Data concursului: 17 Martie 2018

Anunţ concurs pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la DAEMRI – IGPR şi I.P.J. CT, CL, IL, VS, HG și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina și a unui post vacant de agent de poliție la D.G.P.M.B. prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui număr de 7 (șapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie, existente în statele de organizare ale Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale inspectoratelor de poliţie judeţene Constanța, Călărași, Ialomița, Vaslui, Harghita și ale Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, și a unui  post vacant de agent de poliție existent în statul de organizare al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,  prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs, după cum urmează:

 

 • Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale:

– Biroul Afaceri Europene:

 • ofiţer specialist I, poziţia 445;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța – Serviciul Cabinet, Compartimentul Schengen și Relații Internaționale
  • ofiţer specialist I, poziţia 39;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călărași – Serviciul Cabinet/Schengen și Relații Internaționale:
  • ofiţer specialist III, poziţia 23;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomița – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:
  • ofiţer specialist II, poziţia 24/A;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita – Serviciul Cabinet – Compartimentul Schengen și Relații Internaționale:

                        -   ofiţer specialist II, poziţia 34;

 

 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vaslui – Serviciul Cabinet – Schengen și Relații Internaționale:
  • ofițer specialist  II, poziţia 29;

 

 • Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – Serviciul Cabinet – Compartimentul Comunicare Publică:
  • ofițer specialist  II, poziţia 120;

 

 • Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Biroul Relații Internaționale:
  • agent I, poziţia 322;

 

 

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

 

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

 • Pentru postul de la Biroul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv ofiţer specialist I, poziţia 445, precum și pentru inspectoratele de poliție județene Constanța– ofiţer specialist I, poziţia 39, Călărași  ofiţer specialist III poziţia 23, Ialomița– ofiţer specialist II - poziţia 24/A, Harghita ofiţer specialist II - poziţia 34; Vaslui ofițer specialist  II - poziţia 29,  și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina ofițer specialist  II, poziţia 120;

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre profilele/specialitățile/specializările/domeniile: ştiinţe umaniste/filologie (limbă și literatură cu specializarea limbă și literatură modernă, limbă și literatură română – limbă și literatură străină, limbă și literatură străină – limbă și literatură străină, limba si literatura română sau o limbă și literatură străină, respectiv limbi moderne aplicate), ştiinţe sociale şi politice (relaţii internaţionale şi studii europene), științe economice;

sau

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”), cu diplomă de licență, într-unul dintre următoarele domenii fundamentale:
 • științe sociale: ramurile de știință:
 • ştiinţe administrative (domeniul de licenţă ştiinţe administrative, specializarea administraţie europeană);
 • ştiinţe politice, ramura de știință relații internaționale și studii europene (relații internaționale și studii europene);
 • științe economice;
 • științe umaniste și arte, ramurile de știință:

-      filologie, domeniul de licență: limbă și literatură, limbi moderne aplicate;

-      studii culturale. 

- să dețină diplomă / certificat / atestat care dovedește cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine.

 

 • Pentru postul de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – agent I, poziţia 322;
 •    să aibă diplomă de bacalaureat;
 •    să cunoască limba germană nivel minim B2, conform Cadrului European Comun de Referință în domeniul Limbilor Străine;

 

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 3. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 4. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 5. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 6. nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 7. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale)

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află  în următoarele situaţii:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

 

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ, studiile corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează şi următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.    

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru un singur post pentru care candidează, menţionând poziţia din statul de organizare al structurii respective ( Exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofiţer specialist I din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale, poziţia 455).

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeaşi dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel naţional, candidaţii vor putea susţine proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, începând cu data de 11.01.2018 până la data de 19.01.2018, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

Locul de înscriere se stabileşte de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităţilor în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili şi intervalul orar în care se fac înscrieri, anunţul urmând a fi postat pe pagina de Internet a fiecărei unităţi de recrutare, precum şi la sediul acestora.

 

Pentru postul din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale, înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea de domiciliu, pe baza cererii de înscriere, conform Anexei nr. 2, şi a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse în perioada 11.01.2018-18.01.2018 - în intervalul orar 09.00-15.00 şi în data de 19.01.2018 - în intervalul orar 09.00-16.00, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4-6, Sectorul 5, Bucureşti.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât în modalitățile menționate mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare al fiecărui candidat va fi depus, în volum complet, până la data de 19.01.2018, la structura de resurse umane a unităţii în al cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă, respectiv diploma de bacalaureat, diplomă / certificat / atestat care dovedește cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

 (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare/studii medii în alte state, vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

          Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

         Prin urmare, cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate mai sus, urmând a se efectua în prezența acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de candidat.

 

               Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa 2) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă, respectiv diploma de bacalaureat, diplomă / certificat / atestat care dovedește cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2 conform Cadrului European de Referință în domeniul Limbilor Străine), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare/studii medii în alte state, vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice);

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi al fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
  • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliţie nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.).

              Adeverința eliberată de structura de resurse umane este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

                       În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

                     Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

          Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc, pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Recomandăm candidaţilor care se prezintă la înscriere, să aibă asupra lor, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul nominal cu rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 19.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

 

          Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

 

            Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

În intervalul 22.01 – 01.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin grija comisiilor de recrutare, prin postarea, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice, fără să poată  solicita o reprogramare.

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programaţi la examinarea medicală.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura după finalizarea activității de evaluare psihologică, până la cel târziu 21.02.2018 (numai în zilele lucrătoare), doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţilor medicale competente care deservesc Inspectoratul General al Poliţiei Române (C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti), respectiv unităţilor medicale care deservesc Inspectoratele de Poliţie Judeţene Constanța, Călărași, Ialomița, Harghita, Vaslui și Prahova și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018, la sediul acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 21.02.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisiile de recrutare constituite la nivelul inspectoratelor de poliție județene în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 22.02.2018, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 23.02.2018 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 26.02.2018, pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul acestora.

 

 

            Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va consta  în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Evaluarea competențelor lingvistice;
 2. Test scris, rezolvarea unui test-grilă;

 

 

 1. Proba de evaluare a competențelor lingvistice (are caracter eliminatoriu).

 

           Evaluarea competenţelor lingvistice se face raportat la nivelul şi specificul atribuţiilor postului care necesită abilităţi de citire sau/şi scriere sau/şi vorbire în limba străină.

            Evaluarea competenţelor lingvistice se face prin susţinerea unui test scris tip grilă:

 •  în limba engleză pentru postul de la Biroul Afaceri Europene din cadrul Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv ofiţer specialist I, poziţia 445, precum și pentru inspectoratele de poliție județene Constanța– ofiţer specialist I, poziţia 39, Călărași  ofiţer specialist III – poziţia 23, Ialomița– ofiţer specialist II - poziţia 24/A, Harghita ofiţer specialist II - poziţia 34; Vaslui ofițer specialist  II - poziţia 29 și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina ofițer specialist  II, poziţia 120;
 • în limba germană pentru postul de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – agent I, poziţia 322;

 

Conform calendarului aprobat, proba de evaluare a compentențelor lingvistice se va desfăşura în perioada 02.03-08.03.2018.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba de evaluare a competențelor lingvistice se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

 

Atenţie!Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a competențelor lingvistice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

Proba de evaluare a competențelor lingvistice este probă de concurs eliminatorie.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Candidaţii declaraţi „respins“ la proba de evaluare a competențelor lingvistice nu vor fi planificaţi la proba scrisă.

 Proba de evaluare a competențelor lingvistice poate fi contestată o singură dată, în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Cu privire la rezultatul contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs(adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii, iar în cazul admiterii acesteia vor fi specificate ziua, ora şi locul susţinerii din nou a probei.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba de evaluare a competențelor lingvistice vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii.

 

b) Proba scrisă, va consta într-un test scris - rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandate (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

           Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

           Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, va fi declarat „admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandate.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni pentru candidaţii care au ocupat posturi de ofiţer de poliţie, respectiv pe o perioadă de probă de 6 luni, pentru candidatul care a ocupat postul de agent de poliţie.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, le va fi acordat, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care au o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.           

           

 

         Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, precum și a unitățile teritoriale unde se regăsesc posturile scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet, se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei practice și al probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
 • Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului/punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

Tematici si bibliografii

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de  ofiţer specialist I în domeniul afacerilor europene din cadrul IGPR- DAEMRI-Biroul Afaceri Europene,

prin modalitatea încadrării directe

 

Capitolul I – noţiuni generale

Tematică

 1. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Poliţiei Române;
 2. Drepturile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale poliţistului;
 3. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;
 4. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 5. Etica şi deontologia poliţienească;
 6. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 5. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – protecţia informaţiilor clasificate

Tematică

 1. Informaţii secrete de stat;
 2. Informaţii secrete de serviciu;
 3. Clasificarea informaţiilor;
 4. Accesul la informaţii clasificate;
 5. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

Bibliografie

 1. Legea nr/ 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 3. Hotărârea de Guvern nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – profilul de specialitate

Tematică

 1. Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European şi Comisia Europeană
 2. Agenţii UE cu competenţe pe domeniul JAI- Europol, Eurojust, Cepol, euLISA
 3. Competenţele Uniunii Europene
 4. Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii Europene în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie
 5. Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene
 • Rolul instituţiilor UE
 • Instrumente juridice: acte legislative şi non-legislative
 • Proceduri legislative: procedura ordinară şi proceduri speciale
 1. Modul de lucru la nivelul Consiliului UE:
 • Configuraţiile Consiliului
 • Formaţiuni pregătitoare la nivelul Consiliului
 • Grupurile de lucru în domeniul JAI
 1. Transpunerea şi implementarea legislaţiei UE: sancţionarea încălcărilor de transpunere, notificare sau aplicare a măsurilor de drept european
 2. Sistemul naţional de coordonare în domeniul afacerilor europene
 3. Coordonarea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI
 4. Cooperarea poliţienească internaţională desfăşurată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională;

 

Bibliografie

 1. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
 2. Regulamentul de procedură al Consiliului nr. 937/2009- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009D0937-20150101
 3. HG nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
 4. Ordinul nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Titlul VII, capitolul I, din Legea 302/2004, privind cooperarea
  judiciara internaţionala in materie penala, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 6. O.U.G.103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea
  cooperării poliţieneşti internaţionale;
 7. Linkuri:

http://europa.eu/

https://ec.europa.eu/

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

https://www.europol.europa.eu/

https://www.cepol.europa.eu/

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ofiţer specialist - relații internaționale în cadrul IPJ- Călărași, Vaslui, Harghita, Constanța, Ialomița și Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr", prin modalitatea încadrării directe

 

 

Capitolul I – noţiuni generale

Tematică

 1. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Poliţiei Române
 2. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni ale poliţiştilor;
 3. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal;

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – protecţia informaţiilor clasificate

Tematică

 1. Accesul la informaţii clasificate;
 2. Protecţia informaţiilor clasificate. Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare
 2. H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – profilul de specialitate

Tematică

 1. Regimul juridic al echipelor comune de investigaţie;
 2.  Încheierea documentelor  de cooperare internaţională;
 3.  Activitatea de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională;
 5. Organizarea acţiunilor de protocol;
 6. Cooperarea poliţienească internaţională desfăşurată prin intermediul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională;
 7.  Participarea poliţistului la programe de formare profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a competenţelor acestuia;
 8.  Efectuarea deplasărilor în străinătate în interes de serviciu de către demnitarii şi asimilaţii acestora în administraţia publică;
 9.  Trimiterea în misiune permanentă a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României;
 10. Funcţiile misiunii diplomatice.
 11.  Managementul ciclului de proiect: programare, identificare, formulare, implementare, evaluare, audit, abordarea prin cadrul logic, monitorizare şi raportare;
 12. Sistemul de management și control aferent Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne;
 13. Structură, buget şi priorităţi transversale ale Programului HORIZON 2020;
 14. Fondul de Securitate Internă –Poliţie: obiective, acţiuni eligibile în programele naţionale, programe naţionale, acţiuni ale UE;
 15. Gestionarea neregulilor privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile: Reguli generale și principii;
 16. Eligibilitatea cheltuielilor finanțate din fondurile externe nerambursabile;
 17. Dispoziţii generale privind modul de realizare a achiziţiilor publice: principii, confidenţialitate, reguli de evitare a conflictului de interese.

 

Bibliografie

 1. Legea nr.590/2003 privind tratatele;
 2. Legea nr. 269/ 2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României;
 3. Titlul VII, capitolul I, din Legea 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională in materie penala, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HG nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol;
 5. HG nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică;
 6. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 7. O.U.G.103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești internaționale;
 8. O.M.A.I nr. 143/2015, privind organizarea și desfășurarea activității de relații internaționale în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Convenția de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relațiile diplomatice;
 10. Ghidul Managementului Ciclului de Proiect Volumul I (varianta existentă pe site-ul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf)
 11.  Hotărârea nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 12. Manualul online al Programului HORIZON 2020 (varianta disponibilă pe site-ul https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm)
 13. Regulamentul UE nr 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014, de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a deciziei 2007/125/JAI a Consiliului
 14. Ordinul nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare, cu modificările și completările ulterioare
 15. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare
 16.  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 17. Linkuri:

www.europa.eu

www.mae.ro

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de agent I - relații internaționale, în cadrul DGPMB, prin modalitatea încadrării directe

 

 

Capitolul I – noţiuni generale

Tematică

 1. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Poliţiei Române;
 2. Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni ale polițistului;
 3. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – protecţia informaţiilor clasificate

Tematică

 1. Accesul la informaţii clasificate;
 2. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, arhivarea, procesarea, multiplicarea,  transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate.

 

Bibliografie

 1. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. HG nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 3. HG nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – profilul de specialitate

Tematică

 1. Încheierea documentelor de cooperare internațională;
 2. Organizarea activității de reprezentare externă și cooperare internațională;
 3. Drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu 

caracter temporar;

 1.  Cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească   Internațională;
 2.  Atribuțiile structurilor de poliție pe linia relaționării cu reprezentanțele consulare și diplomatice străine în România.

 

Bibliografie

 1. O.M.A.I. nr. 143 din 6 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind activităţile de relaţii internaţionale  şi de afaceri europene la nivelul M.A.I.;
 2. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
 3. OUG 103 /2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 4. Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice (încheiată la 18.04.1961), ratificată prin Decretul nr. 566 din 08.07.1968
 5. Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare  (intrată în vigoare la 19.03.1967), ratificată prin Decretul nr. 481 din 20.12.1971.
 6. Linkuri:

www.europa.eu

www.mae.ro

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

 

 

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

aferente probei de verificare a competențelor de limbă engleză, recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofiţer specialist în domeniul afacerilor europene din cadrul IGPR- DAEMRI-Biroul Afaceri Europene, prin modalitatea încadrării directe

 

 

Tematică:

 1. Morfologie şi sintaxă
 1. Categoriile gramaticale ale substantivului:

numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive numerabile şi nenumerabile);

determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca zero; omisiunea articolului;

cazul: genitivul sintetic  şi genitivul prepoziţional;

genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

 1. Categoriile gramaticale ale verbului:

timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;

aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe;

mod: distincţia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv şi modul imperativ (formă, valori, utilizare);

diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu have și get: valori, utilizare).

 1. Categoriile gramaticale ale adjectivului:

gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, de egalitate şi de inferioritate, superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaţie neregulate);

adjective care accepta sau nu gradele de comparaţie (gradable/non-gradable)

adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziţia în cadrul grupului nominal; ordinea adjectivelor;

 1. Categoriile gramaticale ale adverbului

adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie;

 

٭Sintaxa propoziţiei simple:

verbele auxiliare: proprietăţi morfologice şi sintactice, utilizare;

verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice şi semantice;

predicatele nominale;

predicatele verbale exprimate prin:

            verbe intranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare;

            verbe tranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare; construcţii tranzitive cu două                complemente (double object constructions)

particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there, omisiunea subiectului;

acordul între subiect şi predicat;

propoziţii negative: clasificare, proprietăţi sintactice şi semantice, polarity items.

 

             ٭Sintaxa frazei:

propoziţii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, concordanţa timpurilor, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuţie şi funcţii sintactice;

completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor relative;

propoziţii interogative directe şi indirecte: clasificare, caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

întrebări disjunctive

propoziţii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

concordanţa timpurilor;

propoziţii circumstanţiale (adverbial clauses);

propoziţii condiţionale;

vorbirea directă, vorbirea indirectă.

mijloace emfatice  (emphasis, inversion)

 1. Semantică, lexicologie şi stilistică
 1. Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor
 2. Relaţii lexicale
 3. Limbaj figurativ şi figuri de stil
 4. Limbaje de specialitate, stiluri funcţionale

 

 

Bibliografie:

 1. Evans V., Dooley J. New Round-Up 6 students book, Longman, 2010;
 2. McCarthy, M.,  O'Dell, F., English Vocabulary in Use Upper-intermediate, Cambridge University Press 2001;
 3. Redman, S., English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate, Cambridge University Press, 1997;
 4. Swan, M. Practical English Usage,  Oxford, 2005;
 5. Thomas B.J.,   Intermediate Vocabulary Paper, Longman, 1986;
 6. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1986;
 7. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 1, Oxford University Press ,1986;
 8. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 2, Oxford University Press ,1986;
 9. Vince,  M., Advanced Language Practice with Key, Macmillan Education, 2010;
 10. Wellman, G., Wordbuider: Heinemann Series Macmillan, 1992.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

aferente probei de verificare a competențelor de limbă engleză, recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de ofiţer specialist relații internaționale în cadrul IPJ- Călărași, Vaslui, Harghita, Constanța, Ialomița și Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr", prin modalitatea încadrării directe

 

Tematică:

 1. Morfologie şi sintaxă
 1. Categoriile gramaticale ale substantivului:

numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcţie de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive numerabile şi nenumerabile);

determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca zero; omisiunea articolului;

cazul: genitivul sintetic  şi genitivul prepoziţional;

genul: expresia lexicală a genului, genul referenţial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

 1. Categoriile gramaticale ale verbului:

timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;

aspect: opoziţia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe;

mod: distincţia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv şi modul imperativ (formă, valori, utilizare);

diateză: diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu have și get: valori, utilizare).

 1. Categoriile gramaticale ale adjectivului:

gradele de comparaţie: comparaţia de superioritate, de egalitate şi de inferioritate, superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaţie neregulate);

adjective care accepta sau nu gradele de comparaţie (gradable/non-gradable)

adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziţia în cadrul grupului nominal; ordinea adjectivelor;

 1. Categoriile gramaticale ale adverbului

adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziţia în propoziţie;

 

٭Sintaxa propoziţiei simple:

verbele auxiliare: proprietăţi morfologice şi sintactice, utilizare;

verbele modale: caracteristici morfologice, sintactice şi semantice;

predicatele nominale;

predicatele verbale exprimate prin:

            verbe intranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare;

            verbe tranzitive: clasificare, proprietăţi sintactice, utilizare; construcţii tranzitive cu două                complemente (double object constructions)

particularităţi ale subiectului: construcţii cu it şi there, omisiunea subiectului;

acordul între subiect şi predicat;

propoziţii negative: clasificare, proprietăţi sintactice şi semantice, polarity items.

 

             ٭Sintaxa frazei:

propoziţii completive introduse prin that: caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, concordanţa timpurilor, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuţie şi funcţii sintactice;

completiva infinitivală: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

construcţii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuţie şi funcţii sintactice;

propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor relative;

propoziţii interogative directe şi indirecte: clasificare, caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

întrebări disjunctive

propoziţii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice;

concordanţa timpurilor;

propoziţii circumstanţiale (adverbial clauses);

propoziţii condiţionale;

vorbirea directă, vorbirea indirectă.

mijloace emfatice  (emphasis, inversion)

 

 1. Semantică, lexicologie şi stilistică
 1. Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor
 2. Relaţii lexicale
 3. Limbaj figurativ şi figuri de stil
 4. Limbaje de specialitate, stiluri funcţionale

 

Bibliografie:

 1. Evans V., Dooley J. New Round-Up 6 students book, Longman, 2010;
 2. McCarthy, M.,  O'Dell, F., English Vocabulary in Use Upper-intermediate, Cambridge University Press 2001;
 3. Redman, S., English Vocabulary in Use Pre-intermediate and Intermediate, Cambridge University Press, 1997;
 4. Swan, M. Practical English Usage,  Oxford, 2005;
 5.  Thomas B.J.,   Intermediate Vocabulary Paper, Longman, 1986;
 6. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1986;
 7. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 1, Oxford University Press ,1986;
 8. Thomson,  A. J.,‎ Martinet, A. V.,  A Practical English Grammar Exercises 2, Oxford University Press ,1986;
 9. Vince,  M., Advanced Language Practice with Key, Macmillan Education, 2010;
 10. Wellman, G., Wordbuider: Heinemann Series Macmillan, 1992.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

aferente probei de verificare a competențelor de limbă germană, recomandate candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului de agent I - relații internaționale, în cadrul D.G.P.M.B., prin modalitatea încadrării directe

 

 

Tematică

 1. Die Deklination des Substantivs
 2. Das Tempus: Die Zeitformen
 3.  Rektion der Verben
 4. Die Modal Verben
 5. Das Passiv
 6. der Konjuktiv
 7. Die Nebensätze
 8. Die Deklination des Adjektivs
 9. Die Deklination der Pronomen
 10. Phraseologischer Wortschatz

 

Bibliografie

 1. Fabricius-Hansen, Cathrine; Gallmann, Peter;  Eisenberg, Peter. Die  Grammatik – Band 4. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2009;
 2. Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. München: Max Hueber Verlag, 2003;
 3. Frey, Evelyn. Fit fürs Goethe-Zertifikat B2. München: Hueber Verlag, 2012;
 4. Kilimann, Angela; Kotas, Ondrej; Skrodzki, Johanna; Schiffhauer, Ina. 60 Stunden Deutschland. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2015;
 5. Einhorn, Ágnes;  Magyar, Ágnes; Schmitt, Wolfgang; Szablyár, Anna.Deutsch mit Grips 2 Kursbuch (B2). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008;
 6. Einhorn, Ágnes;  Magyar, Ágnes; Schmitt, Wolfgang; Szablyár, Anna.Deutsch mit Grips 2 Arbeitsbuch (B2). Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2008;
 7. Kuhn, Christina; Winzer-Kiontke, Britta; hrsg. von Funk, Hermann.Studio: Die Mittelstufe Deutsch als Fremdsprache B2: Kurs- und  Übungsbuch. Berlin: Cornelsen, 2010.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii