Data concursului: 03 Septembrie 2022

ANUNȚ privind ocuparea unui post de execuţie vacant de agent de poliție la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - agent III, poziţia 202/b din Statul de organizare al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, prin încadrare directă

A N U N Ț

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140 din 02.09.2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările şi completările ulterioare şi cu Adresa I.G.P.R. – D.M.R.U. nr. 556116 din 10.06.2022, privind aprobarea Notei Raport nr. 555941 din 07.06.2022,

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, cu sediul în municipiul Câmpina, B-dul Carol I nr. 145, judeţul Prahova, organizează

 

CONCURS

 

Secţiunea I – Postul scos la concurs:

 

Pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de agent de poliție la Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar - agent III, poziţia 202/b din Statul de organizare al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, prin încadrare directă de specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului  și care îndeplinesc condiţiile legale.

 

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare:

 

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical și psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • pregătire de specialitate: să dețină/ să obțină diplomă/ atestat/ certificat de absolvire a unui program de formare profesională/ curs în domeniul Apărării Împotriva Incendiilor, potrivit legislației în vigoare;
 • autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să dețină/să obţină certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate pentru nivelul „Secret”;
 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă  pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat  „admis”);

 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să deţină/ obţină  autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de serviciu (nivelul de secretizare Secret);

 

Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

                                                                                                                          

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 

Înscrierea se realizează în perioada 29.06 - 12.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 12.07.2022 doar până la orele 16:00), prin transmiterea, exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro, prin menționarea structurii.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 12.07.2022, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate în format PDF și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro (documentele transmise la orice altă adresă de e-mail nu vor fi luate în considerare).

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

 

- documentele care necesită a fi completate (ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect, integral și să fie lizibile );

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor  documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional), nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (ex: Candidatul Ionescu Nicolae - Dosar de recrutare înscriere concurs agent III la BAPI).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

E-mail-ul de confirmare nu certifică primirea în volum complet și corect a documentelor, aceasta fiind responsabilitatea exclusivă a candidaților. Verificarea documentelor transmise se realizează ulterior datei limită de transmitere a dosarelor de către comisia de concurs în vederea validării.

Codul atribuit urmează a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs.

 

În situația în care candidatul înscris pentru ocuparea postului vacant nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Management Resurse Umane la nr. de tel 0244/336251 int. 22995, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul şcolii, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ si transmise, împreună, la adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro.

 

ATENȚIE! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă sau prin orice alte mijloace decât  prin e-mail,la adresa indicată, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

 

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 

- cererea de înscriere (Anexa nr.2) și C.V. (Anexa nr.3);

- copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente, după caz);

 • Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ, conform legislației în vigoare.
 • Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

- copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;

- copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei si fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum si, după caz, ale hotărârilor judecătoresti privind starea civilă;

- copii ale documentelor doveditoare de absolvire a unui program de formare profesională/ curs în domeniul Apărării Împotriva Incendiilor, potrivit legislației în vigoare, dacă este cazul;

- autobiografia (Anexa 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 5);

- extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);

- o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm;

- adeverinţă eliberată de către medicul de familie (conform Anexei 6), însoțită de consimțământ informat (conform Anexei 7), în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei;

- aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 8).

 

Atenţie! Candidații au obligația să depună, în volum complet și în termenul de înscriere, toate documentele solicitate, neexistând posibilitatea completării ulterioare a dosarului de recrutare în nicio modalitate după acest termen.

Candidatul declarat ,,admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile referitoare la certificare nu se mai realizează.

În situaţia în care candidatul declarat ,,admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din Anexa nr. 3 a Ordinului M.A.I. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei cerințe, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

  Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 30.08.2022, pe pagina de internet Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapolitie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

 

 

Secţiunea a IV-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

Concursul se va desfășura la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr”, cu sediul în municipiul Câmpina, B-dul Carol I, nr. 145, judeţul Prahova şi va consta în susținerea unei probe scrise.

Proba scrisă va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs constituită la nivelul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate (anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.09.2022.

Proba scrisă poate fi înregistrată/supravegheată video.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia centrală de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora și locul desfăşurării probei scrise se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a școlii www.scoalapolitie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin afișare la sediul școlii și prin postare pe pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

 

 

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „Admis" la concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate, care va fi înregistrat audio şi/ video, fiind declarat „admis" candidatul care obţine nota cea mai mare.

Interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante, precum şi la avizierul instituţiei.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

Interviul structurat pe subiecte profesionale nu se contestă.

Rezultatele concursului se comunică candidaţilor prin afişare la sediul şcolii şi prin postare pe pagina de internet a instituţiei de învăţământ www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante.

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Secţiunea a VI-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

 

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică.

În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaților declarați ”admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 

Secţiunea a-VII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs/comisia de recrutare întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ pe pagina de internet a școlii;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a școlii, www.scoalapoliţie.ro, secţiunea Informații publice, Posturi vacante întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe pagina de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, transmise pe adresa de e-mail sursaexterna@scoalapolitie.ro, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Anexele 1 – 8 fac parte integrantă din prezentul anunț.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0244-336251, int. 22995.

Tematici si bibliografii

Anexa nr. 1

 

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea funcției de agent de poliție – prevenirea și stingerea incendiilor, prin încadrare

directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului

şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 1. TEMATICA GENERALĂ:

 

 

 1. Organizarea și funcționarea Poliției Române, atribuțiile Poliției Române, personalul Poliției Române, drepturile și obligațiile personalului Poliției Române   
 2. Codul de etică și deontologie al polițistului
 3. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului
 4. Recompensele, răspunderea juridică și sancțiunile aplicabile polițiștilor
 5. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public
 6. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 7. Protecția informațiilor clasificate
 8. Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare
 9. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.
 10. Disponibilizarea/scoaterea din funcțiune, declasarea, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I.
 11. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I.
 12. Duratele normale de funcționare ale mijloacelor/activelor fixe potrivit Catalogului aprobat prin H.G. nr. 2139/2004
 13.  Răspunderea materială a militarilor și a personalului M.A.I. pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne
 14.  Dispoziții generale cu privire la evaluarea de serviciu a polițiștilor, etapele realizării evaluării de serviciu a polițiștilor, prevederi referitoare la modul de soluționare a contestației. 

 

 

 BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

 

 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu completările ulterioare;
 3.  Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 6. OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
 8. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 10.  OMAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.;
 11.  IMAI nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 12.  Hotărârea de Guvern nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare;
 13.  Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare;
 14.  OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
 15.  IMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne.

 

 1. TEMATICA DE SPECIALITATE

 

 

 1. Obligații generale privind apărarea împotriva incendiilor.
 2. Obligațiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 3. Răspunderea juridică în domeniul apărării împotriva incendiilor.
 4. Dispoziții generale privind protecția civilă.
 5. Drepturile și obligațiile cetățenilor privind protecția civilă.
 6. Dispoziții generale prev. de O.M.A.I nr. 163/2007 (art. 1-4).
 7. Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor (art. 5-36 O.M.A.I                       nr. 163/2007).
 8. Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor (art. 80-122 din O.M.A.I nr. 163/2007).
 9. Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor (art. 123-143 din O.M.A.I nr. 163/2007).
 10. Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu  (art. 144-147 din O.M.A.I nr. 163/2007).
 11. Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor (art. 148-153 din  O.M.A.I              nr. 163/2007).
 12. Dispoziții generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență (O.M.A.I               nr. 712/2005).
 13. Norme tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (O.M.A.I nr. 138/2015).
 14. Dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente                      ( Ordinul M.A.I nr. 166/2010).
 15. Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri (Ordinul M.A.I nr. 262/2010).
 16. Dispoziții generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații  ( Ordinul M.A.I nr. 211/ 2010).

 

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE

 

 1. Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, art. 6-12,                      art. 26-27, art. 44-48.
 2. Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind protecția civilă, republicată art. 1-9, art. 17-20.
 3. Ordinul M.A.I. nr. 163 din 28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 1-36, art. 80-122, art. 123-143, art. 144-147, art. 148-153).
 4. Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență ( art. 1-65 și Anexa).
 5. Ordinul M.A.I. nr. 138 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (art. 1-27                        și Anexe).
 6. Ordinul M.A.I. nr. 166 din 27.07.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente.
 7. Ordinul M.A.I. nr. 262 din 02.10.2010 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și  construcții pentru birouri.
 8. Ordinul M.A.I. nr. 211 din 23.09.2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.

 

 

NOTĂ:

Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.

Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

Singura probă de concurs este proba scrisă care va consta în rezolvarea unui test grilă, cu un singur răspuns corect.

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii