Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție, din cadrul structurilor de „cazier judiciar statistică și evidențe operative”, existente la nivelul DCJSEO, DGPMB, precum și ale IPJ Iași, Neamț și Vaslui, prin trecerea în corpul ofițerilor a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție, din cadrul structurilor de „cazier judiciar statistică și evidențe operative”, existente la nivelul Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și ale inspectoratelor de poliție județene Iași, Neamț și Vaslui, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale. 

Posturile sunt prevăzute cu următoarele funcții, la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 

 1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative - două posturi de ofițer de poliție

a) Serviciul Cazier Judiciar și Evidență Operativă – Compartimentul Autoritatea Centrală Națională

 • ofițer specialist II, poziția 1615;

b) Serviciul Statistică Judiciară și Evidențe Speciale – Compartimentul Statistică Judiciară

 • ofițer specialist II, poziția 1654;

 

 1. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – Compartimentul Statistică Judiciară și Prelucrarea Automată a Datelor – un post de ofițer de poliție

 • ofițer specialist principal I, poziția 2475;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN IAȘI

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – un post de ofițer de poliție

 • ofițer principal I, poziția 124/a;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN NEAMȚ

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – un post de ofițer de poliție

 • ofițer specialist II, poziția 94;
 1. INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN VASLUI

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative – un post de ofițer de poliție

 • ofițer specialist II, poziția 87/a;

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

 

 1. studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişele posturilor respectiv:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii/ profiluri/ specializări: științe juridice, științe economice, științe militare, informații și ordine publică, știința sistemelor și a calculatoarelor, informatică, matematică-informatică;

SAU

 •  studii universitare de licență ciclul I de studii (în sistem Bologna), absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, într-unul din următoarele domenii de licență: drept, științe militare, informații și ordine publică, matematică, informatică, ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, cibernetică, statistică și informatică economică, administrarea afacerilor, economie, management.
 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

                                                                                                                                                    

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor, pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Iași, Neamț și Vaslui), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor asigura măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi întocmirea dosarelor de recrutare.

Înscrierea candidaților se va realiza, astfel:

 • pe structură, în cazul în care candidează pentru posturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative;

(ex. Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor din cadrul Direcției Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative).

În acest caz vor candida pentru posturile de ofițer de poliţie de la pozițiile 1615 și 1654 din statul de organizare al Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se facă în ordine descrescătoare a mediilor finale, pe bază de opțiune;

 • pe post, în cazul în care candidează pentru posturile din cadrul:
 • Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, poziția 2475;
 • Inspectoratul de Poliție Județean Iași - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, poziția 124/a;
 • Inspectoratul de Poliție Județean Neamț - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, poziția 94;
 • Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui - Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, poziția 87/a.

 

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidaţii fiind obligaţi să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse începând cu data de 11.07.2017, până la data de 17.07.2017, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestor unități.

Pentru posturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative, înscrierea se va face personal, indiferent de localitatea de domiciliu, pe baza cererii de înscriere, la care se anexează documentele solicitate. Acestea pot fi depuse zilnic doar în zilele lucrătoare, începând cu data de 11.07.2017 și până la data de 14.07.2017, în intervalul orar 09:00 – 14:00 și în data de 17.07.2017 în intervalul orar 09:00 – 16:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, București.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 2. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Agenți de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice).

 1. actul de identitate şi dacă este cazul, carnetul de muncă și livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 2. certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 3. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 4. adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte că nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h), din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, precum și calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu (adeverinţa este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea). În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens, la structurile de resurse umane emitente. (Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor);
 5. un dosar plic.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Secţiunea a IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

            În intervalul 19.07 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi și vor fi comunicate acestora, prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul acestora.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Rezultatele la testarea psihologică vor fi publicate prin aceeaşi modalitate.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs și comisiile de recrutare constituite la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene Iași, Neamț și Vaslui, în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, comisiile de recrutare întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acestora, menţionându-se şi motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 21.08.2017 pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de intrapol și pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului

 

Concursul va avea loc la data de 26.08.2017 şi va consta în susţinerea unui test scris, respectiv rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video.

 

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet ale Poliţiei Române, (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Secţiunea a VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declaraţi „admis” candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pentru posturi aflate în cadrul aceleiași structuri organizatorice, sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură, potrivit opţiunii formulate de către aceştia.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea acestora în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Intrapol și de pe pagina de Internet ale Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul IGPR.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenților de poliție declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se vor acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, la avizierul unității precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităților de recrutare vor asigura în mod corespunzător mediatizarea prezentului anunț, prin postarea pe pagina intrapol, pe pagina de internet a unității, precum și la avizierul unității, însoțit de datele referitoare la locul de înscriere și intervalul orar în care se fac înscrierile.

 

Anexa nr. 2

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______, încadrat(ă) la (unitatea)__________________, având gradul profesional de_____________________________, starea civilă ________________.

          Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de[1]________________________/posturilor vacante din cadrul[2] __________________________________________________________________, linia de muncă________________________, poziţia _______ [3].

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:      

 

                                                                                                                                    Anexa nr. 3

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat înscris la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării postului vacant de[5]________________________ din cadrul[6] ___________________________________________________________, poziţia _______, prin trecere în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [7], cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor de poliție, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor de poliție, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

         

Data______________                                                                   Semnătura __________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului doar acolo unde înscrierea se face pe post (ex. ofiţer specialist principal II)

[2] Se va menţiona structura în care se regăsește/regăsesc postul/posturile pentru care se optează (ex. DCJSEO )

[3] se va preciza poziţia doar acolo unde este cazul, respectiv unde înscrierea se face pe post

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Se va menţiona denumirea postului(ex. ofiţer specialist principal II)

[6] Se va menţiona structura în care se regăsește postul (ex. DCJSEO)

[7] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție, existente la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Direcției Generală de Poliție a Municipiului București, și inspectoratelor de poliție județene Iași, Neamț și Vaslui

 

         T e m a t i c ă :

 

 1. Organizarea și funcționarea Poliției Române: dispoziții generale; structura organizatorică a Poliției Române; unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române; atribuțiile Poliției Române; personalul Poliției Române; drepturi și obligații;
 2. Statutul polițistului: dispoziții generale; drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
 3. Codul de etică și deontologie al polițistului: domeniu de aplicare și principii generale; Normele de conduită profesională a polițistului;
 4. Infracţiunea; Pedepsele; Măsurile de siguranță, Minoritatea, Cauzele care înlătură răspunderea penală; Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei; Cauzele care înlătură consecinţele condamnării;
 5. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în cadrul procesului penal;  Măsuri preventive și alte măsuri procesuale; Urmărirea penală; Executarea hotărârilor penale: - punerea în executare a măsurilor de siguranță, punerea în executare a dispozițiilor civile din hotărâre;
 6. Cazierul judiciar – Organizarea cazierului judiciar; Înscrierea datelor în cazierul judiciar și procedura de scoatere din evidență; Conţinutul certificatului de cazier judiciar; Comunicarea datelor din cazierul judiciar; Condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului de cazier judiciar de către persoane fizice sau juridice; Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciar; Dispoziții tranzitorii și finale;
 7. Organizarea şi conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre;
 8. Înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale;
 9. Înregistrarea dosarelor penale și completarea registrului privind sesizările cu caracter penal; Înregistrarea ordonanțelor de delegare în registrele privind delegările;
 10. Organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte: - Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special; Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează autovehiculele ridicate; Organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează arme şi muniţii;
 11. Organizarea şi funcţionarea arhivei în unitățile de poliţie: - Întocmirea nomenclatorului arhivistic şi gruparea documentelor în dosare; Inventarierea dosarelor, predarea la depozitul de arhivă; Selecţionarea documentelor; Rezolvarea cererilor;
 12. Protecţia informaţiilor clasificate: Clasificarea şi declasificarea informaţiilor măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare; Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 13. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal; Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor;
 14. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 15. Organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petițiilor, precum și primirea cetățenilor în audiență;

 

B i b l i o g r a f i e :

 

 • Legea nr. 218/23.04.2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Codul penal partea generală – Titlurile II, III, IV, V, VII, VIII, IX;
 • Codul de procedură penală – partea generală: Titlul IV și V;
 • Codul de procedură penală – partea specială: Titlul I și V- cap. II - secțiunea a 3-a și a 6-a;
 • Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG. nr. 345/2010 pentru aprobarea formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, cu modificările și completările ulterioare;
 • Decizia - Cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26.02.2009 privind Organizarea şi conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre;
 • Ordinul Comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 şi nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76 din 22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorului;
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte – excepție Anexei nr. 4 Norme specifice privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează substanţe aflate sub control naţional;
 • Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996;
 • Ordinul M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea și administrarea fondului Arhivistic al M.A.I., cap. II, III și cap. IV – secțiunea I;
 • H.G. nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 2 și 3;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 2, 3 și 5;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – cap. 2;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Ordinul M.A.I. nr. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţe în structurile M.A.I.

NOTĂ: *Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii