05 Iunie 2014

Reînnoirea licenţelor de funcţionare deţinute de societăților specializate în domeniul pazei și protecției


Reînnoirea licențelor societăților specializate în domeniul pazei și protecției

Formalitățile necesare reînnoirii licențelor pentru desfăşurarea activităților în domeniul pazei și protecției, potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

În vederea obţinerii reînnoirii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie, reprezentantul legal al societăţii depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:

1) cererea de reînnoire a licenţei de funcţionare (Anexa 3), datată, înregistrată la societate şi semnată de administratorul societăţii; În conţinutul adresei se va preciza: obiectul cererii, adresa sediului administrativ, datele de contact: telefon, fax, pagina web, adresă e-mail şi numele în clar al reprezentantului societăţii;

2) licenţa în original;

3) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu situaţia la zi a societăţii comerciale, în formă extinsă, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale. În domeniile de activitate este necesar să se regăsească codul CAEN 8010 ca activitate principală;

4) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberat societăţii pentru clasele corespondente activităţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;

5) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnico-materială a societăţii, conform anexei;

Depunerea documentaţiei de reînnoire a licenţelor, potrivit art. 28 alin. (1) din Anexa la HG nr. 301/2012, se face cel puţin cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Documentaţia se depune într-un exemplar, în format letric şi în format electronic pe suport CD care conţine un fişier format „pdf”, cu documentele scanate la o rezoluţie adecvată pentru a nu altera conţinutul acestora şi să fie posibilă transmiterea prin e-mail.

Documentele prevăzute la punctele 3-4, se depun în copie certificată, însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

Acordarea reînnoirii licenţei de funcţionare se face cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 din anexa HG nr. 301/2012.