Data concursului: 24 August 2021

ANUNT privind ocuparea functiei de sef al inspectoratului de politie judetean I la Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, prevazuta la pozitia 1 din statul de organizare al unitatii, cu recrutare din sursa interna.Tematica și bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă                             nr. 4 - 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef al inspectoratului de poliţie judeţean I la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 

 1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau         

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management.

sau

-    studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii.

sau

-   studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie  energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

 1. să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;
 3. să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;
 4. să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 5. să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
 6. să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 7. să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 8. să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;
 9. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”.

 

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate Inspectorului General al Poliției Române și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro până la data de 26.07.2021, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 26.07.2021, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de                    e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane concursuriconducere@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. cerere de înscriere (Anexa 1) și curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate, potrivit Dispoziției Directorului Direcției Medicale nr. 826079 din 04.12.2018;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa 2);
 5. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unității de provenienţă, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-10 din prezentul anunț.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, potrivit prevederilor art. 26 din Anexa nr. 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Inspectoratului General al Poliției Române cu sediul în Municipiul Bucureşti, str. Mihai Vodă    nr. 4 - 6, Sectorul 5, în data de 24.08.2021, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 14.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații - în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 25.08.2021;

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 26.08 - 27.08.2021.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale se va realiza în perioada 24.08 – 30  .08.2021, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

           Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

           Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

           Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Management Resurse Umane  concursuriconducere@politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 6, sector 5, municipiul București, tel. int. 26459/26151.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române,                  int. 26459/26151, în zilele lucrătoare.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul;

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP - https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

Anexa nr. 1

 

 

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ și al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ județul/sectorul ________________ cetățenia ______________ posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP ____________________ cu domiciliul (reședința) în localitatea ___________________________, județul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de I.G.P.R. în vederea ocupării funcției de ________________________________________, din cadrul ____________________________________.

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Data                                                                                         Semnătura

______________                                                                        ________________

 

Număr telefon: ______________

 

 

Anexa nr. 2

 

 

 

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, fiul (fiica) lui _________________________ și al (a) __________________________ născut (ă) la data de _____________ în localitatea _________________________ județul/sectorul ________________, cetățenia _______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ______ nr. ________, eliberată de _________________ la data de ___________, CNP ______________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de ____________________________, din cadrul ________________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț, cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Data                                                                                         Semnătura

_______________                                                                      ________________

Tematici si bibliografii

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

pentru ocuparea funcţiei de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa

 

 

MANAGEMENT

TEMATICĂ:

 • Procesul managerial.
 • Managementul luării deciziei.
 • Sistemul de control intern managerial.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Managementul Organizațional al Poliției. Fundamentele teoretice, Costică Voicu și Ștefan Prună. Editura MediaUno, 2007, capitolele III și VIII.
 • Ordinul S.G.G. nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 

ASPECTE DE ORDIN GENERAL

TEMATICĂ:

-   Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.

-   Organizarea și funcționarea Poliției Române.

-   Organizarea și funcționarea poliției judiciare.

-   Statutul polițistului.

-   Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

-   Codul de Etică și Deontologie al Polițistului.

 

- Codul penal - Partea generală

   Infracțiunea.

   Pedepsele - Categoriile pedepselor, Pedepsele principale.

   Măsurile de siguranță.

   Cauzele care înlătură răspunderea penală.

            Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei.

- Codul penal - Partea specială

  Infracțiuni contra persoanei.

  Infracțiuni contra patrimoniului.

  Infracțiuni contra autorității.

  Infracţiuni de corupţie şi de serviciu.

  Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

  Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive.

  Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială.

  Infracţiuni electorale.

- Codul de procedură penală - Partea generală

 Acțiunea penală.

 Participanții în procesul penal - Dispoziții generale/Competența organelor judiciare (Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti/ Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti/ Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară/ Organele de urmărire penală şi competenţa acestora), Subiecții procesuali principali și drepturile acestora.

 Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.

 Măsurile preventive și alte măsuri procesuale.

 - Codul de procedură penală - Partea specială

 Urmărirea penală.

 Proceduri speciale - Procedura dării în urmărire.

 

- Organizarea şi desfăşurarea activităţii informative de către Poliţia Română -  Dispoziții generale. Managementul activității informative.

-Înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

- Activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului.

- Specializarea polițiștilor din Poliția Română în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor, de identificare a autorilor și de cercetare penală, în raport de tipul infracțiunilor și modul de comitere a acestora.

- Procedura cercetării la fața locului.

- Activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară precum şi activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimţământ, într-un domiciliu sau sediu.

 

BIBLIOGRAFIE:

-   Constituţia României.

-   Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului) - Titlul I.

-   Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.

-   Legea nr 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare.

-   Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

-   H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea Normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

-   H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de Etică și Deontologie al Polițistului.

-   Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, Partea generală - Titlul II, Titlul III/ cap. I și cap. II, Titlul IV, Titlul V, Titlul VII, Titlul VIII, Partea specială - Titlul I, Titlul II, Titlul III/ cap. I, Titlul VII cap. II, III și Titlul VIII și Titlul IX.

-   Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările și completările ulterioare, Partea generală - Titlul II/ cap. I, Titlul III/ cap. I și cap. II (Secţiunea 1, Secţiunea a 2-a, Secţiunea a 4-a, Secţiunea a 5-a), cap. III, Titlul IV, Titlul V, Partea specială - Titlul I, Titlul IV/cap. IV.

-   Ordinul M.A.I. nr. S/120/16.06.2011 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Oficiul Român pentru Imigrări.

-   Dispoziţia I.G.P.R. nr. S/53/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare   la nivelul Poliţiei Române a Ordinului M.A.I. nr. S/120/2011.

-   Ordinul comun M.A.I. nr. 56/10.04.2014 - P.Î.C.C.J. nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.

-   Dispoziția I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a dispozițiilor procurorului.

-   Dispoziția I.G.P.R. nr. 23/04.03.2015 privind specializarea polițiștilor din Poliția Română.

-   Ordinul comun M.A.I. nr. 182/14.08.2009 - P.Î.C.C.J. nr. 1754/C/05.08.2009 privind procedura cercetării la fața locului.

-   Procedura PS-IGPR-DIC-21 privind activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de percheziție domiciliară precum şi activitățile premergătoare obținerii şi punerii în executare a mandatului de aducere cu pătrundere fără consimţământ, într-un domiciliu sau sediu.

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

TEMATICĂ:

- Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.

- Condițiile și modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru polițiști.

- Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare.

- Condițiile de acordare/neacordare/încetare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.

- Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Ordinul M.A.I. nr. 105 din 12 iulie 2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

- H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.

- O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

- H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, tratament și recuperare, cu modificările și completările ulterioare.

- H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă - Capitolul VI, Normele de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006 - Capitolul VII și Anexa 1 la O.M.A.I. nr. 32/2014.

 

INVESTIGAŢII CRIMINALE

 

TEMATICĂ:

 • Activitatea de supraveghere a persoanelor față de care s-au dispus măsuri preventive.
 • Modul de acțiune al poliţiei în cazurile persoanelor dispărute.
 • Urmărirea unor categorii de persoane, cadavre și obiecte.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

                   

BIBLIOGRAFIE:

 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 9/10.02.2014 privind supravegherea persoanelor față de care a fost dispusă măsura controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau arestului la domiciliu, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 44/22.05.2007 pentru aprobarea Manualului de bune practici privind modul de acţiune al poliţiei în cazurile copiilor dispăruţi sau victime ale abuzurilor, traficului de persoane şi pornografiei infantile pe internet.
 •  Instrucțiunile M.I. nr. 1060/13.01.2000 privind urmărirea unor categorii de persoane, cadavre și obiecte.
 • Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 41/18.05.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Poliţiei Române pentru cunoașterea, supravegherea și identificarea operativă a persoanelor înscrise în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

 

INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ECONOMICE

 

   TEMATICĂ:

- Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale: Dispoziţii generale, Infracţiuni, Cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi.

- Prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării terorismului: Dispoziţii generale, Infracţiunea de spălare a banilor.

- Infracţiunile prevăzute de Codul Vamal.

- Infracţiunile prevăzute de Codul Fiscal.

 

  BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

- Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României.

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Arme, explozivi şi substanţe PERICULOASE

 

TEMATICĂ:

 • Regimul juridic al armelor și munițiilor - dispoziții generale.
 • Categorii de arme şi muniţii, clasificarea armelor, categorii de persoane şi tipuri de documente în domeniul armelor şi muniţiilor.
 • Valabilitatea documentelor care atestă dreptul de deţinere, respectiv port şi folosire al armelor şi muniţiilor.
 • Regimul procurării, înstrăinării, deţinerii, păstrării şi folosirii armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.
 • Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice autorizate să deţină şi să folosească arme şi muniţii letale şi neletale.
 • Transportul şi portul armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.
 • Regimul anulării, suspendării, retragerii şi revocării dreptului deţinere, respectiv port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale şi neletale de către persoanele fizice şi juridice.
 • Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora.
 •  Regimul procurării, deţinerii şi folosirii armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituţii publice.
 •   Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor.
 •  Răspunderea penală pentru încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 407/2006 - a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic.
 • Regimul juridic al materiilor explozive (explozivi de uz civil și articole pirotehnice).
 • Precursori de explozivi. Dispoziții generale, reguli, interdicții și obligații.
 • Baze de date și regimul sancționator al precursorilor de explozivi.
 • Regimul juridic al deşeurilor periculoase. Controlul deşeurilor periculoase și etichetare. Păstrarea evidenței, autorizări şi înregistrări.        

                                 

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 295/2004 - privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 407/2006 - vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 • Directiva UE nr. 91/477/CEE a Consiliului - privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentul Uniunii Europene nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului - privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții.

 

ORDINE PUBLICĂ

 

TEMATICĂ:

 • Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
 • Asigurarea ordinii publice la adunările publice declarate.
 • Proveniența și circulația materialelor lemnoase. Răspunderi și sancțiuni.
 • Prevenirea și combaterea violenței domestic. Ordinul de protecție provizoriu.
 • Concepția unitară privind modul de acțiune al efectivelor de poliție pentru preluarea și rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Național pentru Apeluri de Urgență.
 • Concepția unitară „RIPOSTA” privind modul de acțiune pentru prevenirea și  gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane.
 • Executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, de către structurile M.A.I.
 • Executarea activității de patrulare în sistem integrat.
 • Executarea acțiunilor și controalelor polițienești, în sistem integrat, pentru menținerea ordinii si siguranței publice.
 • Activitațile desfășurate de structurile M.A.I. pentru gestionarea post-eveniment, la nivel instituțional, a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu.
 • Folosirea câinilor de serviciu în structurile M.A.I.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
 • O.M.A.I. nr. S/72 din 02.07.2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice.
 • Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicat.
 • Legea nr. 217 din 22.03.2003 (*republicată*) privind prevenirea și combaterea violenței domestice.
 • Ordinului comun M.AI./M.M.J.S. nr. 146/2.578 din 11.12.2018, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști și anexele nr. 1-6.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 207/2006 pentru punerea în aplicare a concepției unitare privind modul de acțiune al efectivelor de poliție pentru preluarea și rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Național pentru Apeluri de Urgență.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 46/2015 privind fișa de intervenție la eveniment și raportul cu  activitățile desfășurate.
 • Procedura de sistem P.S. - M.A.I. - 002/2011 privind intervenția structurilor M.A.I. la evenimentele semnalate prin Sistemul Național pentru Apeluri de Urgență 112, pentru menținerea ordinii publice.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 126/2018 pentru punerea în aplicare a Concepției unitare „RIPOSTA” privind modul de acțiune pentru prevenirea și gestionarea conflictelor stradale între grupuri mari de persoane.
 • Standardul SMAI O nr 8057/2014, privind folosirea câinilor de serviciu în structurile M.A.I.
 • Standardul SMAI O nr 8.034/2011, privind executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, de către structurile M.A.I.
 • Procedura PS002/DGMO/IGPR/IGJR/2017 privind executarea activității de patrulare în sistem integrat.
 • Procedura PS003/DGMO/IGPR/IGJR/2017 privind executarea acțiunilor și controalelor polițienești, în sistem integrat, pentru menținerea ordinii si siguranței publice.
 • Procedura PS-MAI-DGMO-46/2019 privind activitățile desfășurate de structurile M.A.I. pentru gestionarea post-eveniment, la nivel instituțional, a cazurilor de ultraj asupra personalului propriu.

 

POLIȚIE RUTIERĂ

 

TEMATICĂ:

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;

- Regimul circulaţiei pe drumurile publice:

  ● reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce vehicule pe

drumurile publice;

  ● cazurile de reținere a permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare acestuia;

  ● anularea permisului de conducere;

  ● căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției;

  ● atribuții ale unor ministere și ale altor autorități;

  ● sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico – administrative.

- Evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră;

- Concepţia de organizare şi acţiune a structurilor Poliţiei Rutiere;

- Metodologia privind utilizarea echipamentelor video AUTOVISION de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor;

- Constatarea nerespectării regimului legal de viteză, cu  mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, aflate în dotarea Poliției Române;

- Constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive;

- Oprirea vehiculelor și modul de acțiune în cazul neconformării conducătorilor acestora dispozițiilor polițistului rutier;

- Organizarea intervenției în cazul incidentelor/accidentelor în care sunt implicate autovehicule ce transportă mărfuri periculoase;

- Închiderea circulației și/sau instituirea restricțiilor de circulație în situații de urgență și în situații deosebite, pe drumurile publice.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (Cap. II, art. 334 - 341).
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (cap. III - art. 32, cap. V - art. 61, art. 62, cap. VII - art. 104 - l041, art. 106 - 1062, art. 111, art. 114, art. 115, art. 116, cap. VIII - art. 118 - 121, cap. IX - art. 122 - 130).
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (cap. VII - art. 177 - 2201).
 • O.m.a.i nr. 18/2016 privind evidența statistică a accidentelor de circulație rutieră, cu modificările și completările ulterioare.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 35/2008 de aprobare a Concepției de organizare și acțiune a structurilor Poliției Rutiere.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 91471/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind utilizarea echipamentelor video ,,AUTOVISION" de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor.
 • Procedura de sistem privind constatarea nerespectării regimului legal de viteză, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, aflate in dotarea Poliției Române, Cod: PS-IGPR-DR 34 (Ediția I, Revizia 0).
 • Procedura de sistem privind constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, Cod: PS-IGPR-DR 20 (Ediția a II-a, Revizia 0).
 • Procedura de sistem privind oprirea vehiculelor și modul de acțiune în cazul neconformării conducătorilor acestora dispozițiilor polițistului rutier, Cod: PS-IGPR-DR-06;
 • Procedura de sistem privind constatarea nerespectării regimului legal de viteză, cu mijloacele tehnice omologate și verificate metrologic, aflate în dotarea Poliției Române, Cod: PS-IGPR-DR-34;
 • Procedura de sistem privind constatarea faptelor de conducere a unui vehicul, cu excepția celor trase sau împinse cu mâna, de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, Cod: PS-IGPR-DR-20;
 • Procedura de sistem privind organizarea intervenției în cazul incidentelor/accidentelor în care sunt implicate autovehicule ce transportă mărfuri periculoase, Cod: PS-IGPR-DR-02;
 • Procedura de sistem privind închiderea circulației și/sau instituirea restricțiilor de circulație în situații de urgență și în situații deosebite, pe drumurile publice, Cod: PS-IGPR- DR-32.
 • Standardul SMAI O nr. 072/2018, privind intervenția structurilor M.A.I. pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente pe căile de transport terestre în care sunt implicate substanțe periculoase.

 

CONTROL INTERN

 

TEMATICĂ:                                                                                                                                     

 • Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.
 • Stabilirea și recuperarea pagubelor produse M.A.I.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordinul M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Ordonanța nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor - Capitolul III;
 • Instrucțiunile M.A.I. nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse M.A.I - (art. 45 - art. 94);
 • Ordinul M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie  pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

STRUCTURA DE SECURITATE

TEMATICĂ:

 • Protecţia informaţiilor clasificate.
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
 • Protecția informațiilor secrete de serviciu.
 • Colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate.
 • Normele de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Ghidul de clasificare a informațiilor în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Normele de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și     completările ulterioare.
 • H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 1349/27.11.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.m.a.i. nr. S/353/2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului Afacerilor Interne, declasificat;
 • O.m.a.i. nr. S/389/17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul Afacerilor Interne, precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în Ministerul Afacerilor Interne, declasificat;
 • O.m.a.i. nr. 125/2020 pentru aprobarea Normelor de protecție a informațiilor clasificate în domeniul activităților contractuale desfășurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ

 

TEMATICĂ:

- Reglementări privind siguranța în unitățile de învățământ, măsuri privind protecția elevilor și studenților

- Mecanismul de intervenție în prevenirea și combaterea bullyingului  din unitățile de învățământ.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările de rigoare.

- Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

- Ordinul MEC nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 , art 56 și ale pct. 6  din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică-bullying

- Ordinul MENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniveristar.

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR LOGISTICE

 

TEMATICĂ:

 •  Asigurarea tehnică de autovehicule.
 • Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.
 • Închirierea fondului locativ aflat în administrarea unităților M.A.I.
 • Obligații ale unităților de administrare și ale titularilor contractelor de închiriere a spațiilor M.A.I.
 • Compunerea și portul uniformelor de poliție.
 • Acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în M.A.I.
 • Modalități de atribuire: licitație deschisă și procedură simplificată.
 • Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire, elaborarea documentației de atribuire și criterii de atribuire.
 • Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice.
 • Realizarea achiziției publice.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I.

- Ordinul M.A.I. nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.

- Ordinul M.A.I. nr. 53/2017 privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE

 

TEMATICĂ:

 • Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi, procesul bugetar  în domeniul finanțelor publice;
 • Controlul intern și controlul financiar preventiv.
 • Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 • Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv.
 • Normele metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I..
 • Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.


 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (cap. I, II, III)
 • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I..
 • O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

 

CRIMINALISTICĂ

 

TEMATICĂ:

 • Principii generale privind acreditarea activităţilor din laboratoarele criminalistice şi a activităţilor de cercetare la faţa locului în conformitate cu standardele SR EN ISO/CEI 17025:2018;
 • Activitățile de expertiză criminalistică în Poliția Română;
 • Contribuţia schimbului automat de informaţii din bazele de date criminalistice la eficientizarea cooperării poliţieneşti transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene;

 

BIBLIOGRAFIE:

 • SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 75/24.08.2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia Inspectorului General nr. 131/28.12.2012, privind unele măsuri de organizare a activităţii de expertiză criminalistică la nivelul Poliţiei Române;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 10/25.07.2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţii de laborator referitoare la datele dactiloscopice;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 25/2011 pentru abrobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru crearea cadrului legal intern necesar aplicării Deciziei nr. 2008/615/JAI din 23.06.2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere;

 

CAZIER JUDICIAR STATISTICĂ ŞI EVIDENŢE OPERATIVE

 

TEMATICĂ:

 • Organizarea și funcționarea cazierului judiciar.
 • Organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I.
 • Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.
 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996.
 • O.M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I.
 • O.M.A.I. nr. 73/2013 privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte.

 

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

TEMATICĂ

 • Liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare publică şi relaţii publice în M.A.I.
 • Furnizarea informațiilor către mass-media și monitorizarea presei.
 • Comunicarea publică în caz de accident rutier cu victime multiple.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes  public.
 • O.M.A.I. nr. 201 din 14 decembrie 2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Standardul SMAI-MA nr 025/2017, privind furnizarea informațiilor către mass-media și monitorizarea presei.
 • Procedura PS-05-DIRP/2017, ed. 1, privind comunicarea publică în caz de accident rutier cu victime multiple.

 

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI SUPORT INFORMAŢIONAL

 

TEMATICĂ:

 • Planificarea activității structurilor Poliției Române. Elaborarea și monitorizarea documentelor de   planificare întocmite la nivelul I.G.P.R. respectiv unitățile teritoriale de poliție.
 • Stabilirea obiectivelor generale și specifice, respectiv activitățile concrete și indicatorii de performanță din cuprinsul documentelor de planificare întocmite la nivelul I.G.P.R. respectiv unitățile teritoriale de poliție.
 • Evaluarea activității structurilor Poliției Române.
 • Activitatea de soluționare a petițiilor.
 • Promovarea și transmiterea documentelor adresate conducerii M.A.I.
 • Redactarea Dispoziției zilnice.
 • Combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
 • Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale. Forme de asociere a organizaţiilor sindicale. Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 91/16.09.2019, privind aprobarea Metodologiei referitoare la planificarea și evaluarea activității structurilor din cadrul Poliției Române.

 • Ordonanța nr. 27 din 30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

- O.M.A.I. nr. 33 din 21.02.2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne.

 • Ordinul M.A.I. nr. 995 din 26.10.2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind forma şi modul de promovare şi transmitere a documentelor adresate conducerii M.A.I.
 • O.M.A.I. nr. 173 din 24.11.2020 privind dispoziția/ordinul de zi pe unitate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Hotărâre nr. 1723 din 14.10.2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
 • Hotărâre nr. 1487 din 29.11.2004 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărâre nr. 1723 din 14.10.20042004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul.
 • Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

 

CENTRUL OPERAȚIONAL

 

TEMATICĂ:

- Raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ.

- Serviciul de permanenţă şi accesul în unităţile/structurile M.A.I.

- Realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză  din domeniul de competenţă a structurilor M.A.I.

- Acțiunile de intervenție ce se desfășoară, în sistem integrat, de către structurile MAI pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente /incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii și siguranței publice.

- Modul de acțiune a structurilor Poliției Române, pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte.

- Modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru descoperirea, prinderea și identificarea autorilor de infracțiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum și a autorilor de furt de autovehicule.

- Dispoziții generale, organizarea Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență și atribuțiile componentelor acestuia.

- Gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • O.M.A.I. nr. S/­61/2010 privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.M.A.I. nr. S/108/2011 privind serviciul de permanenţă şi accesul în  unităţile/structurile M.A.I.
 • O.M.A.I. nr. S/109 din 07.09.2015 privind realizarea capacităţii operaţionale necesare gestionării situaţiilor speciale sau de criză din domeniul de competenţă a structurilor M.A.I.
 • O.M.A.I.  nr. S/177 din 22.08.2011 privind acțiunile de intervenție ce se desfășoară, în sistem integrat, de către structurile Ministerului Administrației și Internelor pentru prinderea persoanelor care au fost implicate în producerea unor evenimente/incidente grave cu impact deosebit în domeniul ordinii și siguranței publice și Planul de măsuri nr. S/377.604/CO/26.01.2012.
 • Procedura de sistem privind modul de acțiune a structurilor Poliției Române, pentru gestionarea situațiilor de criză generate de amenințări privind atacuri în zone publice sau private, cu arme albe, arme de foc, vehicule, plasare de dispozitive explozive sau sesizarea prezenței unor colete/bagaje suspecte PS-IGPR-CO-37.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 54 din 28.09.2011 pentru punerea în aplicare a Concepției unitare „NĂVODUL” privind modul de acțiune a efectivelor de poliție pentru descoperirea, prinderea și identificarea autorilor de infracțiuni flagrante ce folosesc la comiterea acestora mijloace auto/moto, precum și a autorilor de furt de autovehicule.
 • O.U.G nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă - potrivit Cap. I, II și III;
 • O.M.A.I. nr. 181/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate M.A.I.

 

CERCETAREA ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

 

TEMATICĂ:

 • Organizarea şi funcționarea Consiliului de Monitorizare a Activității Preventive, conform  OMAI 119 din 3 octombrie 2017.
 • Organizarea şi funcţionarea comisiei judeţene de monitorizare a activităţii preventive, conform  OMAI 119 din 3 octombrie 2017.
 • Gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității, conform Procedurii Operaționale PO-IGPR-ICPC-02, privind gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității.

BIBLIOGRAFIE:

 • Ordinul Minstrului Afacerilor Interne nr. 119 din 3 octombrie 2017, privind organizarea activităţilor cu caracter preventiv în domeniul ordinii şi siguranţei publice desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.
 • Procedura Operațională PO-IGPR-ICPC-02, privind gestionarea priorităților naționale și locale în domeniul prevenirii criminalității.

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TEMATICĂ:

 • Atribuţiile și obligațiile principale ale conducătorilor operatorului;
 • Obligațiile principale ale operatorului;
 • Obligațiile operatorului de date în cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal;
 • Desemnarea responsabilului. Conflictul de interese. Funcția responsabilului cu protecția datelor. Calităţile necesare responsabilului cu protecția datelor. Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor. Sancțiuni nerespectare obligație desemnare responsabil protecția datelor
 • Principiile generale care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Legalitatea prelucrării;
 • Comunicarea datelor cu caracter personal;
 • Drepturile persoanelor vizate. Exercitare și soluționare. Excepții;
 • Accesul la bazele de date. Extinderea, restrângerea și suspendarea drepturilor;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă (Monitorizarea angajaților la locul de muncă).
 • Sancțiuni aplicabile operatorilor de date pentru neîndeplinirea obligațiilor pe linie de protecție a datelor cu caracter personal;

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD).
 • Legea  nr. 363/2018 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 • Instrucţiunile M.A.I. nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 81/2018, privind aprobarea Normelor metodologice privind accesul la bazele de date administrate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la bazele de date administrate de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu modificările aduse prin Dispoziția IGPR nr. 91/2018 și Dispoziția IGPR nr. 43/2021.

 

ANALIZA INFORMAŢIILOR

 

TEMATICĂ:

 • Analiza strategică.
 • Analiza tactică.
 • Analiza operațională.
 • Procesul/ciclul informațional.
 • Analiza şi procesul analitic.
 • Tehnici analitice.
 • Analiza de risc.
 • Verificarea entităților.
 • Sisteme informatice ale Poliției Române: iPOL, EDS, SNRI-SEIMD.
 • Analiza informațiilor în cadrul M.A.I.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Metodologia pentru realizarea analizelor strategice aprobată prin Dispoziţia IG nr. 432 din 02.10.2006 şi Procedura PRO-PS-04 din 23.12.2008 cu intrare în vigoare la 05.01.2009.
 • Metodologia de întocmire a analizelor tactice aprobată prin Dispoziţia IG nr. 90.681 din 18.01.2010.
 • Procedura de sistem pentru întocmirea lucrărilor din domeniul analizei tactice la nivelul structurilor de analiză a informațiilor din cadrul Poliției Române (PS-IGPR-UCAI-06).
 • Metodologia de analiză operațională intrată în vigoare prin Dispoziția Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 62 din 22.10.2013.
 • Ghidul de întocmire a analizelor de risc - UCAI, nr. 400425/B1/28.12.2015.
 • Procedura de sistem privind verificarea entităților în bazele de date la care are acces Poliția Română (PS-05/IGPR/UCAI).
 • RI - Ghid de bază în utilizarea aplicației RI - 663009/BADI/VM/01.11.2011 - disponibil în aplicație.
 • CO-Data - Ghid de bază în utilizarea aplicației CO-Data v2. l - disponibil în aplicație.
 • Manual pentru utilizarea EDS - S/224331 din 08.10.2012 - transmis cu 217239/18.10.2012.
 • Sistemul Național de Raportare a Incidentelor (S.N.R.I.):
 • Manual pentru implementarea semnalărilor - 216231/ 01.08.2012;
 • Ghid de implementare INDICATORI STATISTICI în S.N.R.I. pentru faza de sesizare, numărul 174951 /SADI/03.07.2014.

- Standardul SMAI O nr. 070/2018, privind analiza informațiilor în cadrul M.A.I.

 

 

REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ

TEMATICĂ:

- Dispoziții generale privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și a Regulamentului  de aplicare a Legii nr. 254/2013.

- Inspecțiile și controalele locurilor de deținere.

- Dispoziții generale, Organizarea şi funcţionarea centrelor, Siguranţa centrelor, Dispoziţii finale şi tranzitorii.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor  privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu modificările și completările ulterioare.

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14 din 09.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

INTERVENȚIE ȘI ACȚIUNI SPECIALE

TEMATICĂ:

 • Organizarea activităţii Serviciilor pentru Acţiuni Speciale : dispoziţii generale, organizarea activităţilor şi executarea acţiunilor, pregătirea şi evaluarea activităţii personalului.
 • Măsuri referitoare la organizarea activităţii formaţiunilor pirotehnice.
 • Colaborarea dintre unităţile/structurile de intervenţie şi acţiuni speciale şi structurile operative.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Dispoziţia IGPR nr. 66/2020.
 • Dispoziţia IGPR nr. 41/2012.
 • Procedura PRO-PS/SIIAS 02R - privind colaborarea dintre unităţile/structurile de intervenţie şi structurile operative din cadrul Poliţiei Române.

 

PSIHOSOCIOLOGIE

TEMATICĂ:

 • Activitățile de psihologie desfășurate în MAI: Evaluarea psihologică;Asistența psihologică; Diagnoza organizațională.
 • Măsurile privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne.

 

BIBLIOGRAFIE:

- O.M.A.I. nr. 23 din  9 martie 2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare: Cap. III   Secțiunea 1 Secțiunea 2 Secțiunea 3.

 • Dispoziția comună 8042 din 13.02.2018 referitoare la stabilirea unor măsuri privind identificarea și gestionarea potențialelor comportamente dezadaptative în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne - art. 1 la art. 17 inclusiv.

 

JURIDIC

 

TEMATICĂ:                 

 • Asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia
 • Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, excepţia de nelegalitate, actele nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă, competenţa materială şi teritorială, termenul de introducere a acţiunii, suspendarea executării actului administrativ, introducerea în cauză a funcţionarului, introducerea în cauză a altor subiecte de drept, recursul în contenciosul administrativ; procedura de executare.
 • Căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • O.M.A.I. nr. 107/2017 privind asistenţa juridică în Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare - Cap. I și II.
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - art. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 161, 20, Cap. III.
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Cap. IV și V.

 

PROTECȚIA ANIMALELOR

 

TEMATICĂ:

 • Măsuri pentru protecția temporară a animalelor aflate într-o stare de pericol.

 

BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 205/2004 (Republicată) privind protecția animalelor, cu modificările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă : Candidații vor avea în vedere actele normative în vigoare (forma consolidată) la data publicării anunțului concursului.

Fişiere ataşate

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii