Selecționarea și încadrarea polițiștilor

Polițistul este funcționar public civil, cu statut special înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului.

Poliţistul işi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în sprijinul persoanei, comunităţii şi instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii, cu respectarea principiilor imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.

Condiții legale și cerințe de ocupare a posturilor prevăzute pentru încadrarea în funcții de polițist, prin reîncadrare ca polițist, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit art. 10 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 7 din  Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: 

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • îndeplinesc condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. Dovada absolvirii se face cu diplomă sau adeverință din care să rezulte faptul că a susținut și promovat examenul de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații care au fost declarați „admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu polițiști prin reîncadrare ca polițist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic. 

Pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare și nu le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g)-i), k), l) și n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare.

Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca polițist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (1^2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10 alin. (1^2) La concursurile sau examenele prevăzute la art. 9 alin. (5) poate participa orice persoană care îndeplinește, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1), și următoarele criterii specifice: 

  a) nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe /în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

  b) dacă prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate, nu dobândește un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deținut în rezervă.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii