Data concursului: 06 Noiembrie 2021

ANUNȚ pentru ocuparea a 8 posturi vacante de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională, specialitatea pregătire de specialitate existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (22) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare şi cu Nota-Raport nr. 230771/08.09.2021;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – POSTURILE SCOASE LA CONCURS

Pentru ocuparea a 8 posturi vacante de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională, specialitatea pregătire de specialitate existente la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Călăraşi, Constanţa, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Sălaj, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

            Posturile sunt prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 

 1.  DGPMB

Biroul Pregătire de specialitate

Ofiţer specialist principal I

poziţia 125/F

 

 1. IPJ CĂLĂRAŞI

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 36/B

 

 1. IPJ CONSTANŢA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 64/C

 

 1. IPJ HUNEDOARA

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 49/E

 1. IPJ MARAMUREŞ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 42/C

 

 1. IPJ NEAMŢ

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 42/A

 

 1. IPJ OLT

Serviciul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 48/C

 

 1. IPJ SĂLAJ

Biroul Pregătire profesională

Ofiţer specialist I

poziţia 32/A

 

 

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi al inspectoratelor de poliţie judeţene Călăraşi, Constanţa, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Olt, Sălaj, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile de ofiţer de poliţie pentru care se organizează concursul, se constituie comisii de recrutare.

 

Secţiunea a II-a – CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). 
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază:

Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

sau

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă   pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m)  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul prevăzut în fişa postului.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Agentul de poliţie poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:

 • pregătire de bază:

Studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

sau

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).

b) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

f) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate secret de stat, nivelul prevăzut în fişa postului.

 

„Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii”, portrivit art. 571 alin. (6) din Anexa 3 la OMAI 140/2016.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a III-a – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (DGPMB, IPJ Călăraşi, etc), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Comisiile de recrutare constituite la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul stabilesc detaliile referitoare la înscrierea candidaţilor, în perioada 23.09 – 05.10.2021 printr-un anunţ ce va fi postat pe paginile de internet ale unităţii de recrutare (ex. if.politiaromana.ro), precum și la avizierul acestor unități.

Pentru toate posturile menţionate mai sus înscrierea se va face pe post, prin menţionarea postului, specialităţii şi poziţiei din statul de organizare al unităţii pentru care candidează.

(ex. înscriere pe post: Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat de IGPR pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist I din cadrul IPJ Călăraşi – Biroul Pregatire Profesionala - pregătire de specialitate, prevăzut la poziţia 36/B).

 

Atenție! Proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, astfel candidatul va putea susține această  proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs, indiferent de modalitatea realizării înscrierii, pe post sau pe structură, după caz.

 

Pentru posturile de la nivelul DGPMB şi inspectoratelor de poliţie judeţene, înscrierea se realizează, în perioada 23.09-05.10.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 05.10.2021 doar până la orele 16:00), online la adresele de e-mail menţionate în anunţurile postate pe paginile de internet ale acestor unităţi.

 

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 05.10.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

- documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

- fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

- toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

- toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

- e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs PP_pregatire de specialitate).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de recrutare, după caz, pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite. 

Atenție!  După data limită de înscriere, respectiv 05.10.2021, ora 16.00, nu se vor mai accepta documente necesare completării dosarului de candidat.

 

În următoarele două zile lucrătoare, ulterioare depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii de la aceeași adresa, precizându-se codul atribuit candidatului.

 

În situația în care candidatul pentru ocuparea unuia dintre posturile scoase la concurs din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau a inspectoratelor de poliţie judeţene nu primește confirmarea în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa structurilor de resurse umane din cadrul unităţilor de recrutare, în vederea clarificării.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor specificate în anunţ, în volum complet, ce vor fi scanate şi transmise împreună la adresa de e-mail menţionată în anunţul unităţii de recrutare.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

                                                                                                            

Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2)
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Candidaţii care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4); 
 4.  extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului); 
 5. o fotografie color cu dimensiunile 9x12 cm; 
 6. adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 6); 
 7.  aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii; 
 8.  declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.m.a.i. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare,  respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

          Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2 )
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă)

(Pentru candidaţii cu studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale)

 1. copie a actului de identitate;
 2. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 5);
 4. adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, care este valabilă doar dacă a fost emisă ulterior publicării anunţului.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică a agenţilor de poliţie înscrişi la concurs

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate candidaților, prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

 

Listele candidaţilor declaraţi „apt” si „inapt” psihologic vor fi postate pe pagina de Internet a unităților de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Comisiile de recrutare constituite la nivelul DGPMB şi al inspectoratelor de poliție județene în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 27.10.2021, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 29.10.2021 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 29.10.2021, pe paginile de internet ale unităţilor de recrutare.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române şi pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

Secţiunea a V-a – DESFĂŞURAREA CONCURSULUI (PROBA DE CONCURS)

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 06.11.2021.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun pe adresa de e-mail ds@politiaromana.ro

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secţiunea a VI-a – PRECIZĂRI PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Secţiunea a VII-a – REGULI PRIVIND EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ ȘI MEDICALĂ PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ”ADMIS”, PRIN MODALITATEA ÎNCADRĂRII DIRECTE

După afişarea/postarea tabelului cu rezultatele finale, candidatul declarat „admis” la concursul pentru ocuparea postului vacant prin încadrare directă susţine examinarea medicală şi evaluarea psihologică. În situaţia constatării inaptitudinii medicale sau psihologice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din OMAI nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii uneia dintre aceste condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

Candidaților declarați „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliţia Română, li se vor acorda gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, dar nu mai mare decât funcţia pentru care au candidat, pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda grade profesionale conform prevederilor Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, dar nu mai mare decât funcţia pentru care au candidat.

 

Candidaților declarați ”admis” nu li se vor putea modifica raporturile de serviciu prin delegare, detașare, mutare sau transfer timp de cel puțin 2 ani de la numirea în prima funcție, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.

 

Secţiunea a-VIII-a – REGULI PRIVIND BUNA ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de recrutare întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) sau a unităților de recrutare,  întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, în urma unei solicitări scrise, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul DGPMB şi a inspectoratelor de poliţie judeţene, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind adresa de e-mail pe care se pot înscrie candidaţii.

 

ATENȚIE! În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus – SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfăşoară concursul.

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

 

 

 

Tematici si bibliografii

                                       

TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea posturilor de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională,

 specialitatea pregătire de specialitate,

prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

 

Tematica generală:   

 • Organizarea și funcționarea Poliției Române (Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, integral).
 • Statutul polițistului (Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, integral).
 • Acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor  aprobate prin H.G. nr. 725/2015, integral);
 • Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului (Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral).
 • Acordarea gradelor profesionale. Avansarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în funcţii (Anexa nr. 6 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral).
 • Evaluarea de serviciu a polițiștilor (Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral).
 • Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități (Anexa nr. 10 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral).
 • Codul de etică și deontologie al polițistului (Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, integral).
 • Liberul acces la informațiile de interes public (Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, integral).
 • Activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, integral și Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor În Ministerul Afacerilor Interne, integral).
 • Protecţia informaţiilor clasificate (Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, integral).
 • Clasificarea informațiilor (Capitolul 2 - Secțiunea 1, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România);
 • Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (Capitolul 2 - Secțiunea a-2-a, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România).
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate (Capitolul 3 - integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România).
 • Uzul de armă (Cap. 3, integral din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare).
 • Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138 din 2 septembrie 2016, integral).
 • Conflictul de interese. Incompatibilități (TITLUL IV, Cap. II și III, toate integral din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției).

 

    Bibliografie generală:

 • Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare. 
 • Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul nr. 33 din 21.02.2020, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138 din 2 septembrie 2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare.

 

         Tematică specifică:

 • Formarea profesională a poliţiştilor (Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale (Anexa nr. 5 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral);
 • Concediul de odihnă, Concediul de odihnă suplimentar, Concediul de studii, Învoirile plătite și concediile fără plată, Acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare (Cap. 1, 2, 3, 4 și 5, toate integral din Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata,  bilete de odihnă, tratament şi recuperare).
 • Dispoziții generale, Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de tragere, Reguli și măsuri de siguranță privind ordinea în poligon pe timpul executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână, Succesiunea activităților în poligon pentru executarea tragerii și controlul armamentului  (Cap. 1, 2, 3, 5, toate integral din Ordinul MIRA nr. 485/2008).
 • Practica elevilor și studenților (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare, integral);
 • Activităţile de formare organizate sub egida CEPOL (Hotărârea nr. 929 din 8 decembrie 2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului, integral).
 • Dispoziții generale, Organizarea formării profesionale a adulților, Autorizarea furnizorilor de formare profesională, Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților (Cap. 1, 2, 3 și 4, toate integral din Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 (republicată) privind formarea profesională a adulţilor).
 • Învățământul superior (Titlul III – integral din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011).
 • Detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene (Legea nr. 105/04.07.2012, integral).
 • Dispoziții generale, Organizarea sistemului de gestionare a problematicii experților naționali detașați, Etapele procesului de detașare (Cap. 1, 2, 3,  toate integral din Anexa la Ordinul MAI nr. 8/2016).
 •  

           Bibliografie specifică:

 • Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata,  bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea Guvernului nr. 929 din 8 decembrie 2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului.
 • Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 (republicată) privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 105/04.07.2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.
 • Normele metodologice din 19 ianuarie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene aprobate prin Ordinul nr. 8 din 19 ianuarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

NOTĂ:

*Candidații vor studia tematica și bibliografia specifică postului pentru care candidează.

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii