Data concursului: 19 Ianuarie 2021

Anunţ concurs pentru ocuparea funcției de adjunct al inspectorului general I al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ț

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Ministerul Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul București, Piața Revoluției nr. 1A, sectorul 1, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcției de adjunct al inspectorului general I al Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută la poziția 2 din statul de organizare al unității, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii și participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

1. Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

 • Pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Pentru cei care au absolvit studiile universitare în sistem „Bologna”- studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare.
 • Să aibă pregătirea de specialitate:

- cursuri postuniversitare sau studii universitare de masterat, în domeniul management sau într-unul din domeniile/profilele/specializările studiilor de bază;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna”, în domeniul management sau într-unul din domeniile/profilele sau specializările studiilor de bază;

sau

- studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, în domeniul management sau într-unul din domeniile/profilele sau specializările studiilor de bază.

2. Să fie declarați «apt medical» și «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

3. Să dețină gradul profesional de minim comisar-șef de poliție;

4. Să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 7 ani;

5. Să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;

6. Să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I.;

7. Să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de aceștia să nu fie pusă în mișcare a acțiunii penale;

8. Să fi obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

9. Să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare;

10. Să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivel “strict secret de importanță deosebită”, certificat de acces la informații clasificate N.A.T.O. SECRET și certificat de acces la informații clasificate E.U. TOP SECRET.

 

Cererile de participare la concurs (conform modelului anexat) vor fi adresate ministrului afacerilor interne și vor fi depuse la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane incadrare@politiaromana.ro până la data de 28.12.2020, ora 16.00 (inclusiv în zilele nelucrătoare).

Dosarele de recrutare vor fi depuse, până la aceeași dată, respectiv 28.12.2020, ora 16.00 (și în zilele nelucrătoare), exclusiv în format electronic (scanat, format PDF needitabil), la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane incadrare@politiaromana.ro și vor cuprinde documentele prevăzute de art. 60 alin. (1) din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, astfel:

 1. curriculum vitae, model Europass, Anexa nr. 9 la Dispoziția directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015;
 2. copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;
 3. adeverință care conține rezultatul ultimului examen de bilanț, eliberată de medicul de unitate;
 4. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului anexat);
 5. adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității de proveniență, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 3-10 din prezentul anunț.

Candidatul declarat „admis” va prezenta documentele din dosarul de recrutare, în original, în vederea certificării pentru conformitate și semnării de către persoana desemnată și de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului, după certificarea copiilor.

Documentele menționate pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare nu se mai realizează.

În situația în care candidatul declarat „admis” nu prezintă toate documentele solicitate și/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor și/sau în situația în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat „admis” la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit actelor normative incidente.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza evaluarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea evaluării psihologice.

Lista candidaților declarați „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați prin e-mail și nu vor putea participa la concurs.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Ministerului Afacerilor Interne în data de 19.01.2021, după următorul grafic:

 • instructajul candidaților: ora 12.00;
 • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 12.15;
 • afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
 • afișarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților);
 • perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv 20.01.2021);
 • afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (21 – 22.01.2021);
 • afișarea tabelului cu rezultatele finale (20 – 22.01.2021), în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

 

Evaluarea probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

Candidații sunt declarați „admis” în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs și se aduc la cunoștință prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și prin postare pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată, în termen de 24 de ore de la afișare, ce va fi depusă în format electronic (semnată și scanată în format electronic needitabil) la adresa de e-mail a Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Management Resurse Umane incadrare@politiaromana.ro.

Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul Inspectoratului General al Poliției Române și se postează pe pagina de Internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române www.politiaromana.ro.

Nota acordată după soluționarea contestației la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

La concurs pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în prezentul anunț de concurs

Fișa postului poate fi consultată, la cerere, de către candidați, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din strada Mihai-Vodă nr. 6, sector 5, municipiul București, tel. int. 26012/26013.

Relații suplimentare privind condițiile de participare sau documentele necesare se pot obține de la Direcția Management Resurse Umane, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la telefon 0212082525 sau interior 26012 sau 26013, în zilele lucrătoare.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus SARS-COV2, pe parcursul desfășurării concursului se vor respecta următoarele reguli:

1. menținerea distanțării sociale;

2. purtarea, în mod obligatoriu, cu acoperirea nasului și gurii, a măștii de protecție respiratorie. Candidatul se va asigura, de asemenea, că are o mască de protecție de rezervă. Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta unității în care se desfășoară concursul.

3. nu se permite accesul în incintă cu măști din bumbac sau alte materiale textile. Viziera nu dispensează de purtatul măștii;

4. înaintea susținerii probelor de concurs, candidatul va semna pe proprie răspundere o declarație din care să rezulte că nu se află în izolare sau carantină, că nu prezintă simptomatologie specifică îmbolnăvirii cu SARS-COV2 (conform definiției de caz elaborate de CNSCBT/INSP – https://www.cnscbt.ro/index.php/informatii-pentru-personalul-medico-sanitar).

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa în timp util pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne, www.mai.gov.ro și pe cea a Inspectoratului General al Poliției Române, www.politiaromana.ro).

Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

Tematica și bibliografia fac parte integrantă din prezentul anunț.

Anexa

 

DOMNULE MINISTRU,

 

 

Subsemnatul(a) ________________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ și al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ județul/sectorul ________________ cetățenia ______________ posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____, nr. ______________, eliberată de ___________________, la data de _____________, CNP ____________________ cu domiciliul (reședința) în localitatea ___________________________, județul/sectorul ______________ strada _________________ nr. ____ bloc ______, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă), al(a) _________________________________________________ forma de învățământ _____________________, sesiunea_______, specializarea______________ de profesie _________________________, salariat(ă) la_________________________________, starea civilă_____________, cu serviciul militar _____________, la arma ______________, trecut în rezervă cu gradul________________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Ministerul Afacerilor Interne în vederea ocupării funcției de ________________________________________, din cadrul ____________________________________.(conform anunțului).

Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

De asemenea, consimt să mi se solicite extras de pe cazierul judiciar personal în vederea completării dosarului de participare la concurs.

 

Data:___________________ Semnătura____________________

 

Număr telefon:_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

Domnule ministru,

 

Subsemnatul(a) ___________________________________________, fiul (fiica) lui

_________________________ și al (a) __________________________ născut (ă) la data de _____________ în localitatea _________________________ județul/sectorul ________________,

cetățenia _______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ______ nr. ________, eliberată de _________________ la data de ___________, CNP ______________________, în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcției de ____________________________, din cadrul ________________________________, declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț, cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nicio organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept, iar în situația în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizațiile cu caracter politic din care fac parte.

Am fost informat(ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declarație ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi încadrat în funcție, chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după ocuparea postului de director general, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor, respectiv să fiu eliberat din funcție sau să-mi înceteze raporturile de serviciu, după caz.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

 

Semnătura __________________ Data_____________

Tematici si bibliografii

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

TEMATICA

 1. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale prevăzute în Constituția României;
 2. Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 3. Organizarea și funcționarea Poliției Române;
 4. Statutul polițistului;
 5. Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 6. Codul de etică și deontologie al polițistului;
 7. Organizarea și funcționarea poliției judiciare;
 8. Protecția informațiilor clasificate;
 9. Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România (Capitolul 2 - Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare, Capitolul 3 - Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate și Capitolul 4 - Protecția informațiilor secrete de stat din Anexa 1 la H.G. nr. 585/2002);
 10. Liberul acces la informațiile de interes public;
 11. Infracțiuni de corupție și de serviciu;
 12. Infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, conform Legii nr.78/2000;
 13. Organele de urmărire penală și competența acestora;
 14. Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;
 15. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii;
 16. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale;
 17. Desfășurarea urmăririi penale;
 18.   Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.;
 19. Organizarea primirii și evidenței petițiilor; Examinarea și soluționarea petițiilor;
 20. Organizarea activității de primire a cetățenilor în audiență;
 21. Principiile de bază ale managementului;
 22. Funcțiile managementului;
 23. Managementul gestionării conflictelor.

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si funcționarea M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 11. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;
 12. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 13. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 14. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 15. H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 16. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 17. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Ordinul M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I.;
 20. Managementul Organizației Poliției. Teorie. Aplicații practice. Teste, Ștefan Prună, Editura Universul Juridic, 2012.

                                    

NOTĂ: candidații vor avea în vedere legislația cu modificările și completările intervenite până la data publicării anunțului.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii