Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofițer de poliţie (alpinist) existente la nivelul SIIAS – IGPR, precum și un post vacant de ofițer de poliție existent la nivelul IPJ Buzău, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a trei posturi vacante de ofițer de poliţie (alpinist) existente la nivelul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum și un post vacant de ofițer de poliție existent la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale – 3 posturi de ofiţer de poliție:

 

 • ofiţer specialist principal I (alpinist), prevăzut la poziţia 124 din statul de organizare;
 • ofiţer specialist principal I (alpinist), prevăzut la poziţia 125 din statul de organizare;
 • ofiţer specialist principal II (alpinist), prevăzut la poziţia 128 din statul de organizare;

 

 1. Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău – 1 post de ofiţer de poliție:
 • ofiţer specialist III, prevăzut la poziţia 186/A din statul de organizare;

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

e) deţine permis de conducere categoria „B” (doar pentru posturile de ofiţer prevăzute la Serviciul      Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale);

f) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

 • Pentru posturile de ofiţer prevăzute la Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, pozițiile 124, 125, 128:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale de ierarhizare: ştiinţe sociale sau știința sportului și educației fizice;

 

 • Pentru postul de ofiţer prevăzut la Serviciul pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, poziția 186/A:

 

 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna);

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor şi pentru postul ce se află în statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, la nivelul acestei unități teritoriale se constituie comisie de recrutare care va lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Locul de înscriere se stabilește de această comisie de recrutare constituită la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri în perioada 11 – 17.07.2017, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestei unități.

 

Pentru posturile de ofiţer prevăzute la Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, pozițiile 124, 125, 128, documentele necesare înscrierii se vor depune personal, în zilele lucrătoare, începând cu data de 11.07.2017 în intervalul orar 09:00-14:00, iar în data de 17.07.2017 în intervalul orar 09:00-16:00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Domnița Anastasia, nr. 1, sector 5, Bucureşti – Clădirea Relații cu publicul (Cupolă).

Înscrierea candidaților se va realiza pe structură (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ofițer de poliţie din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale). În acest caz, vor candida pentru toate cele trei posturi, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordine descrescătoare a mediilor finale.

            Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe unităţi de poliţie.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 17.07.2017, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale);

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 alin. (2) sau ale art. 2725 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinţei prezentate, nu rezultă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca aceasta să fie semnate și ștampilate.

 

 • permis de conducere categoria B, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia (necesar doar pentru posturile de ofiţer prevăzute la Serviciul Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale);
 • un dosar plic.

 

         Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

            Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07 – 02.08.2017, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul unității de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la examniarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 07.08.2017, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

 

   Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 

 1. Proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității;
 2. Evaluarea performanţei fizice;
 3. Test scris, de tip grilă;

 

Conform calendarului aprobat, probele practice se vor desfăşura în perioada 08.-23.08.2017, însă data, ora şi locul unde se vor desfăşura acestea se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii.

 

Proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității (are caracter eliminatoriu).

           Proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității se face potrivit instrucțiunilor de tragere aplicabile Inspectoratului General al Poliției Române și se  va desfășura astfel:

Ținta: ținta piept cu cercuri

Poziția: pentru luptă în picioare, nerezemat            

Distanța: 8 metri

Cartușe alocate: 13

Armă: pistolul Glock 17 cal 9x19mm

 

 

PROBA

TIMP/PUNCTAJ

CERINȚE

1.

Scoaterea pistolului din toc, încărcare și executarea unui foc în țintă

max 3,5 sec/

1 punct

max 2,0 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta în timpul alocat

2.

Scoaterea pistolului din toc, încărcarea și executarea a două focuri în țintă

max 4 sec/

1 punct

max 2,5 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta cu două gloanțe în timpul alocat

3.

Din poziția ”premergător” cu arma încărcată se execută un foc în țintă

max 2,5 sec/ 1 punct

max 1,5 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta în timpul alocat

4.

Din poziția ”premergător” cu arma neîncărcată se execută două focuri în țintă

max 3 sec/

1 punct

max 2 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta cu două gloanțe în timpul alocat

5.

Din poziția ”premergător” cu arma neîncărcată se execută trei focuri în țintă: două în piept și unul în cap

max 3,5 sec/ 1 punct

max 2,5 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta cu 2 gloanțe în piept și 1 glonț în cap, în timpul alocat

6.

Din poziția ”premergător” cu arma încărcată se execută două focuri în țintă, se schimbă încărcătorul și se execută încă două focuri în țintă

max 8 sec/

1 punct

max 5 sec/

1 ,5 puncte

Să lovească ținta cu patru gloanțe în timpul alocat

 

Notă: 1) se consideră ținta lovită în piept – dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 8 – 10;

          2) se consideră ținta lovită în cap – dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 5 – 7, din zona capului;

3) poziția ”premergător” – arma este orientată în jos, la cel mult 1 m de trăgător;

4) incidentele de tragere vor fi rezolvate de trăgător, fiind reluată proba pe timpul executării căreia s-a produs incidentul.

 

Candidaţii care au promovat proba practică de evaluare a aptitudinilor privind executarea tragerilor cu armamentul din dotare sunt declaraţi "admis", iar cei care nu au promovat sunt declaraţi "respins".

 

Apreciere și notarea probei practice.

Este declarat admis candidatul care a îndeplinit baremul de timp și cerința fiecărei probe,  nota minimă de promovare fiind 7 (incluzând 1 punct din oficiu).

           

Candidatul este declarat respins în următoarele situații:

 • nerespectarea cerințelor probei/probelor referitoare la operațiunile de efectuat, poziția de tragere, numărul de cartușe trase per probă, cronologia ”piept-cap”, delimitarea cercurilor și timpul alocat;
 • neabordarea uneia dintre probe;
 • nerespectarea condițiilor de siguranță prevăzute în Dispoziția I.G.P.R. nr. 10 din 09.02.2009, pentru aprobarea instrucțiunilor de tragere ale Poliției Române;
 • nerespectarea instrucțiunilor conducătorului tragerii;

 

Notă: 1) se consideră ținta lovită în piept – dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 8 – 10;

            2) se consideră ținta lovită în cap – dacă loviturile sunt în cercurile cu numerele 5 – 7, din zona capului;

3) poziția ”premergător” – arma este orientată în jos, la cel mult 1 m de trăgător;

4) incidentele de tragere vor fi rezolvate de trăgător, fiind reluată proba pe timpul executării căreia s-a produs incidentul.

 

Candidatul care nu promovează proba este eliminat din concurs şi nu mai parcurge celelalte probe, fiind declarat „RESPINS”.

 

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

La proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității, pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată.

Proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului iniţial, cuprinzând rezultatele la această probă, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii.

 

Proba de evaluare a performanţei fizice (are caracter eliminatoriu).

 

         Evaluarea performanţei fizice se face potrivit normelor şi baremelor specifice prevăzute de ordinul ministrului afacerilor interne privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I.

            La evaluarea performanţei fizice se aplică probele care sunt relevante pentru măsurarea performanţelor fizice necesare îndeplinirii atribuţiilor posturilor.

            Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

 

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt:

 1. genuflexiuni, pentru candidaţii bărbaţi;
 2. flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 3. alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m, pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii–femei;
 4. săritura în lungime de pe loc, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 5. viteză – 50 m, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 6. menținut în atârnat, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
 7. flotări, pentru candidaţii bărbaţi;

 

Baremele la probe se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie:

- grupa I - până la 30 de ani, inclusiv ;

- grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;

- grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;

- grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;

- grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;

- grupa a VI-a - peste 51 de ani.

 

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată şi care sunt declaraţi „ADMIS” la proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității.

 

Candidatul care nu promovează proba sportivă este eliminat din concurs şi nu mai parcurge proba test scris, tip grilă, fiind declarat „RESPINS”.

 

La proba de evaluare a performanţei fizice este declarat „admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele fizice.

Proba de evaluare a performanţei fizice poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului iniţial, cuprinzând rezultatele la această probă, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a performanţei fizice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii.

 

Atenţie! – Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la notele obţinute la probele concursului şi la data, ora şi locul la care va avea loc următoarea probă, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet/Intrapol indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul stabilite pentru această probă, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 26.08.2017.

 

Candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de internet de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

            Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pentru posturi aflate în cadrul aceleiași structuri organizatorice (serviciu), sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor obținute la probele eliminatorii. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.

 

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţie prevăzută cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.       

 

            Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginii de Intrapol a Poliției Române, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate;
 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba practică de evaluare a aptitudinilor și abilităților privind tragerea cu armamentul din dotarea unității, precum și la cea de evaluare a performanţei fizice, candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, unde s-a constituit comisie de recrutare, va asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi pe pagina de intrapol
 • şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului/punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

                                                                             Anexa nr. 2

 

 

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea posturilor vacante de ofiţer de poliţie, prin trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______ , profesie__________ , salariat(ă) la_______________________

_____________, starea civilă ________________, cu serviciul militar ____________, la arma ___________, trecut în rezervă cu gradul _______________ .

            Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului vacant de / posturilor vacante din structura _________________________________________________________________________ la __________________________________________________________.

            Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:

                    

 

Anexa nr. 3

 

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de __________________________________________________________________________ la _______________________________________________, prin trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [1] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

           

Data______________                                                                        Semnătura __________

 

[1] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

                                                                                  Anexa nr. 1

 

 

  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

TEMATICĂ:

 1. Etica şi deontologia poliţienească.
 2. Statutul polițistului. Drepturi, îndatoriri și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni.
 3. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. Drepturi și obligații.
 4. Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului. Organizarea şi desfăşurarea concursului. Probele de concurs.
 5. Organizarea şi desfăşurarea controalelor în cadrul M.A.I.
 6. Drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.
 7. Infracțiunea. Dispoziții generale. Cauze justificative și cauze de neimputabilitate
 8. Infracțiuni de corupție și de serviciu. Infracțiuni contra autorității. Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
 9. Organele de urmărire penală și competența acestora; Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri.Măsuri preventive și alte măsuri procesuale.
 10. Cercetarea penală a personalului M.A.I.;
 11. Cercetarea administrativă a pagubelor produse de personalul Poliţiei Române;
 12. Examinarea și soluționarea petiţiilor privind poliţiştii din structurile Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 13. Sistemul informatic Schengen.
 14. Cooperarea dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale Uniunii Europene în situații de criză.
 15. Cooperarea transfrontalieră în vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale
 16. Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020. Obiective și direcții de acțiune
 17. Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale; Riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței publice; Scopul, direcțiile de acțiune și principiile Strategiei de realizare a ordinii și siguranței publice; Structura, atribuțiile și pregătirea forțelor de ordine publică
 18. Uzul de armă;
 19. Regimul stării de asediu și a stării de urgență
 20. Organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic Apeluri Urgență
 21. Organizarea activității structurilor speciale de poliție pentru intervenție rapidă; Atribuțiile structurilor speciale de poliție pentru intervenție rapidă; Organizarea activității și executarea acțiunilor; Pregătirea și evaluarea activității personalului.
 22. Categorii de informații secrete de stat și clasificarea informațiilor secrete de stat.Obligații, răspunderi și sancțiuni.
 23. Protecția informațiilor clasificate secret de serviciu
 24. Colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate.
 25. Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.
 26. Conducerea și coordonarea în sistem integrat a acțiunilor structurilor M.A.I. pentru salvarea vieții persoanelor aflate în pericol în situația intervenției la amenințări sau tentative de suicid

BIBLIOGRAFIE:

 1. H.G. nr. 991 din 25.08.2005 - Cod de etică şi deontologie al poliţistului;
 2. Legea nr. 360/2002 actualizată privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind unele activităţi de  resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 5. O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în cadrul MAI.
 6. Constituția României
 7. Codul penal – partea generală, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Codul penal – partea specială, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Codul de procedură penală – cu modificările și completările ulterioare;
 10. O.M.A.I. nr. 216/10.09.2009 privind cercetarea penală a personalului din structurile M.A.I
 11. Instrucţiunile M.A.I. nr. 114/22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului  pentru pagubele produse  M.A.I. cu modificările şi completările; O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor aprobată prin Legea nr.25/1999
 12. O.M.A.I. nr. 190/22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă, în structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor aprobată prin Legea nr.25/1999;
 13.  Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de semnalări şi participarea României la sistemul de Informaţii Schengen.
 14. Decizia 2008/617/JAI a CONSILIULUI din 23 iunie 2008;
 15. Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul de la Prum din 27 mai 2005.
 16. Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020 publicată în M.O. 763/13.10.2015
 17. H.G. 196/17.03.2005 privind Strategia M.A.I. de realizare a ordinii și siguranței publice pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale publicată în M.O. 243/23.03.2005
 18. Legea nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, art.46-52; Legea nr. 180/ 2016 pentru modificarea și completarea legii 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;
 19. Ordonanţa de urgenţă nr. 1/ 21.01.1999  privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, modificată prin Legea nr. 453/2004;
 20. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/19.03.2008,  modificată şi completată privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă;
 21. Dispoziția I.G.P.R. nr. 37/28.07.2009, privind organizarea activității structurilor speciale de poliție pentru intervenție rapidă
 22. Legea nr. 182 / 12. 04. 2002,  privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Hotărârea Guvernului nr. 781 /2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 24. Hotărârea Guvernului nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate;
 25. Hotărârea Guvernului nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de   protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 26. Procedura de sistem nr. 90380 din 02.05.2017 privind conducerea și coordonarea în sistem integrat a acțiunilor structurilor M.A.I. pentru salvarea vieții persoanelor aflate în pericol în situația intervenției la amenințări sau tentative de suicid

 

Se vor avea în vedere actele normative în vigoare la data de 10.07.2017

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii