Licențierea societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

Formalitățile necesare licențierii pentru desfăşurarea activităților de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

În vederea obţinerii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei şi/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societăţii/entității comerciale prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea/entitatea comercială îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:

1) cererea de acordare a licenţei de funcţionare (Anexa 4), datată, înregistrată la societate/entitatea comercială şi semnată de administratorul/titularul acesteia;

2) certificatul de înregistrare a societăţii/entității comerciale la Oficiul Registrului Comerţului;

3) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii/entității comerciale. În domeniile de activitate este necesar să se regăsească codurile CAEN corespondente activităţilor solicitate în cererea de licenţiere, după cum urmează:

• pentru activitatea de instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor fără monitorizare, codul 4321 – lucrări de instalaţii electrice;

• pentru activitatea de instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor monitorizate, codul 8020 - activităţi de servicii privind sistemele de securizare;

•  pentru activitatea de proiectare a sistemelor, codul 7112 - activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea. Codurile menţionate pot fi domenii de activitate principale sau secundare.

4) documente privind dovada existenţei sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat. Dovada se poate face prin certificatul constatator care să cuprindă menţiuni referitoare la sedii şi activităţi autorizate conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, pentru toate activităţile solicitate prin cererea de licenţiere;

5) documente privind dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 19 alin. (10) din Lege de către conducătorul societăţii/entității comerciale:

• actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetăţeniei şi a vârstei;

• curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

• declaraţia pe propria răspundere cu privire la obligaţia păstrării confidenţialităţii datelor şi informaţiilor obţinute în procesul muncii, potrivit art. 29 din Lege;

• certificatul de competenţe pentru ocupaţia "proiectant sisteme de securitate", "inginer sisteme de securitate" ori "tehnician sisteme de securitate";

• dovada calităţii conducătorului desemnat să conducă activitatea tehnică (certificatul constatator eliberat de ORC, actul constitutiv al societății/entității comerciale, fişa postului – după caz);

6) regulamentul de organizare şi funcţionare (Anexa 24), în două exemplare, întocmit cu respectarea modelului postat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliţiei Române, adaptat specificului societăţii şi asumat de conducător.

Documentaţia se depune într-un exemplar, în format letric şi în format electronic pe suport CD care conţine un fişier format „pdf”, cu documentele scanate la o rezoluţie adecvată pentru a nu altera conţinutul acestora şi să fie posibilă transmiterea prin e-mail.

Documentele prevăzute la punctele 2-6, se depun în copie certificată, însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar în cazul în care acestea nu deţin licenţa sau autorizaţia prevăzută mai sus, trebuie să urmeze procedurile de licenţiere prevăzute de legislaţia din România, depunând documente similare celor prevăzute la art. 76 din Anexa la H.G. nr. 301/2012, traduse şi legalizate.

După depunerea tuturor documentelor, unitatea de poliţie competentă verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se eliberează la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei.

În vederea verificării îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduită cetăţenească, organele de poliţie competente efectuează investigaţii şi verificări la domiciliu sau reşedinţă, locurile de muncă anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduită cetăţenească se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezează drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunităţii cu care un anumit individ interacţionează la un moment dat.

Avizul prevăzut la art. 31 alin. (3) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licenţa de funcţionare prevăzută la art. 31 alin. (1) din Lege sau ulterior obţinerii acesteia. Avizul îşi încetează valabilitatea în momentul pierderii calităţii de conducător al societăţii/entităților comerciale prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008, specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției sau neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

Licenţa se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii şi poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate.

Societăţile/entitățile comerciale care au deţinut licenţă şi nu au obţinut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licenţe urmând procedura de licenţiere iniţială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu şi că îndeplinesc condiţiile de licenţiere.

După eliberarea licenţei de funcţionare, Inspectoratul General al Poliţiei Române înscrie datele de identificare şi contact ale societăţii/entității comerciale în Registrul naţional al societăţilor licenţiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliţiei Române.

Licenţele se ridică de la unităţile de poliţie la care au fost depuse documentaţiile, cu excepţia celor depuse la DGPMB sau IPJ Ilfov, care se ridică de la sediul Direcţiei de Ordine Publică din Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr.83-85, sector 5.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii