Data concursului: 11 Ianuarie 2023

ANUNŢ privind ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, prevăzută la poziţia 43 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează

C  O  N  C  U  R  S :

Pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, prevăzută la poziţia 43 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

 sau

 • studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”).

 • să aibă pregătirea de specialitate:
 • studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management.
 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliţie;
 3. să aibă vechime în muncă/din care în MAI: minim 4 ani;
 4. să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 5. să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 8. să dețină/să obțină autorizația de acces la informații clasificate, clasa ”Secret de Stat”, nivel ”STRICT SECRET”;

          Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate inspectorului general al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 08.12.2022, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

         Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 08.12.2022, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1) și curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, în formatul prevăzut de Anexa nr. 2 la Dispoziția Comună a Direcției Medicale și a Direcției Generale Management Resurse Umane nr. 963164/15.03.2022 și nr. 327674/15.03.2022;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condiției prevăzute la pct. 8 din prezentul anunț.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, în data de 11.01.2023, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
 • perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 12.01.2023);
 • soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 13.01. – 16.01.2023;

- afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 12.01. – 16.01.2023, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

       Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

       Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

           Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane  concursuriconducere@politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

 

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 4-6, sector 5, municipiul București, tel. int. 26152.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la tel. int. 26152/26423, în zilele lucrătoare.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro.

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Iași

 

TEMATICĂ

 • Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice.
 • Procesul managerial.
 • Managementul luării deciziei.
 • Statutul polițistului ( Statutul polițistului, integral);
 • Contractul individual de muncă (Titlul II din Codul muncii);
 • Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului (Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Recrutarea polițiștilor (Anexa 2 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Selecționarea polițiștilor (Anexa 3 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor (Anexa 5 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor la îndeplinirea stagiului minim și înainte de îndeplinirea stagiului minim, precum și încadrarea în funcții a polițiștilor (Anexa 6 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor (Anexa 7 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Evaluarea de serviciu a polițiștilor (Anexa 8 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Sistemul de gestiune a datelor de personal (Anexa 9 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități (Anexa 10 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Competențele de gestiune a resurselor umane (Anexa 11 la O.M.A.I. nr. 140/2016);
 • Organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  (H.G. nr. 1336 din 28.10.2022);
 • Organizarea și funcționarea poliției judiciare (Legea nr. 364/2004, integral);
 • Încadrarea polițiștilor în locuri de muncă și activități cu condiții deosebite, speciale și alte condiții (H.G. nr. 1822/2004 și O.M.A.I. nr. 489/2005, ambele integral);
 • Salarizarea personalului M.A.I (Legea nr. 153/2017, Capitolele I – III și Anexa nr. VI, precum și  O.M.A.I. nr. S/7/2018, integral);
 • Normele metodologice de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (H.G. nr. 725/2015)
 • Clasificarea informațiilor (Capitolul 2 – Secțiunea 1 din Anexa la H.G. nr. 585/2002);
 • Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (Capitolul 2 – Secțiunea a-2-a din Anexa la H.G. nr. 585/2002);
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate (Capitolul 3 din Anexa la H.G. nr. 585/2002);
 • Compensația lunară pentru chirie cuvenite polițiștilor (H.G. nr. 284/2005, integral);
 • Acordare drepturilor privind concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la un an/doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap și a indemnizației aferente acestuia (Ordonanța de urgență nr. 111/2010  și H.G. nr. 52/2011, ambele integral);
 • Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor (Legea nr. 223/2015, integral);
 • Dispoziții generale privind sistemul unitar de pensii publice (Legea nr. 263/2010 – Capitolul I, integral);
 • Concediile de odihnă, concediile de studii, învoirile plătite, concediile fără plată, biletele de odihnă, tratament și recuperare de care beneficiază polițiștii (H.G. nr. 1578/2002, Ordinul M.A.I. nr. 438/2003, ambele integral);
 • Conferirea de decorații, semne onorifice și alte distincții personalului Poliției Române (Legea nr. 573/2004, Legea nr. 574/2004, O.M.A.I. nr. 133/2018, O.M.A.I. nr. 66/2014,  Legea nr. 413/2004, Legea nr. 528/2003, O.U.G. nr. 11/1998, O.U.G. nr. 104/2000, O.U.G. nr. 105/2000, toate integral);
 • Servicii de prevenire și protecție (Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, Capitolul III, integral);
 • Organizarea și funcționarea comitetului de securitate și sănătate în muncă (Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, Capitolul IV, integral);
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă(Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, Capitolul V, integral);
 • Obligațiile angajatorilor pe linie de securitate și sănătate în muncă(Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – Capitolul III, integral);
 • Obligațiile lucrătorilor pe linie de securitate și sănătate în muncă(Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă – Capitolul IV, integral);
 • Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare și acordarea repausului săptămânal (Ordinul M.A.I. nr. 577/2008, integral);
 • Activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne (Ordinul M.A.I. nr. 105/2013, integral);
 • Constituirea și dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităților M.A.I (Instrucțiunile M.A.I. nr. S/107/2013 integral);
 • Activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33 din 21 februarie 2020, ambele integral);

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul II);
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I);
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (Capitolele I – III și Anexa nr. VI);
 • Ordinul M.A.I. nr. S/7 din 31.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din M.A.I., cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 364/2004, republicată, privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare (Capitolele III și IV);
 • Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 413/2004 privind Ordinul “Bărbăție și Credință” , cu modificările ulterioare (integral);
 • Legea nr. 528/2003 privind Medalia “Bărbăție și Credință” , cu modificările ulterioare (integral);
 • O.U.G. nr. 11/1998 privind reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare (integral);
 • O.U.G. nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • O.U.G. nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul 2 – Secțiunile 1 și 2, precum și Capitolul 3 din Anexă la H.G. nr. 585/2002);
 • H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare (Capitolele III, IV și V din Normele metodologice);
 • H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (integral);
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare (integral); 
 • Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare (Anexele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11);
 • Ordinul M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile M.A.I, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Instrucțiunile M.A.I. nr. S/107/2013 privind constituirea și dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităților M.A.I (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 438/2003 privind aplicarea normelor metodologice pentru aplicarea HG 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 489/2005 pentru aprobarea normelor de încadrare a polițiștilor în condiții de muncă deosebite, speciale sau alte condiții, cu modificările și completările ulterioare (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal  (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 133/2018 privind stabilirea condițiilor în care se poate conferi Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri, ofițeri de poliție, maiștri militari, subofițeri, agenți de poliție, preoți militari și soldați și gradați profesioniști (integral);
 • Ordinul M.A.I. nr. 66/2014 privind conferirea unor distincții onorifice în Poliția Română, cu modificările  ulterioare (integral);
 • Costică Voicu, Ștefan Prună – Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007.

 

* PRECIZĂRI:

 1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaților vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs;
 2. Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii