Data concursului: 19 Ianuarie 2023

ANUNȚ privind ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă                             nr. 4 - 6, sector 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau         

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management

sau

 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii,

sau

 •  
 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 3. să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;
 4. să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 8. să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;
 9. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la data de 09.12.2022, orele 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1);
 2. curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 3. copii ale actului de identitate;
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 5. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Anexei nr. 1 din Dispoziția Comună a Direcției Medicale nr. 963164 din 15.03.2022 și a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 327674 din 15.03.2022;
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2);
 7. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 7 și 8 din prezentul anunț.

 

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt”/„inapt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații declarați „inapt” psihologic nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, strada Mihai Vodă nr. 4 - 6, sector 5, în data de 19.01.2023, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: orele 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: orele 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după orele 16.00 (în raport de numărul candidaților).

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 20.01.2023.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 23.01-24.01.2023.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 20.01-24.01.2023, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

           Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

           Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

           Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane  concursuriconducere@politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul București, strada Mihai-Vodă nr. 4-6, sector 5, tel. int. 26459.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,                  int. 26459, în zilele lucrătoare.

 

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

Tematici si bibliografii

               TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei vacante de şef al inspectoratului de poliție județean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț

 

 

MANAGEMENT

TEMATICĂ:

 • Procesul managerial.
 • Managementul luării deciziei.
 • Sistemul de control intern managerial.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Managementul Organizațional al Poliției. Fundamentele teoretice, Costică Voicu și Ștefan Prună. Editura MediaUno, 2007, capitolele III și VIII.
 • Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv - Cap. I.

 

ASPECTE DE ORDIN GENERAL

TEMATICĂ:

-   Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

-   Organizarea și funcționarea Poliției Române.

-   Organizarea și funcționarea poliției judiciare.

-   Statutul polițistului.

-   Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

-   Codul de Etică și Deontologie al Polițistului.

-   Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2020 – 2024.

 

- Codul penal - Partea generală

   Infracțiunea.

   Pedepsele - Categoriile pedepselor, Pedepsele principale.

   Măsurile de siguranță.

   Cauzele care înlătură răspunderea penală.

            Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei.

- Codul penal - Partea specială

  Infracțiuni contra persoanei.

  Infracțiuni contra patrimoniului.

  Infracțiuni contra autorității.

  Infracţiuni de corupţie şi de serviciu.

  Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

  Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive.

  Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială.

  Infracţiuni electorale.

- Codul de procedură penală - Partea generală

 Acțiunea penală.

 Participanții în procesul penal - Dispoziții generale/Competența organelor judiciare (Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti/ Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti/ Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară/ Organele de urmărire penală şi competenţa acestora), Subiecții procesuali principali și drepturile acestora.

 Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.

 Măsurile preventive și alte măsuri procesuale.

 - Codul de procedură penală - Partea specială

 Urmărirea penală.

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română -  Dispoziții generale. Culegerea, stocarea și valorificarea informațiilor. Documentarea generală. Supravegherea informativă. Gestionarea surselor umane de informații. Managementul activității informative.

-Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

- Activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului.

- Specializarea polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificare a autorilor și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și modul de comitere a acestora.

- Procedura cercetării la fața locului.

- Activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară precum şi activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimţământ, într-un domiciliu sau sediu.

 

BIBLIOGRAFIE:

-   Constituţia României - (integral).

-   Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) - Titlul I.

-   Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române – (integral).

-   Legea nr 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. (integral)

-   Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. (integral).

-   H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea Normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. (integral)

-   H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de Etică și Deontologie al Polițistului. (integral)

- Hotărârea Parlamentului nr. 22/2020 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2020 - 2024 - Anexa, cap. 2, cap. 3 - pct. 3.1, cap. 4, cap. 5 - pct. 5.1.3, pct. 5.1.4

-   Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, Partea generală - Titlul II, Titlul III/ cap. I și cap. II, Titlul IV, Titlul V, Titlul VII, Titlul VIII, Partea specială - Titlul I, Titlul II, Titlul III/ cap. I, Titlul VII cap. II, III și Titlul VIII și Titlul IX.

-   Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările și completările ulterioare, Partea generală - Titlul II/ cap. I, Titlul III/ cap. I și cap. II (Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a), cap. III, Titlul IV, Titlul V, Partea specială - Titlul I.

-   Ordinul M.A.I. nr. S/120/16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări.  Cap I, II, III și  cap VI.

-   Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/53/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare   la nivelul Poliţiei Române a Ordinului M.A.I. nr. S/120/2011. Cap I, III, IV, V, VI și VII.

-   Ordinul comun M.A.I. nr. 56/10.04.2014 - P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror. (integral)

-   Dispoziția I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului. (integral)

-   Dispoziția I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea polițiștilor din Poliția Română. (integral)

-   Ordinul comun M.A.I. nr. 182/14.08.2009 - P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la fața locului. (integral)

-   Procedura PS-IGPR-DIC-21 privind activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară precum şi activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimţământ, într-un domiciliu sau sediu.

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

TEMATICĂ:

- Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.

- Condițiile și modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru polițiști.

- Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare.

- Condițiile de acordare/neacordare/încetare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.

- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor.

- Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne

 

 

BIBLIOGRAFIE:

- Ordinul M.A.I. nr. 105 din 12 iulie 2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. (integral).

- H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare. (integral)

- O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare. (integral)

- H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare. (integral)

- H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare. (integral)

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă - Capitolul VI, Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 - Capitolul VII și Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 32/2014

- Ordinul M.A.I. nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne - Cap. III și Anexa 1

- Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne. (integral)

 

 

 

 

INVESTIGAŢII CRIMINALE

 

TEMATICĂ:

 • Darea în urmărire la nivel național;
 • Semnalări introduse în SINS;
 • Procedurile de lucru pentru activităţile aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen;
 • Modul de acţiune al efectivelor de poliţie în cazurile de copii dispăruți.
 • Activitatea de supraveghere a persoanelor față de care s-au dispus măsuri preventive.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
 • Atribuțiile Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională;
 • Proceduri specifice - Cererea de asistență polițienească internațională;

- Procedura punerii în executare a unor mandate şi hotărâri judecătoreşti;

- Cooperarea judiciară internațională în materie penală;

- Investigarea infracţiunilor comise împotriva siguranţei şi prin intermediul sistemelor informatice.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Codul de procedură penală  – partea specială – Titlul IV – Proceduri speciale, Capitolul IV – Procedura dării în urmărire - art. 521-526.
 • Legea nr. 141/12.07.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări (SINS) și participarea României la Sistemul de Informații Schengen (SIS), cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 187/2009)  – Capitolul II – Sistemul Informatic Național de Semnalări, Secțiunea a 3-a – Semnalările introduse în SINS, art.6-20;
 • Ordinul MAI nr. 212/23.09.2010  privind procedurile de lucru pentru activitãţile autoritãţilor naţionale competente din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor aferente semnalãrilor din Sistemul Informatic Naţional de Semnalãri sau Sistemul de Informaţii Schengen;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 44/22.05.2007, pentru aprobarea „Manualului de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi”;
 • Protocolul de cooperare nr. 125/05.06.2012 și 1.224/C/08.06.2012 între Ministerul Administrației și Internelor și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind declanșarea și funcționarea mecanismului național „ALERTĂ RĂPIRE COPIL”.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 41/18.05.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.
 • O.U.G. nr. 103/13.12.2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţională – Capitolul II și Capitolul III;
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 67/2022 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind punerea în executare a unor mandate şi hotărâri judecătoreşti, cu anexele aferente;
 • Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală - Titlul II/cap. I şi II, titlul III/cap. I, II şi III, Titlul IV/cap. I şi II, titlul VIII/cap. I, cap. II/secţiunea 3 şi 6;
 •  Procedura de sistem privind investigarea infracţiunilor comise împotriva siguranţei sistemelor informatice şi infracţiunilor comise prin intermediul sistemelor informatice PS-IGPR-DIC-20/2022.

 

 

INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

 

TEMATICĂ:

 1. Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
 2. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
 3. Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
 4. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale: Dispoziţii generale, Infracţiuni, Cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi.
 5. Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului: Dispoziţii generale, Infracţiunea de spălare a banilor.
 6. Infracţiunile prevăzute de Codul vamal.
 7. Infracţiunile prevăzute de Codul Fiscal.
 8. Infracțiunile din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe.
 9. Infracțiunile din domeniul mărcilor şi indicațiilor geografice.
 10. Efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.
 2. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie: Capitolul III.
 3. O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: Capitolul III.
 4. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale: Capitolele I-III.
 5. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: Capitolul I și Capitolul X.
 6. Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României: Titlul XII, Secțiunea 1.
 7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: Titlul VIII, Capitolul IV.
 8. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe: Titlul III, Capitolul III, Secțiunea a II-a.
 9. Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicațiile geografice: Capitolul XIV.
 10. Procedura de sistem privind efectuarea de investigații financiare în dosarele penale din competența structurilor de investigare a criminalității economice PS-IGPR-DICE-25 – (integral).

 

 

Arme, explozivi şi substanţe PERICULOASE

 

TEMATICĂ:

1. Regimul juridic al armelor și munițiilor - dispoziții generale.

2. Categorii de arme şi muniţii, clasificarea armelor, categorii de persoane şi tipuri de documente în domeniul armelor şi muniţiilor.

3. Valabilitatea documentelor care atestă dreptul de deţinere, respectiv port şi folosire al armelor şi muniţiilor.

4. Regimul procurării, înstrăinării, deţinerii, păstrării şi folosirii armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.

5. Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţii letale şi neletale.

6. Transportul şi portul armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.

7. Regimul anulării, suspendării, retragerii şi revocării dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.

8. Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora.

9. Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice.

10. Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor.

11. Răspunderea penală pentru încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 407/2006 - a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.

12. Regimul juridic al materiilor explozive (Dispoziţii generale; Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive; Operaţiuni cu materii explozive şi evidenţa acestora; Infracţiuni şi contravenţii).

13. Precursori de explozivi. (Dispoziții generale; Reguli, interdicții și obligații; Baze de date; Regimul sancționator al precursorilor de explozivi – contravenții și infracțiuni).

14. Regimul juridic al deşeurilor periculoase. (Gestionarea deşeurilor; Autorizare şi înregistrare; Controalele şi evidenţa).                                                                

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 295/2004 - privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul I (Dispoziții generale), Capitolul II (Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor, componentelor esențiale şi muniţiilor de către persoanele fizice), Capitolul III (Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor, componentelor esențiale şi muniţiilor de către persoanele juridice) și Capitolul IV (Regimul circulaţiei armelor, componentelor esențiale şi muniţiilor);

2. Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul I (Dispoziții generale), Capitolul II (Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice), Capitolul III (Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor de către persoanele juridice) și Capitolul IV (Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor);

3. Legea nr. 407/2006 - vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul V (Răspunderi și sancțiuni art. 42 - art. 44);

4. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu modificările și completările ulterioare (Dispoziţii generale; Autorizarea şi înregistrarea deţinătorilor de materii explozive; Operaţiuni cu materii explozive şi evidenţa acestora; Infracţiuni şi contravenţii)(integral).

5. Legea nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative– (integral).

6. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor (Gestionarea deşeurilor; Autorizare şi înregistrare; Controalele şi evidenţa) – (integral).

 

 

ORDINE PUBLICĂ

 

TEMATICĂ:

 1. Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
 2. Asigurarea ordinii publice la adunările publice declarate;
 3. Proveniența și circulația materialelor lemnoase. Răspunderi și sancțiuni.
 4. Prevenirea și combaterea violenței domestic. Ordinul de protecție provizoriu;
 5. Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale;
 6. Aspecte tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică;
 7. Metodologia privind organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române;
 8. Ordinul european de protecție;
 9. Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030 și acțiunile pentru implementarea acesteia;
 10. Concepția unitară ”RIPOSTA” privind modul de acțiune pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane;
 11. Executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, de către structurile M.A.I.;
 12. Executarea activității de patrulare în sistem integrat;
 13. Executarea acțiunilor și controalelor polițienești, în sistem integrat, pentru menținerea ordinii si siguranței publice;
 14. Activitațile desfășurate de structurile M.A.I. pentru gestionarea post-eveniment, la nivel instituțional, a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu;
 15. Folosirea câinilor de serviciu în structurile M.A.I.;
 16. Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române.

 

   BIBLIOGRAFIE:

 1. O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice – (integral).
 2. Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 3. O.M.A.I. nr. S/72 din 02.07.2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice - (integral).
 4. Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicat, Titlul III, cap. IX, Titlul IV, cap. VI;
 5. Legea nr. 217 din 22.03.2003 (*republicată*) privind prevenirea și combaterea violenței domestic - (integral); Ordinul comun M.AI./M.M.J.S. nr. 146/2.578 din 11.12.2018, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști și anexele nr. 1-6.

6. Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale- (integral).

7. H.G. nr. 1.025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică- (integral).

8. Dispoziția I.G.P.R. nr. 114/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităților de monitorizare electronică în sistem pilot la nivelul Poliției Române- (integral).

9. Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - Titlul I/cap. I și II

10. H.G. nr. 592/2021 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale "SINERGIE" 2021-2030- (integral).

11. Dispoziția I.G.P.R. nr. 126/2018 pentru punerea în aplicare a Concepției unitare ”RIPOSTA” privind modul de acțiune pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane - (integral).

12. Standardul SMAI O nr 8.034/2011, privind executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, de către structurile M.A.I. - (integral).

13. Procedura PS002/DGMO/IGPR/IGJR/2017 privind executarea activității de patrulare în sistem integrat - (integral).

14. Procedura PS003/DGMO/IGPR/IGJR/2017 privind executarea acțiunilor și controalelor polițienești, în sistem integrat, pentru menținerea ordinii si siguranței publice - (integral).

15. Procedura PS-MAI-DGMO-46/2019 privind activitățile desfășurate de structurile M.A.I. pentru gestionarea post-eveniment, la nivel instituțional, a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu - (integral).

16.Standardul SMAI O nr 8057/2014, privind folosirea câinilor de serviciu în structurile M.A.I - (integral).

17. Dispoziția I.G.P.R. nr. 123/2012 privind concepţia unitară de organizare, funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române.

 

POLIȚIE RUTIERĂ

 

TEMATICĂ:

- Strategia naţională privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 – 2030;

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;

- Regimul circulaţiei pe drumurile publice:

  ● reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule pe

drumurile publice;

  ● cazurile de reținere a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare acestuia;

  ● anularea permisului de conducere;

  ● căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției;

  ● atribuții ale unor ministere și ale altor autorități;

  ● sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico – administrative.

 

- Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră;

 

- Concepţia de organizare şi acţiune a structurilor Poliţiei Rutiere;

 

- Metodologia privind utilizarea echipamentelor video AUTOVISION de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor;

 

- Constatarea nerespectării regimului legal de viteză, cu  mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, aflate în dotarea Poliției Române;

 

- Constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive;

 

- Oprirea vehiculelor și modul de acțiune în cazul neconformării conducătorilor acestora dispozițiilor polițistului rutier;

 

- Organizarea intervenției în cazul incidentelor/accidentelor în care sunt implicate autovehicule ce transportă mărfuri periculoase;

 

- Închiderea circulației și/sau instituirea restricțiilor de circulație în situații de urgență și în situații deosebite, pe drumurile publice.

 

BIBLIOGRAFIE:

- H.G. nr. 682/2022 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind siguranţa rutieră pentru perioada 2022 - 2030

 

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, art. 334 - 341);

 

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cap. VII - art. 104, art. 111, art. 114, art 115, art.116; cap. VIII - art. 118 - art. 121, cap. IX - art.122 - art.130;

 

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (cap. VII - art. 177 - 2201);

 

 • O.m.a.i nr. 18/2016 privind evidența statistică a accidentelor de circulație rutieră, cu modificările și completările ulterioare - (integral).

 

 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 35/2008 de aprobare a Concepției de organizare și acțiune a structurilor Poliției Rutiere - (integral).

 

 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 91471/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind utilizarea echipamentelor video ,,AUTOVISION" de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor - (integral).

 

 • Procedura de sistem privind constatarea nerespectării regimului legal de viteză, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, aflate in dotarea Poliției Române, Cod: PS-IGPR-DR 34 (Ediția I, Revizia 0) - (integral).

 

 • Procedura de sistem privind constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive - PS-IGPR-DR 36/2022- (integral).

 

 • Procedura de sistem privind constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, Cod: PS-IGPR-DR 20 (Ediția a II-a, Revizia 0) - (integral).

 

 • Procedura de sistem privind oprirea vehiculelor și modul de acțiune în cazul neconformării conducătorilor acestora dispozițiilor polițistului rutier, Cod: PS-IGPR-DR-06 (Ediția I, Revizia 2) - (integral).

 

 • Procedura de sistem privind organizarea intervenției în cazul incidentelor/accidentelor în care sunt implicate autovehicule ce transportă mărfuri periculoase, Cod: PS-IGPR-DR-02 (Ediția I, Revizia I) - (integral).

 

 • Procedura de sistem privind închiderea circulației și/sau instituirea restricțiilor de circulație în situații de urgență și în situații deosebite, pe drumurile publice, Cod: PS-IGPR- DR-32 (Ediția I, Revizia 0) - (integral).

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

TEMATICĂ:

 • Protecţia informaţiilor clasificate.
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
 • Protecția informațiilor secrete de serviciu.
 • Colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate.
 • Normele de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Normele de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
 • Normele de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC în instituțiile Ministerului Administrației și Internelor.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și     completările ulterioare - (integral).
 • H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 • H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu - (integral).
 • H.G. nr. 1349/27.11.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 • O.m.a.i. nr. S/353/2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, declasificat - (integral).
 • O.m.a.i. nr. S/389/17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul Afacerilor Interne, precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în Ministerul Afacerilor Interne, declasificat - (integral).
 • O.m.a.i. nr. 125/2020 pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne - (integral).
 •  O.m.a.i. 810/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC în instituțiile Ministerului Administrației și Internelor - (integral).

 

 

SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ

 

   TEMATICĂ:

Măsuri privind creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar;

-   Reglementări privind siguranța în unitățile de învățământ;

-  Mecanismul de intervenție în prevenirea și combaterea bullyingului  din unitățile de învățământ;

-  Activitățile desfășurate de către de structurile pentru siguranța școlară în incinta unităților de învățământ;

-  Activitățile desfășurate de către de structurile pentru siguranța școlară în zona adiacentă unităților de învățământ.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, înregistrat în cadrul M.A.I. cu nr. 111.613/03.08.2022- (integral).

-   Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ - (integral).

Ordinul MEC nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 , art. 56 și ale pct. 6 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică-bullying - (integral).

PROCEDURĂ DE SISTEM privind activitățile derulate de structurile pentru siguranța școlară în incinta unităților de învățământ COD: PS – IGPR – DSS – 01 - (integral).

PROCEDURĂ DE SISTEM privind activitățile derulate de structurile pentru siguranța școlară în zona adiacentă unităților de învățământ COD: PS – IGPR – DSS – 02 - (integral).

 

CRIMINALISTICĂ

 

TEMATICĂ:

 1. Măsuri pentru eficientizarea activităților specifice laboratoarelor criminalistice din cadrul Poliției Române și a reducerii timpului de finalizare a rapoartelor criminalistice
 2. Cercetarea criminalistică a locului faptei
 3. Contribuţia schimbului automat de informaţii din bazele de date criminalistice la eficientizarea cooperării poliţieneşti transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene
 4. Cerințe referitoare la managementul calității aplicate în activitățile criminalistice de laborator acreditate, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Ordinului Comun încheiat între I.G.P.R. nr. 53446 din 29.02.2012 și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 91/C2 din 27.02.2012 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității Institutului Național de Criminalistică și a celorlalte laboratoare  criminalistice din Poliția Română - (integral).
 2. Ordinul Comun încheiat între M.A.I. nr. 182/14.08.2009 și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la fața locului - (integral).
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 25 iulie 2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţii de laborator referitoare la datele dactiloscopice - (integral).
 4. LEGEA nr. 22 din 04 martie 2013privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice - (integral).
 5. LEGEA nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare - (integral).
 6. HOTĂRÂREA nr. 25 din 5 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, în ceea ce priveşte transferul automatizat al profilelor genetice - (integral).
 7. Manualul calității, cod: MC 01, ediția și revizia în vigoare, elaborat de Institutul Național de Criminalistică (se obține în baza acordului emitentului) - (integral).

 

 

CAZIER JUDICIAR STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

  TEMATICĂ:

 1.  Cazierul judiciar: dispoziții generale, organizarea cazierului judiciar, înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura de scoatere din evidență, conţinutul certificatului de cazier judiciar, comunicarea datelor din cazierul judiciar, condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului de cazier judiciar și a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice, rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar, dispoziții tranzitorii și finale;
 2.  Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
 3. Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte; Norme specifice privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special; Norme specifice privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate; Norme specifice privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează arme și muniții; Norme specifice privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează substanțe aflate sub control;
 4. Organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I.: Înregistrarea documentelor; Întocmirea nomenclatorului arhivistic şi gruparea documentelor în dosare; Inventarierea dosarelor, predarea la depozitul de arhivă; Selecţionarea documentelor; Folosirea documentelor; Verificarea existentului cu instrumentele de evidență și cercetarea tematică a documentelor; păstrarea, conservarea documentelor și microfilmelor de asigurare, organizarea depozitului de arhivă; Paza, securitatea şi transportul arhivei; 
 5. Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror: dispoziții generale; înregistrarea, evidența unitară și circuitul sesizărilor penale; măsuri de natură organizatorică necesare îndeplinirii în condiții optime a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror;
 6. Înregistrarea dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului: Dispoziții generale; înregistrarea dosarelor penale și completarea registrului privind sesizările cu caracter penal; înregistrarea ordonanțelor de delegare în registrele privind delegările; evidența dosarelor cu autori neidentificați;

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:                    

 1. Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral;
 2. Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare - integral;
 3. Ordinul M.A.I. nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte - integral;
 4. Ordinul M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I. : capitolele I, II, III, IV, V, VII, XIII și XIV.
 5. Ordinul Comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 și nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror - integral;
 6. Dispoziția I.G.P.R. nr. 76 din 22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului, modificată și completată de Dispoziția I.G.P.R. nr. 3 din 11.01.2017 - integral;

 

 

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

TEMATICĂ:

 1. Liberul acces la informațiile de interes public
 2. Organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne
 3. Codul de reglementare a conținutului audiovizual

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 2. Hotărâre nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - (integral).
 3. Hotărâre nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 - (integral).
 4. O.M.A.I. nr. 201 din 14 decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne - (integral).
 5. Decizia CNA nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovisual - (integral).

 

 

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI SUPORT INFORMAŢIONAL

 

TEMATICĂ:

1. Program de Guvernare 2021 - 2024

2. Planificarea activității structurilor Poliției Române. Elaborarea și monitorizarea documentelor de planificare întocmite la nivelul I.G.P.R. respectiv unitățile teritoriale de poliție.

3. Stabilirea obiectivelor generale și specifice, respectiv activitățile concrete și indicatorii de performanță din cuprinsul documentelor de planificare întocmite la nivelul I.G.P.R. respectiv unitățile teritoriale de poliție.

 1. Evaluarea activității structurilor Poliției Române.
 2. Activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne
 3. Combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
 4. Redactarea şi gestionarea documentelor neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
 5. Dispoziția/ordinul de zi pe unitate în unitățile M.A.I.
 6. Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale.
 7. Program de Guvernare 2021 – 2024.

 

BIBLIOGRAFIE:

Punctele 1-3:

 • Hotărârea Parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului
 • Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 91/16.09.2019, privind aprobarea Metodologiei referitoare la planificarea și evaluarea activității structurilor din cadrul Poliției Române - (integral).
 • Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - (integral)
 • H.G. nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor guvernamentale
 • H.G. nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările și completările ulterioare
 • H.G. nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, monitorizare, raportare și revizuire  a planurilor strategice instituționale

 

Punctele 4-5:

 • Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 • Legea nr. 233 din 23.04.2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 • O.M.A.I. nr. 33 din 21.02.2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne - (integral).
 • Hotărâre nr. 1723 din 14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul - (integral).
 • Hotărâre nr. 1487 din 29.11.2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre nr. 1723 din 14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul - (integral).

 

Punctul 6:

 • O.M.A.I. nr. 118 din  22 august 2021 privind redactarea şi gestionarea documentelor neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne - (integral).

 

Punctul 7:

 • O.M.A.I. nr. 173 din 24.11.2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative -(integral).

Punctul 8:

 • Legea nr. 62/2011 a dialogului social - (integral).

 

 

 

CENTRUL OPERAȚIONAL

 

TEMATICĂ:

- Raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ.

- Serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I.

- Realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză  din domeniul de competenţă a structurilor M.A.I.

- Acțiunile de intervenție ce se desfășoară, în sistem integrat, de către structurile MAI pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente /incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii și siguranței publice.

- Modul de acțiune a structurilor Poliției Române, pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte.

- Modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru descoperirea, prinderea și identificarea autorilor de infracțiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum și a autorilor de furt de autovehicule.

- Dispoziții generale, organizarea Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență și atribuțiile componentelor acestuia.

- Gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • O.M.A.I. nr. S/­61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ, cu modificările și completările ulterioare - (integral).
 • O.M.A.I. nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în  unităţile/structurile M.A.I -(integral).
 • O.M.A.I. nr. S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă a structurilor M.A.I - (integral).
 • O.M.A.I.  nr. S/177 din 22.08.2011 privind acțiunile de intervenție ce se desfășoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii și siguranței publice și Planul de măsuri nr. S/377.604/CO/26.01.2012 - (integral).
 • Procedura de sistem privind modul de acțiune a structurilor Poliției Române, pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte PS-IGPR-CO-37 - (integral).
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 54 din 28.09.2011 pentru punerea în aplicare a Concepției unitare „NĂVODUL” privind modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru descoperirea, prinderea și identificarea autorilor de infracțiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum și a autorilor de furt de autovehicule - (integral).
 • O.U.G nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă - potrivit Cap. I, II și III;
 • O.M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I - (integral).

 

 

CERCETAREA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

 

TEMATICĂ:

 1. Organizarea şi funcționarea Consiliului de Monitorizare a Activității Preventive, conform  OMAI 119 din 3 octombrie 2017.
 2. Organizarea şi funcţionarea comisiei judeţene de monitorizare a activităţii preventive, conform  OMAI 119 din 3 octombrie 2017.
 3. Gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității, conform Procedurii Operaționale PO-IGPR-ICPC-02, privind gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității.

 

BIBLIOGRAFIE: - Actele menționate în bibliografie pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

 1. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 119 din 3 octombrie 2017, privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne – capitolul I, art. 1-7 și Capitolul II, art. 8-13.
 2. Procedura Operațională PO-IGPR-ICPC-02, privind gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității - (integral).

 

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TEMATICĂ:

 • Principiile generale care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 5 din RGPD, art. 5 din Legea nr. 363/2018);
 • Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal (art. 6 din RGPD);
 • Drepturile persoanelor vizate (art. 12-22 din RGPD, art. 11-21 din Legea 363/2018);
 • Restricții/excepții de la aplicarea obligațiilor operatorului și a drepturilor persoanelor vizate (art. 23 din RGPD, art. 17 din Legea 363/2018);
 • Obligațiile operatorului de date în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal (art. 33-34 din RGPD, art. 36-39 din Legea nr. 363/2018);
 • Desemnarea responsabilului cu protecția datelor, funcția și sarcinile acestuia (art. 37-39 din RGPD, art. 40-42 din Legea nr. 363/2018);
 • Extinderea, restrângerea, suspendarea și revocarea drepturilor de a interoga bazele de date (art. 10-13 din Dispoziția I.G.P.R. nr. 81/2018).

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD) - art. 5, 6, 12-23 și 33, 34, 37-39.
 • Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date - art. 5, 11-21 și 36-42.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 81/2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind accesul la bazele de date administrate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la bazele de date administrate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu modificările aduse prin Dispoziția I.G.P.R. nr. 91/2018 și Dispoziția I.G.P.R. nr. 43/2021 - art. 10-13.

 

 

ANALIZA INFORMAŢIILOR

 

TEMATICĂ:

- Analiza informațiilor în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

- Concepte de bază în managementul informațiilor. Ciclul informațional

- Analiza SWOT și Analiza PESTLE

- Analiza și procesul analitic

- Prioritizarea activităților subscrise analizei

- Premise, ipoteze, estimări, predicții, concluzii

- Analiza tactică

- Analiza operațională

- Analiza strategică

- Tehnici analitice

- Analiza datelor din surse deschise

- Tehnici de căutare specializată a datelor în mediul virtual

- Analiza de risc

- Definirea și utilizarea conceptelor de amenințare, vulnerabilitate și risc

- Rolul structurilor de analiză a informațiilor în cadrul activității informative desfășurate de Poliția Română

                                                    

BIBLIOGRAFIE:

 • Metodologia pentru realizarea analizelor strategice aprobată prin Dispoziţia IG nr. 432 din 02.10.2006 şi Procedura PRO-PS-04 din 23.12.2008 cu intrare în vigoare la 05.01.2009 – integral.
 • Procedura privind căutarea avansată, colectarea, validarea, analiza și diseminarea informațiilor provenite din surse deschise de către analiștii de informații din cadrul Poliției Române nr. 248.940/2017– integral.
 • Procedura de sistem privind elaborarea produselor OSINT la nivelul structurilor de analiză a informaţiilor din cadrul Poliţiei Române PS/IGPR/UCAI-07/2020– integral.
 • Metodologia de întocmire a analizelor tactice aprobată prin Dispoziţia IG nr. 90.681 din 18.01.2010 – integral.
 • Procedura de sistem pentru întocmirea lucrărilor din domeniul analizei tactice la nivelul structurilor de analiză a informațiilor din cadrul Poliției Române (PS-IGPR-UCAI-06) – integral.
 • Metodologia de analiză operațională intrată în vigoare prin Dispoziția Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 62 din 22.10.2013 – integral.
 • Ghidul de întocmire a analizelor de risc - UCAI, nr. 400425/B1/28.12.2015 – integral.
 • Manual de căutare specializată a datelor în mediul virtual nr. 248.925/2017 – integral.
 • Analiza Informațiilor - Manual, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2014, coordonator Sorina Cofan– integral.
 • Procedura de sistem privind verificarea entităților în bazele de date la care are acces Poliția Română (PS-05/IGPR/UCAI) – integral.
 • RI - Ghid de bază în utilizarea aplicației RI - 663009/BADI/VM/01.11.2011 – disponibil în aplicație – integral.
 • CO-Data - Ghid de bază în utilizarea aplicației CO-Data v2. l - disponibil în aplicație – integral.
 • Manual pentru utilizarea EDS - S/224331 din 08.10.2012 – transmis cu 217239/18.10.2012 – integral.
 • Sistemul Național de Raportare a Incidentelor (S.N.R.I.):
 • Manual pentru implementarea semnalărilor - 216231/ 01.08.2012 – integral;
 • Ghid de implementare INDICATORI STATISTICI în S.N.R.I. pentru faza de sesizare, numărul 174951 /SADI/03.07.2014 – integral.
 • Standardul SMAI O nr. 070/2018, privind analiza informațiilor în cadrul M.A.I. – integral.

 

REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ

TEMATICĂ:

- Dispoziții generale privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și a Regulamentului  de aplicare a Legii nr. 254/2013.

- Executarea măsurilor preventive privative de libertate.

- Inspecțiile și controalele locurilor de deținere.

- Dispoziții generale, Organizarea şi funcționarea centrelor, Siguranța centrelor, Dispoziții finale şi tranzitorii.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor  privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I, art. 1-7;

- H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, art. 1 și 2Titlul VII, art. 343, din Anexa la Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14 din 09.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea centrelor de reținere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranța acestora, cu modificările și completările ulterioare respectiv: Titlul I Dispoziții generale, art. 1-4, Titlul II Organizarea şi funcționarea centrelor, art. 5-8, art. 9-10, art. 22-25, art. 49-51, art. 95-98,  Titlul III Siguranța centrelor, art. 197-205, art. 220-225, Titlul IV Dispoziții finale şi tranzitorii, art. 243 și art. 245.

 

 

INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI SPECIALE

TEMATICĂ:

-           Strategia M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale; Riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței publice; Scopul, direcțiile de acțiune și principiile Strategiei de realizare a ordinii și siguranței publice; Structura, atribuțiile și pregătirea forțelor de ordine publică

-           Organizarea cooperării şi colaborării în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice

-           Modul de punere în practică de către organele de poliție a principalelor măsuri polițienești, în domeniul ordinii și siguranței publice. Reguli generale de tactică poliţienească ce decurg din exercitarea atribuțiilor de serviciu ale poliţistului

-           Abordarea persoanelor/Interceptarea persoanelor/Somarea persoanelor/Urmărirea şi prinderea persoanelor. Controlul persoanelor. Conducerea persoanelor la sediul poliţiei. Folosirea forței și mijloacelor din dotare. Uzul de armă/Procedura legală ce trebuie respectată în cazul folosirii armamentului din dotare/Situaţiile în care se poate face uz de armă în condiţii legale

-           Colaborarea dintre unitățile de intervenție și acțiuni speciale și structurile operative din cadrul Poliției Române Documente utilizate. Resurse necesare. Modul de lucru. Modul de întocmire a anexelor

-           Executarea controlului tehnic de către formațiunile de intervenție pirotehnică din cadrul Poliției Române Generalități. Modul de lucru. Responsabilități

-           Executarea intervenției de specialitate asupra obiectivelor suspecte de a conține dispozitive de către formațiunile de intervenție pirotehnică din cadrul Poliției Române Generalități. Modul de lucru. Situații. Responsabilități

-           Modul de acțiune al S.A.S. în cazul persoanelor private de libertate în mod ilegl sau a altor infracțiuni grave comise cu arme albe sau de foc Definiții. Modul de lucru. Evaluarea situației, analiza riscurilor și stabilirea variantei de intervenție. Executarea intervenției de către structurile pentru acțiuni speciale teritoriale. Responsabilități

 

BIBLIOGRAFIE:

-           H.G. nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei M.A.I. de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale – Cap.: 1, 2,3

-           Legea nr. 295/2004 republicată, privind regimul armelor și normele metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 11/2018 – integral

-           Manualul principalelor măsuri polițienești - NR. 367735 din 12.12.2019 – IGPR – MAI. Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice – integral

-           PS-IGPR-SIIAS-02 – Procedura de Sistem – privind colaborarea dintre unitățile de intervenție și acțiuni speciale și structurile operative din cadrul Poliției Române – integral

-           PS-IGPR-SIIAS-15 – Procedura de Sistem – privind executarea controlului tehnic de către formațiunile de intervenție pirotehnică din cadrul Poliției Române - integral

-           PS-IGPR-SIIAS-10 – Procedura de Sistem – privind executarea intervenției de specialitate asupra obiectivelor suspecte de a conține dispozitive de către formațiunile de intervenție pirotehnică din cadrul Poliției Române – integral

-           PO-IGPR-SIIAS-03 – Procedura Operațională – privind modul de acțiune al S.A.S. în cazul persoanelor private de libertate în mod ilegal sau a altor infracțiuni grave comise cu arme albe sau de foc (Procedura se află în curs de actualizare – subiectele de concurs ar putea suferi modificări în funcție de actualizările procedurii, care voi fi aduse la cunoștință) – integral

 

 

PROTECȚIA ANIMALELOR

TEMATICĂ:

 • Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o stare de pericol.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 205/2004 (Republicată) privind protecția animalelor, cu modificările ulterioare, capitolul VI^1

 

 

CONTROL INTERN

 

TEMATICĂ:                                                                                                                                     

 • Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.
 • Stabilirea și recuperarea pagubelor produse M.A.I.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordinul M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Ordonanța nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor - Capitolul III;
 • Instrucțiunile M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I - (art. 45 - art. 94);
 • Ordinul M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie  pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE

 

TEMATICĂ:

 •  Asigurarea tehnică de autovehicule.
 • Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.
 • Închirierea fondului locativ aflat în administrarea unităților M.A.I.
 • Obligații ale unităților de administrare și ale titularilor contractelor de închiriere a spațiilor M.A.I.
 • Compunerea și portul uniformelor de poliție.
 • Acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în M.A.I.
 • Modalități de atribuire: licitație deschisă și procedură simplificată.
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, elaborarea documentației de atribuire și criterii de atribuire.
 • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice.
 • Realizarea achiziției publice.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I.

- Ordinul M.A.I. nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.

- Ordinul M.A.I. nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE

 

TEMATICĂ:

 • Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi, procesul bugetar  în domeniul finanțelor publice;
 • Controlul intern și controlul financiar preventiv.
 • Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 • Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.
 • Normele metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I..
 • Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (cap. I, II, III)
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I..
 • O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 

PSIHOSOCIOLOGIE

TEMATICĂ:

 • Activitățile de psihologie desfășurate în MAI: Evaluarea psihologică;Asistența psihologică; Diagnoza organizațională.
 • Măsurile privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.

 

BIBLIOGRAFIE:

- O.M.A.I. nr. 23 din  9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare: Cap. III   Secțiunea 1 Secțiunea 2 Secțiunea 3.

 • Dispoziția comună 8042 din 13.02.2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne - art. 1 la art. 17 inclusiv.

 

 

JURIDIC

 

TEMATICĂ:                 

 • Asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia
 • Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, excepţia de nelegalitate, actele nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă, competenţa materială şi teritorială, termenul de introducere a acţiunii, suspendarea executării actului administrativ, introducerea în cauză a funcţionarului, introducerea în cauză a altor subiecte de drept, recursul în contenciosul administrativ; procedura de executare.
 • Căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • O.M.A.I. nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare - Cap. I și II.
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - art. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 161, 20, Cap. III.
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Cap. IV și V.

 

 

Notă: Candidații vor avea în vedere actele normative în vigoare (forma consolidată) la data publicării anunțului concursului.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii