Data concursului: 26 August 2017

Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi organizează examen/concurs în ziua de 26.08.2017 pentru ocuparea a 4 posturi vacante de ofiţer de poliţie, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare,  adresei Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 503306 din 04.07.2017, înregistrată la secretariatul Serviciului Resurse Umane – I.P.J. Galaţi sub nr. 513227 din 04.07.2017, Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi organizează examen/concurs în ziua de 26.08.2017 pentru ocuparea a 4 posturi vacante de ofiţer de poliţie, în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, respectiv:

 

- ofiţer principal I la Biroul de Investigare a Fraudelor din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, poziţia 1186 din Statul de organizare al unităţii;

- ofiţer I la Biroul de Siguranţă Publică şi Protecţia Călătorilor din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, poziţia 1189/a din statul de organizare a unităţii;

- ofiţer I la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Feroviare Galaţi din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, poziţia 1208/a din Statul de organizare al unităţii;

- ofiţer I la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, poziţia 1276/a din Statul de organizare al unităţii;

 

Capitolul I : Condiţii cumulative necesare pentru participarea la examen/concurs

         

Pot participa  la concurs agenţii de poliţie care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi cerinţe conform menţiunilor din fişele posturilor:

 a.  Pregătire de bază:

•        Studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/specializări: ştiinţe juridice/drept, economic/ştiinţe economice, ştiinţe sociale, politice şi administrative, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

•        Studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii.

b. Să deţină/să obţină autorizaţia/certificat de acces la informaţii clasificate nivel „Secret”

c. să deţină/să obţină avizul pentru numirea în structurile poliţiei judiciare;

d. Să fie declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

e. Să nu fie cercetaţi disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

f. Să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

g. Să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu

 

Conform prevederilor art. 22, alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 3 a O.M.A.I. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de candidaţii înscrişi la concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. Documentul poate fi solicitat în scris secretarului comisiei de concurs.

 

Potrivit art. III, alin. (1) din Legea nr. 152/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, condiţia privind calificativul de cel puţin „bine” în anul 2015, este considerată îndeplinită.

 

Capitolul II. Înscrierea la examen/concurs şi documente necesare, examinarea psihologică

 

 1. Pentru înscrierea la examen/concurs, candidaţii vor prezenta/transmite următoarele documente:
 1. cerere de înscriere adresată şefului Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi; (anexa nr. 2)
 2. curriculum vitae; (anexa nr. 3)
 3.  documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului, în original  (diploma de licenţă şi suplimentul/foaie matricolă  sau adeverinţă de studii care să fie în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor );
 4. actul de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar (candidaţii vor avea asupra lor aceste documente şi în original);
 5. certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz,  hotărâri judecătoreşti privind starea civilă;
 6. declaraţie de cunoaştere şi acceptare a condiţiilor de recrutare; (anexa nr. 4)
 7. declaraţia candidatului cu privire la faptul că este de acord să fie filmat în timpul desfăşurării probelor de concurs; (anexa nr. 5)
 8. adeverinţă eliberată de unitatea de provenienţă (pentru agenţii de poliţie care nu sunt încadraţi la Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi) din care să rezulte că:

- nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

- nu este pus la dispoziţie la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

- calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

i) dosar plic sau dosar cu şină.

În conformitate cu prevederile art. 61 alin.(1) şi (2) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. nr.140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, documentele solicitate în copie se prezintă în original de către candidat pentru realizarea copiilor de către compartimentul cu sarcini de recrutare în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de către secretarul comisiei de concurs şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului după realizarea copiilor. Documentele menţionate pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care nu se mai realizează copii de către secretarul comisiei de concurs.     

 

Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi - Serviciul Resurse Umane din str. Brăilei, nr. 200, Galaţi,  , în perioada 11-17.07.2017,  doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08.00-12.00 şi 13.00-15.00.

Documentele necesare înscrierii transmise prin alte modalităţi decât cele menţionate mai sus (ex. prin poştă, fax,e-mail, prin intermediul altor persoane, etc.) sau după data de 17.07.2017, ora 15.00, nu vor fi luate în considerare.

 

             Candidaţii pot depune o singură cerere de înscriere la concurs , după cum urmează:

a) Înscrierile se fac pe structură, respectiv, Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, pentru funcţiile de Ofiţer principal I la Biroul de Investigare a Fraudelor, poziţia 1186 din Statul de organizare al unităţii şi Ofiţer I la Biroul de Siguranţă publică şi Protecţia Călătorilor, poziţia 1189/A din Statul de organizare al unităţii ;

b) Înscrierile se fac pe post pentru funcţia de Ofiţer I la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Feroviare Galaţi, poziţia 1208/A din Statul de organizare al unităţii;

c) Înscrierile se fac pe post pentru funcţia de Ofiţer I la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, poziţia 1276/A din Statul de organizare al unităţii

         

Capitolul III: Examinarea psihologică

După încheierea perioadei de înscriere, candidaţii înscrişi vor susţine examinarea psihologică care  va fi asigurată de cadre specializate din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din municipiul  Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2.

Locul, data şi ora desfăşurării examinării psihologice vor fi stabilite după încheierea perioadei de înscriere, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi vor fi comunicate în timp util prin afişare pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro,  la secţiunea „carieră”.

Rezultatele la examinarea psihologică vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro,  la secţiunea „carieră”.

          Eventualele contestaţii cu privire la avizul psihologic de inaptitudine se depun personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi - Serviciul Resurse Umane din str. Brăilei, nr. 200, Galaţi, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, conform art. 20 din  O.M.A.I. 23 din 09.03.2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

          Candidaţii nu vor putea solicita reprogramarea testării psihologice.

 

Capitolul IV: Validarea sau invalidarea candidaturilor:

          Dosarele de candidaţilor vor fi verificate de comisia de examen/concurs, în intervalul 17-18.08.2017, iar lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se va afişa, prin grija secretarului de concurs, şi se va posta pe pagina de internet a unităţii, respectiv www.gl.politiaromana.ro,  la secţiunea „carieră”, la data de 21.08.2017.

 

Capitolul  V. Desfăşurarea examenului/concursului

 1. Examenul/ concursul va consta într-o singură probă, test scris, respectiv  rezolvarea unui test grilă cu întrebări din tematica şi bibliografia anexată prezentului anunţ (anexa nr. 1)

Proba scrisă constă în susţinerea unui test  grilă pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video şi se va desfăşura în data 26.08.2017, într-o locaţie ce va fi comunicată în timp util candidaţilor  pe pagina de internet a unităţii www.gl.politiaromana.ro , la secţiunea „carieră.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a testului scris este minimum 7,00.

          Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis” iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

În săli au acces numai candidaţii, după verificarea identităţii acestora, precum şi membrii comisiei şi secretarul acesteia, reprezentanţi ai CNP-ului şi ai organizaţiilor profesionale reprezentative ale poliţiştilor, supraveghetorii şi specialişti în comunicaţii şi informatică, după caz.

          Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii pot părăsi sala şi în situaţii de urgenţă, caz în care aceştia vor fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs.

La finalizarea lucrării sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat va preda, pe baza actului de identitate, comisiei foaia de răspuns şi ciornele, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare.

Până la predarea ultimei lucrări, în sală vor rămâne permanent 5 (cinci) candidaţi sau, dacă numărul acestora este mai mic, toţi candidaţii.

Evaluarea la testul tip grilă se face în prezenţa candidaţilor.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obţinute la concurs şi se aduc la cunoştinţă prin afişare la avizierul unităţii şi prin postare pe pagina de internet a unităţii www.gl.politiaromana.ro , la secţiunea „carieră.

 

 1. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la proba scrisă (testul grilă) poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Contestaţiile se pot depune personal la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi - Serviciul Resurse Umane din str. Brăilei, nr. 200.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor are obligaţia de a soluţiona contestaţiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă (testul grilă) este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi  şi se postează pe pagina de internet -www.gl.politiaromana.ro , la secţiunea „carieră.

 

 1. Interviul de departajare

- În situaţia în care, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

    - Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceloraşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior la avizierul unităţii şi  pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro,  la secţiunea „carieră”.

 

 1. Rezultate finale

          Rezultatul final al concursului se aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la avizierul unităţii şi  pe pagina de internet a instituției www.gl.politiaromana.ro,  la secţiunea „carieră”.

 

Capitolul VI: Alte precizări

 

a.  Sunt declaraţi "admis" la concurs, pentru posturile din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi, respectiv Ofiţer principal I la Biroul de Investigare a Fraudelor, poziţia 1186 din Statul de organizare al unităţii şi Ofiţer I la Biroul de Siguranţă publică şi Protecţia Călătorilor, poziţia 1189/A din Statul de organizare al unităţii, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari la testul scris, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba de concurs, în limita numărului de posturi pentru care au candidat, conform opţiunilor exprimate în scris, după rămânerea definitivă a rezultatelor obţinute.

b. Este declarat „admis” pentru postul de Ofiţer I din cadrul Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Feroviare Galaţi, poziţia 1208/A din Statul de organizare al unităţii, candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris, conform opţiunii exprimate în scris, după rămânerea definitivă a rezultatelor obţinute.

c. Este declarat „admis” pentru postul de Ofiţer I de la Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, poziţia 1276/A din Statul de organizare al unităţii, candidatul care a obţinut nota cea mai mare la testul scris conform opţiunii exprimate în scris, după rămânerea definitivă a rezultatelor obţinute.

Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie.

Încadrarea acestora se face pe o perioadă de probă de 12 luni, iar numirea se face în funcţia de ofiţer IV, corespunzătoare gradului profesional de subinspector de poliţie.

Relaţii suplimentare cu privire la actele şi documentele necesare participării la examen/concurs, tematică, bibliografie, organizarea şi desfăşurarea acestuia se pot obţine, la sediul situat pe strada Brăilei, nr. 200, în municipiul Galaţi, Serviciul Resurse Umane, sau la telefonul 0236/407000, int. 20113 (inspector principal de poliţie IORGU MIHĂIŢĂ-GABRIEL), de luni până vineri, între orele 08.00-16.00.

Candidaţii înscrişi au obligaţia de a urmări  Avizierul S.R.P.T. Galaţi şi I.P.J. Galaţi precum şi site-urile www.gl.politiaromana.ro , www.politiaromana.ro la secţiunea „carieră” şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare a calendarului concursului, conform Graficului de concurs (anexa nr. 6)

Şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Galaţi şi preşedintele comisiei de concurs pot emite precizări/metodologii cu privire la desfăşurarea concursului, pe care le aduc la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin afişarea la avizierul unităţii  postarea pe paginile de internet - www.gl.politiaromana.ro şi www.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră.

 

 

 

Anexa nr. 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

___________________________________

___________________________________

                                                                                                                   APROB

Î/ŞEF SECŢIE

Comisar şef de poliţie

Constandache Ştefan-Marian

 

                      

DOMNULE ŞEF SECŢIE,

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________, judeţul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________ forma de învăţământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________, încadrat (ă) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean __________________________,  Serviciul/Biroul/Secţia _________________________________________________________ în funcţia de ___________________, având gradul profesional ____________________ starea civilă __________________ .

          Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, în sistem centralizat, cu personal recrutat din sursă internă, respectiv prin trecerea agenţilor de poliţie, care îndeplinesc cerinţele de acces stabilite de actele normative în vigoare, în corpul ofiţerilor de poliţie, în vederea încadrării postului vacant de execuţie de ofiţer de poliţie, prevăzut cu funcţia de _____________________________________________________________________ la ___________________________________________________, poziţia _______ din Statul de organizare al unităţii.

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, pe care le îndeplinesc cumulativ, selecţionare şi participare la concurs.

 Am luat cunoştinţă de celelalte dispoziţii ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta cerere ori neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, nu voi fi recrutat(ă)/selecţionat(ă) pentru participarea la concurs.

Am luat cunoştinţă că prezenta cerere este înscris oficial şi că declararea necorespunzătoare a adevărului, dacă produce consecinţe juridice, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform legii.

De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, şi sunt de acord cu prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Îmi asum răspunderea asupra exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele solicitate.

 

Data ______________                                          Semnătura_______________

 Telefon: _________________

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 
 
 

 

 

 

                                                                               

 

 

Curriculum vitae

Europass

Inseraţi fotografia

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Nume, Prenume

Adresă(e)

Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară

Telefon

Fix:

Mobil:

 

Fax(uri)

(rubrică facultativă)

E-mail(uri)

 

 

 

Naţionalitate

 

 

 

Data naşterii

(ziua, luna, anul)

 

 

Sex

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

(rubrică facultativă)

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea

Funcţia sau postul ocupat

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

 

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent

Calificarea / diploma obţinută

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

 

 

Permis(e) de conducere

Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

 

 

Informaţii suplimentare

Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

 

 

Anexe

Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

                             

 

 

Anexa nr. 4

                   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

_________________________________________________________

        __________________________________________________

 

 

 

 

DECLARAŢIE

DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

 

 

 

           Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________ posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP ____________________ cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ___________________________, judeţul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________ forma de învăţământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________, încadrat (ă) la Inspectoratul de Poliţie Judeţean __________________________,  Serviciul/Biroul/Secţia _________________________________________________________ în funcţia de ___________________, având gradul profesional ____________________ starea civilă __________________, în calitate de candidat la concursul organizat de Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi, în sistem centralizat, cu personal recrutat din sursă internă, respectiv prin trecerea agenţilor de poliţie, care îndeplinesc cerinţele de acces stabilite de actele normative în vigoare, în corpul ofiţerilor de poliţie, în vederea încadrării postului vacant de execuţie de ofiţer de poliţie, prevăzut cu funcţia de _____________________________________________________________________la ___________________________________________________, poziţia _______ din Statul de organizare al unităţii, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi admis(ă) la concurs.

 Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele solicitate.

 

 

Data______________                                                                              Semnătura __________

 

 

 

Anexa nr. 5

 

                          R  O  M    N  I  A                                                                                                   

logo          MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                                

                                                                                                                                     

                                                             

  INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE                                

  SECŢIA REGIONALĂ DE TRANSPORTURI

     Operator de date cu caracter personal nr. 64/2007

 

 

Declaraţie

 

          Subsemnatul/subsemnata,________________________________________, candidat/candidată la examenul/concursul de trecere în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie absolvenţi de studii superioare, organizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, în vederea ocupării funcţiilor vacante de                      din                               cadrul ________________________________, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca proba susţinută în cadrul examenului/concursului, să fie înregistrată audio-video.

 

 

Data:____________________                                      Semnătura:_______________

 

 

 

 

Anexa nr. 6

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE TRECERE ÎN CORPULŞ OFIŢERILOR DE POLIŢIE A AGENŢILOR DE POLIŢIE ABSOLVENŢI DE STUDII SUPERIOARE, ORGANIZAT LA NIVELUL POLIŢIEI ROMÂNE

                     

 

 • 11.07 – 17.07.2017 – Perioada de înscriere la concurs (în intervalul orar 08 – 12 şi 13   – 16 , în zilele lucrătoare).

 

 • 19.07– 14.08.2017 – Evaluarea psihologică a candidaţilor - data, ora şi locul desfăşurării evaluării vor fi stabilite de Centrul de Psihosociologie din cadrul  M.A.I., în funcţie de numărul persoanelor înscrise şi vor fi comunicate în timp util candidaţilor prin postare pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”;

 

 • Până la data de 17.08.2017 -  publicarea listei cu rezultatele candidaţilor înscrişi, la evaluarea psihologică,  după transmiterea acestora de către Centrul de Psihosociologie din cadrul M.A.I. pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”;

 

 • Depunerea eventualelor contestaţii la rezultatele la evaluarea psihologică - 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a rezultatelor la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Galaţi;

 

 • 21.08.2017 – Publicarea rezultatelor pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră” în urma activităţii de validare/invalidare a candidaturilor.

 

 • 23 - 24.08.2017 – Planificarea candidaţilor la proba scrisă

 

 • 26.08.2017 – Desfăşurarea probei scrise.

 

 • 26.08.2017 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”. În anunţ se va menţiona ora afişării, de la care curge termenul de 24 de ore de contestare, precum şi locul unde se pot depune contestaţii. În caz de egalitate, se va proceda la organizarea interviului pe subiecte profesionale, caz în care comisiile centrale/comisiile de concurs vor preciza data şi programul activităţilor aferente acestei probe.

 

 • 27.08.2017 – Depunerea contestaţiilor la proba scrisă. Nu se va depăşi termenul de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

 

 • 28 - 29.08. 2016 – Rezolvarea contestaţiilor şi publicarea rezultatelor finale pe pagina de internet a instituţiei www.gl.politiaromana.ro, la secţiunea „carieră”

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de trecere a agenţilor în corpul ofiţerilor de poliţie pentru ocuparea funcţilor de ofiţer din cadrul Secţiilor Regionale de Poliţie Transporturi/Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime

CAPITOLUL I

-          Structura organizatorică a Poliţiei Române.

-          Atribuţiile Poliţiei Române.

-          Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade .

-          Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului.

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor.

-          Recompensarea poliţiştilor.

-          Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.

-          Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor de poliţie judiciară şi încetarea acestei calităţi.

-          Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului.

-          Deontologia măsurilor poliţieneşti.

-          Normele de conduită profesională a poliţistului.

-          Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

BIBLIOGRAFIE

-          Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-          Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.

-          Legea nr. 364/15.09.2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată.O.M.A.I. nr. 1.504/17.11.2006 - privind desemnarea poliţiştilor ca organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor de poliţie judiciară şi încetarea acestei calităţi.

 • H.G. nr. 991 din 25.08.2005 - Codul de etică şi deontologie al poliţistului;

O.G. 27/2002 - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-  O.M.A.I. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă.

CAPITOLUL II

Tipurile de semnalări şi categoriile de date care se introduc în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări.

 •  Biroul SIRENE.

-      Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale.

-      Urmărirea transfrontalieră.

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

- O.U.G. nr.103/13.12.2006 (aprobată prin Legea nr. 104 din 19 aprilie 2007) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

- Legea 677 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL III

 • Competenţa teritorială a poliţiei transporturi.
 • Aplicarea sancţiunilor contravenţionale de către ofiţerii şi agenţii de poliţie transporturi la normele privind transporturile pe căile ferate române.
 • Clasificarea accidentelor şi incidentelor feroviare .
 • Procedura de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare.
 • Organizarea transporturilor feroviare.
 • Reclamaţii administrative în transportul feroviar de călători.
 • Menţiuni obligatorii pe care trebuie să le cuprindă scrisoarea de trăsură în transportul feroviar de marfa.
 • Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii în transportul feroviar de marfă.
 • Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanei - Dispoziţii generale.
 • Formele de pază.
 • Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter special.
 • Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază.
 • Atribuţiile personalului de pază.
 • Obligaţiile ce revin Poliţiei Române, conform prevederilor Legii 333/2003, rep., privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • Contravenţii la Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.
 • Infracţiunile prevăzute în Codul Aerian al României. Competenţa de cercetare a acestor infracţiuni.
 • Infracţiuni la regimul transportului naval. Dispoziţii speciale de procedură.
 • Infracţiuni la regimul pescuitului şi acvaculturii, prevăzute de O.U.G.23/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Infracţiuni silvice.
 • Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările si completările ulterioare. Cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi.
 • Infracţiuni prevăzute de Codul vamal al României.
 • Obligaţiile operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor feroase/neferoase.
 • Conosamentul - definiţie, formele, obiectul, cuprinsul şi clauzele facultative ale conosamentului.
 • Navlul - definiţie, determinarea cuantumului navlului. Contracte de navlosire, definiţie, tipuri.
 • Proceduri şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
 • Regimul juridic al contravenţiilor. Dispoziţii generale.
 • Constatarea contravenţiei. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
 • Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
 • Norme referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.
 • Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE

- Dispoziţia IGPR privind competenţa poliţiei transporturi nr. 150.076/10.06.2014. Dispoziţia IGPR 445/2006 - Norme metodologice privind organizarea conducerea şi desfăşurarea activităţii de patrulare a trenurilor de călători.

- H.G. 203/1994, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 117 din 12 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014), Cap. I, art. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

- OG 29/1997 privind Codul Aerian al României, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG. nr. 23/ 2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG 31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.

- Dreptul Transporturilor - Ediţia 2002, prof. dr. Octavian Căpăţână şi conf. univ. dr. Gheorghe Stancu.

- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL IV

- Infracţiunea. Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. - Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni.

- Cauzele care înlătură răspunderea penală.

- Minoritatea.

- Recidiva, condamnările care nu atrag starea de recidiva, pluralitatea intermediară. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii.

- Infracţiuni contra libertăţii persoanei.

- Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private.

- Infracţiuni contra patrimoniului.

- Infracţiuni contra autorităţii.

- Infracţiuni de corupţie.

- Infracţiuni de serviciu.

- Infracţiuni de fals - falsuri în înscrisuri.

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate.

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

- Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale.

- Probele şi mijloacele de probă şi procedeele probatorii.

- Urmărirea penală. Dispoziţii generale. Sesizarea organelor de urmărire penală. Efectuarea urmăririi penale. Reluarea urmăririi penale. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.

- Reguli privind înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale.

- Înregistrarea dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului.

- Sesizarea evenimentelor şi luarea primelor măsuri.

- Deplasarea la faţa locului.

- Organizarea activităţii de cercetare la faţa locului.

BIBLIOGRAFIE

- Codul Penal.

- Codul de Procedură Penală.

- Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 - nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.

- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorilor.

- Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 182/14.08.2009 - nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului.

CAPITOLUL V

- Contravenţii care se aplică pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

- Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice.

- Sancţiunile care se aplică pentru încălcarea legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

- Clasificarea din punct de vedere al gradului de risc, a competiţiilor sau jocurilor sportive.

- Obligaţiile organizatorului de competiţii sau jocuri sportive pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă.

- Constatarea contravenţiei.Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

- Analiza situaţiei operative conform metodologiei de elaborare a Planului unic de ordine şi siguranţă publică.

- Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat. Intervenţia la evenimente.

- Organizarea cooperării şi colaborării în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

- Principalele structuri ale poliţiei de ordine publică.

- Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin SNUAU.

- Intervenţia la evenimente. Documentele care se întocmesc şi circuitul acestora.

- Circulaţia pe drumurile publice - Contravenţii şi sancţiuni pentru fapte săvârşite de către persoane juridice.

- Obligaţiile administratorului căii ferate şi ale administratorului drumului public la intersecţia unei căi ferate cu un drum public.

- Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule.

- Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.

- Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 295/2004 rep., privind regimul armelor şi muniţiilor, modificată şi completată - contravenţii.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,.

- Legea nr. 60/1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările si completările ulterioare.

- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 184/2007 privind Planul unic de ordine şi siguranţă publică.

- Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi concepţia de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 26/2015.

- Dispoziţia nr. 207/10.04.2006 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.

- Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 46 din 01.07.2015 privind reglementarea unitară a modelelor „Fişei de intervenţie la eveniment” şi a „Raportului cu activităţile desfăşurate”.

- Adresa Direcţiei de Ordine Publică, nr. 436.923/10.07.2015, precizări privind Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 46 din 01.07.2015.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/04.10.2006, actualizată.

- H.G. nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1391/2006.

- Legea nr. 295/2004 rep., privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

CAPITOLUL VI

- Clasificarea informaţiilor.

- Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare.

- Modalitatea de eliberare/retragere a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu.

- Accesul la informaţii clasificate.

- Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

- Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic.

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.
 • H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTA: In vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată, ce va fi adusă la zi în raport cu modificările normative adoptate până la data publicării anunţului de concurs

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii