Data concursului: 26 August 2017

Anunt concurs pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ofițer la Institutul Național de Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, și Ordinului ministrului. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarea și completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

 

Pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ofițer la Institutul Național de Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, după cum urmează:

 

2 posturi de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza fotografiilor și înregistrărilor video ”

 • ofițer specialist I (expert criminalist) la Serviciul expertize criminalistice, poziția 1513 din statul de organizare al unității;
 • ofițer specialist I (expert criminalist) la Serviciul expertize criminalistice, poziția 1514 din statul de organizare al unității;

 

2 posturi de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza tehnicii de calcul”     

 • ofițer specialist I (expert criminalist) la Serviciul expertize criminalistice, poziția 1515 din statul de organizare al unității;
 • ofițer specialist I (expert criminalist) la Serviciul expertize criminalistice, poziția 1516 din statul de organizare al unității;

 

1 post de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiză criminalistică”    

 • ofițer specialist I (expert criminalist) la Serviciul expertize criminalistice, poziția 1517 din statul de organizare al unității;

 

3 posturi de ofițer cu atribuții în domeniul ,,identificări judiciare”    

 • ofițer specialist II (expert criminalist) la Serviciul identificări judiciare, poziția 1527 din statul de organizare al unității;
 • ofițer I  la Serviciul identificări judiciare, poziția 1530 din statul de organizare al unității;
 • ofițer I  la Serviciul identificări judiciare, poziția 1531 din statul de organizare al unității;

 

2 posturi de ofițer cu atribuții în domeniul ,,cercetare la fața locului”

 • ofițer specialist I la Serviciul cercetare la fața locului, poziția 1586 din statul de organizare al unității;
 • ofițer I la Serviciul cercetare la fața locului, poziția 1588 din statul de organizare al unității.

 

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziţie ori suspendați din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, pe lângă condițiile enunțate mai sus și următoarele cerințe obligatorii prevăzute în fișa postului după cum urmează:

 

Pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza fotografiilor și înregistrărilor video ”(pozițiile 1513 și 1514)

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii de studii universitare de licenţă: drept,  informatică,  matematică, fizică (doar specializarea „Fizică informatică”),  chimie (doar specializarea „Chimie informatică”), cibernetică, statistică și informatică economică (doar specializarea „Informatică economică”), cinematografie și media (doar specializarea „cinematografie, fotografie, media”),  inginerie geodezică (doar specializarea „măsurători terestre și cadastru”),  inginerie electrică, inginerie electronică și telecomunicații,  calculatoare şi tehnologia informaţiei,  ingineria sistemelor,  ştiinţe inginereşti aplicate (doar specializările „Matematică şi informatică aplicată în inginerie”, „Informatică industrială”, „Informatică aplicată în inginerie electrică”, „Informatică aplicată în ingineria materialelor”),   arte plastice, decorative şi design (doar specializarea „Fotografie – video procesarea computerizată a imaginilor”);

sau

studii superioare cu licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: drept, matematică, informatică, fizică (doar specializarea „Fizică informatică”), chimie (doar specializarea „Chimie informatică”), inginerie electrică, inginerie electronică și telecomunicații, inginerie geodezică (doar specializarea „măsurători terestre și cadastru”),  calculatoare şi tehnologia informaţiei,  ingineria sistemelor;  ştiinţe inginereşti aplicate (doar specializările „Matematică şi informatică aplicată în inginerie”, „Informatică industrială”, „Informatică aplicată în inginerie electrică”), ingineria materialelor (doar specializarea „informatică aplicată în ingineria materialelor”),  cibernetică, statistică și informatică economică (doar specializarea „Informatică economică”), arte vizuale (numai specializarea „Fotografie – videoprocesarea computerizată a imaginii”);

 • să aibă minimum 2 ani vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în structuri de criminalistică.

 

Pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza tehnicii de calcul” (pozițiile 1515 și 1516)      

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile de studii universitare de licență: matematică,  fizică (doar specializarea „Fizică informatică”), chimie (doar specializarea „Chimie informatică”), informatică,  cibernetică, statistică și informatică economică (numai specializarea ,,Informatică economică”),  calculatoare și tehnologia informației,  inginerie electrică (numai specializările ,,Electrotehnică”, ,,Instrumentație și achiziții de date ” și ,,Inginerie electrică și calculatoare”),  inginerie electronică și telecomunicații (numai specializările ,,Electronică aplicată”, ,,Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ,,Rețele de software de telecomunicații”, ,,Echipamente și sisteme electronice militare” și ,,Transmisiuni”), inginerie industrială (numai specializarea „Tehnologia construcțiilor de mașini”), ingineria sistemelor, științe inginerești aplicate (numai specializările ,,Informatică industrială”, ,,Informatică aplicată în inginerie electrică” și ,,Matematică și informatică aplicată în inginerie”)

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: matematică,  fizică (doar specializarea „Fizică informatică”), chimie (doar specializarea „Chimie informatică”), informatică, inginerie electrică (numai specializările ,,Electrotehnică”, ,,Instrumentație și achiziții de date ” și ,,Inginerie electrică și calculatoare”), inginerie electronică și telecomunicații (numai specializările ,,Electronică aplicată”, ,,Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, ,,Rețele și software de telecomunicații”, ,,Echipamente și sisteme electronice militare” și ,,Transmisiuni”), calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor,  științe inginerești aplicate (numai specializările ,,Informatică industrială”, ,,Informatică aplicată în inginerie electrică” sau ,,Matematică și informatică aplicată în inginerie”), cibernetică, statistică și informatică economică (numai specializarea ,,Informatică economică”).

 

Pentru ocuparea postului de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiză criminalistică”     (poziția 1517)     

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile fundamentale: ştiinţe juridice sau inginerești

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licenţă: drept,   ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică,  științe inginerești aplicate, ingineria materialelor, inginerie de armament, rachete și muniții, ingineria autovehiculelor,  inginerie genistică,  inginerie mecanică,  inginerie industrială,  inginerie electrică;

 • să aibă minimum 2 ani vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în structuri de criminalistică.

 

Pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,identificări judiciare” (pozițiile 1527, 1530 și 1531)   

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: ştiinţe juridice ori ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

sau

- studii superioare ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) în domeniul fundamental: ştiinţe sociale (numai domeniul de licenţă drept ori ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică);

 • să aibă minimum 2 ani vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în structuri de criminalistică.

 

Pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,cercetare la fața locului” (pozițiile 1586 și 1588)     

 

 • să aibă următoarea pregătire de bază:

 - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică ori științe inginerești

sau

- studii superioare ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile fundamentale: ştiinţe sociale (numai domeniul de licenţă drept ori ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică) ori științe inginerești;

 • să aibă minimum 2 ani vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în structuri de criminalistică.

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Cu ocazia înscrierii, candidaţii sunt obligaţi să opteze, prin cererea de înscriere, pentru a candida în vederea ocupării postului/posturilor din cadrul unei structuri, menţionând serviciul și domeniul postului/posturilor, astfel:

ex. 1. pentru posturile de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza fotografiilor și înregistrărilor video ” din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul expertize criminalistice;

       2. pentru posturile de ofițer cu atribuții în domeniul ,, ,,expertiza tehnicii de calcul”  din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul expertize criminalistice;

       3. pentru postul de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiză criminalistică” din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul expertize criminalistice;

       4. pentru posturile de ofițer cu atribuții în domeniul ,,identificări judiciare” din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul identificări judiciare;

        5. pentru posturile de ofițer cu atribuții în domeniul ,,cercetare la fața locului” din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul cercetare la fața locului.

Este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri/domenii, după caz, candidaţii fiind obligaţi să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru unul din cele cinci domenii de posturi prezentate.

Repartizarea pe posturi se va face în funcţie de ierarhia finală stabilită de comisie, pe baza opţiunii candidaţilor declaraţi „admis” pentru unul din cele cinci domenii menționate, în limita posturilor pentru fiecare domeniu pentru care s-a organizat concursul şi pentru care au concurat candidaţii.

 

Înscrierea candidaţilor se va face personal, pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 la prezentul anunț, și a documentelor de înscriere obligatorii, depuse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13 – 15, sector 2,  începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017, în intervalul orar 0900 – 1400, cu excepția ultimei zile de înscriere când această activitate se va desfășura în intervalul orar 0900-1600.

Adresăm rugămintea candidaților să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menționate, punctul de înscriere va fi închis.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, la data înscrierii (ultima zi de înscriere este 17.07.2017, până la orele 1600) şi vor cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

(Cetățenii români care au absolvit studiile impuse de cerințele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice)

 • actul de identitate, carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

          Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor menționate anterior, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

Candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să reiasă mențiunile:

 1. nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 2. nu este pus la dispoziţie ori suspendați din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

În cazul în care, din cuprinsul adeverinței prezentate, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate, în acest sens, verificări la structura de resurse umane emitentă.

 

Atenţie! Candidații, în termenul de înscriere stabilit, trebuie să depună dosarul în volum complet, inclusiv adeverința eliberată de structura de resurse umane.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele prezentate în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

          Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere și declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare,  conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

 

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

 

Atenţie! După  data limită de înscriere, respectiv data de 17.07.2017, orele 1600 nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică

În intervalul 19.07 – 14.08.2017, se va desfășura evaluarea psihologică a candidaților.

Întrucât această activitate este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaților declarați apt psihologic se va posta pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Candidații declarați ,,inapt” psihologic vor fi informați telefonic.

După depunerea dosarelor de recrutare și finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs constituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/ invalidarea acestora, lista candidaţilor ale căror candidatură au fost acceptate, precum şi lista candidaţilor a căror candidatură a fost invalidată, urmând a fi postate, până pe data de 21.08.2017, pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare și la avizierul unităților de recrutare.

   

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului (probele de concurs)

 

Concursul va avea loc la data de 26.08.2017 și va consta  într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia centrală de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul din str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului şi exercitarea opţiunilor de către candidaţi

 

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.

Sunt declaraţi „admis” candidaţii care au obţinut notele cele mai mari, la proba scrisă, în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita posturilor pentru care s-a organizat concursul, potrivit opţiunii formulate, după cum urmează :

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe un singur post (ex. pentru postul de ofițer cu  atribuții în domeniul ,,expertiză criminalistică”  din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul expertize criminalistice), este declarat „admis” candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre candidaţii înscrişi pe post;

- în situaţia în care candidaţii au concurat pe posturile din cadrul aceleiași  serviciu/domeniu (ex. pentru posturile de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza fotografiilor și înregistrărilor video ” din cadrul Institutului Național de Criminalistică - Serviciul expertize criminalistice,) sunt declaraţi „admis”, în ordinea descrescătoare a notei finale, candidaţii care au obţinut notele finale cele mai mari, în limita posturilor vacante scoase la concurs în domeniul respectiv, potrivit opţiunii formulate de către aceştia.

 

În situaţia în care între doi sau mai mulţi candidaţi există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaților în vederea declarării ,,admis” sau ,,respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Intrapol a Poliției Române (se vor regăsi pe pagina destinată postărilor D.M.R.U.), pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul unității.

 

Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, li se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia celor care au o vechime anterioară în specialitatea studiilor superioare absolvite, cărora li se vor acorda grade profesionale conform art. 1 alin. (4) lit. (a) din Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarea și completările ulterioare;

Ulterior trecerii în corpul ofițerilor, candidații declarați „admis” vor fi numiți în funcții prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat,  încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

            Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet şi susţinerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunţ;
 • Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Intrapol a Poliției Române (pagina destinată postărilor D.M.R.U.), de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și a avizierului unității, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
 • În cadrul probei scrise, candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/ stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

 

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

 

                                                                                                 Anexa nr. 2

Cerere de participare la concurs

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul(a)___________________________________________________________, fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________, cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____, eliberată de _____________, la data de ___________ , C.N.P _____________________, cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada ______________, nr. _____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea/) ______________________________

_______________________________________________________, forma de învăţământ _________ , sesiunea _______ , încadrat la (unitatea) ______________________________, starea civilă_____________________.

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, in data de 26.08.2017, pentru ocuparea postului/posturilor cu atribuții în domeniul ________________________ din cadrul Institutului Național de Criminalistică – Serviciul _________________________________, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

         

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs, precum şi de faptul că, potrivit anunţului, sunt obligat să mă înscriu pentru un singur post dintre cele scoase la concurs.

 

          Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu  prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,  cu modificările şi completările ulterioare.

 

Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la susţinerea acestuia la Direcţia Management Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

 

 

Data______________

Semnătura_______________

TELEFON:

                    

                                                                            

 

        Anexa nr. 3

 

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

 

 

DOMNULE INSPECTOR GENERAL,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării postului/posturilor cu atribuții în domeniul ________________________ din cadrul Institutului Național de Criminalistică – Serviciul _________________________________, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de recrutare menţionate în anunţ [1] cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

 

          Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea situaţie se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt de acord cu prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.

Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date necesare ______________________________________________________________________) şi mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data______________                                                                   Semnătura __________

[1] Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului.

 

 

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

stabilite la concursul pentru ocuparea a 10 posturi vacante de ofițer la Institutul Național de Criminalistică, cu personal recrutat din sursă internă, prin trecerea în corpul ofițerilor de poliție a agenților de poliție care îndeplinesc condițiile legale

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza fotografiilor și înregistrărilor video

 

TEMATICĂ GENERALĂ:

 • Atribuțiile Poliției Române;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea unor drepturi și libertăţi ale poliţistului;
 • Perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor;
 • Recompensarea poliţiştilor;
 • Răspunderea disciplinară a poliţiştilor – abateri disciplinare şi sancţiuni, procedura cercetării prealabile;
 • Modificare şi suspendarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 • Deontologia polițistului;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de clasificare;
 • Măsuri privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Reguli generale privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate;

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

1. LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare;

3. HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;

4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

5. HG nr. 585 din 13.06 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate România, cu modificările și completările ulterioare

6. H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

7. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

8. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile de politie ale  M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;

 

TEMATICĂ DE SPECIALITATE:

 • Prevederile procesual penale cu privire la activitatea de administrare a probelor în procesul penal;
 • Prevederile stipulate în legile, ordinele și dispozițiile M.A.I. și I.G.P.R. în vigoare, care reglementează activitățile criminalistice;
 • Expertizele și constatările criminalistice;
 • Exploatarea criminalistică a urmelor și micro-urmelor prin expertize criminalistice;
 • Utilizarea programului Lucia FORENSIC in activitatea de expertiză criminalistică;
 • Noțiuni și tehnici de fotografie judiciară;
 • Norme deontologice și erori ce pot apărea în expertiza criminalistică;
 • Posibilitățile de examinare și analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română;
 • Tipuri de imagini digitale.
 • Tehnici de îmbunătățire a imaginilor;
 • Filtrarea liniară a imaginilor.
 • Metode și standarde de compresie a imaginilor statice și a imaginilor în mișcare.
 • Segmentarea imaginilor.
 • Noțiuni de fotometrie și colorimetrie.
 •  Noțiuni de fotogrametrie.
 • Utilizarea programelor informatice Adobe Photoshop CC și Adobe Premiere Pro CC

 

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:

 1. Dispoziția inspectorului general al Politiei Române nr. 131 din 28.12.2012 privind unele măsuri de organizare a activității de expertiză criminalistică la nivelul Poliției Române;
 2. Codul de Conduită al experților, specialiștilor și tehnicienilor criminaliști, Anexă la Dispoziția inspectorului general al Poliției Române nr. 210 din 11.04.2006;
 3. Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordinul Comun privind unele măsuri de eficientizare a activității Institutului Național de Criminalistică și a celorlalte laboratoare criminalistice din Poliția Română nr. 53446/29.02.2012 al IGPR și 91/C2/27.02.2012 al PÎCCJ;
 5. Ordonanța nr. 75 din 24 august 2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 156/2011 pentru modificarea si completarea OG 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice
 7. Posibilitățile de examinare  și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română (Ediție document nr. 84628/07.03.2014 – intrapol/Upload/Fisiere/INC-Posibilitatile_de_examinare_2014_actualizate.pdf);
 8. Tratat Practic de Criminalistică vol. IV (Partea a III-a, cap. II – Fotografia de examinare (fără Secțiunile VIII, XII, XIII, XIV și XVIII) și Partea a IV-a – Norme deontologice și erori ce pot apărea în expertiza criminalistică), colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliției, Serviciul editorial, de presa și propagandă al M.I., București, 1982;
 9. Tratat de Criminalistică (Cap. II, IV) – Emilian Stancu, Ediția a IV-a, 2007, Universul Juridic;
 10. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Științific al Institutului Național de Criminalistică nr. 127065 din 28.06.2012;
 11. Instrucțiunea de lucru Lucia FORENSIC COD: IL – 01 – 07, ed. 2, rev. 0/24/02/2014
 12. http://imag.pub.ro/tv/Perceptia_vizuala.pdf;
 13. Prelucrarea și analiza imaginilor, Constantin Vertan, editura Printech, București, 1999;
 14. http://imag.pub.ro/tv/Sist-TV-digitale.pdf;
 15. An Introduction to Image Compression, Wei-Yi Wei, Graduate Institute of Communication Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
 16. Crime Scene Photography – second edition, Edward M. Robinson, Academic Press, 2010, Capitolul 8 – Photogrammetry;
 17. Principles of Digital Image Processing - Fundamental Techniques, Wilhelm Burger, Mark J. Burge, ed. Springer 2006, capitolul 1 – Digital Images și capitolul 8 – Color Images;
 18. Forensic uses of digital imaging, John C. Russ, editura CRC Press, 2001, Capitolul 1 - Digital Cameras and Forensic Imaging, Capitolul 2 - Processing Digital Images și Capitolul 3 – Enhancement;
 19. Ghidul de utilizare al programului Adobe Photoshop CC, capitolele: 3: Workspace, 5: Image and color basics, 6: Layers, 7: Selecting, 8: Image adjusments, 10: Repair and restoration, 11: Reshaping and transforming, 15: Filters and effects, 20: Color Management; https://helpx.adobe.com/pdf/photoshop_reference.pdf
 20. Adobe Photoshop CC Classroom in a Book (2017), Andrew Faulkner, Conrad Chavez, Adobe Press, 2016;
 21. Ghidul de utilizare al programului Adobe Premiere Pro CC, capitolele: 5: Project setup, 6: Importing footage, 9: Editing, 12: Effects and transitions; https://helpx.adobe.com/pdf/premiere_pro_reference.pdf

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniul ,,expertiza tehnicii de calcul”

TEMATICA GENERALĂ:

 • Atribuțiile Poliției Române;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea unor drepturi și libertăți ale polițistului;
 • Perioada de stagiu / probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor;
 • Recompensarea polițiștilor;
 • Răspunderea disciplinară a polițiștilor – abateri disciplinare şi sancțiuni, procedura cercetării prealabile;
 • Modificare şi suspendarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;
 • Deontologia polițistului.

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

 1. Noul Cod de Procedură Penală – Legea nr. 135 din 2010 actualizată;
 2. Legea nr. 218 din 2002, privind Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 3. LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare
 4. HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului
 5. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor
 6. O.M.A.I. nr. 140/2016 privind unele activități de management resurse umane în unitățile de politie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare

 

TEMATICA DE SPECIALITATE:

 1. Prevederile procesual penale cu privire la activitatea de administrare a probelor în procesul penal;
 • Proba şi mijloacele de probă;
 • Obiectul probaţiunii;
 • Sarcina probei;
 • Administrarea probelor;
 1. Expertizele şi constatările criminalistice;
 • Reglementările procesual penale pentru expertiza şi constatarea criminalistică;
 • Reglementări, privind efectuarea expertizelor şi constatărilor, cuprinse în Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române.
 1. Arhitectura sistemelor de calcul şi sisteme de operare Windows, UNIX şi Linux;
 • Arhitectura sistemelor de calcul;
 • Instalarea şi configurarea sistemelor de operare Windows, UNIX şi Linux;
 • Administrarea fişierelor şi directoarelor. Comenzi UNIX/Linux.
 1. Sisteme de numeraţie;
 • Baze şi sisteme de numeraţie;
 • Conversii în baze de numeraţie binar şi hexazecimal;
 1. Sisteme de fişiere FAT, NTFS, EXT2FS, EXT3FS;
 • Structura logică a sistemului de fişiere FAT;
 • Structura logică a sistemului de fişiere NTFS;
 • Structura logică a sistemului de fişiere EXT2FS şi EXT3FS.
 1. Reţele de calculatoare;
 • modelele de referinţă ISO-OSI şi TCP/IP;
 • topologii de reţea;
 • protocoale de rutare;
 • protocolul IP;
 • adresare IP;

 

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE:

 1. Conf.univ. dr. Răzvan Daniel ZOTA – Elemente de arhitectură a sistemelor de calcul şi operare;

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11

 1. Prof.univ.dr. Floarea NĂSTASE, Conf.univ. dr. Răzvan Daniel ZOTA – Sisteme de calcul şi operare;

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11

 1. Lector univ. dr. Carmen TIMOFTE, prep.univ.drd Radu CONSTANTINESCU, prep.univ.drd.  Iulian ILIE-NEMEDI – Reţele de calculatoare (Caiet de seminar);

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11

 1. Conf.univ.dr Radu MÂRŞANU – Sisteme de operare;

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11

 1. Conf.univ. dr. Răzvan Daniel ZOTA - UNIX

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/biblioteca1.asp?id=11

 1. Paul COBBAUT – LINUX

http://linux-training.be/files/books/LinuxFun.pdf

 1. *** - WINDOWS 7 Beginners Guide; (Charles Sturt University)

http://www.mnablearninghouse.org/wp-content/uploads/2015/06/Windows_7_beginners.pdf

 1. Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediţia a patra, 2003,  Editura Byblos - varianta electronică (gate.upm.ro/retele/DOCs.../Tanenbaum-ComputerNetworks_ed4-RO.pdf )
 2. http://stst.elia.pub.ro/news/SO/TEME_SO_2010_11/FIS_Sistemul%20de%20fisiere.pdf
 3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Arhitectura_sistemului_de_fisiere_FAT.pdf
 4. http://www.elcom.pub.ro/discipline/so/lab/fs.pdf
 5. www.cs.ubbcluj.ro/~lupea/LOGICA/Romana/curs1_n.doc

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

stabilite la concursul pentru ocuparea posturilor de ofițer cu atribuții în domeniile ,,expertiză criminalistică”,  ,,identificări judiciare”  și ,,cercetare la fața locului”

 

TEMATICA GENERALĂ:

• Prevederile procesual penale cu privire la activitatea de administrare a probelor în procesul penal;

• Atribuțiile Poliției Române;

• Drepturile, îndatoririle şi restrângerea unor drepturi și libertăți ale polițistului;

• Perioada de stagiu / probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a polițiștilor;

• Recompensarea polițiștilor;

• Răspunderea disciplinară a polițiștilor – abateri disciplinare şi sancțiuni, procedura cercetării prealabile;

• Modificare şi suspendarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor;

• Deontologia polițistului;

 

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:

• Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;

• LEGEA nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare;

• HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului;

• H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor;

• O.M.A.I. nr. 140/2016 privind unele activități de management resurse umane în unitățile de politie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

 

TEMATICA DE SPECIALITATE:

• Prevederile stipulate în legile, ordinele și dispozițiile M.A.I. și I.G.P.R. în vigoare, care reglementează activitățile criminalistice;

• Expertizele și constatările criminalistice;

• Exploatarea criminalistică a urmelor;

• Fotografia judiciară;

• Cercetarea la fața locului;

• Bazele de date criminalistice utilizate în Poliția Română - conținut, actualizare și exploatare;

• Posibilitățile de examinare și analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română;

• Schimbul automatizat de date dactiloscopice și genetice în contextul cooperării polițienești transfrontaliere și combaterea terorismului din perspectiva Deciziilor cadru emise la nivel european;

 

BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE[1]:

• Dispoziția Inspectorului General al Politiei Române nr. 131 din 28.12.2012 privind unele măsuri de organizare a activității de expertiză criminalistică la nivelul Poliției Române;

• Codul de Conduită al experților, specialiștilor și tehnicienilor criminaliști, Anexă la Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr. 210 din 11.04.2006;

• Legea 156/2011 pentru modificarea și completarea OG 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice;

 • OG nr. 75 din 24 august 2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică

• Posibilitățile de examinare și de analiză în laboratoarele criminalistice din Poliția Română (Ediție document nr. 84628/07.03.2014);

• Ordinul comun al M.A.I. și P.Î.C.C.J. nr.182/14.08.2009 şi nr. 1754/05.08.2009, privind procedura cercetării la faţa locului;

• Procedura specifică de inspecţie privind cercetarea la faţa locului - PSI-00.1

 • Procedura specifică de inspecţie în cazul folosirii armelor de foc - PSI-01-03
 • Procedura specifică de inspecţie privind urmele de buze - PSI-01-04
 • Procedura specifică de inspecţie privind urmele de încălţăminte/pneuri - PSI-01-05
 • Procedura specifică de inspecţie privind urmele de urechi - PSI-01-08
 • Procedura specifică de inspecţie privind fotografia judiciară - PSI-01-10
 • Procedura specifică de inspecţie privind întocmirea planşelor fotografice-PSI-01-11
 • Procedura specifică de inspecţie privind sângele - PSI-04-01
 • Procedura specifică de inspecţie privind ţesuturi - PSI-04-09
 • Procedura specifică de inspecţie în cazul persoanelor dispărute - PSI-05-07
 • Procedura specifică de inspecţie în cazul exploziilor - PSI-05-08
 • Procedura specifică de inspecţie în cazul accidentelor rutiere - PSI-05-11
 • Procedura specifică de inspecţie în cazul furtului prin efracţie - PSI-05-12
 • Procedura specifică de inspecţie pentru urmele papilare descoperite cu ocazia efectuării cercetării la fața locului – PSI -02-01

• Tratat Practic de Criminalistică vol. II (Partea a II-a – Cap. VII), colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliției, Serviciul editorial, de presa și propagandă al M.I., București, 1976-1983;

• Tratat Practic de Criminalistică vol. III (Partea I – Cap. I fără secțiunea IV; Cap. III, IV, X), colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliției, Serviciul editorial, de presa și propagandă al M.I., București, 1976-1983;

• Tratat de Criminalistică (Cap. II, IV, cap. VIII (secțiunea I), cap. IX, cap. X) – Emilian Stancu, Ediția a IV-a, 2007, Universul Juridic;

• Balistica Judiciară - Vasile Măcelaru, Tipar executat la CPCS, 1972;

• Procedura specifică de lucru pentru examinarea scrisului de mână și a semnăturii - PSL 01–01;

• Procedura specifică de lucru pentru examinarea documentelor care prezintă elemente de siguranță - PSL 01-02;

• Procedura specifică de lucru pentru examinarea ștampilelor/ impresiunilor de ștampilă - PSL 01-03;

• Procedura specifică de lucru pentru identificarea armelor de foc după urmele lăsate pe tuburi și gloanțe - PSL 01-08;

• Metodologia înregistrării proiectilelor și tuburilor martor, trase experimental cu armele de foc letale nr. 2908174 din 12.04.2013;

• Secretele Amprentelor Papilare (cap. II, III, IV, VII, VIII) – Gheorghe Pășescu și Ion R. Constantin Ed. Național (1996);

• Procedura specifică de lucru pentru examinarea urmelor şi impresiunilor papilare, cod PSL 02-01, Ed. 6 rev.0/29.10.2014 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică.

• Procedura specifica de lucru privind examinarea criminalistică a datelor biometrice aferente bazelor de date IMAGETRAK și NBIS cod PSL 02-02, Ed. 4, rev.0/31.10.2016 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

• Procedura specifică de lucru pentru relevarea şi ridicarea urmelor papilare, cod PSL 02-04, Ed. 3, rev.1/12.05.2017 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

• Procedura specifică de lucru privind examinarea criminalistică a datelor biometrice aferente bazelor de date CDN și NBIS pentru persoane dispărute, persoane şi cadavre cu identitate necunoscută, Cod: PSL – 02-03, Ed. 5, rev.0/31.10.2016 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

• Procedura de sistem  privind consultările automatizate ale datelor dactiloscopice şi comunicării datelor cu caracter personal și alte informații în context PRUM Cod: PS-02-04- IGPR/INC, Ed. 2/nr.2908974/19.08.2013, elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

• Instrucţiunea de lucru privind organizarea și utilizarea bazei de date a Sistemului Național de Identificare  Biometrică (NBIS),COD IL-02-19, Ed. 1, rev.1/15.03.2017 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

• Instrucţiunea de lucru privind procesul identificării dactiloscopice (ACE-V) şi procedura opiniilor diferite (POD), cod IL-02-12, Ed. 2, rev.1/18.07.2013 elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică;

•         Instrucţiunea de lucru privind utilizarea Sistemului AFIS şi funcţionarea cartotecilor dactiloscopice, cod IL-02-01, elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică, Ed. 6, rev.3/20.05.2016, elaborată de Institutul Naţional de Criminalistică.

 

[1] Surse bibliografice:

               - INTRAPOL – IntraLEGIS (pentru legislaţie naţională);

               - IPJ T/CIRCULARE IPJ (poșta jud)/SC/Servicii/Nou/Arhiva/Bibliografie concurs trecere în corpul ofițerilor (pentru ordine, dispoziţii, proceduri, instrucţiuni, metodologii, specifice domeniului criminalistic).

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii