține de către părinte sau tutore, în baza cererii tip motivate, completate cu datele de stare civilă ale minorului.

Dacă solicitantul este părintele, acesta va prezenta în original actul său de identitate și certificatul de naștere al minorului.

Dacă solicitantul este tutorele minorului, acesta va prezenta în original actul său de identitate, certificatul de naștere al minorului și decizia de instituire a tutelei.

Persoanele fizice aflate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Pentru identificarea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României, precum și pentru obținerea de informații privind procedurile specifice de lucru, se poate accesa pagina de internet www.mae.ro.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

-    în ţară, de către avocatul persoanei fizice în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din Romănia nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, de alt împuternicit, pe baza unei procuri autentificate de către notarul public;

-    în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conţinutul procurii, respectiv al împuternicirii avocațiale trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana sau, după caz, avocatul care a fost mandatat, scopul şi durata mandatului.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, acesta va prezenta un act de identitate original, aflat în termenul de valabilitate, iar cererea va fi însoţită de procura autentificată în condiţiile legii/ împuternicirea avocațială.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia.

Certificatele de cazier judiciar pentru persoane fizice vor fi tipărite pe coli de format A4 și vor fi individualizate prin seria și numărul unic imprimate în partea din dreapta, sus, generate automat de Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român.

Pentru cetățenii români, certificatul de cazier judiciar se eliberează de regulă pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, fără a fi percepute taxe pentru prestarea serviciului.

Certificatele de cazier judiciar se eliberează în limba oficială a statului, respectiv limba română.

Procedura de obţinere a certificatului de cazier judiciar

pentru cetăţenii străini

La data de 22.12.2022 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 1244 - Legea nr. 363/2022 privind stabilirea cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a sistemului centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.  Prin această lege, au fost stabilite măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/816 şi a fost transpusă Directiva UE 2019/884, modificându-se astfel şi Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare.

Una dintre modificările importante aduse Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare o reprezintă procedura de obţinere a certificatului de cazier judiciar pentru cetăţenii străini.

Astfel, potrivit art. 17 alin. 2 din actul normativ anterior invocat, la certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetăţeni ai unui stat membru, altul decât România, se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetăţenie, obţinut în condiţiile art. 30.  La certificatul de cazier judiciar eliberat resortisanţilor unei ţări terţe se ataşează şi extrasul din cazierul judiciar al statelor membre care deţin informaţii cu privire la condamnarea acestora pe teritoriul statului lor, obţinut în condiţiile art. 30.

Potrivit prevederilor art. 30, alin. 3 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „când cetăţeanul unui stat membru adresează o cerere pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, această unitate transmite, în termen de 3 zile, o copie a cererii către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.”

În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative adresează autorității centrale a statului membrui, o cerere de extras din cazierul judiciar. Cererile se transmit prin intermediul Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar European – ECRIS, respectând modalitățile de organizare și facilitare a schimburilor de informații prevăzute în Decizia-cadru 2009/315/JAI și în Decizia 2009/316/JAI.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. 2 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, răspunsul la cererea formulată de o persoană fizică pentru obținerea de informații privind propriul cazier judiciar se transmite în termen de douăzeci de zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea, iar potrivit prevederilor art. 30 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, autoritățile române eliberează solicitantului extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.

Lista subunităţilor de poliţie care eliberează certificate de cazier judiciar, precum şi programul de lucru cu publicul al ghişeelor, se găsesc afişate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii