Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ofițer de poliție din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, existente la nivelul IGPR, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ț

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale MAI;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul București, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secțiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 3 posturi vacante de ofițer de poliție din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, existente la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează:

 • Ofițer specialist I prevăzut la poziția nr. 1122 din statul de organizare al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – Serviciul Arme;
 • Ofițer specialist I prevăzut la poziția nr. 1129 din statul de organizare al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – Serviciul Arme;
 • Ofițer specialist I prevăzut la poziția nr. 1132 din statul de organizare al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – Serviciul Arme.

 

Secțiunea II – Condiții de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a)   studiile superioare absolvite corespund cerințelor de ocupare prevăzute în fișa postului, respectiv :

studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii: științe juridice, științe administrative, științe economice, inginerești, tehnice, științe militare și informații;

sau

-      studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna)      într-unul dintre următoarele domenii fundamentale: științe inginerești; matematică și științe ale naturii; științe sociale, ramurile de științe: științe juridice, administrative, științe ale comunicării, științe militare, informații și ordine publică, științe economice.

b)   este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

c)    nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;

d)   nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h);

e)   a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

 

Secțiunea III – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe structură.

Repartizarea pe posturi se va face în funcție de ierarhia finală stabilită de comisie, pe baza opțiunii candidaților declarați „admis”, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul și pentru care au concurat candidații.

 

Înscrierea candidaților se va face personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere (conform Anexei nr. 2) la care se anexează documentele solicitate, în volum complet, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2.

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00 la aceeași adresă mai sus menționată.

Adresăm rugămintea candidaților să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menționate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menționată, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 și vor cuprinde următoarele documente:

 •   cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) și CV;
 •   documente care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ);

Cetățenii români care au absolvit studiile impuse de cerințele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 • actul de identitate, carnetul de muncă și dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului;
 • certificatul de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum și, după caz, hotărâri judecătorești privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului;
 • declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității din care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare ( din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă că: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest sens la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

 

Atenție! Candidații, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverința eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenție! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță care nu permit stabilirea autenticității documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenție! Candidații care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menționate nu vor fi înscriși la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenție! Candidații vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunț, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, orele 16.00, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complete și corect întocmite.

 

 

Secțiunea IV – Reguli privind examinarea psihologică

 

În intervalul 19.07 – 14.08.2017 se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât examinarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcție de numărul de candidați și vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatele la testarea psihologică se afișează pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la data, ora și locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus și consultarea avizierului unității.

 

Atenție! Candidații trebuie să se prezinte în ziua, data, ora și locul în care au fost planificați pentru susținerea testării psihologice și nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Candidații declarați “inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

După depunerea dosarelor de recrutare și finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postată pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul unității organizatoare.

 

Secțiunea V – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din tematica și bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații și va avea loc la data de 26.08.2017.

Durata de rezolvare a testului, care va fi înregistrat/supravegheat video, este de 3 ore. Ora și locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați „respins”.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afișare, iar contestațiile se depun la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, București.

Eventualele contestații se soluționează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluționarea contestației la proba scrisă este definitivă.

 Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestației se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

 

Secțiunea VI – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Sunt declarați „admis”, candidații care au obținut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obținute se va afișa prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul IGPR.

 

Atenție! Candidații declarați "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.

 

Agenților de poliție declarați „admis” la concurs și care îndeplinesc condițiile legale pentru trecerea în corpul ofițerilor de poliție, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliție, cu excepția situației în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofițerilor, candidații declarați „admis” vor fi numiți în funcții prevăzute cu grad profesional egal celui deținut, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.    

 

Secțiunea VII – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaților a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Intrapol a Poliției Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Intrapol și de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum și tentativa de săvârșire a acestora se sancționează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaților în cauză.
 • Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate.

 

 

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

 

Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ și al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ județul/sectorul _______________ cetățenia ___________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reședința) în localitatea ______________________, județul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învățământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de _______________________ în vederea ocupării funcțiilor de ___________________________________________din cadrul ____________________________________.  

Am luat cunoștință și sunt de acord cu condițiile de recrutare, selecționare și participare la concurs prevăzute de anunț[1].

 

Sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situația nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susținerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                  Data ____________________

 

Anexa nr. 3

 

Declarație de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ și al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ județul/sectorul ________________ cetățenia ______________, posesor/posesoare al/a cărții de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcțiilor de ________________________________________, din cadrul _____________________________,  declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de condițiile de recrutare menționate în anunț[2] cu care sunt de acord și pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizație politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei și interese contrare ordinii constituționale și statului de drept.

Am fost informat (ă) și sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situația în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilități determinate de neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor chiar dacă rezultatele obținute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situație se va constata după trecerea în corpul ofițerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactității datelor furnizate și sunt de acord cu prelucrarea informațiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștință despre întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

Documentul semnat a fost înregistrat la sediul unității și se află la dosarul de concurs.

 

[1] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[2] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

Tematici si bibliografii

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

aferente concursului de ocupare a posturilor de ofițer de poliție din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție.

 

 

Capitolul I - CERCETAREA PENALĂ

 

TEMATICĂ

 

 • Legea penală și limitele ei de aplicare:

Principii generale;

Aplicarea legii penale;

 • Infracțiunea:

Dispoziții generale;

Cauzele justificative;

Cauzele de neimputabilitate;

Tentativa;

Unitatea și pluralitatea de infracțiuni;

Autorul și participanții.

 • Pedepsele:

Categoriile pedepselor.

Pedepsele principale                          

 • Măsurile de siguranță:

Dispoziții generale.

 • Minoritatea:

Regimul răspunderii penale a minorului

 • Cauzele care înlătură răspunderea penală.
 • Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală.
 • Infracțiuni contra siguranței publice

Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive                     

 • Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale.
 • Acțiunea penală.
 • Participanții în procesul penal:

Dispoziții generale;

Competența organelor judiciare;

Subiecții procesuali principali și drepturile acestora;

Inculpatul și drepturile acestuia;

Partea civilă și drepturile acesteia;

Partea responsabilă civilmente și drepturile acesteia;

Avocatul. Asistența juridică și reprezentarea.

 • Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii.
 • Măsurile preventive:

Dispoziții generale;

Reținerea;

Controlul judiciar;

Controlul judiciar pe cauțiune;

Arestul la domiciliu;

Arestarea preventivă;

Încetarea de drept, revocarea și înlocuirea măsurilor preventive;

Dispoziții speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor.

 • Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii.
 • Citarea, comunicarea actelor procedurale și mandatul de aducere.
 • Urmărirea penală

Dispoziții generale;

Sesizarea organelor de urmărire penală;

Conducerea și supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror;

Efectuarea urmăririi penale.

Plângerea împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

 • Înregistrarea, evidența unitară și  circuitul sesizărilor penale.

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr. 286/2009, privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010, privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordinul Comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror.

 

CAPITOLUL II – PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

             TEMATICA

 

 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Masuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare    
 • Principalele obiective ale protecției informațiilor clasificate;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Retragerea autorizației de acces la informații secrete de serviciu;
 • Protecția informațiilor Secrete de Stat
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Masuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare

 

      BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate ;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • H.G. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;

 

 

CAPITOLUL III – RESURSE UMANE

 

      TEMATICA

 

 • Regimul disciplinar al personalului din M.A.I.
 • Principiile care guvernează conduita profesională a polițistului;
 • Atribuțiile Poliției Române;
 • Drepturile, îndatoririle și obligațiile polițistului.;
 • Recompense și sancțiuni;

 

    BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr. 360 /2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.
 • HG 725 / 2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor.
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Romane, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codul de etică și deontologie al polițistului.

 

CAPITOLUL IV – ARME

 

      TEMATICA

 

 1. Dispoziții generale.
 2. Categorii de arme și muniții, clasificarea armelor, categorii de persoane și tipuri de documente în domeniul armelor și munițiilor;
 3. Valabilitatea documentelor care atestă dreptul de deținere, respectiv port și folosire al armelor și munițiilor;
 4. Regimul procurării, înstrăinării, deținerii, păstrării și folosirii armelor și munițiilor letale și neletale de către persoanele fizice și juridice;
 5. Obligațiile persoanelor fizice și juridice autorizate să dețină și să folosească arme și muniție letale și neletale;
 6. Transportul și portul armelor și munițiilor letale și neletale de către persoanele fizice și juridice;
 7. Regimul anulării, suspendării, retragerii și revocării dreptului deținere, respectiv port și folosire a armelor și munițiilor letale și neletale de către persoanele fizice și juridice;
 8. Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor și munițiilor de către persoanele juridice de drept public și persoanele juridice sau unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora;
 9.  Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor și munițiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice;
 10.  Procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor de către societățile specializate de pază;
 11.  Regimul funcționării poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice;
 12.  Regimul circulației armelor și munițiilor;
 13.  Marcarea armelor și munițiilor produse de armurierii români;
 14. Regimul autorizării și efectuării operațiunilor cu arme și muniții de către armurieri;
 15.  Regimul constituirii armurierilor;
 16.  Evidențele constituite la nivelul armurierilor;
 17.  Regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României și de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre;
 18.  Răspunderea contravențională pentru încălcarea dispozițiilor Legii nr. 295/2004 – privind regimul armelor și al munițiilor, Hotărârii nr. 130/2005 – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și Hotărârii nr. 1.914 /2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor și al munițiilor, toate cu modificările și completările ulterioare;
 19. Documentele necesare persoanelor fizice și juridice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii a armelor și munițiilor letale și neletale;
 20.  Condițiile obligatorii prevăzute de actele normative în vigoare pentru păstrarea și asigurării securității armelor și munițiilor letale și neletale;
 21.  Condiții obligatorii persoanelor juridice de drept privat pentru depozitarea muniției, capselor sau pulberilor pentru muniție și modul de avizare al acestora;
 22.  Regimul juridic privind eliberarea certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, a atestatului de colecționar și a atestatului de instructor în poligonul de tragere;
 23.  Autorizarea călătoriilor în străinătate a persoanelor fizice deținătoare de arme și muniții letale;
 24.  Introducerea temporară în România a armelor și munițiilor letale și neletale de către străinii cu domiciliul sau cu reședința în străinătate;
 25.  Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale și a munițiilor de către străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere;
 26.  Documentele necesare persoanelor juridice în vederea autorizării poligoanelor de tragere;
 27.  Regimul juridic privind autorizarea organizării și desfășurării cursurilor de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții;
 28.   Efectuarea operațiunilor de import și export cu arme și muniții de către armurieri;
 29. Regimul achiziționării și deținerii de arme, conform prevederilor Directivei nr. 477/91/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și al deținerii de arme, cu modificările și completările ulterioare;
 30. Registrul Național al Armelor – sistem complex pentru gestionarea evidențelor în domeniul armelor și munițiilor;
 31.   Răspunderea penală pentru încălcarea dispozițiilor Legii nr. 407/2006 – vânătorii și a protecției fondului cinegetic;
 32.   Protecția faunei de interes cinegetic;
 33. Regimul juridic privind exercitarea vânătorii;
 34. Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă;

 

BIBLIOGRAFIE:

 

 • Legea nr. 295/2004 – privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 87/2006 – privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 130/2005 – privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 1.914 /2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004  privind regimul armelor si al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse nr. 1102/2008 – privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție;
 • Directiva nr. 91/477/CEE a Consiliului – privind controlul achiziționării și deținerii de arme;

                      

 • Directiva nr. 2008/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a Directivei nr. 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme;
 • Directiva (UE) nr. 2017/853 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei nr. 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme;
 • Regulamentul Uniunii Europene nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului – privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și muniții;
 • Legea nr. 407/2006 – vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 389/2004 privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor.

 

 

          CAPITOLUL V – METODOLOGII

 

               TEMATICĂ:

 

 1. Organizarea, funcționarea formațiunilor ce desfășoară activități pe linia depistării deținătorilor ilegali de arme și muniții, prevenirea săvârșirii de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și competența acestora;
 2. Atribuțiile polițiștilor care desfășoară activități specifice pe linia depistării

 deținătorilor ilegali de arme și muniții, prevenirea săvârșirii de  infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și diminuarea acestui gen de fapte.

 1. Considerații privind proveniența armelor de foc și a munițiilor care sunt deținute ilegal și referitoare la depistarea persoanelor care încalcă regimul acestora;
 2. Activități desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor care privesc deținerea ilegală de arme și muniții și a infracțiunilor la regimul acestora;
 3. Organizarea și funcționarea structurilor ce desfășoară activități pe linia depistării persoanelor care comit infracțiuni prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Activități ce se desfășoară pentru prevenirea faptelor care privesc vânătoarea și  protecția fondului cinegetic;
 5. Activități investigative și de cercetare penală desfășurate în vederea identificării persoanelor care au comis infracțiunile prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

         BIBLIOGRAFIE:           

 

 • Dispoziția Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției Române  nr. 18/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților specifice structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul poliției române pentru depistarea deținătorilor ilegali de arme și muniții, prevenirea săvârșirii de infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și diminuarea acestui gen de fapte.
 • Dispoziția Inspectorului General al Inspectoratului General al Poliției Române  nr. 78/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea activităților specifice structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române pentru depistarea și cercetarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

  Actele normative vor fi studiate în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs.  

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii