Date de contact pentru modele de cerere privind activitatea Direcției de Investigații Criminale:

 

Model de cerere privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale

 

1. Model cerere persoană fizică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 1) prevăzută la art. 2 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau îşi are reşedinţa solicitantul, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate (în original);

c. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (în original);

d. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 10 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

2. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de deţinere a detectoarelor de metale (Anexa 2) prevăzută la art. 3 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform modelului prevăzut mai sus;

b. buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal al instituţiei, precum şi ale angajaţilor care vor utiliza detectorul de metale pentru executarea sarcinilor de serviciu (în original);

c. statutul societăţii (în original);

d. actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (xerocopie şi original);

e. chitanţa emisă de unităţile C.E.C., din care să reiasă că a fost achitată suma de 20 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

3. Model cerere persoană juridică obţinere autorizaţie de comercializare a detectoarelor de metale (Anexa 3) prevăzută la art. 6 lit. a din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale.

Cererea se soluţionează de către unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social persoana juridică solicitantă, în termen de 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, respectiv:

a. cerere-tip, completată conform prevăzut mai sus;

b. actul de înregistrare a societăţii, împreună cu statutul (în original), din care să rezulte că are ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale;

c. actul de identitate al administratorului societăţii, precum şi ale tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (în original);

d. chitanţă din care să reiasă că a fost plătită la C.E.C. suma de 30 lei reprezentând taxa pentru autorizaţie;

     Menţionăm că agentul comercial solicitant trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute la art. 5 şi art. 7 din O.M.A.I. 251/31.05.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea şi comercializarea detectoarelor de metale, respectiv: să aibă prevăzut în obiectul de activitate al societăţii comercializarea detectoarelor de metale şi spaţiul destinat comercializării detectoarelor de metale trebuie să aibă un afişaj stradal cu denumirea agentului economic şi a obiectului de activitate şi totodată să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să se încheie contract de prestări de servicii cu o societate de pază şi securitate sau să aibă pază proprie permanent.

 

Model de cerere privind detectivii particulari

 

1. Condiții necesare dobândirii calității de detectiv particular:

    În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

 

2. Acte necesare pentru susținerea examenului de atestare a calității de detectiv particular:

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti următoarele acte:

a) cerere;

b) curriculum vitae;

c) actul de studii;

d) actul de absolvire a unui curs de specialitate;

e) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;

f) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5, alin. 1, lit. ,,e”;

g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.

 

3. Examenul de dobândire a calității de detectiv particular:

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular,

(1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1), se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

 

4. Societăţi specializate și cabinete individuale de detectivi particulari:

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular,

(1) Detectivul particular își poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăților specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenți ai facultății de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranței naționale cu grad de ofiţer şi să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5, lit. ,,c”, ,,d”, ,,e” şi ,,f”.

(4) Asociații sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, înființate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5, lit. ,,d” și ,,e”.

5. Obținerea licenței de funcționare a Societăţilor specializate și a cabinetelor individuale de detectivi particulari (acte și condiții necesare):

În conformitate cu Normele de aplicare a Legii nr. 329 din 8 iulie 2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, stabilite prin H.G. nr. 1.666, din 7 octombrie 2004, modificată prin H.G. nr. 757 din 11 octombrie 2017,

2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/acţionarii societăţilor specializate trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5, lit. ,,d” și ,,e” din Legea nr. 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2.2. Pentru obținerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:

a) cerere adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcţia de Investigaţii Criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social/administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax;

b) copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social/administrativ şi pentru punctele de lucru;

c) pentru conducătorii executivi ai societăţii - diploma de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari (cu excepția conducătorilor executivi ai societăţii care au îndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer);

d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi;

e) statutul cabinetului individual de detectiv particular;

g) certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi;

h) lista cu mijloacele materiale-tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească;

i) regulamentul de organizare şi funcţionare.

   

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii