Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 19 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „resurse umane”, existente la nivelul DMRU, DGPMB, IPJ Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 19 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „resurse umane”, existente la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

Posturile sunt prevăzute la următoarele poziţii din statele de organizare ale unităţilor:

 

 1. DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

SERVICIUL EVIDENŢĂ RESURSE UMANE

Compartimentul Gestiune documente şi acte publice

 • ofiţer specialist principal II, poziţia 173;

 

 1. DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

SERVICIUL FORMARE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ ŞI CONTINUĂ

Compartimentul Educaţie fizică şi instruirea tragerii

 • ofiţer specialist principal II, poziţia 192;

 

 1. DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ

 • ofiţer specialist principal I, poziţia 201;

 

 1. DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

BIROUL INSPECŢIA MUNCII ŞI PREVENIREA RISCURILOR PROFESIONALE

 • ofiţer specialist II, poziţia 212;

 

 

 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Biroul Încadrare, Promovare şi Disciplină Resurse Umane

 • ofiţer specialist II, poziţia 81;

 

 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Biroul Evidenţă Resurse Umane

 • ofiţer specialist I, poziţia 91;

 

 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Biroul Evidenţă Resurse Umane

 • ofiţer specialist II, poziţia 93;

 

 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

SERVICIUL RESURSE UMANE

Biroul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer specialist II, poziţia 106;

 

 1. DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BRIGADA RUTIERĂ

Compartimentul Resurse Umane

 • ofiţer principal I, poziţia 2203;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BOTOŞANI

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer specialist II, poziţia 36;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BOTOŞANI

SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE

Compartimentul Formare Profesională Continuă

 • ofiţer specialist III, poziţia 37;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 41;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN GIURGIU

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist I, poziţia 37/A;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HUNEDOARA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 41;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MARAMUREŞ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist I, poziţia 34;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MARAMUREŞ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 36;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN NEAMŢ

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 36;
 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN PRAHOVA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist II, poziţia 50;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TULCEA

SERVICIUL RESURSE UMANE

 • ofiţer specialist I, poziţia 33;

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliţie care a absolvit studii superioare, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

e) are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:

 

 • Pentru posturile de ofiţeri de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea, prevăzute la poziţiile 173, 192, 81, 91, 93, 106, 2203, 36, 37, 41, 37/A, 41, 34, 36, 36, 50 şi respectiv 33 în statul de organizare al unităţilor menţionate:
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).
 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 201 în statul de organizare al unităţii:
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna).
 • curs în domeniile informatică sau în statistică sau în domenii conexe acestora, cu excepţia absolvenţilor cu diplomă de licenţă în domeniul IT

 

 • Pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 212 în statul de organizare al unităţii:
 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, sociologie, psihologie, administraţie publică şi medicină;

 sau

 • studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti ştiinţe sociale (ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, sociologie, psihologie şi ştiinţe comportamentale) sau ştiinţe biologice şi biomedicale (ramura de ştiinţă medicină).

 

f) are vechime în muncă în MAI/specialitatea structurii - minim 3 ani (condiţie doar pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul IPJ Giurgiu, prevăzut la poziţia 37/A în statul de organizare al unităţii).

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor şi pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (DGPMB, IPJ Botoşani, IPJ Buzău, IPJ Giurgiu, IPJ Hunedoara, IPJ Maramureş, IPJ Neamţ, IPJ Prahova şi IPJ Tulcea), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri în perioada 11 – 17.07.2017, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestor unități.

 

Pentru posturile de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, documentele necesare înscrierii se vor depune personal, în zilele lucrătoare, începând cu data de 11.07.2017 în intervalul orar 09:00-14:00, până la data de 17.07.2017 în intervalul orar 09:00-16:00 la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti.

            Cu ocazia înscrierii, candidații sunt obligați să opteze pentru un singur post la care concurează, menţionând poziţia din statul de organizare al unităţii de poliţie (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofițer specialist principal II din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane - Serviciul Evidenţă Resurse Umane - Compartimentul gestiune documente şi acte publice, poziţia 173)

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe unităţi de poliţie.

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 17.07.2017, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarul de recrutare va fi depus, în volum complet, la structura de resurse umane a unității în a cărei stat de organizare se regăseşte postul şi va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul/foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale)

 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă că nu este cercetat disciplinar şi nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare, nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu. În cazul în care, din cuprinsul adeverinţei prezentate, nu rezultă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

(Adeverinţa este necesară doar candidaţilor care sunt încadraţi în unităţi deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea).

Notă: Adeverinţa eliberată candidaţilor pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul IPJ Giurgiu, prevăzut la poziţia 37/A, va cuprinde şi vechimea în MAI/specialitatea structurii.

 • documentul care atestă absolvirea unui curs în domeniile informatică sau în statistică sau în domenii conexe acestora, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia (necesar candidaţilor pentru postul de ofiţer de poliţie de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 201, cu excepţia absolvenţilor de studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul IT);
 • un dosar plic.

         Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

              

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! După încheierea perioadei de înscriere, respectiv după data de 17.07.2017 nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea prevăzute la poziţiile 173, 201, 212, 81, 91, 93, 2203, 36, 37, 41, 37/A, 41, 34, 36, 36, 50 şi respectiv 33 în statul de organizare al unităţilor menţionate.

            În intervalul 19.07 – 14.08.2017, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

           

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti prevăzute la poziţiile 192 şi 106 în statul de organizare al unităţilor menţionate, perioada de evaluare psihologică a candidaţilor este 19.07.- 02.08.2017.

Data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaţilor declaraţi „apt” psihologic se va posta pe pagina de internet/intrapol a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea prevăzute la poziţiile 173, 201, 212, 81, 91, 93, 2203, 36, 37, 41, 37/A, 41, 34, 36, 36, 50 şi respectiv 33 în statul de organizare al unităţilor menţionate.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 21.08.2017, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul unității de recrutare.

 

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti prevăzute la poziţiile 192 şi 106 în statul de organizare al unităţilor menţionate.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 07.08.2017, pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul unității de recrutare.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe paginile de internet/intrapol ale Poliţiei Române precum și la avizierul unităților de recrutare.

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea prevăzute la poziţiile 173, 201, 212, 81, 91, 93, 2203, 36, 37, 41, 37/A, 41, 34, 36, 36, 50 şi respectiv 33 în statul de organizare al unităţilor menţionate, concursul va consta desfăşurarea probei:
 • Test scris - rezolvarea unui test grilă.

 

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti prevăzute la poziţiile 192 şi 106 în statul de organizare al unităţilor menţionate, concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
 • Probă practică;
 • Test scris - rezolvarea unui test grilă.

 

 • Proba practică (are caracter eliminatoriu).

Conform calendarului aprobat, proba practică se va desfăşura în perioada 08.-23.08.2017, însă calendarul concret pe zile, ore va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.

Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba practică se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie!Candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei practice, vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs. Atragem atenţia cu privire la respectarea strictă de către candidaţi a prevederilor prezentului anunţ, în vederea bunei desfăşurări a procedurii de concurs.

 

Proba practică constă în susţinerea unei activităţi didactice pe tema „pregătirea şi executarea unei şedinţe de tragere”.

 

 

Candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Proba practică este probă de concurs eliminatorie, nota obţinută nu va intra în calculul notei finale ca medie aritmetică cu nota la „testul scris”, ci va fi luată în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulţi candidaţi la „testul scris”, caz în care va fi declarat „admis” candidatul care a obţinut notă mai mare la această probă.

 

Candidaţii care nu promovează proba sunt eliminaţi din concurs şi nu vor fi planificaţi la proba scrisă, fiind declaraţi „RESPINS”.

 

Proba practică poate fi contestată o singură dată în termen de 24 de ore de la data publicării anunţului cuprinzând rezultatele la proba practică, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se pot depune la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române precum şi la avizierul unităţii cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate prin postare pe paginile indicate mai sus.

 

 • Proba test scris, va consta în susţinerea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video şi va avea loc la data de 26.08.2017.

 

Candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

 

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Rezultatul la proba test scris se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea prevăzute la poziţiile 173, 201, 212, 81, 91, 93, 2203, 36, 37, 41, 37/A, 41, 34, 36, 36, 50 şi respectiv 33 în statul de organizare al unităţilor menţionate:

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 

 • Pentru posturile vacante de ofiţeri de la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti prevăzute la poziţiile 192 şi 106 în statul de organizare al unităţilor menţionate:

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agentului de poliţie care îndeplineşte condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie i se acordă, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform alin. (4) lit. a) din Anexa 6 la OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidatul declarat „admis” va fi numit în funcţie prevăzută cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestuia făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.       

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginii de Intrapol a Poliției Române, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet/Intrapol se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • La proba practică candidaţii se vor prezenta în ţinută adecvată şi vor prezenta actul de identitate;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii vor avea asupra lor doar documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.
 • Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunţ, atât pe pagina de internet a unităţii, dacă este funcţională, cât şi la avizierul acesteia însoţit de precizări privind intervalul orar şi a punctului/punctelor unde se va realiza înscrierea candidaţilor.

 

Anexa nr. 2

Cerere de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______, încadrat(ă) la (unitatea)______________, având gradul profesional de_____________________________, starea civilă ________________.

          Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului vacant de________________________/din cadrul __________________________________________________________________,poziţia______.

         

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ.

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, structură la care m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:      

 

 

 

Anexa nr. 3

 

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat înscris la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române în vederea ocupării postului vacant de________________________ din cadrul ___________________________________________________________, poziţia _______, prin trecere în corpul ofiţerilor de poliție a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ, cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declarație  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofițerilor de poliție, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofițerilor de poliție, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competențelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

         

Data______________                                                                   Semnătura __________

 

 

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea a 19 posturi vacante de ofițer de poliție, specialitatea „resurse umane”, existente la nivelul Direcţiei Management Resurse Umane, Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, precum şi ale inspectoratelor de poliţie judeţene Botoşani, Buzău, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Neamţ, Prahova şi Tulcea, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

pentru toate cele 19 posturi

 

Tematică Generală:

 • Cariera polițistului - Selecţionare şi pregătire, obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului (Capitolul II din Legea nr. 360/2002 integral);
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului (Capitolul III din Legea nr. 360/2002 integral);
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni ce pot fi aplicate polițistului (Capitolul IV din Legea nr. 360/2002 integral);
 • Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor (Capitolul V din Legea nr. 360/2002 integral);
 • Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului (Anexa nr. 1 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Recrutarea poliţiştilor (Anexa nr. 2 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Evaluarea de serviciu a poliţiştilor (Anexa nr. 8 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi (Anexa nr. 10 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Competenţele de gestiune a resurselor umane (Anexa nr. 11 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Codul de etică și deontologie al polițistului (H.G. nr. 991/2005 integral);
 • Organizarea și funcționarea Poliției Române (Capitolul II, numai Secțiunile 1 și 2 din Legea nr. 218/2002);
 • Atribuțiile Poliției Române (Capitolul III din Legea nr. 218/2002 integral);
 • Drepturile și obligațiile polițistului, conform legii de organizare și funcționare (Capitolul V din Legea nr. 218/2002 integral);
 • Clasificarea informaţiilor (Capitolul 2 – Secțiunea 1 din H.G. nr. 585/2002);
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de clasificare (Capitolul 2 – Secțiunea a-II-a din H.G. nr. 585/2002);
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate (Capitolul 3 – integral din H.G. nr. 585/2002);

 

Bibliografia Generală:

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de ofiţeri de poliţie de la nivelul

Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti,

IPJ Buzău, IPJ Giurgiu, IPJ Hunedoara, IPJ Maramureş, IPJ Neamţ, IPJ Prahova şi IPJ Tulcea

prevăzute la poziţiile 81, 2203, 41, 37/A, 41, 34, 36, 50 şi 33

 • linia de muncă încadrare, promovare resurse umane -

 

Tematică:

 • Selecţionarea poliţiştilor (Anexa nr. 3 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor (Anexa nr. 7 din O.M.A.I. nr. 140/2016 integral);
 • Salarizarea personalului polițienesc din Ministerul Afacerilor Interne (Capitolul II din Anexa nr. VI la Legea nr. 153/2017, numai Secțiunile 1, 2, 3 și 6);
 • Modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă (Capitolele III, IV și V din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii);
 • Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor (H.G. nr. 725/2015 integral).

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor; 
 • Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de ofiţeri de poliţie de la nivelul

Direcţiei Management Resurse Umane,

Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti şi IPJ Maramureş,

prevăzute la poziţiile 173, 91, 93 şi 36

 • linia de muncă evidenţă resurse umane -

 

Tematică:

 • Încadrarea polițiștilor în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;
 • Timpul de muncă şi timpul de odihnă. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, tratament şi recuperare;
 • Condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;
 • Conferirea de decoraţii şi alte distincţii personalului Poliţiei Române;
 • Condiţiile şi modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru poliţişti;
 • Pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor.

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.1578/2002, privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 284/2005, privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
 • Ordinului M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă;
 • Ordinului M.A.I. nr. 66/05.05.2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română.

 

 

III. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postul de ofiţer de poliţie de la nivelul

Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 201

 • linia de muncă evidenţă informatizată -

 

Tematica:

 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Particularități privind protecția informațiilor în SIC;
 • Limbaje de manipulare a bazelor de date relaționale SQL, PL/SQL;
 • Tehnologia Microsoft Office – Excel;

 

Bibliografie:

 • Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 810/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații INFOSEC în instituțiile M.A.I.;
 • Marin Fotache, Cătălin Strîmbei, Liviu Creţu „ORACLE 9i2 ghidul dezvoltării aplicaţiilor profesionale”, Editura Polirom, 2003. Pot fi avute în vedere și alte lucrări de specialitate care tratează problematica limbajului SQL* Plus și a limbajului de programare PL/SQL;
 • Bogdan Ionescu, Iuliana Ionescu, Mihai Florin, Oancea Mirela, Pană Adrian, Stanciu Andrei, Mihailov Gabriel “Informatica utilizatorului”, Editura InfoMega, 2004. Pot fi avute în vedere și alte lucrări de specialitate care tratează problematica utilizarii formulelor și funcțiilor Excel.

 

 

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postul de ofiţer de poliţie de la nivelul

Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzut la poziţia 212

 • linia de muncă inspecţia muncii şi prevenirea riscurilor profesionale -

 

Tematică:

 • Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
 • Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Obligaţiile angajatorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Obligaţiile lucrătorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Cerinţe minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
 • Măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Cerinţe minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 • Aplicarea măsurilor pentru protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Infracţiuni şi contravenţii prevăzute de legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Protecţia informaţiilor clasificate;
 • Recompensarea poliţiştilor;
 • Cercetarea prealabilă a poliţiştilor;

Bibliografie:

 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 537/ 07.04.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.M.S.S.F. nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul IV. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi reglementate de lege – art. 349; art. 350;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 1. Tematica şi bibliografia pentru ocuparea posturilor de ofiţeri de poliţie de la nivelul

Direcţiei Management Resurse Umane,

Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti şi IPJ Botoşani,

prevăzute la poziţiile 192, 106, 36 şi 37

 • linia de muncă formare profesională -

 

PEDAGOGIE

Tematica:

 • Teoria şi  metodologia instruirii:
 • Conceptul de didactică;
 • Abordare sistemică a procesului instructiv-educativ;
 • Strategiile didactice.
 • Metodologia şi tehnologia instruirii:
 • Delimitări conceptuale: tehnologie, metodologie, metodă, procedeu, mod de organizare a învăţării;
 • Noi tendinţe în metodologia didactică;
 • Sistemul metodelor de învăţământ. Clasificare;
 • Descrierea principalelor metode de învăţământ;
 • Mijloace de învăţământ. Conţinut şi importanţă
 • Teoria şi metodologia evaluării:
 • Strategii de evaluare şi notare
 • Modele şi forme de realizare a evaluării
 • Metode de evaluare
 • Metode complementare de evaluare
 • Notarea şcolară
 • Descriptorii de performanţă
 • Proiectarea evaluării
 • Factori ai variabilităţii aprecierii şi notării
 • Subiectivismul în practica evaluativă
 • Efecte perturbatoare în apreciere şi notare

 

Bibliografia:

 • Constantin Cucoş, Pedagogie, Ediţia a II a revizuită şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi, 2002;

 

SPECIALITATE

 •  
 • Regimul armelor şi muniţiilor:
 • Procurarea, înstrăinarea, deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice;
 • Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor de către persoanele juridice;
 • Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor;
 • Regimul operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii;
 • Uzul de armă;
 • Formarea profesională a poliţiştilor:
 • Formarea iniţială a poliţistului;
 • Formarea continuă a poliţistului;
 • Regulamentul general pentru trageri al MAI:
 • Dispoziţii generale;
 • Reguli privind organizarea, pregătirea şi executarea şedinţelor de tragere;
 • Reguli şi măsuri de siguranţă privind ordinea în poligon pe timpul executării şedinţelor de tragere şi de aruncare a grenadelor de mână;
 • Personalul de serviciu în poligon şi îndatoririle acestuia;
 • Succesiunea activităţilor în poligon pentru executarea tragerii şi controlul armamentului;
 • Aprecierea tragerilor şi evidenţa rezultatelor obţinute;
 • Pregătirea practică (poziţii de tragere; modul de purtare şi priza pe armă; ochirea, respiraţia, mânuirea trăgaciului, urmărirea focului, schimbarea încărcătorului; deplasări şi întoarceri cu arma, incidente de tragere şi remedierea lor);
 • Şedinţe de tragere;
 • Şedinţe de verificare;
 • Destinaţia şi caracteristicile armamentului din dotare şi a muniţiei aferente;
 • Principiul de funcţionare, părţile componente, demontarea – montarea şi întreţinerea armamentului;
 • Portul şi păstrarea armamentului;
 • Elemente de teoria tragerilor;
 • Organizarea, pregătirea şi executarea tragerii în poligon. Reguli şi măsuri de siguranţă;
 • Reguli şi operaţiuni de tragere asupra obiectivelor. Incidente de tragere, cauze şi remediere;

 

Bibliografie:

-      Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, art. 46-52, modificată şi completată de Legea nr. 180/2016;

-      OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI cu modificările şi completările ulterioare;

 • Ordinul M.I.R.A. nr. 485 din 19.05.2008, privind  aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia Inspectoratului General al Poliţiei Române nr. 10 din 09.02.2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de tragere ale Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare;
 • Cms. şef Cîrlan Petre, Cms. şef Popescu Dumitru, Cms. şef Enache Costel, Cms. şef Ionescu Ciprian, cms. Roşca Iulian, cms. Pană Gianin. Utilizarea armamentului, Note de curs, Ed. M.I., 2010.

 

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării prezentului anunț.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii