Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a postului vacant de ofițer specialist principal I (psiholog) la Serviciul de Psihosociologie, din cadrul IGPR, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S:

 

 

            Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea postului vacant de ofițer specialist principal I (psiholog) la Serviciul de Psihosociologie, din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzut la poziția 1491 din statul de organizare al unității, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează:

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 

a)     studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

 

 - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul/profilul socio-psiho-pedagogie, studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie, numai cu specializarea psihologie;

              - atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea ”Psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

 

 

b)     este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)     nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d)     nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e)     a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților la concurs se va realiza menţionând postul (exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal I (psiholog) din cadrul Serviciului de Psihosociologie, prevăzut la poziția 1491 din statul de organizare al unității).

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, str. Domnița Anastasia, nr. 1, Sector 5, clădirea Relații cu Publicul (Cupolă).

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00, la aceeaşi adresă.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menţionată, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 •   cererea de înscriere ( conform Anexei nr. 2 ) şi CV;
 •   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 • actul de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform Anexei nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliţie nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.).

         Adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

                       În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structura de resurse umane emitentă.

          Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc, pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În perioada 19.07.2017 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât evaluarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi prin consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, iar aceștia nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la testarea psihologică se vor afişa pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și după finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor acestora. Lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor care nu îndeplinesc condițiile de participare urmând a fi postate printr-un anunț pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii organizatoare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

 Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia de concurs, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului şi care va avea loc la data de 26.08.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor aduce la cunoștința acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române(se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

 Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Rezultatele la contestații se vor comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentul de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se va acorda gradul profesional conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor de poliție, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţia prevăzută cu gradul profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.           

 

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a acestuia;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet și susținerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliţiei Române(se va                   regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției                              Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de acesta.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și nici cu alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

              Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învăţământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de _______________________ în vederea ocupării funcţiei de[1] ___________________________________________, prevăzută la poziţia[2] ______ din cadrul[3] ____________________________________.     

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data _____________________

Anexa nr. 3

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de _____________________________________________, din cadrul ________________________________________, poziţia _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[5] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declaraţie  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofiţerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofiţerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului  (ex. ofiţer principal II)

[2] Se va menţiona poziţia aferentă funcţiei pentru care optează (ex. poz. 45)

[3] Se va menţiona unitatea în care se regăseşte postul pentru care se optează (ex. BCCO Târgu-Mureş )

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru ocuparea funcției de ofiţer de poliție (funcția de ofițer specialist principal I) din cadrul Serviciului de Psihosociologie, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

Tematica:

 1. Tulburări specifice de personalitate;
 2. Reacţia la stres sever şi tulburări de adaptare;
 3. Tulburări ale dispoziţiei afective;
 4. Tulburări nevrotice corelate cu stresul și tulburări somatoforme;
 5. Testul psihologic: definiție, clasificarea testelor psihologice, teoria clasică și teoria probabilistică a testului psihologic, criterii de apreciere a unui test, analiza de itemi, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenței psihologilor;
 6. Observația;
 7. Interviul psihologic – cadrul general;
 8. Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității;
 9. Patologie organizațională: burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependenţa de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă;
 10. Strategii de construire a chestionarelor de personalitate: metoda intuitivă, metoda empirică, metoda analizei factoriale;
 11. Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării şi funcţionării personalităţii. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q.
 12. Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ şi Inventarul Eysenck de Personalitate, E.P.I.;
 13. Comportamentul în grup la locul de muncă;
 14. Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 15. Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 16. Răspunderea disciplinară în exercitarea profesiei de psiholog.
 17. Activitatea de psihologie în M.A.I.
 18. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
 19. Structura organizatorică a Poliției Române.
 20. Reglementări privind organizarea și funcționare Poliției Române.
 21. Normele de conduită profesională a polițistului.

 

Bibliografie:

 1. ICD – 10 Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Descrieri clinice şi îndreptare diagnostice, Editura TREI, București, 2016, (pag. 185-220; pag. 221-242; pag.242-252; pag. 332-341).
 2. Stan Aurel, Testul Psihologic – Evoluţie, construcţie, aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag.105 – 244; pag. 325-327).
 3. Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag. 44-51; pag. 63-163)
 4. Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul II, Editura Polirom, Iași, 2007, (pag. 597 - 642).
 5. Minulescu Mihaela, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, (pag. 20-25; pag. 96 – 116; pag. 203 - 216);
 6. Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 247-262)
 7. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004.
 11. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deotologie al poliţistului
 12. Hotărârea Consiliului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară
 13. Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii