Data concursului: 30 Martie 2019

Anunt concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ofițer de poliție - psiholog în cadrul Poliției Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 2 posturi vacante de ofițer de poliție  - psiholog în cadrul Poliției Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GIURGIU

Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist I (psiholog), poziţia 55;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MEHEDINȚI

                                      Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist I (psiholog), poziţia 48.

 

Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
  • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/profilul socio-psiho-pedagogie, studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie, numai specializarea psihologie.

 

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să dețină atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 5. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 7. nu trebuie să aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 8.  să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale).
 9. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

 

Agenții de poliţie care au absolvit studii superioare corespunzătoare cerințelor posturilor de ofițer menționate în prezentul anunț, poat participa la concurs, dacă îndeplinesc, pe lângă cerințele de studii, următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

e) deține atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Cu ocazia înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru un singur post pentru care candidează, menţionând poziţia din statul de organizare al structurii respective (Exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofiţer specialist I din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Compartimentul Psihologie, poziţia 55).

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 22.01.2019, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

 

Locul de înscriere se stabileşte de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităţilor în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili şi intervalul orar în care se fac înscrieri, anunţul urmând a fi postat pe pagina de Internet a fiecărei unităţi de recrutare, precum şi la avizierul acestor unități.

 

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta toate documentele solicitate în prezentul anunţ, atât în original, cât şi în copie certificată pentru conformitate de către candidat (candidatul prezintă xerocopiile documentelor completate olograf cu menţiunea „conform cu originalul”, data şi semnătura, pe fiecare filă, în josul paginii, în partea dreapta).

        Personalul care realizează înscrierea nu asigură xerocopierea documentelor candidaţilor.

        Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare al fiecărui candidat va fi depus, în volum complet, până la data de 22.01.2019, la structura de resurse umane a unităţii în al cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocoipate.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare/studii medii în alte state, vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • copia atestatului de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat și documentul în original;
 • copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat și documentul în original;
 • copii ale carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocoipate.
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocoipate.
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • declarație aviz psihologic, dacă este cazul (Anexa nr. 6);
 • un dosar plic.

 

         Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

               Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa 2) şi CV;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplomă de licenţă şi foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă), certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocoipate.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare/studii medii în alte state, vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • copia atestatului de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat și documentul în original;
 • copia actului de identitate, certificată pentru conformitate de către candidat. Va fi prezentat și documentul în original;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate de către candidat. Vor fi prezentate și originalele documentelor xerocoipate.
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • declarație aviz psihologic, dacă este cazul (Anexa nr. 6);
  • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă menţiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliţie nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, 2) acesta nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h); din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.).

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane, este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectueză recrutarea.

                 În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

 • un dosar plic.

        Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenție! Candidații, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverința eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 22.01.2019, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

 

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor, prin grija comisiilor de recrutare, prin postarea, pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare. Astfel că, evaluarea psihologică a candidaților se va desfășura până cel târziu la data de 07.02.2019.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt psihologic” vor fi informaţi telefonic de către unitățile de recrutare și nu vor fi programaţi la examinarea medicală, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura după finalizarea activității de evaluare psihologică, până la data de 08.03.2019 (numai în zilele lucrătoare), doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese oficiale ce va fi transmisă unităţilor medicale competente care deservesc Inspectoratele de Poliție Județene Giurgiu și Mehedinți. Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 14.02.2019, la sediul acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 08.03.2019 (inclusiv). După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisiile de recrutare constituite la nivelul inspectoratelor de poliție județene în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 20.03.2019, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 21.03.2019 comisiei de concurs împreună cu lista candidaţilor a căror candidatură a fost validată, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia, menţionându-se şi motivul invalidării.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, până la data de 26.03.2019, pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul unităţilor de recrutare.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române, precum şi pe pagina de internet a unităţilor de recrutare şi la avizierul acestora.

 

Secțiunea a-V-a – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Concursul va consta în desfășurarea unei singure probe de concurs, respectiv proba scrisă, test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 30.03.2019.

Numărul de subiecte va fi stabilit de către Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

         

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Este declarat ”admis” candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post.

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandată.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Interviul de departajare se susține în vederea departajării candidaților, astfel că va fi declarat ”admis” candidatul care a obținut nota cea mai mare, indiferent de aceasta.

Interviul de departajare nu este o probă de concurs și nu este supus contestării.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de internet a unităţilor de recrutare și a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunț, atât pe pagina de internet a unității, dacă este funcțională, cât și la avizierul acesteia însoțit de precizări privind intervalul orar și a punctului/punctelor unde se va realiza inscrierea candidaților.

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru

ocuparea a două posturi de ofițer de poliție - psiholog prin încadrare directă

 

 

Tematica:

 • Tulburările de personalitate;
 • Tulburările asociate traumei și factorilor de stres;
 • Tulburările depresive;
 • Tulburările anxioase;
 • Testul psihologic: definiție, clasificarea testelor psihologice, teoria clasică și teoria probabilistică a testului psihologic, criterii de apreciere a unui test, analiza de itemi, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenței psihologilor;
 • Comunicarea organizaţională: tipurile comunicării organizaţionale, perturbarea comunicării organizaţionale, cauzele perturbărilor comunicării organizaţionale;
 • Observația;
 • Interviul psihologic – cadrul general;
 • Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității;
 • Patologie organizațională: burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependenţa de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă;
 • Strategii de construire a chestionarelor de personalitate: metoda intuitivă, metoda empirică, metoda analizei factoriale;
 • Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării şi funcţionării personalităţii. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q.
 • Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ şi Inventarul Eysenck de Personalitate, E.P.I.;
 • Comportamentul în grup la locul de muncă;
 • Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Răspunderea disciplinară în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Activitatea de psihologie în M.A.I.
 • Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
 • Structura organizatorică a Poliției Române.
 • Reglementări privind organizarea și funcționare Poliției Române.
 • Normele de conduită profesională a polițistului.

Bibliografie:

 1. American Psychiatric Association, DSM 5 - Manual de diagnostic şi clasificare statistică a tulburărilor mentale (ediţia a - 5 - a), Bucureşti, Editura Medicală Callisto, 2016 (pag. 155-188, pag. 189-233, pag. 271-290, pag. 645-682)
 • Stan Aurel, Testul Psihologic – Evoluţie, construcţie, aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag.105 – 244, pag. 325-327);
 • Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag. 44-51, pag. 63-163);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul I, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 501 - 506, pag. 519 - 523, pag. 523 - 535);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul II, Editura Polirom, Iași, 2007, (pag. 597 - 642);
 • Minulescu Mihaela, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, (pag. 20-25, pag. 96 – 116, pag. 203 - 216);
 • Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 247-262);
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004;
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deotologie al poliţistului;
 • Hotărârea Consiliului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară;
 • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I. cu modificările și completările ulterioare

      

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii