Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție (prevăzut cu funcția de ofițer specialist principal II) la Biroul Supraveghere Aeriană din cadrul Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu personal recrutat din sursă internă. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S:

 

 

            Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție (prevăzut cu funcția de ofițer specialist principal II) la Biroul Supraveghere Aeriană din cadrul Direcției Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, la poziţia 776/D din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă, prin modalitatea trecerii agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 

a)     studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

 

·        studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

sau

·       studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem “Bologna”);

 

b)     este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)     nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d)     nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e)     a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților la concurs se va realiza menţionând postul (exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal II din cadrul Direcției Operațiuni Speciale – Biroul Supraveghere Aeriană, prevăzut la poziția 776/D din statul de organizare al unității).

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, str. Domnița Anastasia, nr. 1, Sector 5, clădirea Relații cu Publicul(Cupolă).

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00, la aceeaşi adresă.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menţionată, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 •   cererea de înscriere ( conform Anexei nr. 2 ) şi CV;
 •   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 • actul de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliţie nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.).

         Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

                       În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structura de resurse umane emitentă.

          Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc, pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În perioada 19.07.2017 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât evaluarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi prin consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, iar aceștia nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la testarea psihologică se vor afişa pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și după finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor acestora. Lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor care nu îndeplinesc condițiile de participare urmând a fi postate printr-un anunț pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii organizatoare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

 Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia de concurs, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului şi care va avea loc la data de 26.08.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor aduce la cunoștința acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române(se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

 Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Rezultatele la contestații se vor comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentul de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se va acorda gradul profesional conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor de poliție, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia prevăzută cu gradul profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.           

 

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a acestuia;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet și susținerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliţiei Române(se va                   regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției                              Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de acesta.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și nici cu alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

 

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

              Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învăţământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării unui post vacant de ofițer de poliție (funcția de ofițer specialist principal II), prevăzut la poziţia 776/D din cadrul Biroului Supraveghere Aeriană din cadrul Direcției Operațiuni Speciale.  

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[1].

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data ____________________

 

Anexa nr. 3

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție (funcția de ofițer specialist principal II), prevăzut la poziţia 776/D din cadrul Biroului Supraveghere Aeriană din cadrul Direcției Operațiuni Speciale, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[2] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declaraţie  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofiţerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofiţerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

 

[1] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[2] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliție (funcția de ofițer specialist principal II) din cadrul Direcţiei Operațiuni Speciale – Biroul Supraveghere Aeriană, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 

Capitolul I – NOŢIUNI GENERALE

 

TEMATICĂ:

            - organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;

            - drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;

            - recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;

            - încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

            - etica şi deontologia poliţienească;

- acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

- protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

              - legea penală şi limitele ei de aplicare;

            -  infracţiunea;

            -  principiile şi limitele aplicării legii procesual penale;

              - acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;

              - participanţii în procesul penal;

- metode speciale de supraveghere sau cercetare.

- activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI.

 

 

BIBLIOGRAFIE*:

        - Legea nr. 286 / 17.07.2009 (*actualizată*) privind Codul penal :

              - Titlul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare;

              - Titlul II - Infracţiunea;

       - Legea nr. 135 / 01.07.2010 (*actualizată*) privind Codul de porcedură penală:

              Partea generală:

              - Titlul I - Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale;

              - Titlul II - Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;

              - Titlul III - Participanţii în procesul penal;

              - Titlul IV - Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii;

 • Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/11.09.2015 pentru stabilirea normelor referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 • O.M.A.I. nr.140 /2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., inclusiv anexele acestuia.

 

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

 

TEMATICA:

 • Informaţii secrete de stat;
 • Informaţii secrete de serviciu;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

BIBLIOGRAFIE*:

 •    Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor  clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – PROFILUL DE SPECIALITATE

 

TEMATICĂ:

- administrarea aviației în România (autorități competente si atribuții specifice);
- organizarea și utilizarea spațiului aerian național;
- regimul aeronavelor de stat;
- procedura de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național;
- siguranța zborului;
- statutul personalului aeronautic din aviația militară a României;
- zborurile în zona de frontieră a României;
- infracțiuni și contravenții în domeniul aviației.

 

BIBLIOGRAFIE*:

- Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spațiul aerian național, precum și a condițiilor în care decolarea și aterizarea aeronavelor civile se pot efectua și de pe/pe alte suprafețe de apă decât aerodromurile certificate;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviația militară a României, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

NOTĂ: ACTELE NORMATIVE VOR FI STUDIATE ÎN FORMA ACTUALIZATĂ, ÎN VIGOARE LA DATA DE 10.07.2017.   

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii