Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție din cadrul structurilor de operaţiuni speciale liniile de muncă “surse umane de informații și investigații” și “coordonare misiuni”, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și ale O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează

 

C  O  N  C  U  R  S:

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea unui număr de 6 posturi vacante de ofițer de poliție existente în statele de organizare ale Direcției Operațiuni Speciale și brigăzilor operațiuni speciale Alba-Iulia, Brașov și Târgu-Mureș, liniile de muncă “surse umane de informații și investigații” și “coordonare misiuni”, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. Linia de muncă “surse umane de informații și investigații”:

 

 1. Direcția Operațiuni Speciale – 1 post vacant de ofiţer de poliție:

 

 • Serviciul Surse Umane de Informații și Investigații:
 1. Ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 587 din statul de organizare;

 

 1. Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia – 1 post vacant de ofiţer de poliție:

 

 • Biroul Surse Umane de Informații și Investigații:
 1. Ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 73 din statul de organizare;

 

 1. Brigada Operațiuni Speciale Brașov – 1 post vacant de ofiţer de poliție:

 

 • Biroul Surse Umane de Informații și Investigații:
 1. Ofiţer specialist II, prevăzut la poziţia 78 din statul de organizare;

 

 1. Brigada Operațiuni Speciale Târgu Mureș – 1 post vacant de ofiţer de poliție:

 

 • Biroul Surse Umane de Informații și Investigații:
 1. Ofiţer specialist II, prevăzut la poziţia 81 din statul de organizare;

 

 1. Linia de muncă “coordonare misiuni”:

 

 1. Direcția Operațiuni Speciale – 2 posturi vacante de ofiţer de poliție:

 

 • Serviciul Coordonare Misiuni
 1. Ofiţer specialist  principal I, prevăzut la poziţia 724/d din statul de organizare;
 2.   Ofiţer specialist I, prevăzut la poziţia 730/a din statul de organizare;

 

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 

a)     studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

 

·        studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

sau

·       studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem “Bologna”);

 

b)     este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)     nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

d)     nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr.360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e)     a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs prevăzute în prezentul anunț.

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza:

 • pe mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri care au aceeași linie de muncă și al căror loc de muncă este situat în aceeași localitate (exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de ofițer de poliţie din cadrul Direcției Operațiuni Speciale – Serviciul Coordonare Misiuni). În acest caz vor candida pentru toate posturile din cadrul structurii respective, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se facă în ordinea descrescătoare a mediilor finale, pe bază de opţiune;

          sau

 • menţionând postul, în cazul în care candidează pentru structuri și linii de muncă unde nu este scos la concurs decât un post (exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist II din cadrul Brigăzii Operațiuni Speciale Brașov – Serviciul Surse Umane de Informații și Investigații, prevăzut la poziția 78 din statul de organizare al unității).

 

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidaţii fiind obligaţi să opteze cu ocazia depunerii cererii de înscriere pentru o singură structură sau un singur post, după caz, la care concurează.

 

Repartizarea pe posturi se va face în funcţie de ierarhia finală stabilită de comisie pe baza opţiunii candidaţilor declaraţi „admis”, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul şi pentru care au concurat candidaţii.

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din municipiul Bucureşti, str. Domnița Anastasia, nr. 1, Sector 5, clădirea Relații cu Publicul (Cupolă).

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00, la aceeaşi adresă.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, inclusiv poştă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menţionată, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 •   cererea de înscriere (conform Anexei nr. 2) şi CV;
 •   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență şi/sau orice alte documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor) în original care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării acestora, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ).

Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 • actul de identitate, carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar în original care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărârile judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale acestora, dacă sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare(conform Anexei nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 alin (2)sau ale art. 2725 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin ”Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

                     Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

                      În cazul în care din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structura de resurse umane emitentă.

          Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc, pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În perioada 19.07.2017 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât evaluarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi prin consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, iar aceștia nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la testarea psihologică se vor afişa pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității.

            Candidații declarați ”inapt”psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și după finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va verifica îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea candidaturilor acestora. Lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor care nu îndeplinesc condițiile de participare urmând a fi postate printr-un anunț pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii organizatoare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (proba de concurs)

 

 Proba scrisă, va consta în rezolvarea unui test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia de concurs, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului şi care va avea loc la data de 26.08.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor aduce la cunoștința acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R., cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

 Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Rezultatele la contestații se vor comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis” candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în ordinea descrescătoare, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pentru mai multe posturi din cadrul aceleiași structuri       (care au aceeași linie de muncă și al căror loc de muncă este situat în aceeași localitate), sunt declaraţi „admis”, în ordine descrescătoare a notelor obținute, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita numărului de posturi pentru care au candidat.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se va acorda gradul profesional conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor de poliție, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grade profesionale corespunzătoare celor acordate, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.      

 

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a acestuia;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet și susținerea probei de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliţiei Române (se va                   regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției                              Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de acesta.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și nici cu alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză;
 • Fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Anexa nr. 2

 

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)__________________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de ____________________, în localitatea_______________________, judeţul/,sectorul_________________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ________________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) _________________________________________________________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______, încadrat(ă) la (unitatea)________________________, starea civilă ________________.

            Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de[1]________________________/posturilor vacante din cadrul[2] __________________________________________________________________, poziţia _______ [3], linia de muncă__________________________.

           

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:      

Anexa nr. 3

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat înscris la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării postului vacant de[5]________________________/posturilor vacante din cadrul[6] ___________________________________________________________, poziţia _______ [7], prin trecere în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [8], cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor de poliție, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor de poliție, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

           

Data______________                                                                        Semnătura __________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului doar acolo unde înscrierea se face pe post (ex. ofiţer specialist principal II)

[2] Se va menţiona structura în care se regăsește/regăsesc postul/posturile pentru care se optează (ex. DOS– Serviciul Coordonare Misiuni )

[3] se va preciza poziţia doar acolo unde este cazul, respectiv unde înscrierea se face pe post

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Se va menţiona denumirea postului doar acolo unde înscrierea se face pe post (ex. ofiţer specialist principal II)

[6] Se va menţiona structura în care se regăsește/regăsesc postul/posturile pentru care se optează (ex. DOS– Serviciul Coordonare Misiuni )

[7] se va preciza poziţia doar acolo unde este cazul, respectiv unde înscrierea se face pe post

[8] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru

ocuparea unor posturi de ofiţeri prin trecerea agenţilor de poliţie absolvenţi de studii superioare în corpul ofiţerilor  - 26.08.2017

 

 

Capitolul I – NOŢIUNI GENERALE

 

TEMATICĂ:

            - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române;

            - Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;

            - Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor;

            - Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

            - Acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

- Etica şi deontologia poliţienească;

- Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

- Categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

            -  Legea penală şi limitele ei de aplicare;

            -  Infracţiunea;

            -  Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei;

          -  Infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

            -  Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale;

              - Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;

              - Participanţii în procesul penal;

              - Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii - Reguli generale, Audierea persoanelor, Identificarea persoanelor şi a obiectelor;

- Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI.

 

BIBLIOGRAFIE*:

 • Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 991 din 25 august 2005, pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului;
 • Legea nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/11.09.2015 pentru stabilirea normelor referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

-    Legea nr. 286 / 17.07.2009 (*actualizată*) privind Codul penal :

       -    Titlul I - Legea penală şi limitele ei de aplicare;

       -    Titlul II - Infracţiunea;

       -    Titlul IV - Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei

       -    Titlul V - Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
            -     Legea nr. 135 / 01.07.2010 (*actualizată*) privind Codul de porcedură penală:

              Partea generală:

              - Titlul I - Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale;

              - Titlul II - Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal;

              - Titlul III - Participanţii în procesul penal;

- Titlul IV - Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.

 • O.M.A.I. nr.140 /2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., inclusiv anexele acestuia.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul II – PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

 

TEMATICA:

 • Informaţii secrete de stat;
 • Informaţii secrete de serviciu;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

BIBLIOGRAFIE*:

 •    Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor  clasificate în România.

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Capitolul III – PROFILUL DE SPECIALITATE

 

TEMATICĂ:

- Metode speciale de supraveghere sau cercetare;

- Punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică;

- Ciclul informațional;

- Metode, tehnici, procedee și instrumente în analiza informațiilor;

- Prioritizarea activităților subscrise analizei

- Formularea de premise, ipoteze, concluzii

- Tehnici analitice de bază

- Prezentări scrise și orale

- Elaborarea produsului analitic

- Clasificarea surselor umane de informații și motivația acestora

- Punctarea, recrutarea și lucrul cu sursele umane de informații

                 - Asistența reciprocă, supravegherea şi urmărirea în Spaţiul Schengen, conform Convenţiei Schengen

 

BIBLIOGRAFIE*:

 • Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările ulterioare:

Partea generală, TITLUL IV - Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii

- Manualul „Analiza Informațiilor”, Editura MAI, București 2014, Autor/Coordonator Cofan Sorina-Maria

- ”Managementul Surselor Umane de Informații”- Ghid de Recrutare, Editura MAI, 2009

-  Manualul Schengen de Cooperare Poliţienească Transfrontalieră

 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii