Data concursului: 13 Martie 2021

ANUNŢ privind ocuparea a unui post vacant de ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, specialitatea „logistică - administrare patrimoniu imobiliar”, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

R O M Â N I A

Ministerul afacerilor interne

logo

Inspectoratul General al Poliţiei Române

N E S E C R E T

Bucureşti

Nr. 224463 din 10.02.2021                

Ex. unic

 

 

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr.  4 – 6, sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a unui post vacant de ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, specialitatea „administrare patrimoniu imobiliar”, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

Postul este prevăzut la poziția 1429 din statul de organizare al Direcției de Logistică - Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Programe Investiții Publice - Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar și este prevăzut cu funcția de ofițer specialist I.

 

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a)     este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

 1. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 2. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d)     a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

 1. are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din următoarele profile/domenii/specializări: construcții, geodezie, instalații pentru construcții;

                

                 sau

- studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”), absolvite cu diplomă de licență, în unul din următoarele domenii de licență: inginerie civilă și instalații, inginerie geodezică;

 1. să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza prin menționarea postului: Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru ocuparea unui post de ofițer din cadrul Direcției de Logistică, prevăzut la poziția 1429 din statul de organizare.

 

Înscrierea se realizează, în perioada 10-19.02.2021 (pe data de 19.02.2021 doar până la orele 16:00), online pe adresa de e-mail tcologistica@politiaromana.ro.

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 19.02.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

- documentele care necesită a fi completate (cererea de înscriere, declarații, etc) vor fi printate de către candidat, completate, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- toate documentele vor fi scanate și salvate într-un singur fișier pdf, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan - dosar de recrutare înscriere concurs logistică);

- documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta conține toate documentele și că fiecare document este scanat integral (ex: diploma de licență este scanată față-verso) și este lizibil;

- documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașament la e-mail), mărimea totală a documentelor transmise de către candidat (fișierul pdf atașat e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan - Dosar de recrutare înscriere concurs logistică).

 

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de înscriere sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de înscriere incomplete sau incorect întocmite. 

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de pe aceeași adresă, respectiv tcologistica@politiaromana.ro, precizându-se numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Direcției Management Resurse Umane la nr. de tel 021.208.25.25, int. 26158, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Direcția Management Resurse Umane din mun. București, str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail tcologistica@politiaromana.ro.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

                                                                                                            

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

    

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă și foaia matricolă/ suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ.  (Agenții de poliție care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);
 3. copie a actului de identitate;
 4. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de înscriere (Anexa nr. 3);
 6. declarație aviz psihologic, dacă este cazul (Anexa nr. 4);
 7. documente din care să rezulte vechimea (minim doi ani) în specialitatea studiilor;
 8. adeverinţa eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție, emisă ulerior publicării anunțului de concurs, din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 19.02.2021, orele 16:00, nu vor mai fi luate în considerare documente necesare completării dosarului de candidat.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt complete şi corect întocmite.

 

Atenţie! Candidații declarați ”admis” vor prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidați. Originalul documentelor prezentate se restituie candidaților după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidații declarați ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 09.03.2021, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române și prin afișare la avizierul unității.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind evaluarea psihologică  a agenților de poliție, înscriși la concurs pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Logistică

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de unitatea de profil, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Atenţie! Agenții de poliție nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Candidații pentru care s-a emis un aviz psihologic (apt/inapt), aflat (la momentul înscrierii) în perioada de valabilitate de 6 luni, ca urmare a evaluării psihologice pe care au susținut-o pentru același scop, respectiv în cadrul altor proceduri de concurs, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, vor completa declarația prevăzută în Anexa 4 la anunțul de concurs.

 

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

După finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor tuturor candidaților.

Lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, vor fi postate pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, pe pagina de Intrapol a Poliției Române și prin afișare la avizierul unității.

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului

 

 • test scris - rezolvarea unui test grilă

Proba de concurs va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs, din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 13.03.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail tcologistica@politiaromana.ro.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare dintre candidații înscriși pe post.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării „admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și prin afișare la avizierul unității, după caz.

 

Atenție! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat admis candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenților de poliţie declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidații declarați „admis” vor fi numiți în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat.

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de înscriere a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii