Data concursului: 17 Martie 2018

Anunt concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliţie existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliţie – ofițer specialist I - existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor, prevăzut la poziţia 9a în statul de organizare al unității, prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. condiţiile de studii prevăzute în fişa postului, respectiv:
 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din profilele/domeniile/specializările: chimie, inginerie chimică, chimie industrială, farmacie/farmaceutică, biologie sau medicină

sau

 • studii superioare de licență ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii de licență: chimie, inginerie chimică, ingineria mediului, biologie, sănătate;
 1. să aibă vechime de minim 2 ani în specialitatea studiilor;
 2. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 5. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 7. nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 8. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care deşi îndeplinesc codiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 

Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerinţelor posturilor menţionate în prezentul anunţ, pot participa la concurs, pentru ocuparea unui post de ofiţer de poliţie, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art.   27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
 •        să aibă vechime de minim 2 ani în specialitatea studiilor;

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei 2 şi a documentelor în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse în perioada 15.01.2018-23.01.2018 (inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 15:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București - Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13-15, sector 2, București.

În data de 23.01.2018 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09.00-16.00 la aceeaşi adresă sus menţionată.

 

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

         Înscrierea candidaților se va realiza menţionând postul (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist I din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor, prevăzut la poziția 9a în statul de organizare al unității).

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate în prezentul anunț, urmând a se efectua în prezenta acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezenta candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de către candidat.

Sunt acceptate copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscierea prezinţă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, la structura de resurse umane a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsește postul și va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 );
 •  curriculum vitae;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii și certificat pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției şi, dacă este cazul, livretul militar în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf ;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție la concurs vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 );
 • curriculum vitae;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii și certificat pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 •   carnetul de muncă şi dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 •   certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu)

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane, este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinței, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ştampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscierea prezinţă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 23.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

 

Evaluare psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare și va fi realizată până la data de 07.02.2018.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet ale unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și se afişează la avizierul unității.

 

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la examinarea medicală, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 09.02 – 07.03.2018, dar numai în zilele lucrătoare, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale care va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti. Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul acesteia.

Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 07.03.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 13.03.2018, pe pagina de internet a Poliției Române www.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complet și corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române.

 

Secțiunea a-V-a – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de către Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum.

        

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 

Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidatului declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, i se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătirea şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta va fi încadrat în funcţia minimă prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, caz în care se acordă grad profesional conform art. 1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

 

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia prevăzută cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
 • Fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea ocuparea unui post vacant de ofițer de poliţie – ofițer specialist I - existent la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Laboratorul de Analiză și Profil al Drogurilor

 

 

 1. PARTEA GENERALĂ

 

TEMATICĂ GENERALĂ

 

 • Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor;
 • Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • Statutul Poliţistului;
 • Drept penal și procesual penal;
 • Organizarea, funcţionarea şi competenţa DIICOT;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Protecţia datelor cu caracter personal;
 • Cooperare internaţională: cooperarea polițienească și cooperarea judiciară în materie penală;
 • Activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor;

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

 

 • Constituția României;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Noul Cod Penal şi Noul Cod de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G.  nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Lege nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 103/2006, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. PARTEA SPECIALĂ

 

TEMATICĂ

1. Chimie organică:

1.1. Caracteristicile legăturilor chimice;

1.2. Tipuri de izomeri.

 

2. Spectrometria de infraroşu

2.1. Natura radiaţiei electromagnetice. Spectrul electromegnetic;

2.2. Tipuri de interacţii ale radiaţiei electromagnetice şi corpusculare cu proba de analizat;

2.3. Absorbţia, emisia şi difuzia moleculară a radiaţiei. Tranziţii de vibraţie moleculară;

2.4. Schema generală a unui spectrometru;

2.5. Sisteme de separare a radiaţiilor în funcţie de lungimea de undă;

2.6. Sisteme de evaluare.

 

3. Spectrometria de masă

3.1. Schema bloc a spectrometrului de masă;

3.2. Tipuri de ionizare a probelor: ionizarea la impact electronic, ionizare chimică;

3.3. Determinarea masei moleculare cu ajutorul spectrului de masă.

 

4. Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

4.1. Principiul de funcţionare a unui cromatograf de lichide de înaltă performanţă;

4.2. Pompe, sisteme de introducere a probei, coloane în LC;

4.2. Tipuri de detectori şi specificităţile acestora;

4.4. Faze staţionare şi faze mobile.

 

5. Gaz Cromatografia (GC)

5.1. Principiul de funcţionare a unui gaz cromatograf;

5.2. Tipuri de detectori şi specificităţile acestora;

5.3. Coloane gaz cromatografice;

5.4. Analiza calitativă şi cantitativă în GC

 

6. Opium, Morfină şi Heroină

6.1. Structura şi solubilitatea Heroinei şi sărurilor acesteia;

6.2. Principalii alcaloizi din Opium şi Heroină;

6.3. Principalii constituenţi din probele de Heroină;

6.4. Obţinerea Morfinei şi Heroinei din Opium;

6.5. Principiul de baza al cromatografiei în strat subţire;

6.6. Fazele mobile şi agenţii de detecţie (vizualizare) utilizate în identificarea  Opiumului, Morfinei şi Heroinei.

 

7. Cannabis şi produse derivate din Cannabis

7.1. Descrierea plantei de Cannabis (Caracteristici fizice, principalii cannabinoizi);

7.4. Distribuţia Δ9-THC în planta de Cannabis;

7.2. Cultivarea ilicită a Cannabis-ului (indoor/outdoor);

7.3. Produse ilicite derivate din Cannabis;

7.4. Caracteristici macroscopice şi microscopice ale plantei de Cannabis;

7.5. Fazele mobile şi agenţii de detecţie (vizualizare) utilizate în identificarea  Δ9-THC şi cannabinoizilor din Cannabis şi planta de Cannabis.

 

8. Cocaină

8.1. Structura şi solubilitatea Cocainei şi sărurilor acesteia;

8.2. Principalii constituenţi din probele de cocaină;

8.3. Obţinerea Cocainei din frunze de Coca;

8.4. Fazele mobile şi agenţii de detecţie (vizualizare) utilizate în identificarea  Cocainei.

 

9. Amfetamină, MA (Metamfetamină) şi MDMA (3,4 Metilendioximetamfetamină)

9.1. Clasificarea, stuctura şi solubilitatea Amfetaminei, Metamfetaminei şi 3,4-Metilendioximetamfetaminei;

9.2. Metode de sinteză a Amfetaminei;

9.3. Metode de sinteză a Metamfetaminei;

9.4. Metode de sinteză a 3,4 Metilendioximetamfetamină;

9.5. Fazele mobile şi agenţii de detecţie (vizualizare) utilizate în identificarea  Amfetaminei, Metamfetaminei şi 3,4 Metilendioximetamfetaminei.

 

10. Legislaţie specifică

10. 1. Clasificarea substanţelor aflate sub control naţional (droguri);

10.2. Incadrarea în tabelele anexă ale Legii 143/2000, modificată şi completată a Amfetamină, Metamfetamină, 3,4 Metilendioximetamfetamină, Opium, Morfină, Heroină, Cocaină, Cannabis şi produse derivate din Cannabis;

10. 3. Sancţionarea traficului şi a altor operaţiuni ilicite cu substanţe aflate sub control naţional;

10. 4. Precursori de droguri: definiţie, clasificare şi substanţele controlate;

10.5. Expertiza şi Constatarea.

 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

 

 1. Chimie analitică şi instrumentală, Horea Iustin Naşcu şi Lorentz Jäntschi, Academic Pres & AcademicDirect, 2006, Cap. 16 (Cromatografie de gaze), Cap. 17 (Cromatografie de lichide de înaltă performanţă (HPLC);
 2. Analiza instrumentală, Andrei Florin Dăneţ, Partea întâi, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, Cap. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4.1, 1.1.4.1.b, 1.2.1, 1.2.3. şi 1.2.5;
 3. Chimei Organică, Neniţescu C.D., vol. I-II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, Cap. 1.1, Cap. 1.3, Cap. 4.1, Cap. 4.2;
 4. Spectrometria de masă a compuşilor organici, Ioan Oprean, Ed. Dacia, Cluj 1974, Cap. 1, Cap. 2.1, Cap. 2.2, Cap. 2.3.1, Cap. 2.3.2, Cap. 2.3.3., Cap. 4.3
 5. Recommended methods for testing Opium, Morphine and Heroin,  ST/NAR/29/Rev.1, www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories;
 6. Recomended methods for the identification and analysis of Amphetamine, Methamphetamine and their ring-substituted analogues in seized material, ST/NAR/34, ISBN 92-1-148208-9, www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories;
 7. Recomended methods for the identification and analysis  of Cannabis and Cannabis products, ST/NAR/40, ISBN 978-92-1-148242-3, www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing Laboratories
 8. Recomended methods for the identification and analysis  of Cocaine in seized material, ST/NAR/7/Rev1, www.unodc.org./Laboratory and forensic science/Publications/Drug Testing
 9. Legea nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare
 10. Hotărârea nr. 860 din 28 iulie 2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143 din 26 iulie 2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri cu modificările şi completările ulterioare
 11. Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.47 din 18 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 12. Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.22 din 26 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Regulamentul delegat (UE) nr. 1011/2015 al Comisiei de completare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi ţările terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.162 din 27 iunie 2015;
 14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1013/2015 al Comisiei din 25 iunie 2015 de stabilire a normelor privind Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind precursorii drogurilor şi Regulamentul (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerţului între Uniune şi ţările terţe cu precursori ai drogurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.162 din 27 iunie 2015;
 15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.186/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.425 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 358/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog.

 

 

NOTĂ: Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii