Unitatea de Implementare a Proiectelor (U.I.P.) este unitatea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, coordonată de către Adjunctul Inspectorului General al Poliţiei Române şi subordonată funcţional Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerului Afacerilor Interne.

Această unitate are în structura organizatorică 2 servicii, conduse în mod direct de câte un şef de serviciu şi subordonate nemijlocit directorului Unitatea de Implementare a Proiectelor - raporturile dintre acestea fiind de colaborare şi consultare reciprocă.

Unitatea de Implementare a Proiectelor asigură coordonarea unitară a procesului de atragere, programare și implementare a fondurilor externe nerambursabile, cu aplicabilitate în domeniul de competență al Poliției Române.

În scopul îndeplinirii activităţilor ce-i revin în competență, U.I.P. are următoarele atribuții:

 

a)      contribuie la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor externe nerambursabile, la nivel central şi teritorial, prin valorificarea, în raport cu posibilităţile de implementare în bune condiţii, a oportunităţilor de finanţare;

b)     desfăşoară, în colaborare cu structurile beneficiare, activitatea de programare, contractare, implementare, raportare şi monitorizare a proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;

c)      gestionează participarea specialiştilor Poliţiei Române, în calitate de experţi, în cadrul proiectelor de twinning, în cadrul altor instrumente finanţate de programele Uniunii Europene sau alte mecanisme externe;

d)     coordonează participarea unităţilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române în proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile;

e)      urmăreşte participarea specialiştilor Poliţiei Române la vizite, vizite de studiu, seminarii sau alte activităţi organizate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă în cadrul cărora I.G.P.R. este partener;

f)       elaborează cadrul informaţional adecvat fundamentării deciziilor conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române în domeniul asigurării surselor de finanţare a proiectelor prioritare, în funcţie de eligibilitatea acestora pentru finanţare din fonduri externe nerambursabile;

g)      promovează proiectele proprii ale Inspectoratului General al Poliţiei Române în cadrul programelor de finanțare externă nerambursabilă şi asigură elaborarea documentaţiei şi a fişelor de proiect necesare, avizarea şi aprobarea acestora de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi, respectiv, Comisia Europeană, Autorităţi de Management competente sau alți finanțatori;

h)     promovează propuneri și implementează proiecte finanțate din sumele primite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, rezultate în urma valorificării bunurilor mobile şi imobile confiscate;

i)        monitorizează alături de beneficiari/structurile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu contractul/comanda semnat/semnată;

j)        ţine evidenţa repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile alocate prin proiectele europene cu finanţare nerambursabilă, conform destinaţiei şi scopurilor prevăzute în program;

k)     întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor existente;

l)        asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu structurile implicate din cadrul Comisiei Europene, Ministerului Afacerilor   Interne, Autorităţi de Management sau cu alteorganisme/instituții competente;

m)   pune la dispoziţia structurilor de control şi audit toate datele şi informaţiile gestionate la nivelul acestei structuri;

n)     organizează şi păstrează arhiva documentaţiei proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe perioada legală;

o)     împreună cu structurile centrale, structurile teritoriale sau alte structuri subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, realizează elaborarea fişelor de proiect pentru alte programe finanţate la nivel european;

p)     împreună cu structurile de specialitate şi unităţile beneficiare din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, elaborează specificaţiile tehnice pentru acele categorii de bunuri sau servicii stabilite potrivit procedurilor interne de lucru în sarcina acestei structuri, ce urmează a fi achiziţionate în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă;

q)     coordonează/consiliază unităţile beneficiare, în privinţa implementării proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, a respectării şi aplicării procedurilor de implementare pe toată durata desfăşurării acestora;

r)       asigură membrii în echipele de proiect cu diferite roluri: ofițerul responsabil de implementarea proiectului, ofițerul responsabil de monitorizarea implementării proiectului, etc.

s)      coordonează încheierea parteneriatelor în domeniul proiectelor/programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

t)       elaborează rapoarte privind stadiul derulării proiectelor după încheierea fiecărei etape, precum şi la finalizarea acestora;

u)     raportează, ori de câte ori solicită conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, evoluţia implementării proiectelor şi gradul de îndeplinire a rezultatelor asumate;

v)     constituie punct unic de contact pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, pentru toate structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Program audienţe: 

În fiecare zi de marți  în intervalul orar 15.00 - 16.00

Adresa:

Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5