Data concursului: 28 August 2022

ANUNȚ privind ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a 2 posturi vacante de personal contractual la Serviciul Administrativ.

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale Notei - Raport nr. 555745 din 02.06.2022;

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a 2 posturi vacante de personal contractual, după cum urmează:

- referent II la Serviciul Administrativ – Biroul Tehnic - Gestiunea piese de schimb auto și lubrifianți, prevăzut la poziția 34 din statul de organizare al unității, COR 331309;

- muncitor calificat IV (șofer) - la Serviciul Administrativ – Biroul Tehnic - Compartimentul Transport Auto, prevăzut la poziția 75 din statul de organizare al unității, COR 8332;

 

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați  „apt condiționat”, „inapt temporar” sau „inapt”. Verificarea aptitudinii psihologice și medicale se va realiza după etapa selecției dosarelor de candidat;
 6.  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru ocuparea posturilor de personal contractual, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului după cum urmează:

Pentru postul de referent II, poziția 34 din statul de organizare al unității:

 -  nivelul studiilor: medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat-domeniul economic;

 - vechime în muncă: nu este cazul;

Pentru postul de muncitor calificat IV (șofer), poziția 75 din statul de organizare al unității:

  - nivelul studiilor: pregătire de bază: medii, cu diplomă de bacalaureat sau pregătire prin învățământul profesional finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale;

 - vechime în muncă: nu este cazul;

 - să dețină permis de conducere autovehicule – minim categoria B și C.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

    

Secțiunea a-III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

- selecția dosarelor de candidat: 15-18.07.2022

- proba scrisă: 22.08.2022

- interviu: 26.08.2022

 

 1. Probă scrisă constă în verificarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unui test grilă, în limba română.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză/sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

Proba scrisă se susţine de către candidaţii declarați „admis” în urma promovării etapei de selecție a dosarelor de înscriere și a îndeplinirii condițiilor de a fi ”apt psihologic” și ”apt medical”. Aceste condiții vor fi verificate cu prilejul întocmirii fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuată de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt condiționat”, „inapt temporar” sau „inapt”. Verificarea aptitudinii psihologice și medicale se va realiza după etapa selecției dosarelor de candidat;

Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

 1. Interviul, în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați ”admis” la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Ora și locul unde se va desfășura proba interviu se vor comunica candidaților prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și proba interviu) rezultatele obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.

Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba anterioară.

Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj.

Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare, precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins” la concurs.

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu, care se va desfășura în aceleași condiții cu cel anterior menționat, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.

Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

 

Secțiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Candidatul declarat „admis”, va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 zile calendaristice, potrivit prevederilor legale.

 

Secțiunea a-V-a – Reguli privind depunerea dosarului de recrutare și etapa de selecție a dosarelor de înscriere

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcția Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, București,  pe bază de cerere, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț, între orele 08,00 - 16,00 în perioada 30.06 - 14.07.2022, doar în zilele lucrătoare.

 

Cu ocazia înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar de candidat care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț;
 2. curriculum vitae;
 3. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii. Va fi prezentat și documentul original.
 4. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de ceri nţele postului.   Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocopiate; Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la data finalizării studiilor; (Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. copia carnetului de muncă și/sau, după caz, adeverinţa care atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, dacă este cazul. Va fi prezentat și documentul original;
 7. copia livretului militar, dacă este cazul. Va fi prezentat și documentul original;
 8. autobiografia (redactată cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări) și tabelul nominal cu rudele candidatului conform Anexelor nr. 3 și nr. 4;
 9. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului din Anexa nr. 5 la prezentul anunț. În modelul declarației este inclus și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar;
 10. dosar plic.

                                                                                                                 

         Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele solicitate în prezentul anunț, atât în copie cât și în original.

        Personalul care realizează înscrierea nu asigură xerocopierea documentelor candidaților.

        Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

În vederea întocmirii fișei de aptitudine în muncă, examinarea psihologică și examinarea medicală se vor efectua de către structurile de specialitate din cadrul M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii urmând a fi comunicate candidaților telefonic.

           

Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

Comisia de concurs selectează dosarele de selecție pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatul selecţiei va fi afişat cu menţiunea „admis„/„respins”, însoţită de motivul respingerii, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5,  în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.

Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

            Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată pentru examenul de încadrare din sursă externă

a postului de referent II-IA prevăzut la poziția 34

 

 

TEMATICA:

 1. Structura organizatorică a Poliției Române;
 2. Principalele drepturi și obligații ale salariatului;
 3. Timpul de muncă și timpul de odihnă;
 4. Răspunderea disciplinară;
 5. Obligațiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;
 6. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.
 7. Planificarea, organizarea şi evidența exploatării autovehiculelor;
 8. Norme de consum materiale tehnice.
 9. Evidența contabilă și inventarierea.
 10. Organizara și conducerea contabilității.
 11. Organizarea și efectuarea inventarierii.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române - cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II ( art. 5, art. 7, art. 8, art. 10,          art. 12-16);
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – cu modificările și completările ulterioare, Titlul II, Capitolul II, Executarea contractului individual de muncă (art 39), Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1 – Durata timpului de muncă (art. 111- 119), Titlul XI, Capitolul II – Răspunderea disciplinară ( art. 247-252);
 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului (art. 22);
 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor ( art. 22, art. 23).
 5. Ordinul M.I.R.A. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I,                  Secțiunea I – Principii generale, Secțiunea III – Pregătirea de specialitate a personalului, Secțiunea  Secțiunea VI - Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor, Secțiunea VII – Organizarea și efectuarea reparării autovehiculelor, Capitolul II - Norme de consum materiale tehnice.
 6. Legii nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II – Organizarea și conducerea contabilității.
 7. Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată pentru examenul de încadrare din sursă externă

a postului de muncitor calificat IV (șofer) prevăzut la poziția 75

 

TEMATICA:

 1. Planificarea, organizarea şi evidența exploatării autovehiculelor;
 2. Norme de consum materiale tehnice.
 3. Structura organizatorică a Poliției Române;
 4. Principalele drepturi și obligații ale salariatului;
 5. Răspunderea disciplinară;
 6. Timpul de muncă și timpul de odihnă;
 7. Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.
 8. Obligațiile salariatului privind apărarea împotriva incendiilor;

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Ordinul M.I.R.A. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I,                  Secțiunea I – Principii generale, Secțiunea III – Pregătirea de specialitate a personalului, Secțiunea  Secțiunea VI - Planificarea, organizarea şi realizarea exploatării autovehiculelor, Secțiunea VII – Organizarea și efectuarea reparării autovehiculelor, Capitolul II - Norme de consum materiale tehnice.
 2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române - cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II ( art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 12-16);
 3. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii – cu modificările și completările ulterioare, Titlul II, Capitolul II, Executarea contractului individual de muncă (art 39), Titlul III, Capitolul I, Secțiunea 1 – Durata timpului de muncă (art. 111- 119), Titlul XI, Capitolul II – Răspunderea disciplinară ( art. 247-252);
 4. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare – Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor ( art. 22, art. 23).
 5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului (art. 22);

 

           

                                                         

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii