Data concursului: 07 Martie 2018

Anunţ concurs pentru ocuparea cu personal recrutat din sursă externă, a două posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat - electrician de întreținere în construcții. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată - Codul muncii, Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale HG. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Procedurii PS-001 – Direcția Medicală – RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrearea personalului contractual în unitățile M.A.I., cu modificările și completprile ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema ”Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne”;

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a două posturi vacante  de personal contractual – muncitor calificat - electrician de întreținere în construcții – COR 741102, după cum urmează:

- personal contractual – muncitor calificat IV - electrician de întreținere în construcții la Biroul Administrativ - Serviciul Administrativ din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzut la poziția 84 din statul de organizare al unității;

- personal contractual – muncitor calificat IV - electrician de întreținere în construcții la Biroul Administrativ - Serviciul Administrativ din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzut la poziția 88 din statul de organizare al unității;

 

 

Secțiunea a II-a – Condiții de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 3. au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați  „apt condiționat”, „inapt temporar” sau „inapt”;
 6.  nu au fost condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Pentru ocuparea posturilor de personal contractual de muncitor calificat (electrician de întreținere în construcții), candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului după cum urmează:

- să fie absolvenți de studii de specialitate: studii medii sau studii medii, filiera tehnologică - calificarea profesională tehnician în instalații electrice sau pregătire prin învățământ profesional, finalizat cu examen de certificare a calificărilor profesionale – electrician constructor sau electrician exploatare joasă tensiune;

- să fie absolvenți de cursuri/ programe de perfecționare/specializare: programe de formare profesională finalizate cu examen de certificare în calificarea profesională electrician în construcții/de întreținere în construcții, doar pentru absolvenții de studii medii;

- să aibă o vechime în muncă : minim 1 an;

- să aibă o vechime în specialitate: minim 1 an.

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

    

Secțiunea a III-a – Desfășurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va avea loc în perioada 02.03. – 07.03.2018 şi va consta în desfăşurarea următoarelor probe de selecție:

În data de 02.03.2018:

 • probă practică de evaluare a abilităţilor şi aptitudinilor cu relevanţă directă pentru performanţa pe post;

Proba practică constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează.

Proba practică se desfăşoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include următoarele criterii de evaluare:

a) capacitatea de adaptare;

b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

d) capacitatea de comunicare;

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

În vederea testării la proba practică comisia poate stabili şi alte criterii de evaluare.

Proba practică se susţine de către candidaţii ale căror dosare au fost validate.

Înainte de începerea probei practice se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, sau nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţi „absenţi” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

Proba practică se susţine de către candidaţii ale căror dosare au fost validate.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba practică se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Comunicarea rezultatelor la proba practică se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

În data de 07.03.2018:

- interviu, în care comisia de concurs va adresa candidaţilor întrebări din tematica şi bibliografia stabilite.

În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.

Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba practică.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;

b) capacitatea de analiză şi sinteză;

c) motivaţia candidatului;

d) comportamentul în situaţiile de criză;

e) iniţiativă şi creativitate.

Ora și locul unde se va desfășura proba interviu se vor comunica candidaților prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității odată cu rezultatele la proba practică.

Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Probele de concurs se desfăşoară în limba română.

Pentru fiecare dintre probele de concurs (proba practică și proba interviu) rezultatele obţinute se notează de la 0 la 100 de puncte.

Punctajul de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 50 puncte.

Candidaţii care au promovat proba sunt declaraţi „admis”, iar cei care nu au promovat sunt declaraţi „respins”.

La proba a 2-a de concurs se prezintă numai candidaţii declaraţi „admis” la proba anterioară.

Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.

Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj.

Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare, precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins” la concurs.

La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba practică şi proba interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice, respectiv a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5.

În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei practice sau a interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.

Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

 

Secțiunea a IV-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Rezultatele finale vor fi comunicate prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității, la finalizarea perioadei de soluționare a contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Candidatul declarat „admis”, va fi încadrat pe o perioadă de probă de 30 zile calendaristice.

 

Secțiunea a V-a – Reguli privind depunerea dosarului de recrutare și validarea acestora

 

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane,  pe bază de cerere, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț, între orele 09,00 - 14,00, până la data de 26.01.2018.

Candidații sunt obligați să se înscrie pentru un singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Cu ocazia înscrierii la concurs candidații vor depune un dosar de candidat care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs, conform modelului din Anexa nr. 2 la prezentul anunț (în cerere candidații trebuie să opteze obligatoriu pentru unul din posturile scoase la concurs);
 2. curriculum vitae;
 3. actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, ), în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 4. certificatul de naştere al candidatului, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 5. documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi, după caz, foile matricole anexe/ suplimentul de diplomă, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate doar adeverințe eliberate conform prevederilor art. 37 din Anexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 657/2014, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior, în sensul că „După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenților li se eliberează o adeverință de absolvire a studiilor, al cărui termen de valabilitate este de maximum 12 luni”;
 6. carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverinţa care atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă/specialitate, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 7. livretul militar care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.
 8. autobiografia (redactată cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări) și tabelul nominal cu rudele candidatului conform Anexelor nr. 4 și nr. 5;
 9. recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită;
 10. 3 fotografii tip carte de identitate;
 11. două fotografii color 9 x 12 cm;
 12. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunț. În modelul declarației este inclus și consimțământul scris al candidatului privind prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016;

 

Cu ocazia înscrierii candidații vor prezenta toate documentele sus-menționate.

Etapa depunerii dosarelor de recrutare se finalizează, până la data de 23.02.2018, orele 1400, prin completarea acestora numai cu documentele privind examinarea medicală și psihologică. Ulterior datei de 26.01.2018 nu mai este permisă depunerea de documente cu excepția celor referitoare la examinarea medicală și psihologică.

 

Examinarea medicală se efectuează în baza adreselor de trimitere către medicul de unitate care deservește Inspectoratul General al Poliției Române și conform îndrumărilor acestuia, analizele fiind stabilite potrivit recomandărilor medicului de medicina muncii.

 

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul unității.

 

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) precum și la avizierul unităţii.

 

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.        

 

Candidaţii care au altă cetăţenie decât cea română fac dovada îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs/examen prin documente originale însoţite de traducerile autorizate în limba română.

 

Nu pot participa la concurs decât candidaţii care au depus un dosar de recrutare corect şi complet întocmit.  

Comisia de concurs selectează dosarele de recrutare pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

Rezultatul selecţiei va fi afişat cu menţiunea „admis”/„respins”, însoţită de motivul respingerii, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

În situația în care dosarul va fi respins, candidatul în cauză poate depune contestaţie la Direcţia Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5,  în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor de recrutare.

Contestația va fi soluționată în termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare.

 

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face, după soluționarea acestora, prin postarea pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

 

         Secțiunea a VI-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și la avizierul unității, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în aceste modalități. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs 

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs fac parte integrantă din prezentul anunţ şi vor fi postate pe INTERNET.

 

 

Originalul anunţului semnat şi aprobat se află la Secretariatul D.M.R.U.

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de personal contractual – muncitor calificat - electrician de întreținere în construcții  din cadrul Serviciului Administrativ

 

TEMATICĂ

 1. Sisteme de legare la pământ;
 2. Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice;
 3. Aparate electrice de protecţie;
 4. Folosirea aparatelor de măsură şi control în instalaţiile electrice;
 5. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 6. Sănătatea şi securitatea în muncă, obligaţiile angajatorilor şi lucrătorilor;
 7. Răspunderea disciplinară;
 8. Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr.307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 9. Obligaţiile lucrătorilor;
 10. Drepturile şi obligaţiile salariatului;
 11. Drepturile angajatorilor;
 12. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul.

        

BIBLIOGRAFIE

 1. Instalaţii electrice, industriale, întreţinere şi reparaţii. Manual pentru clasa a XII-a licee industriale şi de matematică fizică cu profil de electrotehnică (internet http://manualul.info/Instalaţii_XII/instalatii_XII.pdf);
 2. Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor I 7 – 2011”. M.of. Partea I, nr.802 bis/14.11.2011;
 3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (publicat în M.O. nr.1105/26.11.2004);
 4. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 53/24.01.2003, Codul Muncii (republicat în M.O. nr. 345/18.05.2011);
 6. Legea nr.53/2003 republicată. Codul Muncii -  capitolul II – Răspunderea disciplinară;
 7. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor, cap. II secţiunea a 6-a, art. 21,22.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii