Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 17 posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul UCAI și structurilor teritoriale de analiza informațiilor, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului și Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 17 posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Unității Centrale de Analiza  Informațiilor și structurilor teritoriale de analiza informațiilor, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Centrală de Analiza Informaţiilor  – 1 post de ofiţer specialist I (Biroul Managementul Datelor), prevăzut la poziţia 512/b din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza Informaţiilor  București – 5 posturi de ofiţer
 2. ofiţer specialist I (Biroul analiza operaţională), prevăzut la poziţia 20 din statul de organizare;
 3. ofiţer specialist principal II, (Biroul Analiză Tactică), prevăzut la poziţia 32 din statul de organizare;
 4. ofiţer specialist principal II, (Biroul Analiza Informaţiilor Călărași), prevăzut la poziţia 72 din statul de organizare;
 5. ofiţer specialist I, (Biroul Analiza Informaţiilor Giurgiu), prevăzut la poziţia 76/a din statul de organizare;
 6. ofiţer specialist I, (Biroul Analiza Informaţiilor Teleorman), prevăzut la poziţia 83/a din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor Ploiești – 1 post de ofiţer specialist principal I (Biroul Analiza Informațiilor Dâmbovița), prevăzut la poziţia 20 din statul de organizare;
 2. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor Pitești – 1 post de ofiţer specialist I (Analiza Informațiilor Pitești), prevăzut la poziţia 6 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Bacău – 2 posturi de ofițer:

 • ofiţer specialist I (Analiza Informațiilor Bacău), prevăzut la poziţia 5 din statul de organizare;
 • ofiţer specialist I (Biroul Analiza Informațiilor Neamț), prevăzut la poziţia 13 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Alba-Iulia – 1 post de ofiţer specialist I (Analiza Informațiilor Alba-Iulia), prevăzut la poziţia 5 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Oradea – 1 post de ofiţer specialist principal I (Analiza Informațiilor Oradea), prevăzut la poziţia 3 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Constanța – 1 post de ofiţer specialist I (Analiza Informațiilor Constanța), prevăzut la poziţia 6 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Cluj-Napoca – 2 posturi de ofițer:

 • ambele posturi de ofiţer specialist principal II (Analiza Informaţiilor Cluj-Napoca), prevăzute la poziţiile 5 şi 6 din statul de organizare;

 

 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - Unitatea Teritorială de Analiza

Informațiilor Timișoara – 2 posturi de ofițer:

 • ofiţer specialist principal II (Analiza Informațiilor Timișoara), prevăzut la poziţia 4 din statul de organizare;
 • ofiţer specialist principal II (Biroul Analiza Informațiilor Caraș-Severin), prevăzut la poziţia 13 din statul de organizare;

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv:

          - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

          SAU

         - studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare ( în sistem Bologna), cu diplomă de licență sau echivalentă.

 

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

 

Atenție! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

 

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

                    Înscrierea candidaților se va realiza:

- menționând structura, în cazul în care candidează pentru posturile din cadrul Unităţii Teritoriale de Analiza Informaţiilor Cluj - Napoca (Analiza Informaţiilor Cluj – Napoca - poziţiile 5 şi 6).

(ex. Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea posturilor din cadrul Unităţii Teritoriale de Analiza Informaţiilor Cluj-Napoca).

În acest caz vor candida pentru posturile de ofițer de poliţie de la pozițiile 5 și 6 din statul de organizare al Unităţii Teritoriale de Analiza Informaţiilor Cluj-Napoca, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaților declarați „admis” să se facă în ordine descrescătoare a mediilor finale, pe bază de opțiune;

 

- menționând postul, în cazul în care candidează pentru celelalte funcţii scoase la concurs.

(ex. Vă rog să-mi aprobați participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului de ofițer specialist principal II din cadrul Unităţii Unității Teritoriale de Analiza Informațiilor Timișoara – Biroul Analiza Informațiilor Caraș-Severin).

 

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații fiind obligați să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau un singur post, după caz, la care concurează.

 

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depuse începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Şoseaua Ştefan cel Mare, nr. 13 -15, sector 2, București. În acest sens, candidații se vor prezenta la punctul de acces din imobilul sus-menționat. Înscrierile se fac personal, la adresa sus-menționată, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul.

 

În ziua de 17.07.2017 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00 la aceeaşi adresă mai sus menţionată.

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, până la data de 17.07.2017 şi vor cuprinde următoarele documente:

 

 •   cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 •   documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 • actul de identitate, carnetul de muncă şi dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să reiasă menţiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 alin. (2) sau ale art. 2725 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Direcția Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinţei prezentate, nu rezultă fără echivoc situaţia ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii ale adeverințelor, cu condiția ca aceasta să fie semnate și ștampilate.

 • un dosar plic.

 

    Sunt acceptate şi copii legalizate, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Atenţie! Candidaţii, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverinţa eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017,nu se vor mai efectua înscrieri.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică.

 

În intervalul 19.07 – 02.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Rezultatele la testarea psihologică se afişează pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Candidaţii declaraţi „inapt” psihologic vor fi informaţi telefonic şi nu vor fi programați la concurs, candidaturile acestora urmând a fi respinse ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor indicate mai sus.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

             După depunerea dosarelor de recrutare și evaluarea din punct de vedere psihologic a candidaților înscriși, comisia de concurs va analiza candidaturile urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

             Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

              

             La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

 

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:

 1. Probă practică;
 2. Test scris, de tip grilă.

 

 1. probă practică (are caracter eliminatoriu)

 

                Conform calendarului aprobat, proba practică se va desfăşura în perioada 08.-23.08.2017, însă calendarul concret pe zile, ore va fi adus la cunoştinţa candidaţilor printr-un anunţ ulterior.

                Data, ora şi locul unde se va desfăşura proba practică se va stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se va comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/ cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

           Atenție! Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul stabilite pentru această probă, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Proba practică se va susține, la calculator și va consta în testarea cunoştinţelor practice pe care candidaţii le deţin, cu privire la principalele software-uri utilizate în cadrul activităţilor desfăşurate în munca de analiză a informațiilor, se va desfăşura pe staţii de lucru, urmărindu-se în principal, următoarele aspecte:

 1. Tipurile de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor.
 2. Tipurile de analiză a informațiilor.
 3. Etapele componente ale procesului informațional și descrierea acestora.
 4. Aplicațiile dedicate, respectiv i2 și GeoMedia Professional pentru crearea și dezvoltarea produselor analitice, produse analitice de suport sau produse de suport.
 5. Analiza operațională.
 6. Tehnici analitice folosite la realizarea produselor analitice și produselor analitice de suport sau produse de suport.
 7. Analiza tactică.
 8. Produsele analitice de suport / produsele de suport.
 9. Aplicațiile Microsoft Office (word, excel, power point, access)

 

Proba practică este o probă de concurs la care, pentru a fi declarat “admis”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00. Candidații care nu au obținut minimum nota 7,00 vor fi declarați “respins”, fiind eliminați din concurs, caz în care nu vor mai fi programați la următoarea probă, respectiv testul scris. Aprecierea rezultatelor fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Rezultatul la proba practică se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti, iar admiterea contestaţiei determină replanificarea candidatului şi susţinerea din nou a probei.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

În cazul admiterii contestaţiei, candidaţii vor fi anunţaţi printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii cu privire la ziua, ora şi locul reexaminării.

Rezultatele reexaminării, precum şi rezultatele finale la proba practică vor fi comunicate printr-un anunţ postat pe pagina de Internet a Poliţiei Române www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum şi la avizierul unităţii.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba practică este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Afișarea rezultatelor la această probă se va realiza prin postarea tabelului cu notele obținute de candidați pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității organizatoare.

 

b) Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care va fi înregistrat/supravegheat video de şi va avea loc la data de 26.08.2017.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de  Intrapol a Poliţiei Române (se va regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.) și pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba test scris.

Sunt declarați „admis”, candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post, este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pentru posturi aflate în cadrul aceleiași structuri organizatorice, sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante din structură.

 

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă va fi declarat „admis”, candidatul care a obţinut nota mai mare la proba practică. În caz de egalitate și după aplicarea acestui criteriu de departajare, se va organiza interviu pe subiecte profesionale, elaborate din tematica şi bibliografia recomandată.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pe pagina de Intrapol a Poliției Române.

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. a) din Anexa 6 a O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional egal celui deţinut, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.    

 

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a paginii de Intrapol a Poliției Române, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet/Intrapol se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei practice/scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi pix/ stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/ candidaţilor în cauză.

Anexa nr. 2

Cerere de participare la concursul pentru

ocuparea unui post vacant, cu recrutare din sursă internă, prin trecerea în corpul ofiţerilor a agenţilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile legale

 

Domnule inspector general,

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ___________________ şi al (a) __________________________ născut(ă) la data de __________ în localitatea _____________________ judeţul/sectorul _______________ cetăţenia ___________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _________, CNP _________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________________, judeţul/sectorul _____________________ str. _______________________nr. __ bl. __, etj. __, ap.___, absolvent(ă), al(a) ____________________________________, forma de învăţământ _________________, sesiunea _______, specializarea _______________________________________________________, încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de _______________________ în vederea ocupării funcţiei de[1] ___________________________________________, prevăzută la poziţia[2] ______ din cadrul[3] ____________________________________.     

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs prevăzute de anunţ[4].

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maximum 30 de zile de la susţinerea acestuia la structura de resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Semnătura ______________                                                      Data _____________________

 

Anexa nr. 3

 

Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

 

Domnului inspector general

 

          Subsemnatul(a) ____________________________________________ fiul (fiica) lui ________________ şi al (a) ___________________________ născut(ă) la data de ___________________ în localitatea ____________________________ judeţul/sectorul ________________ cetăţenia ______________, posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria ____ nr. ____________________, eliberată de _________________, la data de _____________, CNP ___________________,  în calitate de candidat la concursul pentru ocuparea funcţiei de _____________________________________________, din cadrul ________________________________________, poziţia _____ din statul de organizare, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de condiţiile de recrutare menţionate în anunţ[5] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

Am fost informat (ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în  care  vor  rezulta  aspecte  contrare  celor  declarate  în  prezenta declaraţie  ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi trecut în corpul ofiţerilor chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după trecerea în corpul ofiţerilor, sunt de acord cu luarea măsurilor legale conform competenţelor.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data _____________                                     Semnătura        _________________

 

[1] Se va menţiona denumirea postului  (ex. ofiţer principal II)

[2] Se va menţiona poziţia aferentă funcţiei pentru care optează (ex. poz. 45)

[3] Se va menţiona unitatea în care se regăseşte postul pentru care se optează (ex. BCCO București )

[4] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

[5] Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

pentru ocuparea a 17 posturi vacante de ofițer de poliție în cadrul Unității Centrale de Analiza  Informațiilor și structurilor teritoriale de analiza informațiilor, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție, a agenților de poliție care îndeplinesc condiţiile legale

 

 

CAPITOLUL I -  NOȚIUNI GENERALE

TEMATICA

 

 • Dispoziţii generale privind statutul poliţistului;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
 • Organizare şi funcţionare - Structura organizatorică;
 • Unităţi teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • Atribuţiile Poliţiei Române;
 • Personalul Poliţiei Române;
 • Drepturile și obligațile polițiștilor;
 • Urmărirea penală;
 • Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii;
 • Infracțiunea;
 • Tentativa;
 • Unitatea și pluralitatea de infracțiuni;
 • Autorul și participanții;
 • Circumstanțe atenuante și circumstanțe agravante;
 • Infracțiuni contra persoanei;
 • Infracțiuni contra patrimoniului;
 • Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat;
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu;
 • Infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, materialelor nucleare și materiilor explozive;
 • Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Legea nr. 360/06.06.2002, privind Statutul poliţistului;
 • Legea nr. 218/23.04.2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • HG nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Codul de Procedură Penală;
 • Codul Penal;

 

 

CAPITOLUL II - NOȚIUNI DE SPECIALITATE

 

 

TEMATICA

 • Analiza informațiilor - concept;
 • Procesul/ciclul informaţional - etapele componente ale acestuia;
 • Tipurile de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor;
 • Tipurile de analiză a informațiilor;
 • Evaluarea sursei şi a informaţiilor;
 • Surse de informații;
 • Culegerea, stocarea şi valorificarea informaţiilor;
 • Analiza și procesul analitic;
 • Tehnici analitice;
 • Produse din domeniul analizei informațiilor;
 • Formularea de premise, ipoteze, concluzii;
 • Definirea și utilizarea conceptelor de amenințare, vulnerabilitate și risc;
 • Diseminarea;
 • Analiza tactică;
 • Analiza operațională;
 • Instrumente software utilizate în domeniul analizei informațiilor;
 • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în mod integrat. Intervenția la evenimente;
 • Organizarea cooperării și colaborării în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;

 

BIBLIOGRAFIE

 • Metodologia de analiză operațională intrată în vigoare prin Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 62 din 22.10.2013;
 • Metodologia de întocmire a analizelor tactice aprobată prin Dispoziţia IG nr. 90681 din 18.01.2010;
 • ORDIN nr. 60 din 2 martie 2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările O.M.A.I. nr. 26/2015 (pentru modificarea şi completarea O.M.A.I. 60/2010);
 • Analiza Informațiilor – Manual, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2014, coordonator Sorina Cofan;

 

 

CAPITOLUL III - COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

 

TEMATICA

 • Domeniul de aplicare şi principii generale ale cooperării judiciare internaţionale în materie penală;
 • Dispoziţii generale privind procedura de cooperare judiciară internaţională în materie penală;    
 • Extrădarea (Titlul II);
 • Dispoziţii pentru punerea în aplicare a unor instrumente juridice în materie de extrădare adoptate la nivelul Uniunii Europene;
 • Proceduri specifice;
 • Urmărirea transfrontalieră
 • Dispoziţii speciale privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europe;
 • Asistenţa Europol cu privire la anchetele penale;
 • Canale de cooperare cu Europol;
 • Schimbul de informaţii cu Europol;
 • Reguli privind prelucrarea datelor în cadrul cooperării cu Europol;
 • Sistemul Informatic Naţional de Semnalări;
 • Participarea României la SIS;
 • Dispoziţii comune pentru semnalările conţinute în SINS şi pentru cele transmise în SIS;
 • Drepturile de acces ale autorităţilor publice române la Sistemului Informatic Naţional de Semnalări;
 • Semnalări cu privire la persoane dispărute;
 • Semnalări cu privire la persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară;
 • Semnalări cu privire la persoane şi bunuri, în scopul realizării unor controale discrete;

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 302/28.06.2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, modificată şi completată cu Legea nr. 224/2006, Legea nr. 222/2008 şi Legea nr.300/2013;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/13.12.2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, aprobată prin Legea nr.104/2007, modificată şi completată cu Legea nr. 201/2010;
 • Legea nr. 55/19.03.2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol);
 • Legea nr. 141/12.07.2010, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen;
 • HG nr. 966/15.09.2010, privind drepturile de acces ale autorităţilor publice române la Sistemului Informatic Naţional de Semnalări;
 • OMAI nr. 212/23.02.2010 privind procedurile de lucru pentru activităţile autorităţilor naţionale competente din cadrul M.A.I. aferente semnalărilor din Sistemul Informatic National de Semnalări sau Sistemul de Informaţii Schengen;

 

 

CAPITOLUL IV – PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TEMATICĂ

 • Informaţii secrete de stat;
 • Informaţii secrete de serviciu;
 • Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;
 • Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public;
 • Sancţiuni;
 • Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal – Informarea persoanei vizate;
 • Confidenţialitatea şi securitatea prelucrarilor – Confidenţialitatea  prelucrărilor;
 • Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal – Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal;
 • Reguli generale privind evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informatiilor clasificate;
 • Protectia informatiilor secrete de stat;
 • Protectia surselor generatoare de informatii – INFOSEC;
 • Contravenţii şi sancţiuni;
 • Contraventii şi sanctiuni la normele privind protectia informatiilor clasificate;
 • Clasificarea şi declasificarea informatiilor. Masuri minime de protectie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;
 • Art. 2 – 14 din HG 781 din 25.07.2002;
 • Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate – Obligaţii, răspunderi şi sancţiuni;
 • Exercitarea atribuţiilor de reglementare, autorizare, evidenţă şi control în conformitate cu prevederile legale, de către ORNISS;
 • Notificarea prelucrărilor datelor cu caracter personal;
 • Colectarea datelor cu caracter personal;
 • Stocarea datelor cu caracter personal;
 • Comunicarea datelor cu caracter personal;
 • Drepturile persoanei vizate;
 • Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Securitatea datelor cu caracter personal.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 182/12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • H.G. nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate pe teritoriul României; 
 • O.U.G. nr. 153/07.11.2002, privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat;
 • Legea nr. 238 din 10 iunie 2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice.

 

 

CAPITOLUL V – COMUNICAȚII ELECTRONICE

 

TEMATICĂ

 • Prevederi legale privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Prevederile legale referitoare la obținerea și furnizarea datelor de comunicații;
 • Tipuri de date ce se pot solicita;
 • Confidenţialitatea comunicărilor;
 • Datele de trafic;
 • Datele de localizare, altele decât datele de trafic;
 • Accesul la date al autorităţilor;   
 • Prevederi legale referitoare la termenele de păstrare a datelor de către operatori;

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 235/2015, pentru modificarea și completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Codul de procedură penală;

 

 

CAPITOLUL VI – PROBA PRACTICĂ

 

TEMATICĂ

 

 1. Tipurile de date folosite în activitatea de analiză a informațiilor.
 2. Tipurile de analiză a informațiilor.
 3. Etapele componente ale procesului informațional și descrierea acestora.
 4. Aplicațiile dedicate, respectiv i2 și GeoMedia Professional pentru crearea și dezvoltarea produselor analitice, produse analitice de suport sau produse de suport.
 5. Analiza operațională.
 6. Tehnici analitice folosite la realizarea produselor analitice și produselor analitice de suport sau produse de suport.
 7. Analiza tactică.
 8. Produsele analitice de suport / produsele de suport.
 9. Aplicațiile Microsoft Office (word, excel, power point, access)

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Microsoft Office (vers 2007 sau ulterior) – Excel , Word, Access, PowerPoint;
 • Analyst’s Notebook (vers. 8.9);
 • Geomedia Professional (vers. 6.1).
 • Metodologia de analiză operațională intrată în vigoare prin Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 62 din 22.10.2013;
 • Metodologia de întocmire a analizelor tactice aprobată prin Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 90681 din 18.01.2010;
 • Analiza Informațiilor – Manual, Editura Ministerului Afacerilor Interne, București, 2014, coordonator Sorina Cofan

 

NOTA “Actele normative vor fi studiate în forma actualizată, în vigoare la data de 10.07.2017”

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii