Data concursului: 13 Martie 2021

ANUNŢ privind ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, existent la nivelul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul de Biocriminalistică - Laboratorul de genetică, prevăzut cu funcția de ofițer specialist II (expert criminalist), la poziția 1572 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

R O M Â N I A

Ministerul afacerilor interne

Inspectoratul General al Poliţiei Române

COMISIA DE CONCURS

N E S E C R E T

Bucureşti

Nr. 224461 din 10.02.2021

Ex. unic

 

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I - Posturi scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, existent la nivelul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul de Biocriminalistică - Laboratorul de genetică, prevăzut cu funcția de ofițer specialist II (expert criminalist), la poziția 1572 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Secţiunea a-II-a - Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25                lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează.

 

 

CERINȚELE POSTULUI:

 

 1. Serviciul de Biocriminalistică - Laboratorul de genetică, funcția de ofițer specialist II (expert criminalist), la poziția 1572 din statul de organizare al unității:

 

 • Pregătire de bază: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: biologie, biochimie, chimie, medicină / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: biologie (specializările „biologie” şi „biochimie”), chimie, sănătate (numai specializările „medicină” şi „laborator clinic”);
 • Pregătire de specialitate: - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: biologie, biochimie, chimie sau medicină.

 

Atenţie! Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a - Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea se realizează, în perioada 10 - 19.02.2021 (pe data de 19.02.2021 doar până la ora 16:00), online la adresa de e-mail tcoinc@politiaromana.ro

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 19.02.2021, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Având în vedere faptul că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivelul Poliției Române, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor menționate mai jos, în volum complet, ce vor fi scanate și transmise împreună la adresa de e-mail menţionată în anunţ, în format .pdf.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, la adresa indicată în anunț, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

Înscrierea candidaților se va realiza menţionând postul pentru care candidează (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de I.G.P.R. pentru ocuparea postului vacant existent la nivelul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul de Biocriminalistică - Laboratorul de genetică, corespunzător funcției de ofiţer specialist II (expert criminalist), prevăzut la poziţia 1572 din statul de organizare al unității).

 

Documente necesare înscrierii:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2);
 • Curriculum-vitae;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/ foaia matricolă la diploma de licență);

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data finalizării studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale);

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • declarație aviz psihologic, dacă este cazul (Anexa nr. 4);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat agentul, emisă ulterior publicării prezentului anunț, din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

 

 

Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

              

Atenţie! Candidaţii care nu transmit, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv 19.02.2021, ora 16:00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de candidat.

 

Atenţie! Candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise la înscriere, documente  care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

 

În situaţia în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

 • documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate, datate și semnate, iar ulterior scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);
 • toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier .pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (ex: Popescu Ioan - dosar de recrutare inscriere concurs criminalistica etc.);
 • documentele vor fi scanate în format .pdf, candidații urmând a verifica, înaintea transmiterii, conținutul fișierului .pdf scanat, respectiv faptul că acesta conține toate documentele și că fiecare document este scanat integral (ex: diploma de licență este scanată față verso) și este lizibil;
 • documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic, printr-un singur e-mail (ca atașament la e-mail), mărimea totală a documentelor transmise de către candidat (fișierul .pdf atașat e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;
 • e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (ex: Popescu Ioan - dosar de recrutare inscriere concurs Criminalistică).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și vor fi prezentate comisiei de concurs la momentul desfășurării activității de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă de e-mail, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul înscris, nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Direcției Management Resurse Umane la nr. de tel 0212082525 int. 26441/26440/26377, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Direcția Management Resurse Umane din str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, mun. București, în vederea clarificării.

 

 

 

Secţiunea a-IV-a - Reguli privind examinarea psihologică

 

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de unitatea de profil, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.

           

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, având obligaţia să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

 

Lista candidaţilor declaraţi „apt”/„inapt” psihologic se va posta pe pagina de internet www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.

 

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine vor fi primite la Direcția Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe adresa de e-mail tcoinc@politiaromana.ro, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință de către candidați a rezultatului, urmând a fi înaintate, de îndată, Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea soluționării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Candidații pentru care s-a emis un aviz psihologic (apt/ inapt), aflat (la momentul înscrierii) în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul unor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa declarația prevăzută la Anexa 4 din prezentul anunț.

 

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 09.03.2021, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și, după caz, la avizierul unității.

 

 

Secţiunea a-V-a - Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 

 • Test scris - rezolvarea unui test grilă.

Acesta va consta în rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 13.03.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Aprecierea rezultatelor probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare este minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.  

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tcoinc@politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.

 

Secţiunea a-VI-a - Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și, după caz, la avizierul unității.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi ,,respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege, corespunzătoare gradului profesional acordat.

 

Secţiunea a-VII-a - Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza doar în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii