Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție (prevăzut cu funcţia de ofițer specialist principal I) la Compartimentul Coordonare și Monitorizare din cadrul Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale din IGPR, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Postul scos la concurs

 

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție (prevăzut cu funcţia de ofițer specialist principal I) la Compartimentul Coordonare și Monitorizare din cadrul Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 11 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale.

 

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale sau ştiinţe inginereşti.

 

 • să fie posesori de permis de conducere cel puțin categoria „B”.

 

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaţilor se va face personal, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 și a documentelor de înscriere obligatorii, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017, în intervalul orar 0900 – 1400 (doar în zilele lucrătoare), cu excepția ultimei zile de înscriere când această activitate se va desfășura în intervalul orar 0900-1600.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la data înscrierii (ultima zi de înscriere este 17.07.2017, până la orele 1600) şi vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale).

 • actul de identitate și permisul de conducere, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

             În cazul în care, din cuprinsul adeverinţei prezentate, nu rezultă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Adeverinţa este necesară doar candidaţilor care sunt încadraţi în unităţi deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor menționate anterior, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Candidații, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverința eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,  conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, orele 1600 nu se vor mai efectua înscrieri.

 

 

 

Secţiunea a IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07 – 14.08.2017, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Intrapol/Internet indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la examinarea psihologică vor fi postate pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul I.G.P.R.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum și la avizierul unității de recrutare.

   

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

Concursul va avea loc la data de 26.08.2017 și va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video.

Candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul I.G.P.R.

 

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare.

 

Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandate.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situației în care are o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. (a) din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarea și completările ulterioare;

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia prevăzută cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

          Secţiunea a VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și a paginii de Intrapol a Poliției Române, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etaj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învăţământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române, în vederea ocupării postului vacant de[1] ______________________________, din cadrul[2] ________________________________________________________________ , poziţia______.       

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[3].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcția Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data _____________________

TELEFON:______________

Anexa nr. 3

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ________________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea postului vacant de ______________________________________, din cadrul _____________________________________________________________, poziţia _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[4] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declaraţie  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofiţerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofiţerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data _____________                                     Semnătura        ________________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului (ex. ofițer specialist principal I).

[2] Se va menționa structura în care se regăsește postul (ex. Brigada Autostrăzi și Misiuni Speciale – Compartimentul Coordonare și Monitorizare).

 

[3] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

1 Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofițer de poliție din cadrul Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale, prin modalitatea trecerii în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

 

 

Capitolul I - NOŢIUNI GENERALE

 

TEMATICĂ:

          - organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;

- drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;

          - recompense, răspundere juridică şi sancţiuni aplicabile poliţiştilor;

          - încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

          - procedura prealabilă în contenciosul administrativ;

- suspendarea executării actului administrativ;

- protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; sancțiuni;

- informaţii secrete de stat;

- informaţii secrete de serviciu;

- sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

- vehiculele;

- conducătorii de vehicule;

- semnalizarea rutieră;

- reguli de circulație;

- răspunderea contravenţională;

- căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei;

- categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere;

- circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase;

- sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico - administrative;

          - regimul juridic al contravenţiilor;

          - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

- etica şi deontologia poliţienească;

- clasificarea informațiilor;

- declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare;

- accesul la informaţiile clasificate;

- reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

BIBLIOGRAFIE*:

 •  Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – SUPRAVEGHERE RUTIERĂ

 

TEMATICĂ:

- autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere;

- sancțiuni și contravenții pentru nerespectarea normelor privind transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere;

- serviciile de transport public local de persoane;

- accesul la activitatea de transport rutier;

- accesul la piața transportului rutier;

- activități conexe transportului rutier;

- clasificarea şi încadrarea drumurilor;

- administrarea drumurilor;

- evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră;

- evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

 

BIBLIOGRAFIE*:

 - Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

 - Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul ministrului afacerilor interne  nr. 18/2016 privind evidenţa statistică a accidentelor de circulaţie rutieră;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii