Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliţie (sociolog) existente la nivelul Serviciului de Psihosociologie al IGPR şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliţie (sociolog) existente la nivelul Serviciului de Psihosociologie al IGPR şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 

 1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

SERVICIUL DE PSIHOSOCIOLOGIE

 • ofiţer specialist principal I (sociolog), poziţia 1493;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ALBA

Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii

 • ofiţer specialist II (sociolog), poziţia 172;

 

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

 • Pentru postul de ofiţer specialist principal I (sociolog), poziţia 1493:
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/profilul socio-psiho-pedagogie sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă sociologie, domeniul de licenţă sociologie, numai specializarea sociologie.
 • Pentru postul ofiţer specialist II (sociolog), poziţia 172:
 • pentru absolvenţii anterior sistemului Bologna: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în:
 •  profilul sociopsihopedagogie, specializarea sociologie sau psihosociologie sau sociologie-politologie

sau

 • domeniul sociologie, specializarea sociologie sau politici sociale

sau

 • domeniul ştiinţe ale comunicării, specializarea psihosociologie - informaţii
 • pentru absolvenţii în sistemul Bologna: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în domeniul de licenţă sociologie, specializarea sociologie.
 •  profilul sociopsihopedagogie, specializarea sociologie sau psihosociologie sau sociologie-politologie

sau

 • domeniul sociologie, specializarea sociologie sau politici sociale

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor şi pentru posturi ce se află în statele de organizare din cadrul IPJ Alba, la nivelul acestei unități teritoriale se constituie comisie de recrutare care va lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Locul de înscriere se stabilește de comisia de recrutare constituită la nivelul IPJ Alba, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri în perioada 11 – 17.07.2017, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestei unități.

 

Pentru postul de ofiţer specialist principal I (sociolog), poziţia 1493 de la nivelul Serviciului de Psihosociologie al IGPR, documentele necesare înscrierii se vor depune personal, în zilele lucrătoare, începând cu data de 11.07.2017 în intervalul orar 09:00-14:00, până la data de 17.07.2017 în intervalul orar 09:00-16:00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti.

 

            Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze pentru un singur post la care concurează, menţionând poziţia din statul de organizare al unităţii de poliţie (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofiţer specialist II (sociolog) din cadrul  – Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba - Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii, poziţia 172)

            Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe unităţi de poliţie.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 17.07.2017, la sediul unității în a cărui stat de organizare se regăseşte postul pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitatea de recrutare în a cărui stat de organizare se regăseşte postul pentru care optează fiecare candidat.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărui stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale)

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. În cazul în care, din cuprinsul adeverinţei prezentate, nu rezultă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

(Adeverinţa este necesară doar candidaţilor care sunt încadraţi în unităţi deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea).

 • un dosar plic.

         Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

În intervalul 19.07 – 14.08.2017, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet/Intrapol indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la examniarea psihologică vor fi postate pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 21.08.2017, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe paginile de internet/intrapol ale Poliţiei Române și la avizierul unităților de recrutare.

 

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

Concursul va avea loc la data de 26.08.2017 şi va consta în susţinerea unui test scris, respectiv rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video.

Candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

 

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

 

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.

 

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţie prevăzută cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.       

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginii de Intrapol a Poliției Române, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciul Resurse Umane din cadrul IPJ Alba, unde s-a constituit comisie de recrutare, va asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi pe pagina de intrapol şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului/punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

 

Anexa nr. 2

 

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______, încadrat(ă) la (unitatea)______________, având gradul profesional de_____________________________, starea civilă ________________.

          Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de[1]________________________/din cadrul __________________________________________________________________,poziţia______.

          Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[2].

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:      

 

                                                                                                                                                      Anexa nr. 3

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de __________________________________________________________________________ la _______________________________________________, poziţia _______, prin trecere în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [3] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

         

Data______________                                                                   Semnătura __________

 

 

 

 

[1] Se va menţiona denumirea postului (ex. ofiţer specialist principal II)

[2] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[3] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliţie (sociolog) existente la nivelul Serviciului de Psihosociologie al IGPR şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

 1. Pentru postul de ofiţer specialist principal I (sociolog), poziţia 1493 din cadrul Serviciului de Psihosociologie al IGPR:

 

 1. Tematică specialitate sociologie:
 • Proiectarea cercetărilor sociologice:
 • Etapele proiectului de cercetare;
 • Eşantionarea în cercetarea socială;
 • Analiza şi operaţionalizarea conceptelor;
 • Măsurarea în sociologie;
 • Metode şi tehnici de cercetare sociologică:
 • Ancheta sociologică şi sondajul de opinie publică;
 • Chestionarul sociologic;
 • Interviul sociologic;
 • Analiza documentelor sociale;
 • Tehnici de analiză a conţinutului comunicării;
 • Focus-grupul:
 • calitativ versus cantitativ;
 • Eşantionarea şi construcţia grupului de discuţii;
 • Moderarea grupului de discuţie;
 • Tipologia focus-grupurilor şi modalităţile de desfăşurare;
 • Prelucrarea şi analiza datelor.

Bibliografie:

 • Mărginean Ioan – Proiectarea cercetării sociologiceEditura Polirom, Iaşi, 2000, partea a II-a. Proiectarea cercetărilor sociologice, capitolul 3 Etapele proiectului de cercetare, capitolul 4 Eşantionarea în cercetarea socială, capitolul 5 Analiza şi operaţionalizarea conceptelor, capitolul 6 Măsurarea în sociologie;
 • Chelcea Septimiu, Mărginean Ioan, Cauc Ion – Cercetarea sociologică. Metode şi tehniciEditura Destin, Deva, 1998, capitolul 8 Ancheta socială şi sondajul de opinie publică, capitolul 9 Chestionarul sociologic, capitolul 10 Interviul sociologic, capitolul 12 Analiza documentelor sociale, capitolul 13 Tehnici de analiză a conţinutului comunicării;
 • Bulai Alfred - Focus-grupul în investigaţia socială – Editura Paideia, Bucureşti, 2000.

 

 1. Tematică psihologie organizaţională:
 • Proiectarea, formarea şi reconstrucţia grupurilor de muncă;
 • Dinamica şi dezvoltarea grupurilor de muncă;
 • Comunicarea organizaţională;
 • Conflicte şi negocieri.

 

Bibliografie:

 • Zlate Mielu – Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Volumul I, Editura Polirom, Iaşi, 2004, Partea a III-a – Grupul în organizaţie, capitolul VIII. Proiectarea, formarea şi reconstrucţia grupurilor de muncă, capitolul IX. Dinamica şi dezvoltarea grupurilor de muncă, capitolul X. Comunicarea organizaţională;
 • Zlate Mielu – Tratat de psihologie organizaţional-managerială, Volumul al II-lea, Editura Polirom, Iaşi, 2007, capitolul XVI. Conflicte şi negocieri.

 

 

 1. Pentru postul de ofiţer specialist II (sociolog), poziţia 172 din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba:

 

 1. Tematică de specialitate sociologie:
 • Proiectarea cercetărilor sociologice:
 • Etapele proiectului de cercetare;
 • Eşantionarea în cercetarea social;
 • Analiza şi operaţionalizarea conceptelor;
 • Măsurarea în sociologie;

 

 • Metode şi tehnici de cercetare sociologică:
 • Ancheta sociologică şi sondajul de opinie public;
 • Chestionarul sociologic;
 • Interviul sociologic;
 • Analiza documentelor sociale;
 • Tehnici de analiză a conţinutului comunicării;
 • Focus-grupul:
  • Calitativ versus cantitativ;
  • Eşantionarea şi construcţia grupului de discuţii;
  • Moderarea grupului de discuţie;
  • Tipologia focus-grupurilor şi modalităţile de desfăşurare;
  • Prelucrarea şi analiza datelor.

 

Bibliografie:

 • Mărginean Ioan – Proiectarea cercetării sociologice – Editura Polirom, Iaşi, 2000, Partea a II-a. Proiectarea cercetărilor sociologice, capitolul 3. Etapele proiectului de cercetare, capitolul 4. Eşantionarea în cercetarea socială, capitolul 5. Analiza şi operaţionalizarea conceptelor, capitolul 6. Măsurarea în sociologie;
 • Chelcea Septimiu, Mărginean Ioan, Cauc Ion – Cercetarea sociologică. Metode şi tehnici - Editura Destin, Deva, 1998, capitolul 8. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie publică, capitolul 9. Chestionarul sociologic, capitolul 10. Interviul sociologic, capitolul 12. Analiza documentelor sociale, capitolul 13. Tehnici de analiză a conţinutului comunicării;
 • Bulai Alfred – Focus-grupul în investigaţia socială - Editura Paideia, Bucureşti, 2000.

 

2.Tematică de specialitate criminologie:

 • Criminologie:
  • Societatea, dreptul şi ştiinţa criminologică;
  • Obiectul, scopul, funcţiile şi definiţia criminologiei;
  • Teoriile comportamentului criminal – ca un comportament normal învăţat;
  • Înţelegerea şi prevenirea delincvenţei juvenile;
 • Prevenirea criminalităţii:
  • Teoria generală a prevenirii criminalităţii;
  • Factori agravanţi ai criminalităţii în lumea contemporană;
  • Sentimentul de insecuritate.

 

Bibliografie:

 • Amza Tudor – Criminologie. Tratat de teorie şi practică criminologică - Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, capitolul I. Societatea, dreptul şi ştiinţa criminologică. Obiectul, scopul, funcţiile şi definiţia criminologiei, capitolul X. Teoriile comportamentului criminal – ca un comportament normal învăţat, capitolul XX. Înţelegerea şi prevenirea delincvenţei juvenile;
 • Florian Gheorghe – Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică - Editura ”OSCAR PRINT”, Bucureşti, 2005, capitolul 1. Teoria generală a prevenirii criminalităţii, capitolul 2. Factori agravanţi ai criminalităţii în lumea contemporană, capitolul 4. Sentimentul de insecuritate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii