Recunoașterea certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular

Documentele necesare constituirii dosarului pentru înființarea unei societăţi specializate/cabinet individual de detectiv particular

Exercitarea profesiei de detectiv particular este reglementată de următoarele acte normative:

 • Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.666 /2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

În baza Legii nr. 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia de Investigaţii Criminale eliberează licenţele de funcţionare pentru societăţile specializate/cabinetele individuale de detectivi particulari, având ca obiect unic de activitate – activităţi de investigaţii – cod CAEN 8030.

"Art. 2. - (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţioneazã în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane.

(2) Obiectul de activitate al societãţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

Legea reglementează condiţiile în care se emit aceste licenţe cât şi pe cele care trebuie să le îndeplinească conducătorii executivi ai societăţilor specializate/ cabinetelor individuale, iar documentele necesare sunt menţionate în H.G. nr. 1666/2004 - Normele de aplicare a legii, şi anume :

"Art. 2. - (3) Conducãtorii executivi ai societãţilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolvenţi ai facultãţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi sa îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).

(4) Asociaţii sau actionarii persoane fizice ai societãţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie sa îndeplineascã cumulativ condiţiile prevãzute de art. 5 lit. d) şi e)."

Norme:

2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/actionarii societăţilor specializate trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducătorii societăţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, următoarele documente:

 • Cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social / administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax.
 • Copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social / administrativ şi pentru punctele de lucru.
 • Pentru conducătorii executivi ai societăţii – originalul și copia diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinţe din care să reiasă că au îndeplinit funcţia de lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer.
 • Avizul prevăzut de art. 5, lit f) din Legea 329/2003, în copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari.
 • Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi şi pentru asociaţii sau acționarii persoane fizice.
 • Originalul și copia statutului cabinetului individual de detectiv particular.
 • Copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi.
 • Copie a certificatului de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului.
 • Certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi.
 • Lista cu mijloacele materiale – tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Dosarul cu documentele menţionate se depune la inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se înfiinţează societatea/cabinetul de detectiv particular, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Situatie SC si cabinete detectivi la 31.12.2022

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European;
 • posedă cel puțin studii medii și este absolvent al unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale, ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
 • este apă din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu desfășoare o activitate care implică exercițiul autorității publice;
 • a obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz;
 • a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular conform prevederilor art. 7 din Legea 329/2003, ori deține un certificat de calificare în această profesie, sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European;

Cetățenii din statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular, pot desfășura activitățile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condițiile Legii 329/2003, exclusiv în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluționării cazului ce face necesară prezența acestora în România. Cetățenii din statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European fac dovada calității de detectiv particular care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de proveniență.

Cetățenii din statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European dobândesc calitatea de detectiv particular pe teritoriul României:

 • prin recunoașterea de către Inspectoratul General al Poliției Române a certificatului de calificare în această profesie, sau a atestatului similar eliberat în unul dintre statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România sau 
 • prin promovarea examenului de atestare a calității de detectiv particular conform art. 7 din Legea 329/2003.

Cetățenii din statele membre ale U.E. și ale Spațiului Economic European pot face dovada îndeplinirii condiției prevăzute la art. 5, alin. (1), lit. c) din Legea 329/2003 cu documentele echivalente celor prevăzute la art. 6, alin. (1), lit. e) din același act normativ, eliberate de autoritățile competente din unul dintre aceste state.

Documentele care atestă formarea în profesie sau experiența profesională solicitate conform art. 2, alin. (3) și art. 5, lit b) din Legea 329/2003, eliberate în unul dintre statele membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European se recunosc în scop profesional de către Inspectoratul General al Poliției Române conform Legii 200/2004.

Documentele care atestă studiile medii și universitare eliberate în străinătate, prevăzute la art. 2, alin. (3) și la art. 5, lit. b) din Legea 329/2003 se recunosc de către Ministerul Educației și Cercetării.

Procedura de recunoaștere se efectuează conform O M.A.I. nr. 620/2005.

Documente necesare obținerii atestatului de detectiv particular:

 • Cerere adresată inspectoratului județean de poliție pe raza căruia domiciliază solicitantul, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
 • Curriculum vitae.
 • Actul de studii, în original și în copie, sau după caz, adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atrbuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale.
 • Actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie.
 • Certificate medicale și de atestare psihologică eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv un laborator autorizat.
 • Declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevăzută de art. 5, alin. (1), lit. e) din Legea 329/2003.
 • Dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștințelor, stabilit în conformitate cu dispozițiile legale.
 • Copiile actelor de studii și după caz adeverință, precum și a actului de absolvire a unui curs de specialitate.

Documentele se depun la inspectoratul județean de poliție pe raza căruia domiciliază solicitantul, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Originalul documentelor mai sus menționate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Anexa HG 1666 / 2004

Legea 329 / 2003

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii