Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „informare și relații publice”, existente în statele de organizare ale CIRP din IGPR și la nivelul IPJ Cluj, Prahova, Tulcea și Vaslui, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează:

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a 5 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „informare și relații publice”, existente în statele de organizare ale Centrului  de Informare și Relații Publice din Inspectoratul General al Poliției Române și la nivelul inspectoratelor de poliție județene Cluj, Prahova, Tulcea și Vaslui, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române – Centrul de Informare și Relații Publice:
 • 1 post de ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Comunicare Publică, prevăzut la poziţia 787 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj –  1 post de ofiţer de poliție:
 2. ofiţer principal I (purtător de cuvânt) din cadrul Serviciul Cabinet, prevăzut la poziţia 42 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Prahova – 1 post de ofițer de poliție:
 • ofiţer specialist  I (purtător de cuvânt)  din cadrul Serviciului Cabinet, prevăzut la poziţia 35 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea – 1 post de ofițer de poliție:
 • ofiţer specialist I (purtător de cuvânt) din cadrul Serviciului Cabinet,  prevăzut la poziţia 27 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui – 1 post de ofițer de poliție:
 • ofiţer specialist I (purtător de cuvânt)  din cadrul Serviciului Cabinet, prevăzut la poziţia 26 din statul de organizare;
 •  

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare:

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

      

      - pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistemul ”Bologna”: studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii fundamentale de știință: științe juridice, științe administrative, științe socio-umane, științe politice, științe economice, științe militare, informații și ordine publică

               SAU

      - pentru cei care au absolvit studii universitare în sistemul ”Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna), într-unul din următoarele domenii fundamentale: științe sociale sau științe umaniste și arte (ramura de știință filologie).

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs:

 

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor şi pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (I.P.J. Cluj, I.P.J. Prahova, I.P.J. Tulcea, I.P.J. Vaslui), la nivelul acestor unități teritoriale se vor constitui comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Pentru postul de la nivelul Centrului de Informare și Relații Publice din cadrul I.G.P.R., documentele necesare înscrierii se vor depune personal, în perioada 11.07-14.07.2017, în intervalul orar 09:00-14:00 și în data de 17.07.2017, în intervalul orar 09:00- 16:00, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti.

          Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze pentru un singur post la care concurează, menţionând poziţia din statul de organizare al unităţii de poliţie (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofițer specialist I din cadrul Centrului de Informare și Relații Publice - Serviciul Comunicare Publică - poziţia 787).

Este interzisă înscrierea la concurs pentru mai multe posturi!

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 17.07.2017, orele 16:00.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestor unități.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

•  cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV;

• documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Agenții de poliție care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale)

• actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

• carnetul de muncă în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

• certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;

• declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);

• adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h);”

 

 Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unitățile deservite de alte structuri de resurse umane decât cea în care în care se efectuează recrutarea, aceasta putând fi depusă și în copie ștampilată și semnată.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, unitatea recrutoare va efectua verificări în acest sens de structura de resurse umane emitentă.

• un dosar plic.

 

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 17.07.2017, ora 16:00, nu se vor mai efectua înscrieri. La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

                                     

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07.2017 – 02.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidații declarați ”inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

După depunerea dosarelor de recrutare și evaluarea din punct de vedere psihologic a candidaților înscriși, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaţilor ale căror dosare au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) şi la avizierul unităţii organizatoare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs):

 

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă practică;
 2. Test scris, de tip grilă.

 

 1. probă practică, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului ce va avea loc la data de 21.08.2017.

 

Proba practică, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu, este proiectată astfel încât, potențialul de utilizare în context profesional a aptitudinilor și abilităților personale care sunt indispensabile realizării atribuțiilor postului, să fie evaluat conform standardelor de performanță asociate postului scos la concurs, prin susținerea unor activități precum:

 • redactarea unor instrumente de lucru în relația cu presa (comunicatul de presă, raportul de presă, știre de presă, etc.);
 • intervenția într-o situație standard;
 • descriere  unei situații standard observate;
 • simularea unei conferințe/briefing de presă;
 • desfășurarea activităților specifice unor situații mediatice spontane;

În timpul probei practice vor fi evaluați, totodată, indicatorii privind calitățile personale ale candidatului cu relevanță în exercitarea atribuțiilor de serviciu conform fișei postului, precum: sociabilitatea, capacitatea de analiză și sinteză, corectitudinea și obiectivitatea exprimării, prezența de spirit, intuiția și imaginația în rezolvarea unor situații neprevăzute, capacitatea de a reține ușor fapte, date, nume, figuri, spontaneitatea în gândire și în luarea deciziilor, capacitatea de a prezenta sintetic și cu claritate a unei situații ample de specialitate; 

 

Ora și locul unde se va desfășura proba practică se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/ cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare.

 

           Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Proba practică este o probă de concurs la care, pentru a fi declarat “admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați “respins”, fiind eliminați din concurs, caz în care nu vor mai fi programați la următoarea probă, respectiv testul scris. Aprecierea rezultatelor fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Rezultatul la proba practică se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba practică este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Afișarea rezultatelor la această probă se va realiza prin postarea tabelului cu notele obținute de candidați pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare.

 

b) Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat audio/video şi va avea loc la data de 26.08.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi:

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la testul scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la testul scris va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale.

Interviul se realizează doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea criteriilor prevăzute de Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs)  şi la avizierul I.G.P.R.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional egal celui deţinut, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei practice/scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

Anexa nr. 2

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______, încadrat(ă) la (unitatea)__________________, având gradul profesional de_____________________________, starea civilă ________________.

          Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de[1]________________________/posturilor vacante din cadrul[2] __________________________________________________________________, linia de muncă________________________, poziţia _______ [3].

         

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:      

Anexa nr. 3

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat înscris la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării postului vacant de[5]________________________/posturilor vacante din cadrul[6] ______________________________________________________________________________,                  linia de muncă______________________, poziţia _______ [7], prin trecere în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [8], cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor de poliție, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor de poliție, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________                                                                  Semnătura __________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului doar acolo unde înscrierea se face pe post (ex.: ofiţer specialist I)

[2] Se va menţiona structura în care se regăsește/regăsesc postul/posturile pentru care se optează (ex.: Centrul de Informare și Relații Publice – Serviciului Comunicare Publică)

[3] se va preciza poziţia doar acolo unde este cazul, respectiv unde înscrierea se face pe post

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Se va menţiona denumirea postului doar acolo unde înscrierea se face pe post (ex.: ofiţer specialist I)

[6] Se va menţiona structura în care se regăsește/regăsesc postul/posturile pentru care se optează (ex.: Centrul de Informare și Relații Publice – Serviciului Comunicare Publică)

[7] se va preciza poziţia doar acolo unde este cazul, respectiv unde înscrierea se face pe post

[8] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „informare și relații publice”, existente în statul de organizare al Centrului  de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române și al statelor de organizare ale Inspectoratelor de Poliție Județene Cluj, Prahova, Tulcea și Vaslui, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

 

 1. TEMATICA:

 

 • Modalităţi de comunicare: ştirea de presă, buletinul de presă, comunicatul de presă, interviul, conferinţa de presă;
 • Standarde și reguli de comunicare;
 • Mijloacele de informare în masă centrale și teritoriale ale M.A.I.;
 • Relaţiile cu comunitatea;
 • Comunicarea internațională;
 • Criza mediatică;
 • Colaborarea instituțiilor și structurilor aflate în subordinea/în cadrul M.A.I. la realizarea unor producții video-radio-tv;
 • Relațiile cu comunitatea
 • Desfășurarea activității de informare publică și relații publice
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • Informații clasificate:  obligaţii, răspunderi, sancțiuni
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 • Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții;
 • Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • Codul de etică şi deontologie al poliţistului
 • Minoritatea (Codul penal, Titlul IV) 

 

 

      B. BIBLIOGRAFIE:

 

 • Constituţia României, revizuită
 • Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție al Ministerului Afacerilor Interne
 • H.G. nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • O.M.A.I. 201/2016, privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Concepția de relații publice a Ministerului Afacerilor Interne 2017-2021; (https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/purtatori-de-cuvant/Conceptia rp 2017-2021)
 • Decizia CNA nr. 220 / 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procedura de sistem privind comunicarea publică în caz de situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice periculoase, nr. DIRP 5029457/ 10.05.2017 (https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/purtatori-de-cuvant/ PS SU fenomene meteo periculoase)
 • Procedura de sistem privind comunicarea publică în caz de accident rutier cu victime multiple, nr. DIRP 5029456/ 10.05.2017 (https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/purtatori-de-cuvant /PS victime multiple)
 • Ghid de comunicare, Editura Ministerului Afacerilor Interne, 2013 (http://www.mai.gov.ro/utile/Ghid%20de%comunicare.pdf)

 

NOTĂ: SE VOR AVEA ÎN VEDERE ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE LA DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI/ EXAMENULUI.   

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii