Data concursului: 29 Iunie 2023

ANUNȚ privind ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Operațiuni Speciale Hunedoara din cadrul Brigăzii Operațiuni Speciale Alba-Iulia, prevăzută la poziţia 95 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Mihai-Vodă nr. 4 - 6, Sector 5, organizează

 

C  O  N  C  U  R  S:

 

 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de șef serviciu la Serviciul Operațiuni Speciale Hunedoara din cadrul Brigăzii Operațiuni Speciale Alba-Iulia, prevăzută la poziţia 95 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 

 1. să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă

sau

- studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”)

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

-   cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază

sau

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalente absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază

sau

-   studii de master, ciclul II de studii universitare în domeniul management sau în specialitatea studiilor de bază.

 

 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 3. să aibă vechime în muncă/ din care în structurile de Ordine publică, apărare și siguranță națională: 3 ani/ 3

ani;

 1. să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 2. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 3. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 4. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea

penală;

 1. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate, clasa ,,Secret de Stat”, nivel ”STRICT

SECRET”;

 1. să dețină/să obțină aviz de organ de cercetare al poliției judiciare.

 

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Inspectorului General al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 16.06.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 16.06.2022, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1.    cerere de înscriere (Anexa 1) și Curriculum vitae, modelul comun European;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției comune a Directorului Direcției Medicale și a Directorului General al D.G.M.R.U. nr. 963164, 327674/15.03.2022;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 7 și 8 din prezentul anunț, emisă ulterior publicării anunțului de concurs.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt/inapt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din Municipiul Bucureşti, Sos. Ștefan cel Mare nr. 13 - 15, Sector 2, în data de 29.06.2023, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
 • perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 30.06.2023);
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada

03.07 - 04.07.2023;

- afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 30.06 - 04.07.2023, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

              Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

              Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

              Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

               Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

              Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro.

              Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

              Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

  La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

  Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 4 - 6, Sector 5, Municipiul București, tel. int. 26441.

  Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la tel. int. 26441, în zilele lucrătoare.

  Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro

  Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

  Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcției vacante de șef serviciu la Serviciul Operațiuni Speciale Hunedoara din cadrul Brigăzii Operațiuni Speciale Alba-Iulia din I.G.P.R.

 

 

 1. PREGĂTIRE GENERALĂ

 

CAP. I. A. MANAGEMENT

 

Tematică

 • Constituția României - Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor; Autoritățile publice; Integrarea euroatlantică;
 • Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române;
 • Activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne;
 • Managementul organizațional al Poliției:
 • Procesul managerial - definiție, trăsături, funcții și principii;
 • Managementul general în Poliție - Planificarea managerială; Conducerea subordonaților; Controlul managerial; Managementul luării deciziei; Motivația și evaluarea performanțelor;
 • Comportamentul organizațional în Poliție - Comunicarea în activitatea managerială; Managementul stresului profesional; Etica în organizația Poliției; Managementul instruirii: formarea și perfecționarea profesională;
 • Controlul intern managerial al entităților publice;
 • Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare și acordarea repausului săptămânal;
 • Planificarea și evaluarea activității structurilor din cadrul Poliției Române;
 • Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.;
 • Raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ;
 • Măsurile privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptive în rândul personalului M.A.I.

 

Bibliografie

 • Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată;
 • O.M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile M.A.I.;
 • Managementul organizațional al Poliției - Fundamente teoretice - Costică Voicu, Ștefan Prună, Editura MEDIAUNO 2007;
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată;
 • O.S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare  a acestuia și acordarea repausului săptămânal;
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 91/2019 privind aprobarea Metodologiei referitoare la planificarea și evaluarea activității structurilor din cadrul Poliției Române;
 • O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. S/­61/2010 privind raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ;
 • Dispoziția comună 8042 din 13.02.2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptive în rândul personalului M.A.I. (art. 1 la art. 17 inclusiv).

 

CAP. I. B. RESURSE UMANE

 

Tematică

 • Statutul polițistului - Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului; Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni; Evaluarea de serviciu; Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului; Încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;
 • Codul de etică și deontologie al polițistului;
 • Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. - Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului; Formarea profesională a polițiștilor; Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale; Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor; Evaluarea de serviciu a polițiștilor; Structura fișei postului și instrucțiuni de completare;
 • Activitățile de educație fizică și sport în M.A.I.;
 • Condițiile și modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare;
 • Condițiile de acordare/neacordare/încetare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
 • O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I.;
 • H.G. nr. 1198/2022 privind drepturile de transport ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • O.M.A.I. nr. 181/2022 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională;
 • H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, tratament și recuperare;
 • H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.

 

CAP. I. C.REDACTAREA, GESTIONAREA ȘI CIRCUITUL DOCUMENTELOR; PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Tematică

 • Accesul liber la informațiile de interes public;
 • Redactarea, gestionarea și circuitul documentelor;
 • Protecția informațiilor clasificate - principii; definiții; informații secrete de stat: informații cuprinse în categoria informațiilor secrete de stat, împuterniciții să atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informațiilor cu prilejul elaborării lor, liste proprii cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, coordonarea activității și controlul măsurilor privitoare la protecția informațiilor secrete de stat, accesul la informații secrete de stat; obligații, răspunderi, sancțiuni;
 • Protecția informațiilor secrete de serviciu - aplicabilitatea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România asupra informațiilor secrete de serviciu; identificarea și evidența documentelor secrete de serviciu; emiterea, evidența și retragerea autorizațiilor de acces la informații secrete de serviciu; răspunderi și sancțiuni;
 • Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România:
 • Termeni;
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Protecția informațiilor secrete de stat;
 • Exercitarea controlului asupra măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate;
 • Protecția surselor generatoare de informații - INFOSEC;
 • Conținutul programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate (PPSIC);
 • Protecția informațiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul M.A.I.;
 • Ghidul de clasificare a informațiilor în M.A.I. și Lista cu categoriile de informații clasificate secret de serviciu elaborate de M.A.I.;
 • Protecția și libera circulația datelor cu caracter personal.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul M.A.I.;
 • Procedura privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate, clasificate și circuitul documentelor în structurile I.G.P.R. nr. PRO-PG 01/2009, revizuită;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • O.M.A.I. nr. S/353 din 23.11.2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile M.A.I., declasificat;
 • O.M.A.I. nr. 810 din 23.09.2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații INFOSEC în instituțiile M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. S/389 din 17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în M.A.I., precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în M.A.I., declasificat;
 • O.M.A.I. nr. S/66 din 23.04.2009 pentru înlocuirea Anexei nr. 2 la O.M.A.I. nr. S/389/2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în M.A.I., precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în M.A.I., declasificat;
 • Regulamentul (UE) nr. 679/2016privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 284/2018 privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor grave, precum și pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale.

 

CAP. I. D. URMĂRIRE PENALĂ

 

Tematică

 • Drept penal - Legea penală și limitele ei de aplicare; Infracțiunea; Pedepsele; Cauzele care înlătură răspunderea penală; Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală; Infracțiuni contra persoanei; Infracțiuni contra patrimoniului; Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat; Infracțiuni contra înfăptuirii justiției; Infracțiuni de corupție și de serviciu; Infracțiuni prevăzute în legi speciale: acte de terorism și finanțarea terorismului, traficul și consumul ilicit de droguri, operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, evaziunea fiscală, contrabanda;
 • Drept procesual penal - Participanții în procesul penal; Probele și mijloacele de probă, procedee probatorii; Urmărirea penală: dispoziții generale, sesizarea organelor de urmărire penală, conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror, efectuarea urmăririi penale;
 • Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

 

Bibliografie

 • Codul Penal (Legea nr. 286/2009);
 • Codul de Procedură Penală (Legea nr. 135/2010);
 • Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și procurorului general al P.Î.C.C.J. nr. 56/2014 -12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului.

 

 

II. PREGĂTIRE DE SPECIALITATE

 

Tematică

 • Organizarea și atribuțiile Direcției Operațiuni Speciale și ale structurilor din componență/coordonare;
 • Metode speciale de supraveghere sau cercetare;
 • Accesul autorităților la date din sectorul comunicațiilor electronice;
 • Organizarea și desfășurarea activităților specifice de punere în executare și exploatare tehnică a actelor de autorizare;
 • Asigurarea permanenţei la serviciu, pe timpul consemnelor;
 • Desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de punere în aplicare a ordonanţelor de interceptare a comunicaţiilor;
 • Eliminarea riscurilor şi vulnerabilităţilor în îndeplinirea activităţilor specifice structurilor de operaţiuni speciale;
 • Marcarea pentru ordonanţe de interceptare a comunicaţiilor;
 • Proceduri de securitate şi protecţie pentru terminalele şi echipamentele din compunerea reţelelor locale, altele decât cele care fac parte din rețeaua Poliției Române;
 • Atribuirea numerelor de înmatriculare și eliberarea permiselor de conducere necesare activităților informativ-operative;
 • Organizarea și desfășurarea activităților specifice de coordonare misiuni;
 • Organizarea și desfășurarea activităților specifice de management al surselor umane de informatii;
 • Organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră și Oficiul Român de Imigrări.

 

 •  
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Operațiuni Speciale nr. S/2996093/16.06.2021;
 • Codul de Procedură Penală - Partea generală, Titlul IV, Cap. IV;
 • PO-IGPR-DOS-11 - Procedura operațională privind punerea în executare și exploatare a supravegherii tehnice constând în interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanta nr. S/2144197/29.10.2019;
 • Dispoziţia D.O.S. nr. 61/12.08.2019 - asigurarea permanenţei la serviciu, pe timpul consemnelor;
 • Dispoziţia D.O.S. nr. 65/22.08.2019 - pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor de punere în aplicare a ordonanţelor de interceptare a comunicaţiilor;
 • Dispoziţia nr. 81/22.10.2019, în completatea Dispoziției nr. 61/2019, pentru planificarea serviciului în schimburi şi a permanenţei;
 • Dispoziţia nr. 32/08.05.2020 - pentru eliminarea riscurilor şi vulnerabilităţilor în îndeplinirea activităţilor specifice structurilor de operaţiuni speciale;
 • Dispoziţia nr. S/1/12.03.2020 - marcare pentru ordonanţe de interceptare a comunicaţiilor;
 • Dispoziţia nr. S/4/11.06.2020 - proceduri de securitate şi protecţie pentru terminalele şi echipamentele din compunerea reţelelor locale, altele decât cele care fac parte din rețeaua Poliției Române;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice modificata si completata prin Legea nr. 235/2015;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 042/2020 pentru atribuirea numerelor de înmatriculare și eliberarea permiselor de conducere necesare activităților informativ-operative;
 • PO-IGPR-DOS-13 - Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activităților specifice de coordonare misiuni la structurile de operațiuni speciale din cadrul Poliției Române nr. S/2144259/22.11.2019;
 • PO-IGPR-DOS-02 - Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea activității specifice de management a surselor umane de informații la structurile de operațiuni speciale din cadrul Poliției Române nr. S/1344859/19.12.2022;
 • PO-IGPR-DOS-03 - Procedura operațională privind organizarea și defășurarea activității specifice de investigații conspirate la structurile de operațiuni speciale din cadrul Poliției Române nr. S/1344870/19.12.2022;
 • O.M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră și Oficiul Român de Imigrări;
 • Dispoziția Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției Române nr. S/53 din 09.09.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare la nivelul Poliției Române a Ordinului M.A.I. nr. S/120 din 16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative.

 

                        

PRECIZĂRI:

 1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaților vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs;
 2. Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii