Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II la Serviciul de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ț

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea postului de ofiţer specialist II, prevăzut la poziţia 54 din statul de organizare al Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Secțiunea II – Condiții de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)   studiile superioare absolvite corespund cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv :

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/specializări: ştiinţe juridice/drept, economic/ştiinţe economice, ştiinţe sociale, politice şi administrative, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

    sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale, matematică şi ştiinţe ale naturii;

b)   este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)    nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

d)   nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h);

e)   a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea III – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va face personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere (conform Anexei nr. 2) la care se anexează documentele solicitate, în volum complet, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2.

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00 la aceeași adresă mai sus menționată.

Adresăm rugămintea candidaților să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menționate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menționată, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 și vor cuprinde următoarele documente:

 •   cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) și CV;
 •   documente care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ);

Cetățenii români care au absolvit studiile impuse de cerințele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 • actul de identitate, carnetul de muncă și dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului;
 • certificatul de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum și, după caz, hotărâri judecătorești privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului;
 • declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității din care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare ( din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate

 • un dosar plic.

 

Atenție! Candidații, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverința eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenție! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenție! Candidații care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menționate nu vor fi înscriși la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenție! Candidații vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunț, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite.

 

 

Secțiunea IV – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07 – 14.08.2017 se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcție de numărul de candidați și vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Candidații declarați “inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității organizatoare.

 

Secțiunea V – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații și va avea loc la data de 26.08.2017.

Durata de rezolvare a testului, care va fi înregistrat/supravegheat video, este de 3 ore. Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare, iar contestațiile se depun la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, București.

Eventualele contestații se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

 

Secțiunea VI – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis”, candidații care au obținut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

 

Atenție! Candidații declarați "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.

 

Agenților de poliție declarați „admis” la concurs și care îndeplinesc condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție, cu excepția situației în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofițerilor, candidații declarați „admis” vor fi numiți în funcții prevăzute cu grad profesional egal celui deținut, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.    

 

Secțiunea VII – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaților a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

 

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

 

Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ și al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ județul/sectorul _______________ cetățenia ___________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reședința) în localitatea ______________________, județul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învățământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de _______________________ în vederea ocupării funcțiilor de ___________________________________________din cadrul ____________________________________.  

Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs prevăzute de anunț[1].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situația nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susținerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data _____________________

 

 

 

Anexa nr. 3

 

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de _____________________________________________, din cadrul ________________________________________, poziţia _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[2] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.

Am fost informat (ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

[1] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[2] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul de trecere a agenţilor în corpul ofiţerilor

de poliţie pentru ocuparea funcţiilor de ofiţer din cadrul Secţiilor Regionale de Poliţie

Transporturi/Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime

 

CAPITOLUL I

 

- Structura organizatorică a Poliţiei Române.

- Atribuţiile Poliţiei Române.

- Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade .

- Drepturile, îndatoririle şi restrângerea  exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului.

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţiştilor.

- Recompensarea poliţiştilor.

- Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare.

- Numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile structurilor de poliţie

judiciară şi încetarea acestei calităţi.

- Principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului.

- Deontologia măsurilor poliţieneşti.

- Normele de conduită profesională a poliţistului.

- Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

-  Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor.

-  Legea nr. 364/15.09.2004 privind  organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată.

 

 

- O.M.A.I. nr. l .504/17.11,2006 - privind desemnarea poliţiştilor ca organe de cercetare

penală ale poliţiei judiciare, numirea, promovarea şi eliberarea poliţiştilor în/din funcţiile

structurilor de poliţie judiciară şi încetarea acestei calităţi.

- H.G. nr. 991 din 25.08.2005 - Codul de etică şi deontologie al poliţistului;

- O.G. 27/2002 - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M.A.I. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă.

 

CAPITOLUL II

 

- Tipurile de semnalări şi categoriile de date care se introduc în Sistemul Informatic Naţional de Semnalări.

-  Biroul SIRENE.

-  Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale.

-  Urmărirea transfrontalieră.

-  Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

BIBLIOGRAFIE

 

-  Legea nr. 141 din 12 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

-  O.U.G. nr.103/13.12.2006 (aprobată prin Legea nr. 104 din 19 aprilie 2007) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

-  Legea 677 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

            CAPITOLUL III

 

- Competenţa teritorială a poliţiei transporturi.

- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale de către ofiţerii şi agenţii de poliţie transporturi

la normele privind transporturile pe căile ferate române.

- Clasificarea accidentelor şi incidentelor feroviare .

- Procedura de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare.

- Organizarea transporturilor feroviare.

- Reclamaţii administrative în transportul feroviar de călători.

- Menţiuni obligatorii pe care trebuie să le cuprindă scrisoarea de trăsură în transportul

feroviar de marfa.

- Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii în transportul feroviar de marfă.

- Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanei - Dispoziţii

generale,

- Formele de pază.

- Paza transporturilor bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor cu caracter

special.

- Selecţia, atestarea, angajarea, pregătirea şi dotarea personalului de pază.

- Atribuţiile personalului de pază.

- Obligaţiile ce revin Poliţiei  Române, conform prevederilor Legii 333/2003, rep., privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

- Contravenţii la Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

- Infracţiunile prevăzute în Codul Aerian al României. Competenţa de cercetare a acestor infracţiuni.

- Infracţiuni la regimul transportului naval. Dispoziţii speciale de procedură.

- Infracţiuni la regimul pescuitului şi acvaculturii, prevăzute de O.U.G.23/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

- Infracţiuni silvice.

- Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările si completările ulterioare. Cauze de reducere a pedepselor, interdicţii şi decăderi.

- Infracţiuni prevăzute de Codul vamal al României.

- Obligaţiile operatorilor economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor feroase/neferoase.

- Conosamentul - definiţie, formele, obiectul, cuprinsul şi clauzele facultative ale conosamentului.

- Navlul - definiţie, determinarea cuantumului navlului. Contracte de navlosire, definiţie, tipuri.

- Proceduri şi sancţiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi

drepturile conexe.

- Regimul juridic al contravenţiilor. Dispoziţii generale.

- Constatarea contravenţiei. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

- Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

- Norme referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

- Infracţiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE

 

-  Dispoziţia IGPR privind competenţa poliţiei transporturi nr. 150.076/10.06.2014.

- Dispoziţia IGPR 445/2006 - Norme metodologice privind organizarea conducerea şi desfăşurarea activităţii de patrulare a trenurilor de călători.

-  H.G. 203/1994, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, cu modificările şi completările ulterioare.

-  Hotărârea nr. 117 din 12 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române (aplicabilă începând cu data de l februarie 2014), Cap. I, art. l şi 2, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordonanţa nr. 7 din 20 ianuarie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

- OG 29/1997 privind Codul Aerian al României, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG. nr. 237 2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare.

- OUG 31/2011, privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.

- Dreptul Transporturilor - Ediţia 2002, prof. dr. Octavian Căpăţână şi conf. univ. dr. Gheorghe Stancu.

- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV                        

 

- Infracţiunea. Dispoziţii generale. Cauzele justificative. Cauzele de neimputabilitate. Tentativa. Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni.

- Cauzele care înlătură răspunderea penală.

- Minoritatea.

- Recidiva, condamnările care nu atrag starea de recidiva, pluralitatea intermediară.

- Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii.

- Infracţiuni contra libertăţii persoanei.

- Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private.

- Infracţiuni contra patrimoniului.

- Infracţiuni contra autorităţii.

- Infracţiuni de corupţie.

- Infracţiuni de serviciu.

- Infracţiuni de fals - falsuri în înscrisuri.

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate.

- Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

- Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale.

- Probele şi mijloacele de probă şi procedeele probatorii.

- Urmărirea penală. Dispoziţii generale. Sesizarea organelor de urmărire penală. Efectuarea urmăririi penale. Reluarea urmăririi penale. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală.

- Reguli privind înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale.

- înregistrarea dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului.

- Sesizarea evenimentelor şi luarea primelor măsuri.

- Deplasarea la faţa locului.

- Organizarea activităţii de cercetare la faţa locului.

 

BIBLIOGRAFIE

 

- Codul Penal.

- Codul de Procedură Penală.

- Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 - nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror.

- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorilor.

- Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 182/14.08.2009 - nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului.

 

CAPITOLUL V

 

- Contravenţii care se aplică pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

- Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice.

- Sancţiunile care se aplică pentru încălcarea legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

- Clasificarea din punct de vedere al gradului de risc, a competiţiilor sau jocurilor sportive.

- Obligaţiile organizatorului de competiţii sau jocuri sportive pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă.

- Constatarea contravenţiei.

- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale.

- Analiza situaţiei operative conform metodologiei de elaborare a Planului unic de ordine şi siguranţă publică.

- Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat. Intervenţia la evenimente.

- Organizarea cooperării şi colaborării în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

- Principalele structuri ale poliţiei de ordine publică.

- Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin SNUAU.

- Intervenţia la evenimente. Documentele care se întocmesc şi circuitul acestora.

- Circulaţia pe drumurile publice - Contravenţii şi sancţiuni pentru fapte săvârşite de către persoane juridice.

- Obligaţiile administratorului căii ferate şi ale administratorului drumului public la intersecţia unei căi ferate cu un drum public.

- Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule.

- Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.

- Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 295/2004 rep., privind regimul armelor şi muniţiilor, modificată şi completată - contravenţii.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,.

- Legea nr. 60/1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările si completările ulterioare.

- O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

- Ordinul M.A.I. nr. 184/2007 privind Planul unic de ordine şi siguranţă publică.

- Ordinul M.A.I nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi concepţia de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 26/2015.

- Dispoziţia nr. 207/10.04.2006 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.

- Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 46 din 01.07.2015 privind reglementarea unitară a modelelor „Fişei de intervenţie la eveniment" şi a „Raportului cu activităţile desfăşurate".

- Adresa Direcţiei de Ordine Publică, nr. 436.923/10.07.2015, precizări privind Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 46 din 01.07.2015.

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare

- Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/04.10.2006, actualizată.

- H.G. nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin HG nr. 1391/2006.

- Legea nr. 295/2004 rep., privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

 

-   Clasificarea informaţiilor.

-   Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare.

-   Modalitatea de eliberare/retragere a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu,

-   Accesul la informaţii clasificate.

- Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

-   Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic.

 

BIBLIOGRAFIE

 

-   Legea nr. 182/2002  privind protecţia  informaţiilor clasificate,  cu  modificările  şi

completările ulterioare.

- H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare.

- H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTĂ: în vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată, ce va fi adusă la zi în raport cu modificările normative adoptate până la data publicării anunţului de concurs.

 

Exemplarul în original a fost semnat şi înregistrat la sediul Direcţiei Poliţiei Transporturi şi se află clasat la dosarul de concurs.           

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii