Data concursului: 07 Martie 2018

Anunţ concurs pentru ocuparea cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual – expert II, la Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize fizico-chimice. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001 – Direcția Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unitățile M.A.I., cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema „Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”;

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual – expert II – COR 335406, la Institutul Național de Criminalistică – Serviciul Expertize fizico-chimice cu sediul în Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 13 - 15, sector 2 București, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzut la poziția 1553 din statul de organizare al unității.

Definirea sumară a atribuțiilor postului:

 • efectuează expertize și constatări criminalistice în domeniul ”Expertiza fizico-chimică a probelor materiale”;
 • realizează activități privind respectarea prevederilor legate de managementul calității în cadrul activității specifice desfășurate;
 • când este cazul, participă la cercetarea la fața locului în cazuri complexe, la dispoziția conducerii I.G.P.R. și a Institutului Național de Criminalistică;
 • desfășoară activități de cercetare științifică în vederea perfecționării metodelor și mijloacelor de investigare criminalistică.

 

Secțiunea a-II-a – Condiții de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt condiționat”, „inapt temporar” sau „inapt”;
 6.  nu au fost condamnați  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Pentru ocuparea postului de expert II, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului, după cum urmează:

 • să fie absolvent de studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: chimie, inginerie chimică, chimie-fizică, fizică-chimie, biochimie, chimia alimentară, industrii alimentare, chimia mediului sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”), într-unul dintre domeniile de licență: chimie (numai specializarea „chimie”) sau inginerie chimică. 
 • să fie absolvent de cursuri/programe de perfecționare/specializare: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază / studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre domeniile universitare de masterat: chimie, inginerie chimică.
 • să aibă o vechime în muncă: minim 2 ani
 • să aibă vechime în specialitate: minim 2 ani în specialitatea studiilor de bază absolvite.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

    

Secțiunea a-III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va avea loc în perioada 02.03. – 07.03.2018 şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe de selecție:

În data de 02.03.2018:

 • probă scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unui test grilă.

Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

Proba scrisă se susţine de către candidaţii declarați „admis” ca urmare a validării dosarelor.

Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

 

Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi „absenţi” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă, după corectarea şi notarea acestuia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

 

În data de 07.03.2018:

- interviu în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

 

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați „admis” la proba scrisă.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Ora și locul unde se va desfășura proba interviu se vor comunica candidaților prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității odată cu rezultatele la proba scrisă.

Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Probele de concurs se desfăşoară în limba română.

Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba scrisă și proba interviu) rezultatele obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.

Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba anterioară.

Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj.

Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare, precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins” la concurs.

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.

Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

 

Secțiunea a-IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Candidatul declarat „admis”, va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 zile calendaristice.

 

Secțiunea a-V-a – Reguli privind depunerea dosarelor de recrutare și validarea acestora

 

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 13 - 15, sector 2, București  pe bază de cerere, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț, între orele 09,00 - 14,00, până la data de 26.01.2018.

 

Cu ocazia înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar de candidat care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezentul anunț (în cerere candidații trebuie să opteze obligatoriu pentru unul din posturile scoase la concurs);
 2. curriculum vitae;
 3. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, ), în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 4. certificatul de naştere al candidatului, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 5. documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi, după caz, foile matricole anexe/ suplimentul de diplomă, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate doar adeverințe eliberate conform prevederilor art. 37 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 657/2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, în sensul că „După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenților li se eliberează o adeverință de absolvire a studiilor, al cărui termen de valabilitate este de maximum 12 luni”;
 6. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverinţa care atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă/specialitate, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 7. livretul militar, după caz, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 8. autobiografia (redactată cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări) și tabelul nominal cu rudele candidatului conform Anexelor nr. 4 și nr. 5;
 9. recomandare de la ultimul loc de muncă;
 10. 3 fotografii tip carte de identitate;
 11. două fotografii color 9 x 12 cm;
 12. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunț. În modelul declarației este inclus și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016;

 

 

Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate.

Etapa depunerii dosarelor de recrutare se finalizează, până la data de 23.02.2018, orele 1400, prin completarea acestora numai cu documentele privind examinarea medicală și psihologică. Ulterior datei de 26.01.2018 nu mai este permisă depunerea de documente cu excepția celor referitoare la examinarea medicală și psihologică.

Examinarea medicală se efectuează în baza adreselor de trimitere către medicul de unitate care deservește Inspectoratul General al Poliției Române și conform îndrumărilor acestuia, analizele fiind stabilite potrivit recomandărilor medicului de medicina muncii.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul unității.

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

           

Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.  

Comisia de concurs selectează dosarele de recrutare pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatul selecţiei va fi afişat cu menţiunea „admis„/„respins”, însoţită de motivul respingerii, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5,  în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.

Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

            Secțiunea a-VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs;

       

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.

 

Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Secretariatul D.M.R.U.

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual – expert II la Institutul Național de Criminalistică  din Inspectoratul General al Poliției Române, prevăzut la poziția 1553 din statul de organizare al unității

 

TEMATICA

 

1. CHIMIE ANALITICĂ

 

A. Chimie organică

 • Recomandări IUPAC - 1993 privind nomenclatura substanţelor organice
 • Caracteristicile legăturilor chimice
 • Tipuri de izomeri
 • Proprietăţi fizico-chimice şi structuri moleculare
 • Relaţia structură-reactivitate chimică
 • Tipuri de reacţii chimice (mecanisme de reacţie)
 • Compuşi heterociclici (nomenclatură)

 

B. Toxicologie

-     clasificarea substanţelor toxice după metodele de separare din probe

-     metode generale de izolare a toxicilor organici nevolatili

-     teste de grup pentru identificarea substanţelor toxice

-     doze toxice, doze letale, concentraţii maxime admise (definiţii)

-     clasificarea substanţelor în funcţie de toxicitate (DL 50)

 

C. Medicamente, toxice din plante şi substanţe stupefiante/droguri

 • medicamente hipnotice: fenobarbital, glutethimide, meprobamate
 • tranchilizante şi hipnotice din clasa benzodiazepinelor: diazepam, nitrazepam, flunitrazepam
 • alcaloizi: nicotina, cafeina
 • compuşi din opium şi derivaţi de semisinteză: morfina, heroina, codeina, papaverina, noscapina
 • anestezice locale: cocaina, benzocaine
 • amfetamina, metamfetamine, metoxiamfetamine, MDMA

-    canabinoizi : tetrahidrocannabinol, canabidiol, canabinol

-     clasificări, reprezentanţi folosiţi mai frecvent din fiecare clasă

-     metode de separare şi analiză - CSS, FT-IR, GC-MS

 

 1.  Pesticide

-     clasificări, reprezentanţi folosiţi mai frecvent din fiecare clasă

-     metode de analiză - CSS, FT-IR, GC-MS

 

 1.  Produse petroliere
 • reprezentanţi întâlniţi mai frecvent

-    metode de analiză - CSS, FT-IR, GC, GC-MS, distilare

 

 1. Substanţe explozive

-    clasificarea substanţelor explozive - reprezentanţi pe grupe funcţionale;

-    metode de analiză.

 

NOTĂ: la substanţele menţionate mai sus se vor cunoaşte structura chimică, proprietăţi fizice, teste de culoare, separare prin cromatografie în strat subţire, spectre IR şi de masă (conexiuni structurale), separare prin gazcromatografie.

 

2. METODE FIZICE DE SEPARARE ŞI ANALIZĂ FOLOSITE ÎN CHIMIA ORGANICĂ ŞI ANORGANICĂ

 

A. Cromatografia

 • Bazele teoretice ale cromatografiei
 • Cromatografia în strat subţire (CSS) - principii generale, faze staţionare, faze mobile
 • Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC) - principii generale, faze staţionare, faze mobile, aparatură utilizată, detectori folosiţi
 • Cromatografia în fază gazoasă (GC) - coloane şi faze staţionare utilizate frecvent în cromatografia de gaze, aspecte instrumentale, tipuri de detectori

 

            B. Spectrometria în infraroşu (IR)

 • Principii generale, spectre de absorbţie în infraroşu (poziţia benzilor spectrale, frecvenţe caracteristice de grup)
 • Aparatură utilizată în spectrometria în infraroşu, tehnici de lucru
 • Dependenţe structurale ale poziţiei benzilor de absorbţie
 • Benzi de absorbţie importante din spectrele următoarelor grupe de substanţe: alcani, alchene, hidrocarburi aromatice, alcooli şi fenoli, eteri, aldehide şi cetone, acizi carboxilici (inclusiv derivaţi funcţionali: amine, amide, esteri, nitrili, săruri), polimeri (aromatici, polialchene, poliesteri, poliamide etc.)

 

C. Spectrometria în UV-VIS                              

-     Principii generale, spectre electronice în UV-VIS

-     Aparatură utilizată, tehnici de lucru

 

D. Spectrometria de masă

 • Principii generale, spectrul de masă, aparatură utilizată
 • Tipuri de ionizare a probelor: ionizarea prin impact electronic, ionizarea chimică
 • Analizoare de masă
 • Determinarea masei moleculare cu ajutorul MS
 • Efecte izotopice la halogeni
 • Cuplajul GC-MS

 

E. Spectrometria de raze X

-     Principii ale spectrometriei de raze X: emisia razelor X, absorbţia razelor X, fluorescenţa razelor X

-  Metode ale spectrometriei de raze X: analiza cu spectrometrul de fluorescenţă de raze X, analiza cu microscopul electronic cu baleiaj şi microsonde analitice

-  Aplicaţii ale fluorescenţei de raze X: tehnici de lucru, analize calitative, semicantitative şi cantitative.

 

3. CUNOŞTINŢE JURIDICE

 

 • Codul de Procedură Penală - Expertiza şi Constatarea (art. 172 – 181^1)
 • Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România - Clasificarea şi declasificarea informaţiilor (cap. 2) - secţiunea 1 Clasificarea informaţiilor

 

 

BIBLIOGRAFIA

 1. C. D. Neniţescu, Chimie Generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985
 2. C. D. Neniţescu, Chimie Organică, vol. I şi II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
 3. Gr. Popa, I.A. Paralescu, Chimie analitică, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977
 4. Marţian Cotrău, Lidia Popa ş.a., Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991
 5. Conf. Dr. Teodor Stan, asist. Dr. Dan Bălălău, Toxicologia substanţelor organice (pentru uzul studenţilor), Institutul de Medicină şi Farmacie-Bucureşti, Facultatea de farmacie, Disciplina de toxicologie, 1985
 6. Department of Pharmaceutical Sciences of The Pharmaceutical Society of Great Britain, Clarke’s Isolation and Identification of Drugs in pharmaceuticals, body fluids, and post-mortem material, Second edition, London, The Pharmaceutical Press, 1986
 7. A. T. Balaban, M. Banciu, I. Pogany, Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, Ed. Ştiinţifică Bucureşti, 1972
 8. Prof. dr. doc. ing. Alexandru T. Balaban, conf. dr. ing. Mircea Banciu, prof. dr. ing. Iuliu I. Pogany, Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
 9. Stoian M. G., Contribuţia expertizei fizico-chimice a probelor materiale la probaţiunea judiciară, Aktis Tipografie Ambalaje, Bucureşti, 2013
 10. Ion Gh. Tănase, Analiză instrumentală, Partea a II-a, Tehnici şi metode spectrometrice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
 11. Scutaru Dan, Spectrometria de masă, Editura Cermi, 1998
 12. V. Dumitrescu, C. Prodănescu, Analiză instrumentală, Aspecte teoretice şi practice ale fluorescenţei de raze X, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998
 13. Victor David, Andrei Medvedovici, Metode de separare şi analiză cromatografică, ed. Universităţii Bucureşti, 2008
 14. E. Comăniţă, C. Şoldea, E. Dumitrescu, Chimia şi tehnologia pesticidelor, Ed. Tehnică Bucureşti, 1986
 15. Goga D.A., Orban O., Fabricaţia şi proprietăţile substanţelor explozive, Ed. Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1997
 16. Noul Cod de Procedură Penală
 17. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare
 18. Hotărâre nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare

 

NOTA “Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 11.01.2018”                                  

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii