Data concursului: 13 Martie 2021

ANUNȚ privind ocuparea postului vacant de ofițer principal III, existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, prevăzut la poziția 30 în statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

R O M Â N I A

Ministerul afacerilor interne

Inspectoratul General al Poliţiei Române

N E S E C R E T

Bucureşti

Nr. 224462 din 10.02.2021

Ex. unic

 

 

A P R O B

PREŞEDINTELE COMISIEI DE CONCURS

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturi scoase la concurs

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III, existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, prevăzut la poziția 30 în statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

 

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează.

 

 

 

 

Cerințele postului - pregătire de bază - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea se realizează în perioada 10.02-19.02.2021 (pe data de 19.02.2021 doar până la orele 16:00), online, la adresa de e-mail tcodcco@politiaromana.ro

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 19.02.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

 

          Înscrierea candidaților se va realiza menţionând postul (Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer principal III, existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, prevăzut la poziția 30 în statul de organizare al unității).

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail tcodcco@politiaromana.ro (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- toate documentele  vor fi scanate și salvate într-un singur fișier pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-dosar de recrutare înscriere concurs – combaterea criminalității organizate, etc.);

- documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta conține toate documentele și că fiecare document este scanat integral (exemplu: diploma de licență este scanată față/verso) și este lizibil;

- documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a documentelor transmise de către candidat (fișierul pdf atașat e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul / Popescu Ioan - Dosar de recrutare înscriere concurs combaterea criminalității organizate).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțite de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, respectiv tcodcco@politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul înscris nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Direcției Management Resurse Umane la nr. de tel 0212082525 int. 26440 sau 26442, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Direcția Management Resurse Umane din str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, mun. București, în vederea clarificării.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ si transmise împreună la adresa de e-mail tcodcco@politiaromana.ro

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv prin poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

 

Documentele necesare înscrierii:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ.);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 • copie a actului de identitate;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • declarație aviz psihologic, dacă este cazul (Anexa nr. 4);
 • adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție, emisă ulterior publicării anunțului, din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele evaluări anuale de serviciu.
 • Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv 19.02.2021, orele 16:00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de candidat.

 

Atenţie! Candidaţii care nu transmit la înscriere toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs.

 

Atenţie! Candidatul declarat admis va prezenta documentele în original, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise la înscriere, documente care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situația în care candidatul declarat admis nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, prevederile art. 57^1 alin (5) din Anexa nr. 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016 se aplică în mod corespunzător, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de unitatea de profil, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și afișare la avizierul unității, după caz.

         

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Candidații pentru care s-a emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat (la momentul înscrierii) în perioada de valabilitate de șase luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul unor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa declarația prevăzută în Anexa nr. 4 la prezentul anunț.

 

Lista candidaţilor declaraţi „apt” / „inapt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și se va afișa la avizierul unității, după caz.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate la data de 09.03.2021, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și afișate la avizierul unității, după caz.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 • Test scris - rezolvarea unui test grilă.

Acesta va consta în susţinerea unui test grilă elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 13.03.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Aprecierea rezultatelor probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare este minimum nota 7,00. Candidatul care nu au obţinut minimum nota 7,00 va fi declarat „respins”.

 

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișarea la avizierul unității, după caz.

 

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tcodcco@politiaromana.ro  sau la nr. de fax 021.316.43.61.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda gradul profesional conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

 

 

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza doar în această modalitate. În perioada concursului, pe pagina de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii