Data concursului: 17 Martie 2018

Anunţ concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliţie existente la nivelul Biroului C.B.R.N.e din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a două posturi vacante de ofițer de poliţie existente la nivelul Biroului C.B.R.N.e din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, prevăzute la poziţiile 23 şi 24, prin modalitatea încadrării directe la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

De asemenea, pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească şi condiţiile de studii din fişa postului, după cum urmează:

 • Ofiţer specialist principal I, poziţia 23:
 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul/profilul/specializarea „fizică”;
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”) în domeniul de licenţă „fizică”.
 • Ofiţer specialist principal I, poziţia 24:
 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul/profilul/specializarea „chimie, inginerie chimică”;
 • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalent, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”) în domeniul de licenţă „chimie, inginerie chimică”.

 

 1. permis de conducere minim categoria B;
 2. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 5. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 7. nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 8. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care deşi îndeplinesc codiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 

Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerinţelor posturilor menţionate în prezentul anunţ, pot participa la concurs, pentru ocuparea unui post de ofiţer de poliţie, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 • nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art.   27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
 • să deţină permis de conducere categoria „B”.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei 2 şi a documentelor în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse în perioada 11.01.2018-19.01.2018 (inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 15:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Str. Domniţa Anastasia nr. 1, Sectorul 5 (Cupolă – clădirea relaţii cu publicul).

În data de 19.01.2018 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09.00-16.00 la aceeaşi adresă sus menţionată.

 

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

            Înscrierea candidaților se va realiza menţionând postul (ex. Vă rog să-mi aprobaţi participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist principal I din cadrul S.I.I.A.S. poziția 23 sau 24 din statul de organizare al unității).

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate în prezentul anunț, urmând a se efectua în prezenta acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezenta candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de către candidat.

Sunt acceptate copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscierea prezinţă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, la structura de resurse umane a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsește postul și va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 );
 •  curriculum vitae;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii și certificat pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției şi, dacă este cazul, livretul militar în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf ;
 • permis de conducere minim categoria B;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

Dosarele de recrutare în vederea participării agenților de poliție la concurs vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 );
 • curriculum vitae;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii și certificat pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 •   carnetul de muncă şi dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 •   certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • permis de conducere minim categoria B;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu)

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane, este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

În cazul în care, din curpinsul adeverinței, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ştampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, (cu excepţia situaţiei în care persoana care face înscierea prezinţă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum şi toate documentele solicitate în prezentul anunţ, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 19.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

 

Evaluare psihologică se susține înaintea examinării medicale.

În intervalul 22.01. – 07.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet ale unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaților declarați „apt” psihologic  se va posta pe pagina de internet a unităților de recrutare.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la examinarea medicală.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 09.02. – 07.03.2018, dar numai în zilele lucrătoare, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale care va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti.

Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 07.03.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 13.03.2018, pe pagina de internet a Poliției Române www.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare.

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complet și corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum şi pe pagina de internet a unităților de recrutare  și la avizierul unităților de recrutare.

 

Secțiunea a-V-a – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de către Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

           

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

 

Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, caz în care se acordă grad profesional conform art. 1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

 

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării din sursă externă a funcţiei de ofițer specialist principal I, poziţia 23 în cadrul Biroului CBRNe la Serviciul  Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române

 

 

CAPITOLUL I – LEGISLAȚIE

 

TEMATICA

 • Statutul polițistului: dispoziții generale
 • Cariera polițistului;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;
 • Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului;
 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;
 • Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 • Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal
 • Uzul de armă
 • Proba și mijloacele de probă; cercetarea locului faptei și reconstituirea; mijloace materiale de probă

 

 

       BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codul de etică şi deontologie al poliţistului.
 • OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 
 •  
 • Ordin nr. 577 din 8 august 2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 17 din 02 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 135/2010, Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CAPITOLUL II – COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

TEMATICA

 

 • Cooperare poliţienească internaţională;
 • Cooperarea dintre unitățile speciale de intervenție din UE în situați de criză;

 

       BIBLIOGRAFIE

 • Manualul Schengen de cooperare poliţienească transfrontalieră;
 • Decizia JAI 617 din 2008 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale U.E. în situații de criză;

 

 

CAPITOLUL III – SPECIALITATEA FIZICĂ

 

TEMATICA

 

 

 • Prevederile Legii nr. 111/1996,  republicata, privind responsabilitatile titularului de autorizatie;
 • Prevederile Legii nr. 111/1996 , republicata, privind  infractiunile si sanctiunile contraventionale;
 • Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura;
 • Limitele de doza pentru personalul expus profesional si pentru populatie;
 • Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;
 • Conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru obtinerea permiselor de exercitare de activitati in domeniul nuclear. Obligatiile responsabilului cu securitatea radiologica.
 • Documentele ce trebuiesc intocmite pentru autorizarea manipularii si transportului  surselor radioactive si materialelor nucleare.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 si publicate în Monitorul Oficial al României nr. 404 bis din 29 august 2000; 
 • Normele de securitate radiologica - Proceduri de autorizare(NSR-03), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 366 din 22 septembrie 2001 si publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001;
 • Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati in protectie radiologica (NSR-07), aprobate prin ordinul nr. 202/15.10.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr 936 bis din 20.12.2002;
 • NTR-01- Norma privind cerintele de autorizare a activitatii de transport (cncan.ro - legislatie);
 • NTR-02 - Norma privind elaborarea raportului de radioprotectie pentru

activitatea de transport  (cncan.ro - legislatie);

 • NTR- 03 – Norma privind elaborarea raportului de securitate al unui

model de colet (cncan.ro - legislatie);

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării din sursă externă a funcţiei de ofițer specialist principal I  poziţia 24 în cadrul Biroului CBRNe la Serviciul  Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Române

 

CAPITOLUL I – LEGISLAȚIE

 

TEMATICA

 • Statutul polițistului: dispoziții generale
 • Cariera polițistului;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni;
 • Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului;
 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;
 • Codul de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;
 • Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal
 • Uzul de armă
 • Proba și mijloacele de probă; cercetarea locului faptei și reconstituirea; mijloace materiale de probă

 

       BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codul de etică şi deontologie al poliţistului.
 • OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 
 •  
 • Ordin nr. 577 din 8 august 2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 17 din 02 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea 135/2010, Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CAPITOLUL II – COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

TEMATICA

 

 • Cooperare poliţienească internaţională;
 • Cooperarea dintre unitățile speciale de intervenție din UE în situați de criză;

 

       BIBLIOGRAFIE

 • Manualul Schengen de cooperare poliţienească transfrontalieră;
 • Decizia JAI 617 din 2008 privind îmbunătățirea cooperării dintre unitățile speciale de intervenție ale statelor membre ale U.E. în situații de criză;

 

CAPITOLUL III – SPECIALITATEA CHIMIE

 

TEMATICA

 

1. Chimie anorganică şi generală

- Substanţe chimice. Elemente chimice şi combinaţii chimice.

- Structura atomilor. Structura învelişului electronic al atomilor. Clasificarea elementelor.

- Legături chimice

- Echilibre chimice

- Echilibre ionice

- Nucleele atomilor. Radioactivitatea. Particule elementare.

- Caracterizarea metalelor în funcţie de structura lor electronică. Halogenuri metalice.

- Reacţii de identificare ale metalelor toxice (plumb, arsen, cadmiu, bismut, mercur)

 

2. Chimie organică

- Recomandări IUPAC - 1993 privind nomenclatura substanţelor organice

- Caracteristicile legăturilor chimice

- Tipuri de izomeri

- Proprietăţi fizico-chimice şi structuri moleculare

- Relaţia structură-reactivitate chimică

- Compuşi heterociclici (nomenclatură)

 

3. Toxicologie

- Factori care influenţează toxicitatea substanţelor

- Doze toxice, doze letale, concentraţii maxime admise (definiţii)

- Clasificarea substanţelor în funcţie de toxicitate (DL 50)

- Tipuri de intoxicaţii

- Antidoturi

 

4. Gaze toxice (amoniac, clor, hidrogen sulfurat, hidrogen arseniat, dioxid de sulf, sulfura de carbon, oxizii de azot, monoxid de carbon, formaldehida)

La substanţele menţionate se vor cunoaşte structura chimică, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice, reacţii de identificare.

 

5. Substanţe corozive (acid clorhidric, acid sulfuric, acid azotic, hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu, peroxid de hidrogen)

La substanţele menţionate se vor cunoaşte structura chimică, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice, reacţii de identificare.

 

6. Pesticide

- clasificări, reprezentanţi folosiţi mai frecvent din fiecare clasă

- structura chimică, proprietăţi fizice, chimice, metode de identificare: FT-IR, GC-MS (diclorvos, paration, malation, folpet, clorpirifos-metil, carbofuran, HCH, DDT, DNOC, acid 2,4-D)

 

7. Substanţe stupefiante/droguri

- compuşi din opium şi derivaţi de semisinteză: morfina, heroina, codeina, papaverina, noscapina

- anestezice locale: cocaina, benzocaina

- amfetamina, metamfetamine, metoxiamfetamine, MDMA

- canabinoizi : tetrahidrocannabinol, canabidiol, canabinol

La substanţele menţionate mai sus se vor cunoaşte structura chimică, proprietăţi fizice, teste de culoare, spectre IR şi de masă (conexiuni structurale), separare prin gazcromatografie cuplată cu spectrometrie de masă.

 

8. Substanţe explozive

- clasificarea substanţelor explozive

- reprezentanţi pe grupe funcţionale

- structura chimică, proprietăţi fizice, chimice, explozive, utilizări, teste de culoare, metode de identificare: FT-IR, GC-MS (trotil, pentrita, nitroglicerina, hexogen, octogen, tetril)

 

     9. Substanţe toxice de luptă (STL)

- clasificarea substanţelor toxice de luptă

- structura chimică, proprietăţi fizice, chimice, toxice, metode de identificare (cloracetofenona, o-clorbenzalmalononitril, sarin, soman, tabun, Vx, iperita, azotiperita, levizita, acid cianhidric, fosgen, difosgen, LSD, clorcian)

           

10. Metode fizice de separare şi analiză folosite în chimia organică şi anorganică

10.1. Cromatografia

- Bazele teoretice ale cromatografiei

- Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC) - principii generale, faze staţionare, faze mobile, aparatură utilizată, tipuri de detectori

- Cromatografia în fază gazoasă (GC) - coloane şi faze staţionare utilizate frecvent în cromatografia de gaze, tipuri de detectori

 

10.2. Spectrometria în infraroşu (IR)

- Principii generale, spectre de absorbţie în infraroşu (poziţia benzilor spectrale, frecvenţe caracteristice de grup)

- Aparatură utilizată în spectrometria în infraroşu

- Dependenţe structurale ale poziţiei benzilor de absorbţie

- Benzi de absorbţie importante din spectrele următoarelor grupe de substanţe: alcani, alchene, hidrocarburi aromatice, alcooli şi fenoli, eteri, aldehide şi cetone, acizi carboxilici (inclusiv derivaţi funcţionali: amine, amide, esteri, nitrili, săruri), polimeri (aromatici, polialchene, poliesteri, poliamide etc.)

 

10.3. Spectrometria de masă

- Principii generale, spectrul de masă, aparatură utilizată

- Tipuri de ionizare a probelor: ionizarea prin impact electronic, ionizarea chimică

- Cuplajul gaz-cromatograf-spectrometru de masă (GC/MS)

 

10.4. Spectrometria de raze X

- Principii ale spectrometriei de raze X: emisia razelor X, absorbţia razelor X, fluorescenţa razelor X

- Metode ale spectrometriei de raze X: analiza cu spectrometrul de fluorescenţă de raze X

 

BIBLIOGRAFIA

 1. C. D. Neniţescu, Chimie Generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985
 2. Gheorghe Marcu, Maria Brezeanu ş.a., Chimie Anorganică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1984
 3. C. D. Neniţescu, Chimie Organică, vol. I şi II, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
 4. Gr. Popa, I.A. Paralescu, Chimie analitică, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1977
 5. Marţian Cotrău, Lidia Popa ş.a., Toxicologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991
 6. Conf. Dr. Teodor Stan, asist. Dr. Dan Bălălău, Toxicologia substanţelor organice (pentru uzul studenţilor), Institutul de Medicină şi Farmacie-Bucureşti, Facultatea de farmacie, Disciplina de toxicologie, 1985
 7. Gheorghe Mogoş, Intoxicaţii Acute, Diagnostic şi Tratament, Ed. Medicală, Bucureşti, 1981
 8. Prof. dr. doc. ing. Alexandru T. Balaban, conf. dr. ing. Mircea Banciu, prof. dr. ing. Iuliu I. Pogany, Aplicaţii ale metodelor fizice în chimia organică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
 9. Ion Gh. Tănase, Analiză instrumentală, Partea a II-a, Tehnici şi metode spectrometrice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007
 10. Scutaru Dan, Spectrometria de masă, Editura Cermi, 1998
 11. V. Dumitrescu, C. Prodănescu, Analiză instrumentală, Aspecte teoretice şi practice ale fluorescenţei de raze X, Editura Universităţii din Bucureşti, 1998
 12. Victor David, Andrei Medvedovici, Metode de separare şi analiză cromatografică, ed. Universităţii Bucureşti, 2008
 13. E. Comăniţă, C. Şoldea, E. Dumitrescu, Chimia şi tehnologia pesticidelor, Ed. Tehnică Bucureşti, 1986
 14. Goga D.A., Orban O., Fabricaţia şi proprietăţile substanţelor explozive, Ed. Academiei Tehnice Militare, Bucureşti, 1997
 15. C12-Substanţe chimice de luptă, Ed. Militară, Bucureşti, 1971
 16. Bruja Z. Nicolai, Ileana Ionescu-Vişan, Diagnosticul de laborator în intoxicaţiile acute, Ed. Militară, Bucureşti, 1987

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii