Data concursului: 03 Septembrie 2022

ANUNȚ privind ocuparea unui număr de 3 posturi vacante de ofițer de poliție, existente în statul de organizare al Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin încadrare directă din sursă externă

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport nr. 555745/02.06.2022;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

 

Pentru ocuparea unui număr de 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție, existente în statul de organizare al Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin încadrare directă din sursă externă, a unor specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

- ofițer specialist I, poziția 454 în statul de organizare al unității;

- ofițer specialist I, poziția 457 în statul de organizare al unității;

- ofițer specialist I, poziția 459 în statul de organizare al unității.

 

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivelul prevăzut în fişele posturilor;

 

 „Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, potrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Cerințele posturilor

 

Pregătire de bază:

 

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/profilul/specializarea/specialitatea: limbă și literatură română – o limbă și literatură străină; o limbă și literatură străină (limba A) – limbă și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba B); limbi moderne aplicate; traducători; traducere-interpretariat sau traducere și interpretare; științe politice (în limbi străine); studii culturale europene; studii europene; relații internaționale și studii europene / relații internaționale; limbi și literaturi străine;   literatură universală comparată; administrație publică/administrație europeană.

                                                 sau

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile de licență/specializările: limbi moderne aplicate; relații internaționale și studii europene; științe politice (în limbi străine); limbă și literatură modernă; limbă și literatură română – limbă și literatură modernă; traducere și interpretare; studii europene; literatură universală și comparată; administrație publică/administrație europeană.

 

LIMBI STRĂINE – să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.

 

           Agentul de poliţie poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:

Pregătire de bază:

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/profilul/specializarea/specialitatea: limbă și literatură română – o limbă și literatură străină; o limbă și literatură străină (limba A) – limbă și literatura română sau o limbă și literatură străină (limba B); limbi moderne aplicate; traducători; traducere-interpretariat sau traducere și interpretare; științe politice (în limbi străine); studii culturale europene; studii europene; relații internaționale și studii europene / relații internaționale; limbi și literaturi străine;   literatură universală comparată; administrație publică/administrație europeană.

                                                 sau

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) absolvite cu diplomă de licență într-unul dintre domeniile de licență/specializările: limbi moderne aplicate; relații internaționale și studii europene; științe politice (în limbi străine); limbă și literatură modernă; limbă și literatură română – limbă și literatură modernă; traducere și interpretare; studii europene; literatură universală și comparată; administrație publică/administrație europeană.

 

LIMBI STRĂINE – să cunoască limba engleză – nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) de cunoscător, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.

 

b) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

f)  să dețină /să obțină autorizație /certificat de acces la informații clasificate, conform fișei postului;

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

 

Înscrierea candidaților se va realiza menţionând structura pentru care candidează.

           (ex.: Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de IGPR pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliție din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale – Biroul Relații Internaționale și Misiuni, prevăzute la poziţiile 454, 457 și 459).

 

Atenție! Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, astfel candidatul va putea susține această  proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Înscrierea se realizează, în perioada 30.06-12.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 12.07.2022 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail aom@politiaromana.ro

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 12.07.2022, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs – relaţii internaţionale).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs/ de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, respectiv aom@politiaromana.ro, precizându-se codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române la nr. de tel. ­­­­­­­­­­021.208.25.25 interior 26440, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la sediul Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul București, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, în vederea clarificării.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail aom@politiaromana.ro

 

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Candidaţii care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. copie certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) - cunoscător nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze;
 4. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 5.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 6. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 7. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6);  
 8. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

            Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2 )
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale);

 1. copie certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/ă) - cunoscător nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine, cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență în domeniul limbii engleze.
 2. copie a actului de identitate;
 3. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 4. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 5);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție, emisă ulterior publicării anunțului de concurs, din care să reiasă mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1. Agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel putin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

                        

Secţiunea a-IV-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A AGENŢILOR DE POLIŢIE ÎNSCRIŞI LA CONCURS

 

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

         

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

 

Listele candidaţilor declaraţi „apt” si „inapt” psihologic vor fi postate pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române.

 

Secţiunea a V-a – PRECIZĂRI PRIVIND VERIFICAREA ÎNDELINIRII DE CĂTRE CANDIDAȚI A CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA CONCURS

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 02.08.2022, pe pagina de internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs ).

 

 

Secţiunea a VI-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBELE DE CONCURS)

 

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea competențelor lingvistice (proba practică);
 2. Probă scrisă, rezolvarea unui test-grilă;

 

 1. Proba de evaluare a competențelor lingvistice (proba practică)

Proba de evaluare a competențelor lingvistice se va desfășura în perioada 08.08. - 29.08.2022, iar data exactă, ora şi locul se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

La proba practică pot participa numai candidaţii ale căror candidaturi au fost validate de comisia de concurs.

 

Atenţie! – Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei practice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

Evaluarea competenţelor lingvistice se face prin susţinerea unui test scris, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

 

Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet indicate mai sus.

 

Proba de evaluare a competențelor lingvistice este probă de concurs eliminatorie, nota obținută nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota de la „testul scris”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul scris”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba de evaluare a competențelor lingvistice.

Pentru a fi declarat ”admis” la proba de evaluare a competenţelor lingvistice, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7, în contextul în care la această probă pot fi acordate note de la 1 la 10, conform grilei de apreciere.

Proba de evaluare a competențelor lingvistice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la data publicării rezultatelor acestei probe, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune electronic, la adresa de e-mail aom@politiaromana.ro

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a competențelor lingvistic vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidaţii declaraţi „respins” la proba evaluare a competențelor lingvistice nu vor fi planificaţi la proba test scris.

 

b) Proba scrisă

 

Proba scrisă va consta într-un test scris - tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 03.09.2022.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail aom@politiaromana.ro

 Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secţiunea a VII-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, în ordine descrescătoare, dintre candidații înscriși, în limita locurilor scoase la concurs.

  În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba de evaluare a competențelor lingvistice.

În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

 

Atenție! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat.

 

 

Secţiunea a VIII-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

 

 

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcția pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secţiunea a-IX-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei de evaluare a competențelor lingvistice și al probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

 

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea unui număr de 3 posturi vacante de ofițer de poliție existente în cadrul Direcției Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 

  

Capitolul I – noţiuni generale

Tematică

 1. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Poliţiei Române;
 2. Drepturile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale poliţistului;
 3. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;
 4. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 5. Etica şi deontologia poliţienească;
 6. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 4. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – protecţia informaţiilor clasificate

Tematică

 1. Informaţii secrete de stat;
 2. Informaţii secrete de serviciu;
 3. Clasificarea informaţiilor;
 4. Accesul la informaţii clasificate;
 5. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 3. Hotărârea de Guvern nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – profilul de specialitate

Tematică

 1. Drepturile și obligațiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 2. Desfășurarea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI;
 3. Normativul de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Participarea poliţistului la programe de formare profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a competenţelor acestuia;
 5. Cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 6. Măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale;
 7. Detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene;
 8. Atribuțiile structurilor Ministerului Afacerilor Interne privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

 

 

Bibliografie

 1. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 2. O.M.A.I. nr. 143 din 6 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind activităţile de relaţii internaţionale  şi de afaceri europene la nivelul M.A.I.;
 3. Ordinul nr. 36/2019 pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Capitolul IV;
 5. Legea 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare;
 6. O.U.G.103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea
  cooperării poliţieneşti internaţionale;
 7. Legea nr. 105 din 4 iulie 2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene;
 8. Ordinul nr. 8 din 19 ianuarie 2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea atribuțiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

aferente probei de verificare a competențelor de limbă engleză

 

Tematică:

 1. Morfologie şi sintaxă
 1. Categoriile gramaticale ale substantivului:

numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive numerabile şi nenumerabile);

determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca zero; omisiunea articolului;

cazul: genitivul sintetic  şi genitivul prepoziţional;

genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

 1. Categoriile gramaticale ale verbului:

timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoană a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;

aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe;

mod: distincţia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv şi modul imperativ (formă, valori, utilizare);

diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu have și get: valori, utilizare).

 1. Categoriile gramaticale ale adjectivului:

gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, de egalitate şi de inferioritate, superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaţie neregulate);

adjective care accepta sau nu gradele de comparaţie (gradable/non-gradable)

adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziţia în cadrul grupului nominal; ordinea adjectivelor;

 1. Categoriile gramaticale ale adverbului

adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie;

 

٭Sintaxa propoziţiei simple:

verbele auxiliare: proprietăţi morfologice şi sintactice, utilizare;

verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice şi semantice;

predicatele nominale;

predicatele verbale exprimate prin:

                   verbe intranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare;

                   verbe tranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare; construcţii tranzitive cu două                complemente (double object constructions)

particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there, omisiunea subiectului;

acordul între subiect şi predicat;

propoziţii negative: clasificare, proprietăţi sintactice şi semantice, polarity items.

 

             ٭Sintaxa frazei:

propoziţii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, concordanţa timpurilor, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuţie şi funcţii sintactice;

completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor relative;

propoziţii interogative directe şi indirecte: clasificare, caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

întrebări disjunctive

propoziţii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

concordanţa timpurilor;

propoziţii circumstanţiale (adverbial clauses);

propoziţii condiţionale;

vorbirea directă, vorbirea indirectă.

mijloace emfatice  (emphasis, inversion)

 1. Semantică, lexicologie şi stilistică
 1. Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor
 2. Relaţii lexicale
 3. Limbaj figurativ şi figuri de stil
 4. Limbaje de specialitate, stiluri funcţionale

 

Bibliografie:

 1. Evans V., Dooley J. New Round-Up 6 students book, Longman, 2010;
 2. McCarthy, M.,  O'Dell, F., English Vocabulary in Use Upper-intermediate, Cambridge University Press 2001;
 3. Redman, S., English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate, Cambridge University Press, 1997;
 4. Swan, M. Practical English Usage,  Oxford, 2005;
 5. Thomas B.J.,   Intermediate Vocabulary Paper, Longman, 1986;
 6. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1986;
 7. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 1, Oxford University Press ,1986;
 8. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 2, Oxford University Press ,1986;
 9. Vince,  M., Advanced Language Practice with Key, Macmillan Education, 2010;
 10. Wellman, G., Wordbuider: Heinemann Series Macmillan, 1992.

 

Anexa nr. 1

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii