ATRIBUŢII BIROULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI MISIUNI

 

  1. coordonează, îndrumă şi controlează structurile de relaţii internaţionale / ofiţerii însărcinaţi la nivelul unităţilor centrale şi teritoriale subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, în fundamentarea şi realizarea documentaţiei necesare elaborării de proiecte ale documentelor de cooperare internaţională la care Inspectoratul General al Poliţiei Române, în nume propriu sau ca împuternicit al Ministerului Afacerilor Interne, urmează să fie Parte, organizează şi participă la negocierea, definitivarea, semnarea şi promovarea spre aprobare a documentelor de cooperare încheiate, iar, ulterior, urmăreşte aplicarea acestora;
  2. ţine evidenţa tuturor documentelor de cooperare internaţională încheiate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor centrale şi teritoriale subordonate, cu structuri similare din alte state, cu instituţii sau organizaţii internaţionale, în domeniul de competenţă al Inspectoratului General al Poliţiei Române, coordonează, conduce şi monitorizează realizarea de către structurile de specialitate/ofiţerii desemnaţi din subordine, a măsurilor, acţiunilor şi activităţilor convenite prin aceste documente, centralizează şi promovează spre aprobare propunerile necesare pentru participarea ofiţerilor de poliţie la comisiile mixte prevăzute în documentele sus-menţionate, şi actualizează periodic nominalizările pentru componenţa acestora;
  3. ţine la zi evidenţa acţiunilor de cooperare internaţională efectuate şi analizează periodic, la termenele stabilite sau conform dispoziţiilor factorilor abilitaţi, stadiul realizării Planului de Relaţii Internaţionale, prezentând în baza solicitărilor direcţiilor beneficiare propuneri pentru realocarea fondurilor disponibile, respectiv, pentru solicitarea de resurse suplimentare;
  4. asigură difuzarea către toate structurile interesate a documentaţiei necesare pentru trecerea la executarea efectivă a activităţilor aprobate;
  5. asigură întocmirea şi actualizarea periodică a unor fişe documentare de spaţiu, analize, sinteze şi puncte de vedere privind aspectele de interes din situaţia internaţională în domeniile de competenţă ale Poliţiei Române, documentele necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea vizitelor în străinătate ale conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi pentru primirea în ţară a persoanelor de rang similar;
  6. analizează documentele elaborate de unităţile Inspectoratului General al Poliţiei Române, în legătură cu organizarea, planificarea şi desfăşurarea acţiunilor de cooperare internaţională ale Poliţiei Române şi întreprinde demersurile necesare  pentru avizarea sau aprobarea acestora;
  7. centralizează, analizează şi participă la întocmirea de observaţii şi propuneri motivate la proiecte de: convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale, acte normative cu caracter intern asupra cărora a fost consultat Inspectoratul General al Poliţiei Române, conform competenţelor specifice;
  8. în conformitate cu prevederile şi competenţele ce-i revin ţine legătura cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură români, solicitând consultanţă şi asistenţă generală în problematici de interes;
  9. întocmeşte puncte de vedere privind procesul de modernizare legislativă şi al procedurilor legale în vigoare, din perspectiva gestionării participării poliţiştilor români la misiuni internaţionale de menţinere a păcii;
  10. contribuie, împreună cu celelalte structuri cu competenţe la activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei personalului Inspectoratului General al Poliţiei Române la misiuni internaţionale de menţinere a păcii, asigurând: comunicare, organizare, transport (inclusiv al armamentului, muniţiei şi al altor materiale) etc.;