Data concursului: 23 Decembrie 2021

ANUNȚ privind ocuparea a 41 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea acțiuni speciale, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 41 de posturi vacante de agent de poliție, specialitatea acțiuni speciale, existente în statul de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 • 14 posturi vacante de agent principal (alpinist/scafandru) din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzute la pozițiile 22, 39, 48, 49, 53, 62, 71, 79, 80, 84, 89, 90, 92 și 93 din statul de organizare al unității;

 

 • 6 posturi vacante de agent de poliție existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv:
 • agent principal, prevăzută la poziţia 1091/a din statul de organizare al unității;
 • agent II, prevăzută la poziţia 1153 din statul de organizare al unității;
 • agent principal, prevăzută la poziţia 1166 din statul de organizare al unității;
 • agent principal, prevăzută la poziţia 1190 din statul de organizare al unității;
 • agent principal, prevăzută la poziţia 1225 din statul de organizare al unității;
 • agent principal, prevăzută la poziţia 1247/c din statul de organizare al unității;

 

 • 2 posturi vacante de agent I existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, prevăzute la pozițiile 197 și 204 din statul de organizare al unității; 

 

 • 2 posturi vacante existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, respectiv:
 • agent I, prevăzută la poziţia 242 din statul de organizare al unității;
 • agent I și conductor câine de serviciu, prevăzută la poziţia 251 din statul de organizare al unității;

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, prevăzut la poziția 205 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, prevăzut la poziția 172 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent II existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, prevăzut la poziția 149 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, prevăzut la poziția 183 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, prevăzut la poziția 155 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, prevăzut la poziția 152 din statul de organizare al unității;  

 

 • 2 posturi vacante de agent I existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, prevăzute la pozițițiile 143 și 159 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, prevăzut la poziția 187 din statul de organizare al unității;  

 

 • 2 posturi vacante existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, respectiv:
 • agent II, prevăzută la poziţia 124/a din statul de organizare al unității;
 • agent IV (și conductor câine), prevăzută la poziţia 134/a din statul de organizare al unității;

 

 • 1 post vacant de agent I (și conducător auto) existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, prevăzut la poziția 208 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, prevăzut la poziția 165 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent I (și conducător auto) existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, prevăzut la poziția 128 din statul de organizare al unității;  

 

 • 1 post vacant de agent II existent la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, prevăzut la poziția 155/a din statul de organizare al unității;  

 

 • 2 posturi vacante de agent I existente la nivelul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, respectivprevăzute la pozițiile 168 și 183 din statul de organizare al unității.

 

Concursul se organizează în sistem centralizat, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, iar la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de execuție vacante de agent de poliție pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază: absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

 • dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 • să dețină permis de conducere, categoria ”B”;
 • să îndeplinească baremele specifice categoriei de solicitare fizică specială și cele specifice instrucției tragerilor speciale (îndeplinirea condiției se verifică prin susținerea probei practice).

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea se realizează, în perioada 15-24.11.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar în data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online, la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăseşte postul pentru care se organizează concursul.

Pentru posturile din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, înscrierea se realizează la adresa de e-mail cf@politiaromana.ro.

Pentru posturile din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, comisiile de recrutare constituite la nivelul acestor unități stabilesc detalii referitoare la înscrierea candidaților, printr-un anunț ce urmează a fi postat pe paginile de internet ale unităților.

Cererile de înscriere, însoțite de documentația solicitată, transmise după data de 24.11.2021, ora 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Înscrierea candidaților se va realiza menţionând structura pentru care candidează, repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” urmând a se realiza în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

            Cu ocazia înscrierii, candidații trebuie să opteze pentru o singură structură la care concurează – I.G.P.R.–S.I.I.A.S. sau D.G.P.M.B.–S.A.S. sau I.P.J. Bacău–S.A.S. etc. – (de exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea încadrării posturilor de agent de poliție (alpinist/scafandru) din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale), urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute, pe bază de opţiune.

 

Atenție! Probele concursului vor avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, iar  candidatul va putea susține aceste probe pentru ocuparea unui post doar la una dintre structuri (I.G.P.R.–S.I.I.A.S. sau D.G.P.M.B.–S.A.S. sau I.P.J. Bacău–S.A.S. etc.), astfel că nu  se recomandă înscrierea la concurs la mai multe unităţi de poliţie.

 

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele .pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-dosar de recrutare concurs SIIAS).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresă, precizându-se codul atribuit candidatului.

În situația în care candidații înscriși pentru posturile din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale nu primesc confirmarea în termenul prevăzut mai sus, aceștia se pot adresa Direcției Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la nr. de tel 0212082525, int. 26160. În cazul în care situația nu s-a soluționat astfel, candidații au posibilitatea de a se prezenta fizic la Direcția Management Resurse Umane, din str. Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, mun. București, în vederea clarificării.

În situația în care candidații înscriși pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea nu primesc confirmarea în termenul prevăzut mai sus, aceștia se pot adresa structurilor de resurse umane din cadrul unităților de recrutare.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail cf@politiaromana.ro, în format .pdf.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

 

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
 2. Curriculum-vitae;
 3. copia diplomei de bacalaureat și a foii matricole sau anexelor la aceasta, după caz;

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.)

 (Candidaţii care au absolvit studiile în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 4.  autobiografia (Anexa nr. 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 4); 
 5.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 6. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 7. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei nr. 5);
 8. adeverinţă eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru efort fizic, emisă după data publicării prezentului anunț;
 9. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 10.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6).

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

 

Secţiunea a-IV-a – Precizări privind verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs

Comisiile de recrutare constituite la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea vor analiza candidaturile, până la data de 06.12.2021, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat, până la data de 07.12.2021, comisiei de concurs, împreună cu lista candidaților a căror candidatură a fost validată, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, cu menționarea motivului invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 08.12.2021, prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), în ceea ce privește posturile din cadrul I.G.P.R. - Serviciul Independent de Intervenție și Acțiuni Speciale, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare, în cazul celorlalte posturi.

De asemenea, lista finală cuprinzând candidații care îndeplinesc condițiile legale pentru a susține proba practică va fi comunicată pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Orice modificări în calendarul desfășurării concursului vor fi aduse la cunoștința candidaților prin postarea unui anunț pe calea menționată anterior.

 

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 • Probă practică;
 • Probă scrisă – rezolvarea unui test-grilă;

 

V.1 - PROBA PRACTICĂ este o probă de concurs eliminatorie, se va desfășura în perioada 14-19.12.2021 și are 3 componente

 1. Componenta 1 - tragere cu armamentul (ședința de tragere nr. 7):

Arma: Glock 17

Ţinta: ţinta piept nr. 6a cu cercuri

Distanţa: 10 m

Cartuşe alocate: 6 cartușe

Număr de repetări exercițiu: 1

Timp: maxim 40 sec

Priza: cu două mâini

Poziţia de tragere: în picioare

Poziţia de start: arma în poziţie de observare, alimentată, fără cartuș în camera cartușului, încărcătorul este încărcat cu 6 cartușe

Evaluarea rezultatelor: conform baremului de evaluare prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul anunț.

Modul de executare:

Trăgătorul, aflat în poziţie de tragere, la comanda „FOC” sau semnal sonor, încarcă, îndreaptă arma spre țintă, execută 6 focuri, după care, la comandă, descarcă, controlează şi revine în poziția de start.

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „Nepromovat”  în următoarele situații:

 • Nu respectă regulile și măsurile de siguranță în poligon și condițiile ședinței de tragere;
 • Execută foc înainte de comanda evaluatorului, respectiv  „FOC”, sau înainte de semnalul sonor;
 • Execută foc după expirarea timpului alocat ședinței de tragere, respectiv după comanda „STOP”.

Este declarat „Promovat“ candidatul care obține minimum nota 5.00 conform baremului de evaluare.

 

După finalizarea ședinței de tragere, candidatul iese din poligonul de tragere și se deplasează, în maximum 2 minute, împreună cu un membru al subcomisiei, către locul de desfășurare al componentei 2 – calități motrice.

 

 1. Componenta 2 -  calități motrice (activitățile, baremele și grupele de vârstă sunt prevăzute în anexele la O.m.a.i. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în Ministerul Afacerilor Interne, adaptate nevoilor de verificare practică), respectiv:

Pentru candidații bărbați:

 • La comanda start execută alergare de rezistență 1000 de metri, contra timp;
 • După o pauză de 1 minut de la terminare, execută menținut în atârnat;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută genuflexiuni;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută abdomene;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută flotări;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută lovituri la sac timp de 2 minute fără întrerupere;

 

Pentru candidații femei:

 • La comanda start execută alergare de rezistență 800 de metri, contra timp;
 • După o pauză de 1 minut de la terminare, execută abdomene;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută alergare de viteză;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută săritura în lungime de pe loc;
 • După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută lovituri la sac timp de 2 minute fără întrerupere;

 

Modalitatea de execuție:

- candidatul execută toate probele numai în ținută sportivă adecvată anotimpului şi specificului componentei;

- pentru executarea probelor candidatul are dreptul la o singură încercare;

- candidatul trebuie să parcurgă în întregime probele şi elementele ce le compun, în ordinea stabilită prin prezentul anunț, respectând timpii de pauză corespunzători;

- terminarea timpului de pauză dintre componentele evaluării calităților motrice este anunțat de către evaluator;

- proba de rezistență se execută cu startul din picioare, iar alergarea începe la comanda evaluatorului, concomitent cu pornirea cronometrului;

- proba de menținut în atârnat se execută la bară fixă câte un concurent/cronometru;

- proba de genuflexiuni se execută prin coborârea şi ridicarea trunchiului în plan vertical cu brațele la ceafă, timp de două minute, fără pauză, câte un concurent/cronometru;

- proba de flexie abdominală (abdomene) se execută din poziţia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare, timp de două minute, fără pauză și se consideră corectă atunci când omoplații ating solul în extensie și trunchiul este la 90 de grade cu picioarele, în flexie;

- proba de flotări se execută din poziţia în sprijin culcat înainte, timp de două minute, fără pauze, câte un concurent/cronometru. Flotarea se consideră corectă când încheietura cotului este la 90 de grade în flexie și 180 de grade în extensie, fără sprijin pe genunchi, coate sau abdomen pe durata execuției probei;

- proba de viteză se execută cu startul din picioare, pe o distanță de 50 m, iar alergarea începe la comanda evaluatorului, concomitent cu pornirea cronometrului;

- proba de săritură în lungime de pe loc se execută pe o suprafață plană și dură, câte un concurent.

La linia de plecare, candidatul se va așeza cu picioarele paralele și vârfurile așezate la linie fără să calce pe aceasta. Picioarele se flexează, iar brațele execută un balans dinspre înainte spre înapoi, concomitent cu extensia picioarelor și implicit executarea săriturii. Pentru evaluarea execuției se va măsura locul unde candidatul lasă ultima urmă (călcâiul, palma, șezutul etc.).

-proba de lovituri la sac se execută cu echipament adecvat sportului de contact.

Această probă începe la semnalul comisiei iar candidatul trebuie se execute minim 100 de lovituri succesive de braţe combinate cu lovituri de picioare, conform indicaţiilor evaluatorului.

 

Alergarea de rezistență 1000/800 metri și alergarea de viteză 50 m se desfășoară în aer liber. În cazul în care condițiile meteorologice împiedică organizarea şi desfăşurarea acestora (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +35°c sau sub 0°c ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente),  desfăşurarea probelor se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul preşedintelui comisiei, până la momentul când probele se pot desfășura în condiții normale;

 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „Nepromovat” în următoarele situații:

a) nu parcurge sau refuză să parcurgă unul din elementele componentei motrice;

b) calcă linia de start la probele de alergare de rezistență și alergare de viteză 50m;

c) nu respectă traseul probei de alergare de rezistență;

d) nu respectă modul de executare impus pentru probe și timpii de executare a acestora;

e) nu respectă indicațiile evaluatorului;

f) depășește timpii de pauză dintre elementele componentei motrice.

g) la executarea probei genuflexiuni candidatul se sprijină pe coapse sau genunchi;

h) la executarea probei de flexie abdominală (abdomene) candidatul se prinde cu măinile de coapse, genunchi sau elemente de vestimentație pentru realizarea flexiei sau extensiei.

i) la executarea probei de flotări candidatul se sprijină pe genunchi, coate sau abdomen pe durata  probei;

Este declarat „Promovat“ candidatul care obține minimum nota 5.00 la fiecare probă conform baremelor de evaluare, anexe la prezentul anunț (anexa nr. 8 pentru candidații bărbați și anexa nr. 9 pentru candidații femei), iar media aritmetică a notelor obținute este de minimum 7.00.

 

După finalizarea Componentei 2 – calități motrice, candidatul se deplasează, în maximum 2 minute, împreună cu un membru al subcomisiei, către locul de desfășurare al Componentei 3 – autoapărare.

 

 1. Componenta 3 -  autoapărare:

Modalitatea de execuție:

- Proba se desfășoară pe suprafața de luptă amenajată în cadrul sălii de sport, sub forma unei reprize  de trei minute.

- Pentru protecția candidatului vor fi utilizate următoarele echipamente de protecție: cască, mănuși, tibiere, cochilie. Candidatul poate folosi, ca echipament de protecție individual, proteză dentară proprie.

-  Lupta începe la semnalul arbitrului;

-  Zonele corpului asupra cărora loviturile sunt permise: cap, trunchi, coapse.

- Zonele corpului asupra cărora procedeele și/sau proiectările sunt permise: cap, gât, trunchi, membrele superioare și membrele inferioare.

 - Zonele corpului asupra cărora loviturile sunt interzise: spatele capului, gât, zona inghinală.

 

Este declarat „Promovat“ candidatul care obține minimum nota 5.00, conform baremului de evaluare (anexa nr. 10 la prezentul anunț).

 

Candidatul este eliminat din concurs şi declarat „Nepromovat” în următoarele situaţii:

a. adoptă o atitudine non-combat pe toată durata reprizei de luptă;

b. lovește sau efectuează procedee asupra zonelor interzise ale corpului, în mod repetat;

c. este scos din luptă prin knockout sau abandonează lupta;

d. nu respectă instrucțiunile evaluatorilor sau semnalele de începere sau încetare a reprizelor și/sau pauzei.

 

 

Nota pentru a fi declarat “admis” la proba practică este de minimum 7,00, conform art. 39 alin. 1 din Anexa 3 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, și este stabilită ca medie aritmetică a notelor acordate la cele trei componente. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați “respins” și nu vor fi planificați la proba scrisă.

 

Contestații la proba practică

            Proba practică poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunțului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei.

Eventualele contestații se pot depune pe adresa de e-mail cf@politiaromana.ro.

Cu privire la rezultatul soluționării contestației, candidații vor fi anunțați printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs). În situația admiterii contestației, vor fi specificate ziua, ora și locul susținerii din nou a probei practice.

Rezultatele reexaminării, precum și rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate printr-un anunț postat pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați “respins” la proba practică nu vor fi planificați la proba test scris.

 

V.2 – Proba scrisă - rezolvarea unui test grilă

Proba de concurs va consta în susținerea unui test grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului și va avea loc la data de 23.12.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili ulterior, în funcţie de numărul candidaţilor şi vor fi comunicate acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail cf@politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră - Posturi scoase la concurs (adresa https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, respectiv pe paginile de internet ale unităților de recrutare.

 

 

Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Sunt declarați „admis” candidații care au obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși, în limita posturilor scoase la concurs, separat pentru fiecare unitate/structură (I.G.P.R.– S.I.I.A.S; D.G.P.M.B. – Serviciul pentru Acțiuni Speciale; I.P.J. Bacău – Serviciul pentru Acțiuni Speciale; I.P.J. Gorj – Serviciul pentru Acțiuni Speciale).

 

În situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi au obținut aceeași notă finală la proba scrisă, va fi declarat “admis” candidatul care a obținut nota mai mare la proba practică.

În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de internet a Poliției Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenţie! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel, astfel că va fi declarat “admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta. Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

 

Secţiunea a VII-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală pentru candidații declarați ”admis”, prin modalitatea încadrării directe

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidații declarați «admis» la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia vor fi încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, candidaților declarați ”admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 

 

Secţiunea a-VIII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginilor de internet ale unităților teritoriale în statul de organizare al cărora se regăsesc posturile scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba practică, candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, adresate unității în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concurs, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate;
 • Serviciile resurse umane din cadrul unităților teritoriale, unde s-au constituit comisii de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunț pe pagina de internet a unității, însoțit de precizări privind adresa de e-mail pe care se pot înscrie candidații.

 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. la probele de concurs vor putea participa exclusiv:

 • candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care să fi trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

sau

 • candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

sau

 • candidații care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

sau

 • candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

 

Cu ocazia accesului candidaților în incinta locației în care au loc probele de concurs se va verifica dovada că persoanele se află într-una din situațiile care permit participarea, descrise mai sus, pe baza unui document scris pe care îl vor avea asupra lor, în copie (certificat verde digital Covid-19 printat și/sau dovada testului negativ RT-PCR/antigen), care se va păstra la dosarul de concurs.

 

Candidaților care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus nu li se va permite accesul la probele de concurs și procedura de concurs va înceta pentru aceștia. 

ANEXA nr. 1

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea a 41 de posturi de agent de poliție, specialitatea acțiuni speciale, existente în statul de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

Tematica

 • Informații secrete de stat și informații secrete de serviciu și definirea unor termeni din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • Reguli generale privind evidența , întocmirea, păstrarea , procesarea, multiplicarea , manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.
 • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020. Context European și Național- Riscuri și Vulnerabilități.
 • Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale. Riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței publice. Strcutura, atribuțiile și pregătirea forțelor de ordine publică.
 • Uzul de armă.
 • Regimul stării de asediu și a stării de urgență.
 • Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală.
 • Infracțiunea – dispoziții generale, tentativa, participația, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu; infracțiuni contra autorității; infracțiuni contra ordinii și liniștii publice.
 • Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri.
 • Măsurile preventive – arestarea preventivă, mandatul de arestare, punerea în executare a mandatului de arestare.
 • Acte procesuale și procedurale comune- citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere, executarea mandatului de aducere.
 • Participanții în procesul penal.
 • Organizarea și funcționarea Poliției Române.
 • Atribuțiile Poliției Române.
 • Drepturi și obligații (conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare).
 • Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți ale polițistului.
 • Recompense, răspundere juridică și sancțiuni aplicabile polițistului.
 • Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de tragere.
 • Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână.
 • Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului.
 • Prevenirea şi combaterea terorismului.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, publicată în M.O. nr. 763/13.10.2015.
 • H.G. nr. 196/17.03.2005 privind Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, publicată în M.O. nr.  243/23.03.2005.
 • Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor art. 46-52 cu modficările și completările ulterioare (Legea nr. 180/2016).
 • Legea nr. 295/2004, republicată, privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgența nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, modificată prin Legea nr. 453/2004.
 • Codul Penal al României cu modificările și completările ulterioare.
 • Codul de Procedură Penală al României cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap IV din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 991/ 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.
 • Ordinul nr. 485/19.08.2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.I.R.A.
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Tematici si bibliografii

ANEXA nr. 1

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea a 41 de posturi de agent de poliție, specialitatea acțiuni speciale, existente în statul de organizare al Serviciului Independent pentru Intervenție și Acțiuni Speciale, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și ale inspectoratelor de poliție județene Bacău, Brașov, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea, prin încadrare directă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

Tematica

 • Informații secrete de stat și informații secrete de serviciu și definirea unor termeni din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • Reguli generale privind evidența , întocmirea, păstrarea , procesarea, multiplicarea , manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.
 • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020. Context European și Național- Riscuri și Vulnerabilități.
 • Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale. Riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței publice. Strcutura, atribuțiile și pregătirea forțelor de ordine publică.
 • Uzul de armă.
 • Regimul stării de asediu și a stării de urgență.
 • Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală.
 • Infracțiunea – dispoziții generale, tentativa, participația, cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu; infracțiuni contra autorității; infracțiuni contra ordinii și liniștii publice.
 • Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri.
 • Măsurile preventive – arestarea preventivă, mandatul de arestare, punerea în executare a mandatului de arestare.
 • Acte procesuale și procedurale comune- citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere, executarea mandatului de aducere.
 • Participanții în procesul penal.
 • Organizarea și funcționarea Poliției Române.
 • Atribuțiile Poliției Române.
 • Drepturi și obligații (conform Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare).
 • Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți ale polițistului.
 • Recompense, răspundere juridică și sancțiuni aplicabile polițistului.
 • Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de tragere.
 • Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână.
 • Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului.
 • Prevenirea şi combaterea terorismului.

 

Bibliografie

 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare.
 • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020, publicată în M.O. nr. 763/13.10.2015.
 • H.G. nr. 196/17.03.2005 privind Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale, publicată în M.O. nr.  243/23.03.2005.
 • Legea nr. 17/ 1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor art. 46-52 cu modficările și completările ulterioare (Legea nr. 180/2016).
 • Legea nr. 295/2004, republicată, privind regimul armelor și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța de urgența nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, modificată prin Legea nr. 453/2004.
 • Codul Penal al României cu modificările și completările ulterioare.
 • Codul de Procedură Penală al României cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap IV din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • H.G. nr. 991/ 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.
 • Ordinul nr. 485/19.08.2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.I.R.A.
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii