Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGE Nr. 295 din 28 iunie 2004

privind regimul armelor și al munițiilor

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 30 iunie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziții generale

ART. 1
Domeniul de reglementare
Prezenta lege stabilește categoriile de arme și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme și muniții sunt permise pe teritoriul României.
ART. 2
Definiții
În sensul prezentei legi, definițiile și categoriile armelor, munițiilor, persoanelor și documentelor sunt:

I. Definiții generale

1. arma - orice dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexă;
2. arma de foc - arma al cărei principiu de funcționare are la bază forța de expansiune dirijată a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încărcături; sunt asimilate armelor de foc și ansamblurile, subansamblurile și dispozitivele care se pot constitui și pot funcționa ca arme de foc;
3. muniție - ansamblu format din proiectil și, după caz, încărcătură de azvârlire, capsa de aprindere, precum și celelalte elemente de asamblare care îi asigură funcționarea și realizarea scopului urmărit;
4. operațiuni cu arme și muniții - producerea, confecționarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc și munițiilor;
5. uz de armă - executarea tragerii cu o armă.

II. Categorii de arme și muniții

1. arme și muniții interzise - arme și muniții a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția instituțiilor care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și care sunt prevăzute în categoria A din anexă;
2. arme și muniții letale - arme și muniții prin a căror utilizare se poate cauza moartea ori rănirea gravă a persoanelor și care sunt prevăzute în categoriile B - D din anexă;
3. arme și muniții neletale - arme și muniții destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii și armele vechi.

III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinației

1. arme militare - arme destinate uzului militar;
2. arme de apărare și pază - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege, destinate să asigure apărarea vieții, integrității și libertății persoanelor fizice, precum și bunurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice;
3. arme de autoapărare - arme neletale scurte, special confecționate pentru a împrăștia gaze nocive, iritante, de neutralizare și proiectile din cauciuc, în scop de autoapărare;
4. arme de tir - arme destinate practicării tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege;
5. arme de vânătoare - arme destinate practicării vânătorii, cu una sau mai multe țevi, care folosesc muniție cu glonț sau/și cu alice, omologate sau recunoscute în condițiile prevăzute de lege;
6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfășurarea corespunzătoare a unor activități din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protecției mediului și protecției împotriva dăunătorilor, precum și desfășurarea de către societățile specializate de pază a activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor sau a transporturilor unor valori importante;
7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un șoc mecanic, în scopul sacrificării ulterioare;
8. arme cu destinație industrială - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil și care au aparența unei arme de foc automate;
9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizării animalelor prin injectarea de substanțe tranchilizante;
10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefuncționale ca urmare a transformării lor de către un armurier autorizat;
11. arme de colecție - armele destinate a fi piese de muzeu, precum și armele aflate sau nu în stare de funcționare, care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică, documentară sau sentimentală deosebită;
12. arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie păstrate în colecții;
13. arme de recuzită - arme special confecționate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificării lor de către un armurier autorizat, necesare activității instituțiilor specializate în domeniul artistic.

IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv

1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient;
2. arme de foc scurte - arme de foc a căror țeavă nu depășește 30 cm sau a căror lungime totală nu depășește 60 cm;
3. arme de foc lungi - arme de foc a căror lungime a țevii sau lungime totală depășesc dimensiunile armelor de foc scurte;
4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat și trag o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartuș tras, se reîncarcă automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartușe prin apăsarea continuă pe trăgaci;
6. arme de foc cu repetiție - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reîncarcă manual, prin introducerea pe țeavă a unui cartuș preluat din încărcător prin intermediul unui mecanism;
7. arme de foc cu o singură lovitură - armă de foc fără încărcător, care este încărcată după fiecare tragere prin introducerea manuală a cartușului în camera de încărcare sau într-un lăcaș special prevăzut la intrarea în țeavă.

V. Categorii de persoane

1. vânător - persoana care posedă permis de vânătoare cu viză valabilă, în condițiile legii, privind fondul cinegetic și protecția vânatului;
2. colecționar de arme - persoana care a dobândit, în condițiile legii, un atestat de colecționar și care deține ori intenționează să dețină arme în colecție;
3. sportivi și antrenori de tir - sportivii și antrenorii legitimați la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportivă, eliberat de Agenția Națională pentru Sport, și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate;
4. armurier - orice persoană juridică autorizată, în condițiile prezentei legi, să desfășoare operațiuni cu arme și muniții;
5. rezident al unui stat membru - cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum și persoana titulară a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pașaportul sau cartea de identitate, prin care se atestă faptul că are domiciliul sau reședința în acel stat.

VI. Tipuri de documente

1. permis de armă - documentul emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizică dovedește dreptul de a deține și, după caz, de a purta și folosi arme letale ale căror tip, marcă, serie și calibru sunt înscrise în acest document, precum și muniția aferentă;
2. pașaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condițiile legii, de autoritatea competentă, care atestă dreptul titularului de a călători pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc și muniția înscrise în acesta;
3. carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul Național al Armelor, prin organele de poliție competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, proveniența acesteia, precum și datele de identitate ale proprietarului;
4. certificat de deținător - document emis, în condițiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedește faptul că titularul acestuia a îndeplinit procedura legală de înregistrare a armelor neletale la această autoritate;
5. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridică autorizată să dețină și să folosească arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum și studenților de la instituțiile de învățământ superior cu profil cinegetic dreptul de a purta și folosi arma și muniția corespunzătoare, înscrise în acest document, în timpul și pentru executarea sarcinilor de serviciu;
6. permis de transfer al armelor - document eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite efectuarea unei operațiuni de transfer de arme și muniții de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;
7. autorizație de transfer fără acord prealabil - document eliberat de autoritățile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumită perioadă de timp, operațiuni de transfer al armelor și munițiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităților competente pentru fiecare operațiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.
ART. 3
Autoritatea competentă
Inspectoratul General al Poliției Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, precum și cu privire la operațiunile cu arme și muniții, în condițiile prezentei legi.
ART. 4
Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor
(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.
(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
ART. 5
Aspecte generale privind regimul armelor
(1) Armele militare pot fi deținute și folosite numai de către structurile specializate care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.
(2) Armele letale pot fi deținute sau, după caz, purtate și folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deținute și folosite numai în baza autorizației eliberate în condițiile prezentei legi.
(3) Armele neletale pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiția înregistrării acestora la autoritățile competente, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
(4) Forma și conținutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Evidența posesorilor de arme letale și neletale, a armelor deținute de aceștia, precum și a documentelor prin care se acordă dreptul de a le deține, purta și folosi se ține, la nivel local, de către inspectoratele de poliție județene și de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de apărare și pază, de către Inspectoratul General al Poliției Române.
ART. 6
Regimul armelor militare și al unor dispozitive destinate armelor letale
(1) Regimul deținerii, portului, utilizării și operațiunilor cu arme și dispozitive militare se stabilește prin legi speciale.
(2) Este interzisă procurarea, deținerea, portul, utilizarea, importul, exportul și comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepția instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a următoarelor sisteme și dispozitive destinate armelor:
a) sisteme de ochire care funcționează pe principiul laser;
b) sisteme de ochire pe timp de noapte;
c) dispozitive destinate sau adaptate diminuării zgomotului cauzat prin arderea unei încărcături.
ART. 7
Condiții generale privind deținerea armelor
(1) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de lege are dreptul să dețină la domiciliul, reședința sau sediul său arme și muniții.
(2) Persoanele fizice și juridice care au dreptul să dețină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condițiile de asigurare a securității acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Armele deținute la domiciliul, reședința sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spațiu decât cel menționat în documente numai cu acordul scris al poliției, în conformitate cu procedura care va fi reglementată prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 8
Principalele obligații ale deținătorilor armelor letale
(1) Deținătorii armelor letale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.
(2) Este interzisă înstrăinarea de către titular a autorizației de procurare a armei, a certificatului de deținător și a permisului de armă, cu excepția situației în care documentul este depus la organul de poliție competent.
ART. 9
Regimul juridic al armelor deținute ilegal sau al căror deținător nu este cunoscut ori a decedat
(1) Persoana care ia la cunoștință despre existența unei arme militare sau a unei arme letale ori a munițiilor deținute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.
(2) Persoana care găsește o armă militară sau o armă letală ori muniții este obligată să le predea sau să anunțe la cel mai apropiat organ de poliție, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.
(3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deține în mod legal arme sau muniții au obligația ca, în cazul în care deținătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele și munițiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției.

CAP. 2
Procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor de către persoanele fizice

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ART. 10
Dreptul de procurare, deținere, port și folosire a armelor și muniției
Persoanele fizice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deține, purta și folosi arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare acestora.
ART. 11
Condiții generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor
(1) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se dobândește de la data emiterii, de către autoritățile competente, a autorizației de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.
(2) Armele neletale pot fi deținute, purtate și folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autoritățile competente, în condițiile prezentei legi.
ART. 12
Documentele care atestă dreptul de procurare, respectiv deținere, port și folosire a armelor
(1) Autorizația de procurare a armei, permisul de armă, atestatul de colecționar, autorizația temporară de transport și folosire a armei, certificatul de deținător și pașaportul european pentru arme de foc se eliberează de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are domiciliul solicitantul, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.
(2) Condițiile, precum și procedura de eliberare a atestatului de colecționar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 13
Obligații generale ale titularului autorizației de procurare a armelor sau al permisului de armă
Titularul autorizației de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunțe organul de poliție competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre următoarele evenimente:
a) au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mențiuni corespunzătoare din conținutul documentului;
b) au fost folosite în întregime spațiile destinate vizelor și mențiunilor din permisul de armă.

SECȚIUNEA a 2-a
Condiții cu privire la procurarea și înstrăinarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

ART. 14
Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale
(1) Persoanele fizice de cetățenie română care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.
(2) Armele de apărare și pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:
a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate și după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor;
b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepția personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază;
c) persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.
(3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători și colecționarii de arme.
(4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii și antrenorii de tir, precum și de către vânătorii și colecționarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.
(5) Armele de colecție letale, aflate în stare de funcționare, pot fi procurate numai de către colecționarii de arme.
(6) Procurarea armelor prevăzute la alin. (2) - (5) se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, închiriere sau comodat, după caz.
ART. 15
Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale
(1) Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2) - (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcție de destinația acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracțiuni comise cu intenție;
d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic și medical și nu suferă de alte afecțiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care ar putea pune în pericol propria viață sau a altora, dacă ar deține sau ar folosi arme și muniții;
f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) nu au săvârșit vreuna dintre contravențiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor;
i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.
(2) Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul și se soluționează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.
(3) Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei și i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluția adoptată, precum și motivele care au stat la baza acesteia.
(4) Soluția prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, și poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoștința solicitantului.
(5) Ordinul ministrului sănătății prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 16
Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizația de procurare
(1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) - (5), care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate să procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25 în ceea ce privește scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmează:
a) cel mult două arme de apărare și pază;
b) un număr nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3) - (5), din România și cel mult câte două arme din străinătate, pentru fiecare călătorie a solicitantului în afara teritoriului României.
(2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3) - (5) pot procura din străinătate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizați să comercializeze arme.
ART. 17
Valabilitatea autorizației de procurare a armelor
(1) Autorizația de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.
(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârșitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) și i).
ART. 18
Condițiile exercitării dreptului conferit prin autorizația de procurare a armelor
(1) Titularul autorizației de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă și cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat să comercializeze în România arme letale, precum și de la orice persoană din străinătate autorizată, care comercializează în condițiile legii din țara în care se află arme din această categorie.
(2) Procurarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuți la alin. (1).
(3) În situația în care titularul autorizației de procurare a armelor procură armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 19.
Obligația titularului autorizației de procurare a armelor, care își schimbă domiciliul sau reședința
În cazul în care titularul autorizației de procurare a armei își schimbă domiciliul sau reședința este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, să anunțe despre aceasta organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află noul domiciliu sau, după caz, noua reședință.
ART. 20
Pierderea dreptului de procurare a armelor
Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizația de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 lit. c) - f) și lit. h).
ART. 21
Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor
Procedura de acordare a autorizației de procurare a armelor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 22
Modalități specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1) Persoanele care îndeplinesc o funcție de demnitar sau care implică exercițiul autorității publice pot procura arme de apărare și pază și de la instituțiile în care sunt încadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensă de la aceste instituții, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului instituției respective.
(2) Persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot procura arme de apărare și pază numai prin intermediul Oficiului Național pentru Protecția Martorilor, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (1).
ART. 23
Înstrăinarea armelor letale
Persoanele care dețin arme letale procurate în condițiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizați să comercializeze astfel de arme.

SECȚIUNEA a 3-a
Condiții cu privire la deținerea, portul și utilizarea armelor letale, precum și a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

1. Dispoziții generale
ART. 24
Solicitarea acordării permisului de armă și a înscrierii armei în permisul de armă
(1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, arme letale are obligația ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de poliție în a cărui rază de competență se află domiciliul sau, după caz, reședința acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deținătorul.
(2) În cazul în care arma a fost procurată din străinătate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale.
(3) Cu ocazia solicitării prevăzute la alin. (1), precum și cu ocazia vizelor periodice ale permisului de armă, titularul autorizației de procurare a armei are obligația să prezinte organului de poliție competent fiecare armă, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Poliției Române. Procedura operațiunii de înregistrare a proiectilului și a tubului-martor se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 25
Acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei
(1) În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autoritățile competente pot acorda solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând mențiune, în mod expres, despre aceasta în conținutul permisului de armă.
(2) Dreptul de deținere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecție sau de autoapărare și conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reședința înscrisă în documentul de identitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare și pază, de vânătoare și de tir și conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma și de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum și în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condițiile prezentei legi.
ART. 26
Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de deținere și, după caz, de port și folosire
(1) Dreptul de deținere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colecție.
(2) Dreptul de a purta și folosi arme se poate acorda solicitantului, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:
a) pentru două arme de apărare și pază de dimensiuni diferite ale țevii;
b) pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de același calibru;
c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte și 2 arme de tir lungi.
ART. 27
Vizarea permisului de armă
(1) Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliție competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliției Române.
(2) Titularii permiselor de arme sunt obligați să se prezinte la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele județene de poliție și de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliției Române, cu armele înscrise în permise, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) - f) și lit. h), iar armele destinate folosirii în condițiile prezentei legi au efectuată inspecția tehnică periodică.

2. Regimul dreptului de deținere a armelor letale
ART. 28
Condițiile exercitării dreptului de deținere a armelor
(1) Titularul dreptului de deținere a armelor letale are obligația să păstreze armele înscrise în permisul de armă, asigurate astfel încât să nu permită accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să scoată armele deținute în condițiile legii din incinta locului unde acestea sunt păstrate, în următoarele situații:
a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier;
b) cu ocazia schimbării locului unde sunt păstrate armele.
(3) În autorizația prevăzută la alin. (2) se menționează perioada în care armele urmează să fie transportate în afara locului unde sunt păstrate, motivul pentru care acestea se transportă, traseul utilizat, destinația și condițiile în care trebuie asigurată arma în timpul transportului.
(4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt păstrate, în vederea prezentării acestora la organele competente cu ocazia vizării permisului de armă, nu mai este necesară obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2).
ART. 29
Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de deținere
(1) Persoana care are în proprietate sau folosință arme letale poate fi autorizată de către organul de poliție competent teritorial, la cerere, să folosească într-un poligon special amenajat și autorizat, în condițiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colecție.
(2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmează a fi folosită arma, termenul de valabilitate a autorizației temporare de transport și folosire a armei.
(3) Procedura de acordare a autorizației prevăzute la alin. (1) se stabilește prin norme metodologice.
(4) Colecționarii de arme pot folosi o armă lungă dintre cele deținute, menționată în mod expres în permisul de armă, numai în locul unde se află colecția, în caz de legitimă apărare. În cazul în care colecționarul a făcut uz de armă, are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2).
ART. 30
Încetarea și suspendarea dreptului de deținere a armelor
(1) Dreptul de deținere a armelor se pierde, dacă titularul se află în una dintre următoarele situații:
a) nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) și h);
b) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă, în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);
c) a decedat sau a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
d) a săvârșit două contravenții prevăzute de prezenta lege sau o contravenție pentru care legea prevede încetarea dreptului de deținere a armelor, precum și dacă a săvârșit o infracțiune la regimul armelor și al munițiilor;
e) titularul renunță să mai dețină armele înscrise în permis;
f) se constată faptul că titularul a folosit armele deținute, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) și (4);
g) titularul pleacă definitiv din România sau pierde cetățenia română;
h) titularul nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3) - (5), care a condiționat acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor;
i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia.
(2) Dreptul de deținere a armelor se suspendă în următoarele situații:
a) titularul se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularul nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);
c) titularul a săvârșit una sau mai multe contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de deținere a armelor.
(3) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de poliție competent retrage permisul de armă, iar titularul este obligat să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat, cu excepția situației în care armele se ridică de către organele de poliție.
(4) În cazul în care persoana se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și e), încetează dreptul de deținere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru deținere, făcându-se mențiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de armă.
ART. 31
Aplicarea măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă
(1) Constatarea situațiilor prevăzute la art. 30 se face de către autoritățile prevăzute la art. 12 alin. (1), care iau măsura suspendării sau, după caz, anulării permisului de armă ori a mențiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care încetează dreptul de deținere.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
ART. 32
Efectele aplicării măsurii de suspendare sau anulare a permisului de armă
Deținătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusă la cunoștință măsura prevăzută la art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepția situațiilor în care acestea sunt ridicate de organul de poliție competent. Exercitarea căilor de atac prevăzute de lege, împotriva măsurii de anulare a dreptului de deținere a armelor, de către persoana care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 30 alin. (1), nu suspendă obligația persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

3. Regimul dreptului de port și folosire a armelor letale
ART. 33
Condițiile de păstrare și port ale armelor letale
(1) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de apărare și pază are obligația de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate, astfel încât să nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.
(2) Păstrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau reședința deținătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) trebuie să fie asigurată și să nu fie armată;
b) să aibă efectuată inspecția tehnică periodică și să nu prezinte defecțiuni, cu excepția situației în care este transportată la armurier;
c) trebuie să stea în permanență introdusă în toc, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
d) să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu excepția armurierilor, organelor de poliție competente, precum și personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum și în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
e) deținătorul să nu se afle sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condițiile în care poartă arma asupra sa.
ART. 34
Limitele exercitării uzului de armă
(1) Titularii dreptului de a purta și folosi armele de apărare și pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.
(2) Folosirea armelor de apărare și pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
ART. 35
Obligații în cazul efectuării uzului de armă
(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acționeze imediat, pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.
(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.
(3) În situația prevăzută la alin. (2), precum și în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de poliție sesizat are obligația să efectueze cercetarea la fața locului și a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliție care desfășoară cercetarea, până la încheierea acesteia.
(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu se aplică în cazul în care s-a făcut uz de armă, în condițiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu excepția situației în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.
ART. 36
Păstrarea, portul și folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor
Persoanele incluse într-un program de protecție a martorilor pot păstra, purta și folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condițiile stabilite în protocolul de protecție, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 - 35.
ART. 37
Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de vânătoare
(1) Dreptul de a purta și folosi armele de vânătoare se acordă, în condițiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociații de vânători sportivi, legal constituite, ce își desfășoară activitatea conform Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au susținut examenul pentru obținerea calității de vânător și dețin permis de vânătoare cu viză valabilă.
(2) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă în condițiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deținere a acestor arme.
ART. 38
Transportul și portul armelor de vânătoare
(1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi, de la domiciliul sau reședința acestuia la locul unde urmează să se desfășoare vânătoarea potrivit legii, se face în următoarele condiții:
a) armele trebuie ținute în toc, neîncărcate cu muniție;
b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) și e).
(2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în următoarele condiții:
a) arma poate fi încărcată, cu condiția ca, după încărcare, să fie asigurată și purtată astfel încât să nu prezinte pericolul producerii unor accidente;
b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) și e);
c) arma să se afle în permanență numai asupra persoanei care o deține în mod legal și să nu fie înmânată sub nici o formă altor persoane, cu excepția vânătorilor.
ART. 39
Uzul de armă de vânătoare
Titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de armă numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în condițiile Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condițiile legii.
ART. 40
Înstrăinarea temporară a armelor de vânătoare
(1) Persoana care deține, în condițiile prezentei legi, o armă de vânătoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta și folosi o armă de vânătoare de același calibru, în vederea utilizării acesteia la vânătoare.
(2) Se interzice lăsarea armei în gaj sau în alte forme de garanție.
ART. 41
Acordarea dreptului de port și folosire a armelor de tir
(1) Dreptul de a purta și folosi armele de tir se acordă, în condițiile prezentei legi, sportivilor și antrenorilor de tir.
(2) Titularul dreptului de a purta și folosi arme de tir are obligația de a păstra armele înscrise în permisul de armă, în condițiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de deținere a acestor arme.
ART. 42
Transportul, portul și folosirea armelor de tir
(1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deținătorului dreptul de a le purta și folosi, de la domiciliul sau reședința acestuia la locurile de antrenament sau unde urmează să se desfășoare concursul de tir, se face în următoarele condiții:
a) armele trebuie ținute în toc, neîncărcate cu muniție;
b) să fie îndeplinite condițiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) și e);
c) în cazul în care deținătorul armelor este conducătorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spațiu special amenajat în interiorul portbagajului, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Portul și utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestor locuri.
ART. 43
Portul și folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice
Condițiile în care persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice pot purta și folosi arme letale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuțiile acestora.

4. Regimul procurării și deținerii muniției aferente armelor letale de către persoanele fizice
ART. 44
Procurarea muniției de către titularii dreptului de port și folosire a armelor letale
(1) Titularii dreptului de a purta și folosi arme de apărare și pază, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizați numai muniția aferentă armelor înscrise în permisul de armă.
(2) Cantitatea de muniție care poate fi deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) se înscrie în permisul de armă de către organul de poliție care eliberează acest document, după cum urmează:
a) pentru armele de apărare și pază, cel mult 50 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru;
b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartușe pentru câte o singură armă de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port și folosire;
c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartușe pentru fiecare armă pentru care are dreptul de port și folosință, în funcție de proba de concurs.
(3) Persoanele care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reședinței unde este depozitată muniția, cel mult 12 cartușe.
(4) Este interzisă înstrăinarea muniției prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepția cazurilor în care aceasta este depusă la armurier sau la organele de poliție competente.
(5) Este interzisă comercializarea sau înstrăinarea sub altă formă, precum și deținerea ori utilizarea de muniție expirată sau degradată care, prin păstrare sau folosire, ar putea pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor.
ART. 45
Procurarea muniției de către colecționarii de arme
(1) Colecționarii de arme pot procura și deține, numai la locul unde se află colecția de arme, cel mult 10 cartușe cu proiectil și 50 de cartușe fără proiectil, pentru arma prevăzută la art. 29 alin. (4).
(2) Înscrierea mențiunilor corespunzătoare în permisul de armă cu privire la deținerea muniției prevăzute la alin. (1) se face de către organul de poliție competent, la cererea colecționarului.

5. Suspendarea, revocarea și anularea dreptului de port și folosire a armelor letale și a munițiilor
ART. 46
Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale
(1) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situații:
a) titularul dreptului se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d);
b) titularul dreptului nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);
c) a săvârșit una sau mai multe contravenții, pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării dreptului de port și folosire a armelor.
(2) Suspendarea dreptului de port și folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se află în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1).
(3) Pe perioada suspendării dreptului de port și folosire a armelor, permisul de armă se retrage de către organul de poliție care a dispus măsura, iar armele și întreaga cantitate de muniție deținute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepția situației în care acestea se ridică de către organele de poliție.
(4) Suspendarea încetează de la data la care titularul dreptului de port și folosire a armelor nu se mai află în situațiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de armă, armele și muniția se restituie acestuia.
ART. 47
Revocarea și anularea dreptului de port și folosire a armelor letale
(1) Revocarea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se află în una dintre următoarele situații:
a) renunță să mai dețină armele înscrise în permisul de armă;
b) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) - c), alin. (3) și (4);
c) nu mai îndeplinește vreuna dintre condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) și f);
d) pleacă definitiv din țară;
e) pierde cetățenia română;
f) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului;
g) nu se prezintă, fără motive întemeiate, la viza permisului de armă în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1);
h) a decedat sau a fost declarat dispărut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
i) a săvârșit una sau mai multe contravenții pentru care legea prevede revocarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor.
(2) Anularea dreptului de port și folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în următoarele situații:
a) se constată că, la data acordării permisului de armă, titularul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru port și folosire a armelor;
b) persoanei i s-a acordat dreptul de port și folosire a armelor, pe baza unor documente sau informații false.
(3) Măsura revocării sau anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situația prevăzută la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia.
(4) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință cu privire la măsura revocării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de armă la organul de poliție competent și să facă dovada faptului că a depus arma și întreaga cantitate de muniție deținută la un armurier autorizat, cu excepția celor care se ridică de către organele de poliție.
(5) Măsura revocării sau anulării dreptului de port și folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.

6. Regimul călătoriilor în străinătate cu armele letale și munițiile deținute de către cetățenii români
ART. 48
Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale și muniția corespunzătoare
(1) Persoana care deține, în condițiile prezentei legi, arme letale și care dorește să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliție care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizații în baza căreia organele poliției de frontieră permit ieșirea de pe teritoriul României cu armele și muniția înscrise în autorizație, făcând mențiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.
(2) Armele de apărare și pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condițiile prevăzute la art. 50.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deținut la ieșirea din țară. În cazul în care, pe perioada șederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliție competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliției de frontieră având obligația să facă mențiune despre aceasta în documentul de călătorie și să informeze în scris Inspectoratul General al Poliției Române.
(4) În situația în care, pe perioada șederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligația ca, în termen de 3 zile de la intrarea în țară, să se prezinte personal la organul de poliție care i-a eliberat permisul de armă și să depună o declarație cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.
ART. 49
Eliberarea autorizației de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale
(1) Autorizația prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:
a) este titular al unui permis de armă pentru armele și muniția care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;
b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească în străinătate cu armele și muniția pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.
(2) Autorizația prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.
(3) Cu ocazia eliberării autorizației, organul de poliție competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).
(4) Documentele care trebuie să însoțească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizației prevăzute la art. 48 alin. (1), precum și cea de înscriere a armelor și muniției în documentul de călătorie, perioadele și condițiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum și termenul de soluționare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 50
Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale și muniția din dotare
(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum și a muniției corespunzătoare se face în pașaportul de serviciu de către organele poliției de frontieră, cu ocazia ieșirii din țară a acestor persoane, pe baza adeverinței eliberate titularilor de către instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.
(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data și punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum și cu privire la armele și cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.
(3) Instituțiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliției Române, precum și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în străinătate cu armele înscrise în pașaportul de serviciu.
(4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în această situație organele poliției de frontieră având obligația să anunțe în scris și instituțiile unde sunt încadrate aceste persoane.
(5) Condițiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în străinătate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituții unde sunt încadrate aceste persoane.

7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de armă, precum și a documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale
ART. 51
Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea permisului de armă
(1) Furtul permiselor de armă se declară în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
ART. 52
Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea documentului de călătorie în care sunt înscrise arme letale
(1) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii, în străinătate, a documentului de călătorie în care sunt înscrise armele și munițiile cu care titularul a ieșit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele înscrise în document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.
(2) Adeverința prevăzută la alin. (2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și se reține de către organele poliției de frontieră, la intrarea în țară.
(3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și ministrului afacerilor externe.

SECȚIUNEA a 4-a
Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor letale, precum și a muniției aferente, de către persoanele fizice străine

ART. 53
Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reședința în România
(1) Străinii care au reședința sau domiciliul în România pot fi autorizați să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție. În sensul prezentei legi, sunt considerați că au reședința sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de ședere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condițiile legii privind regimul străinilor în România, precum și străinii care au dobândit o formă de protecție în România în condițiile legii privind statutul și regimul refugiaților.
(2) Autorizația de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecție se acordă în condițiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de ședere valabil.
(3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 17 - 21, art. 23 - 25, art. 26 alin. (1) și (2) lit. b) și c), art. 27 - 32, art. 37 - 42, art. 44 alin. (1), art. 45 - 47, art. 51 și, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător și persoanelor prevăzute la alin. (1).
ART. 54
Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere
(1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum și cei prevăzuți la art. 53 alin. (1) pot fi autorizați să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție, în vederea scoaterii acestora din România.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizați să comercializeze aceste arme.
(3) Inspectoratul General al Poliției Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizația de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) fac dovada intrării și șederii legale în România;
c) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) și f);
d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanța diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma, că îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația acelui stat pentru deținerea armelor pentru care solicită autorizația de procurare.
(4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Poliției Române, care procedează la sigilarea armei și eliberarea autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României.
(5) Procedura acordării autorizației de procurare a armei și a autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 55
Introducerea, deținerea, portul și folosirea armelor letale, pe teritoriul României
(1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condițiile legii, pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le dețin, dacă armele și muniția sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.
(2) Avizul de introducere a armelor în țară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în următoarele condiții:
a) fac dovada deținerii legale a armelor, în statul de unde provin;
b) arma să îndeplinească condițiile impuse de normele de omologare;
c) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România, legal constituită, ce își desfășoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitația unui colecționar de arme român;
d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, ori, după caz, prezintă invitația unui colecționar de arme român.
(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiția prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor și muniției respective este permisă pe teritoriul statului de destinație.
(4) Procedura și documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) și (3), cantitățile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum și punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intra în România cu aceste arme și muniția aferentă se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 56
Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deținători de arme letale
(1) Însoțitorii delegațiilor străine, la nivelul șefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecție, precum și militarii străini pot introduce, purta și folosi, pe teritoriul României, arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate, sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe și, respectiv, Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul Administrației și Internelor.
(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare și ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România pot purta și folosi arme de apărare și pază, pe bază de reciprocitate sau în condițiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obținerea permisului de armă.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare și pază, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
ART. 57
Achiziționarea de pe teritoriul României a muniției de către străini
Străinii care se află în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizați muniția aferentă armelor legal deținute, în condițiile stabilite la art. 44.

SECȚIUNEA a 5-a
Condiții cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

ART. 58
Procurarea și înstrăinarea armelor neletale
(1) Cetățenii români și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum și muniția aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condițiile notificării prealabile a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1).
(2) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliție competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum și în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.
ART. 59
Certificatul de deținător
(1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligația ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la autoritățile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberării certificatului de deținător.
(2) Certificatul de deținător conferă titularului dreptul de deținere, port și folosire a armelor înscrise în acest document.
(3) Titularii certificatului de deținător pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document, fără a le putea înstrăina în afara teritoriului României.
(4) Procedura notificării prealabile, menționată la art. 58 alin. (1), precum și a acordării certificatului de deținător se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 60
Păstrarea armelor neletale
Posesorii armelor neletale au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau reședință, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.
ART. 61
Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini
(1) Străinii pot introduce în România arme neletale, numai după obținerea avizului de introducere a armelor în țară, acordat de Inspectoratul General al Poliției Române și transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din străinătate.
(2) Avizul de introducere a armelor în țară se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) face dovada deținerii legale a armelor în statul în care se află;
c) face dovada încadrării armelor în categoria armelor neletale prevăzută în anexă, în conformitate cu normele de omologare stabilite în condițiile legii.
(3) Procedura acordării avizului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 62
Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare
(1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.
(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:
a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;
b) dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa.
ART. 63
Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare
(1) Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.
(2) Folosirea armelor prevăzute la alin. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
ART. 64
Folosirea armelor utilitare
Armele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit și armele de asomare pot fi folosite în condițiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinație industrială, pistoalele de alarmă și semnalizare și pistoalele de start, folosite în competițiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiții încât să nu cauzeze vătămări corporale altor persoane.
ART. 65
Procurarea muniției pentru armele neletale
Muniția aferentă armelor neletale poate fi procurată numai în baza certificatului de deținător al armei, de la armurierii autorizați să o comercializeze.

CAP. 3
Procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor de către persoanele juridice

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ART. 66
Categoriile de persoane juridice care pot procura, deține și folosi arme și muniții
(1) Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale sunt autorizate să procure, să înstrăineze, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în condițiile stabilite prin legi speciale.
(2) Persoanele juridice de drept public, altele decât cele prevăzute la alin. (1), precum și persoanele juridice și unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, în condițiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuțiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a acestora.
(3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pot fi autorizate în condițiile prezentei legi, în funcție de obiectul lor de activitate, să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru:
a) înarmarea personalului abilitat să desfășoare activități de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparțin sau cărora le asigură protecție, precum și a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăților al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care își pot asigura paza proprie, în condițiile legii;
b) desfășurarea activităților de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum și organizarea și desfășurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g);
c) desfășurarea activităților artistice, în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul spectacolelor de circ și teatru.
(4) Muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme de colecție, precum și arme neletale, după caz.
(5) Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să dețină sau să folosească, pe teritoriul României, arme militare și arme letale, precum și muniția corespunzătoare acestora.
ART. 67
Autoritățile competente să acorde autorizări de procurare, deținere și folosire a armelor și munițiilor
Autorizările prevăzute la art. 66 alin. (3) și (4) se acordă de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție în a căror rază de competență se află sediul social al persoanei juridice, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române, în condițiile prezentei legi.

SECȚIUNEA a 2-a
Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor și munițiilor de către persoanele juridice de drept public și persoanele juridice sau unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora

ART. 68
Condițiile procurării, deținerii, păstrării și dotării personalului propriu cu arme și muniții
(1) Persoanele juridice de drept public, precum și persoanele juridice și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decât cele prevăzute la art. 66 alin. (1), care, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de actele normative de organizare și funcționare, desfășoară activități specifice care necesită dotarea personalului cu arme letale și arme neletale, precum și cu muniția corespunzătoare, pot procura și, după caz, înstrăina asemenea arme și muniție, în condițiile prezentei legi, prin armurierii autorizați în acest sens.
(2) Tipurile și cantitatea de arme și muniție care pot fi procurate se stabilesc, în funcție de activitățile specifice care urmează să fie desfășurate, precum și de numărul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat, de către conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităților prevăzute la art. 67.
(3) Păstrarea armelor și muniției prevăzute la alin. (1) se face în spații special destinate și omologate în condițiile prevăzute de lege, asigurate în permanență cu pază înarmată, în condițiile legii.
(4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducătorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unității subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menționează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deținătorului, sarcinile în executarea cărora deținătorul poate purta și folosi armele, locurile în care deținătorul poate purta și folosi armele, precum și condițiile în care acesta poate face uz de armă.
(5) Persoana juridică și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să constituie, la nivel central, un registru în care se ține evidența armelor și muniției procurate, deținute și înstrăinate, a muniției consumate, precum și a personalului care este dotat cu acestea. Această evidență se pune la dispoziția autorităților care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de câte ori se solicită aceasta.
(6) Evidența prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale, și timp de 10 ani, în cazul armelor neletale.
(7) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la alin. (1) au obligația de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autoritățile prevăzute la art. 67, în vederea înregistrării. Evidența registrelor prevăzute la alin. (5) se ține de către autoritățile prevăzute la art. 67.
ART. 69
Dotarea personalului propriu cu arme letale și muniții
(1) Pot fi dotate, în condițiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care:
a) au cetățenia română;
b) au împlinit 18 ani;
c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 68 alin. (1);
d) îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) - f), h) și i);
e) urmează un instructaj, desfășurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37 - 39, art. 62 alin. (2), art. 63 și art. 64, după caz, la sfârșitul căruia semnează un angajament, prin care se obligă să poarte și să folosească armele și muniția din dotare numai în scopurile și condițiile stabilite în instructaj.
(2) Conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabilește de angajator și se avizează de către autoritățile prevăzute la art. 67.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 68 alin. (1).
(4) Armele aflate în dotare pot fi purtate și folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) și (3) exercită atribuțiile de serviciu care necesită portul și folosirea acestora, precum și numai în condițiile și locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârșitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităților prevăzute la art. 68 alin. (1), cu excepția celor deținute de pădurari și paznicii de vânătoare, care pot fi păstrate de aceștia în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise deținerea, portul și folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program.
(5) Folosirea armelor și muniției de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităților prevăzute la art. 67, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 66 alin. (2).
(6) În vederea dotării cu arme, angajatorul solicită pentru fiecare persoană în parte avizul autorităților prevăzute la art. 67, prin care se atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. d).
(7) Semnarea contractului individual de muncă presupune și acordul implicit al persoanelor, care urmează să fie dotate cu arme de apărare și pază, pentru testarea integrității lor profesionale și morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităților prevăzute la art. 67, care au ca scop prevenirea și combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare și în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta lege.
(8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportivă și sunt afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate, precum și folosirea acestor arme de către sportivi și antrenori se fac în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Poliției Române.
ART. 70
Dotarea personalului propriu cu arme neletale
(1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) și e), precum și sportivii și antrenorii de tir, în condițiile prevăzute la art. 69 alin. (8).
(2) Condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică și personalului cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică sau unitățile prevăzute la art. 68 alin. (1).
ART. 71
Verificarea personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și muniției
(1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 68 alin. (1) au obligația să desfășoare, periodic, la intervale stabilite de către autoritățile prevăzute la art. 67 sau ori de câte ori acestea solicită, următoarele activități:
a) verificarea îndeplinirii de către personalul dotat cu arme și muniție a condiției prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoașterii instructajului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum și a modului în care sunt respectate prevederile acestuia;
b) verificarea stării tehnice a armelor și muniției, precum și a condițiilor în care acestea sunt păstrate, prin armurierii autorizați în acest sens.
(2) Autoritățile prevăzute la art. 67 pot solicita să li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de câte ori consideră necesar.
ART. 72
Poligoanele pentru antrenament și pentru verificarea armelor
(1) Persoanele juridice și unitățile prevăzute la art. 68 alin. (1) pot construi și amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum și pentru verificarea armelor și munițiilor deținute, în condițiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 69 alin. (1) și alin. (4).
(3) Personalul care urmează să desfășoare în incinta poligonului activități permanente de supraveghere a activităților care se desfășoară în această incintă, precum și activități de instruire și îndrumare a persoanelor care desfășoară activități de antrenament trebuie să dețină atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Poliției Române, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Activitățile care se pot desfășura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, care se avizează de către autoritățile prevăzute la art. 67.
ART. 73
Categorii de persoane juridice și unități care pot deține și folosi diferite tipuri de arme și muniții
(1) Următoarele persoane juridice și unități aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot deține și folosi arme și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 68 - 72, după cum urmează:
a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, și subunitățile aparținând acesteia pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier și ocrotirii animalelor, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare;
b) Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România și asociațiile de vânători sportivi, legal constituite, ce își desfășoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pot deține și folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinație utilitară și muniția corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum și arme de vânătoare și muniția corespunzătoare, pentru recoltarea planificată a vânatului și combaterea animalelor dăunătoare;
c) unitățile de învățământ superior cu profil cinegetic pot deține și folosi arme de vânătoare și arme cu destinație utilitară, pentru exercitarea activității didactice;
d) autoritatea publică centrală care răspunde de piscicultură și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu însărcinat cu îndepărtarea păsărilor dăunătoare;
e) administrațiile aeroporturilor pot deține și folosi arme cu destinație utilitară cu muniție fără proiectil, pentru îndepărtarea păsărilor care pot periclita securitatea aeronavelor;
f) autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot deține și folosi arme de foc cu destinație utilitară, precum și muniția corespunzătoare, necesare pentru desfășurarea activităților specifice în domeniul protecției și conservării habitatelor naturale, a diversității biologice și a rețelei naționale de arii protejate;
g) Federația Română de Tir Sportiv, Federația Română de Schi și Biatlon și cluburile sportive care au secții de tir sportiv și biatlon afiliate pot deține și folosi arme de tir și muniția corespunzătoare, în funcție de necesități, pentru desfășurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federații;
h) instituțiile de cultură și artă, asociațiile cultural-artistice și sportive pot deține și folosi arme de panoplie pentru activitățile pe care le desfășoară;
i) centrele de producție cinematografică, circurile, teatrele și alte asemenea instituții de cultură, artă și sport pot deține și folosi arme de recuzită pentru activitățile pe care le desfășoară.
(2) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir și muniția corespunzătoare în vederea desfășurării antrenamentelor și concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) - d), în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acestora.
(3) În cazul armelor deținute în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), dotarea persoanelor desemnate să le folosească, în vederea desfășurării activităților specifice, se poate face fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a) - d), iar în cazul armelor de panoplie, și fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 68 alin. (4).

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul procurării, deținerii și folosirii armelor și munițiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice

1. Dispoziții generale privind autorizarea pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor
ART. 74
Autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor
(1) În vederea procurării de arme și muniții sau a construirii și amenajării de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) trebuie să depună o cerere la autoritățile prevăzute la art. 67, în vederea eliberării autorizației corespunzătoare.
(2) Autoritățile prevăzute la art. 67 eliberează, vizează o dată la 2 ani, preschimbă, retrag sau anulează autorizațiile pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor, precum și autorizațiile pentru construirea și amenajarea poligoanelor.
(3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și muniției se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 75
Preschimbarea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor
(1) Autorizațiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se preschimbă în următoarele situații:
a) în cazul schimbării denumirii ori sediului persoanei juridice;
b) când autorizația a fost pierdută, furată, distrusă sau deteriorată;
c) când au fost folosite în întregime spațiile destinate vizei sau mențiunilor.
(2) Pentru eliberarea unei noi autorizații, persoana juridică este obligată să depună, în acest sens, o cerere la autoritățile prevăzute la art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b). Eliberarea unei noi autorizații în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.
ART. 76
Retragerea și anularea autorizațiilor pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor
(1) Autorizațiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se retrag în următoarele situații:
a) titularul încetează activitatea care a determinat autorizarea;
b) titularul a săvârșit contravenții pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, deținere și folosire a armelor;
c) titularul a săvârșit mai mult de două contravenții prevăzute de prezenta lege, altele decât cele prevăzute la lit. b).
(2) Anularea autorizațiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) se dispune în următoarele situații:
a) se constată că, la data acordării autorizației, titularul nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru procurare, deținere sau folosire a armelor și muniției sau, după caz, condițiile privind construirea, amenajarea și funcționarea poligonului;
b) titularului i s-a acordat autorizația pe baza unor documente sau informații false.
ART. 77
Obligațiile persoanelor juridice autorizate să dețină și să folosească arme și muniție
Persoanele juridice autorizate să procure, să dețină și să folosească arme și muniție au următoarele obligații:
a) să se prezinte în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române la autoritățile prevăzute la art. 67, pentru vizarea autorizației;
b) să anunțe schimbarea sediului, cu cel puțin 10 zile înainte de aceasta, la organul de poliție în a cărui rază de competență este situat noul sediu, pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în autorizație;
c) să anunțe pierderea, furtul sau distrugerea autorizației, la autoritățile prevăzute la art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului;
d) în cazul în care persoana juridică încetează activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităților prevăzute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea dată;
e) să prezinte, la autoritățile prevăzute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor și muniției, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, înstrăinare, în vederea efectuării mențiunilor corespunzătoare în conținutul autorizației.
ART. 78
Condițiile pentru păstrarea armelor și munițiilor, precum și pentru dotarea personalului angajat
Prevederile art. 68 alin. (3) și ale art. 69 - 72 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

2. Procurarea, deținerea și folosirea armelor și munițiilor de către societățile specializate de pază
ART. 79
Autorizarea procurării armelor și muniției de către societățile specializate de pază
(1) Societățile specializate de pază, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizați în acest sens:
a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare, cu excepția situațiilor în care aceste societăți sunt constituite în armurieri autorizați să efectueze operațiuni cu arme din această categorie;
b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare.
(2) În funcție de activitățile legale de pază pe care le desfășoară, societățile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure arme și muniție, după cum urmează:
a) în cazul activităților de protecție a persoanelor: arme de apărare și pază - numai pentru protecția persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoapărare - pentru protecția celorlalte categorii de persoane;
b) în cazul activităților de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor: arme letale cu destinație utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, șantierelor arheologice, sediilor și punctelor de lucru ale societăților care desfășoară activități ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societățile specializate de pază, poligoanelor în care se desfășoară activități cu arme letale, precum și a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinație utilitară - pentru activitățile de pază a celorlalte obiective, bunuri și valori, desfășurate potrivit legii;
c) în cazul activităților de pază a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinație utilitară - numai pentru paza transporturilor cu arme, muniții, materii explozive, substanțe toxice, substanțe stupefiante și medicamente care conțin substanțe stupefiante, metale prețioase și pietre prețioase, înscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum și cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinație utilitară - pentru activitățile de pază a celorlalte categorii de transporturi.
(3) Inspectoratul General al Poliției Române ține evidența centralizată a tuturor societăților specializate de pază autorizate să procure, să dețină și să folosească arme și muniție.
ART. 80
Acordarea autorizației de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a munițiilor
Autorizația de procurare, deținere și folosire a armelor letale și a muniției pentru societățile specializate de pază se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizației neputând depăși durata contractului.
ART. 81
Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu
Persoanelor angajate în cadrul societăților specializate de pază, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata îndeplinirii atribuțiunilor de serviciu, să poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.

3. Procurarea, deținerea și folosirea armelor și muniției de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, pentru paza proprie
ART. 82
Autorizarea procurării, deținerii și folosirii armelor și muniției pentru paza proprie
Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei instituții publice și care își asigură paza proprie în condițiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, să procure, să dețină și să folosească pentru desfășurarea activităților de pază numai arme neletale și muniția corespunzătoare.
ART. 83
Condițiile privind păstrarea și dotarea personalului, precum și portul și folosirea armelor destinate pentru paza proprie
Prevederile art. 68 alin. (3) și ale art. 69 - 72 se aplică în mod corespunzător și persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice, în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie și cu muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

4. Procurarea, deținerea și folosirea armelor și muniției pentru activități cultural-artistice
ART. 84
Procurarea, deținerea și folosirea armelor și muniției pentru activități cultural-artistice
(1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor instituții publice și care desfășoară activități artistice în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul unor spectacole de circ și teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autoritățile prevăzute la art. 67, să procure arme de panoplie și, după caz, de recuzită, în condițiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. f) și g).
(2) Prevederile art. 68 alin. (3) și alin. (5) - (7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) și alin. (2) - (4) și ale art. 70 - 72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce privește condițiile în care acestea pot păstra și dota personalul angajat cu arme și muniția corespunzătoare, precum și cele în care persoanele înarmate aparținând acestor persoane juridice le pot purta și folosi.

5. Regimul funcționării poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice
ART. 85
Autorizarea funcționării poligoanelor de tragere
(1) În funcție de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituțiilor publice pot construi și amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autoritățile prevăzute la art. 67 să funcționeze, după cum urmează:
a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societăților specializate de pază;
b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor și munițiilor - în cazul armurierilor autorizați să producă și să repare arme;
c) poligoane de tragere pentru antrenament și agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate să organizeze activități de tragere pentru antrenament și divertisment.
(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se poate acorda dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor;
b) personalul desemnat pentru administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 69 alin. (1) și (4);
c) personalul desemnat pentru supravegherea activităților care se desfășoară în incinta poligoanelor de tragere, precum și pentru desfășurarea activităților de instruire și îndrumare a persoanelor care execută trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmează cursurile de instruire teoretică și practică prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească condiția prevăzută la art. 72 alin. (3);
d) să existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului.
(3) Activitățile care se pot desfășura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestora, care se avizează de autoritățile prevăzute la art. 67.
ART. 86
Condițiile procurării armelor și munițiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere
(1) Persoanele juridice ale căror poligoane au fost autorizate să funcționeze în condițiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) și c) pot fi autorizate, la cerere, să procure de la armurierii autorizați în acest sens:
a) numai prin închiriere, arme letale, precum și muniția corespunzătoare;
b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum și muniția corespunzătoare.
(2) În vederea acordării autorizației pentru procurarea, deținerea și folosirea armelor și muniției de către autoritățile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme și muniție, care se depune la aceste autorități împreună cu cererea de autorizare.
(3) Poate fi autorizată numai procurarea acelor arme și muniții care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme și muniție care poate fi procurată se stabilește de către autoritatea care acordă autorizația, în raport cu necesarul de arme și muniție înscris în planul de dotare prevăzut la alin. (2).
ART. 87
Condițiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere
(1) În funcție de destinația poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul și desfășurarea activităților de tragere cu arma, pentru următoarele categorii de persoane:
a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) - numai personalul angajat la societatea specializată de pază, desemnat să poarte și să folosească arme și muniție;
b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b) - numai personalul specializat pentru repararea și testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizați să repare arme;
c) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) - numai titularii unui permis de armă sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g).
(2) Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) pot executa trageri numai cu arme de același fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele înscrise în permisul de armă sau pentru procurarea cărora urmează cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g).
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis și cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de armă al cărui titular este, în vederea executării tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de deținere a armelor înscrise în permisul de armă, accesul este permis numai dacă aceștia prezintă autorizația prevăzută la art. 29.
(4) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricărei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani, cu condiția ca, în cazul minorilor sub 18 ani, aceștia să fie însoțiți de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis și cu armele și muniția deținute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de deținător în care armele să fie înscrise.
(5) În cazul apariției unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligația să acționeze în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2).

CAP. 4
Regimul circulației armelor și munițiilor

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ART. 88
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească armele și munițiile pentru a putea fi deținute sau comercializate
(1) Armele și munițiile fabricate pe teritoriul României pot fi deținute sau comercializate numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă;
b) sunt omologate de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor;
c) armele sunt înregistrate în Registrul Național al Armelor și sunt însoțite de cartea de identitate a armei.
(2) Armele și munițiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deținute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă:
a) sunt marcate de producătorul din străinătate;
b) sunt avizate de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;
c) armele au fost înregistrate în Registrul Național al Armelor și s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare armă.
(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) armele și munițiile care tranzitează, în condițiile legii, teritoriul României.

SECȚIUNEA a 2-a
Marcarea armelor și munițiilor

ART. 89
Marcarea armelor și munițiilor produse de armurierii români
(1) Armurierii români autorizați să producă arme și muniții au obligația ca, în procesul de fabricație a acestora, să aplice pe arme și muniții marcaje destinate identificării acestora.
(2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) indicativul de țară al României;
b) indicativul armurierului care le produce;
c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexă din care face parte arma sau, după caz, muniția pe care se aplică;
d) anul de fabricație al armelor și munițiilor și numărul de ordine al fiecărei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexă.
(3) Forma și conținutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 90
Evidența armelor și munițiilor fabricate
(1) Armurierii care produc arme și muniții au obligația de a ține evidența armelor și munițiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau al inspectoratelor de poliție județene în a căror rază teritorială de competență își au sediile sociale.
(2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Poliției Române care ține evidența registrelor tuturor armurierilor autorizați să producă arme și muniții.
(3) Evidența care se ține în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2) lit. b) - d).
(4) Evidența armelor militare, a armelor de apărare și pază, precum și a munițiilor corespunzătoare constituie informații secrete de stat, se ține în registre separate constituite potrivit legii, iar evidența celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum și a munițiilor corespunzătoare, constituie informații secrete de serviciu.
ART. 91
Păstrarea registrelor de evidență a armelor și munițiilor fabricate
(1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizați să producă arme și muniții, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Poliției Române.
(2) În situația în care armurierii își încetează activitatea de producere a armelor și munițiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Poliției Române, în termen de 10 zile de la încetarea activității.

SECȚIUNEA a 3-a
Omologarea armelor și munițiilor

ART. 92
Activitatea de omologare a armelor și munițiilor
(1) Activitatea de omologare a armelor și munițiilor se desfășoară prin Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor și structurile specializate ale acesteia și are ca scop instituirea unui regim de impunere și respectare a criteriilor de siguranță stabilite prin normele de omologare a armelor și munițiilor.
(2) Scopul activității de omologare prevăzute la alin. (1) se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective:
a) caracteristicile tehnice ale armelor și muniției să corespundă destinațiilor stabilite prin prezenta lege;
b) deținerea și folosirea armelor și munițiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranță, încât să nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viața, sănătatea, integritatea fizică a deținătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situațiile care impun folosirea legală a armelor, precum și a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale;
c) deținerea și folosirea armelor și munițiilor să îndeplinească asemenea criterii de siguranță, încât să nu fie pus în pericol mediul înconjurător.
(3) În scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), sunt supuse omologării următoarele:
a) armele, munițiile și componentele acestora;
b) liniile tehnologice de producere a armelor și munițiilor, precum și spațiile în care acestea funcționează;
c) instrumentele destinate reparării armelor și munițiilor, precum și spațiile în care urmează să se desfășoare activitățile de reparații;
d) spațiile destinate depozitării și păstrării armelor și munițiilor;
e) poligoanele de tragere cu arme;
f) mijloacele de transport destinate transportului armelor și munițiilor.
(4) Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele prevăzute la alin. (3) se atestă prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor.
(5) În cazul armelor și munițiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atestă prin certificat de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor.
ART. 93
Regimul normelor și certificatelor de omologare
(1) Normele de omologare prevăzute la art. 92 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor și se publică în Monitorul Oficial al României, cu excepția celor referitoare la armele militare, precum și a munițiilor corespunzătoare, care constituie informații secrete de stat și se comunică numai instituțiilor interesate.
(2) Certificatele de omologare pentru elementele prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. a) - d), corespunzătoare armelor militare și munițiilor aferente, precum și certificatele de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare pentru aceste arme și muniții constituie informații secrete de stat.
ART. 94
Inspecția tehnică periodică
(1) Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor efectuează, prin structurile sale specializate, inspecția tehnică periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3), în vederea verificării îndeplinirii de către acestea a condițiilor de omologare.
(2) În cazul în care se constată, cu ocazia efectuării inspecției prevăzute la alin. (1), că elementele verificate îndeplinesc condițiile de omologare, structurile specializate ale Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor eliberează persoanei fizice sau juridice căreia îi aparțin, certificatul de efectuare a inspecției tehnice periodice.
(3) Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor poate autoriza anumiți armurieri legal constituiți să efectueze inspecția tehnică periodică a armelor și să elibereze certificatul prevăzut la alin. (2).
(4) Armurierii prevăzuți la alin. (3) nu pot fi autorizați să efectueze inspecția tehnică periodică a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3) care le aparțin.
(5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecției tehnice prevăzute la alin. (1) se suportă de către deținătorul legal al elementelor verificate.
ART. 95
Regimul armelor care au devenit improprii folosirii
(1) Armele care datorită unor defecțiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examinează de către o comisie specializată din cadrul Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifică, rambursează contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii.
(2) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de funcționare se pot păstra ca arme de colecție ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părți componente din acestea se predau armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de distrugere a acestora.
ART. 96
Metodologia de omologare
Procedura acordării certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare, precum și a certificatelor de efectuare a inspecției tehnice periodice se stabilește prin metodologia de omologare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor.

SECȚIUNEA a 4-a
Registrul Național al Armelor

ART. 97
Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor
(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se constituie Registrul Național al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidența armelor, a deținătorilor de arme, precum și a operațiunilor cu arme și muniții, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind gestionarea aplicării dispozițiilor prezentei legi.
(2) Inspectoratul General al Poliției Române exercită, prin structura care administrează Registrul Național al Armelor, următoarele atribuții în domeniul gestionării regimului circulației armelor și muniției:
a) emite, preschimbă și, după caz, retrage sau anulează cărțile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) și (2);
b) gestionează evidența operațiunilor cu arme și muniții, introducând mențiunile corespunzătoare în cărțile de identitate ale armelor cu privire la aceste operațiuni, precum și cu privire la persoanele care le-au procurat și către care s-au înstrăinat acestea;
c) gestionează evidența armurierilor care desfășoară operațiuni cu arme;
d) gestionează evidența etapelor procedurale parcurse de autoritățile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor și munițiilor aflate în circulație, operând mențiunile corespunzătoare în evidențe;
e) cooperează cu instituțiile similare din străinătate și cu reprezentanțele diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, pentru monitorizarea operațiunilor cu arme.
(3) Organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.
ART. 98
Emiterea cărților de identitate ale armelor
(1) Cărțile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) se emit după încheierea procesului de producție a acestora, pe baza datelor înscrise în registrele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum și a certificatelor de omologare.
(2) Cărțile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum și a certificatelor de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare.
(3) Armurierul care a procurat armele prevăzute la art. 88 alin. (2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Poliției Române eliberarea cărților de identitate, în termen de 5 zile de la data obținerii certificatelor de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare.
(4) Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din străinătate, se poate face numai după obținerea cărților de identitate pentru fiecare armă produsă sau, după caz, procurată.
ART. 99
Regimul cărții de identitate a armei
(1) Cartea de identitate a armei trebuie să însoțească în permanență arma, indiferent de deținătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operațiunilor prevăzute de prezenta lege armele care nu sunt însoțite de cărțile de identitate ale acestora.
(2) În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrăinării acestora în condițiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligația să depună cărțile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Poliției Române.
ART. 100
Pierderea, furtul, distrugerea și deteriorarea cărților de identitate
(1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cărților de identitate ale armelor se declară în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unor noi cărți de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.
ART. 101
Excepții în cazul armelor militare
Sunt exceptate de la prevederile art. 94 - 98 armele militare, a căror evidență se ține de către instituțiile care au dreptul să le procure, să le dețină, să le folosească și să le înstrăineze, în condițiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre instituțiile respective.
ART. 102
Procedurile de aplicare a regimului cărții de identitate a armei
Procedurile de aplicare a prevederilor art. 98 - 100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAP. 5
Regimul operațiunilor cu arme și muniții

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

ART. 103
Efectuarea operațiunilor cu arme
(1) Operațiunile cu arme și muniții pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizați în acest sens, în condițiile stabilite prin prezenta lege, cu excepția persoanelor fizice care, în baza autorizației de procurare, pot cumpăra din străinătate și introduce în țară, în condițiile legii, arme letale și neletale.
(2) Producerea, confecționarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea și distrugerea armelor letale și armelor neletale pot fi efectuate numai de către armurierii constituiți în subordonarea sau coordonarea instituțiilor care au competențe în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, în condițiile stabilite prin ordine ale conducătorilor fiecăreia dintre aceste instituții.
(3) Operațiunile cu arme letale și cu arme neletale, cu excepția producerii, confecționării, modificării, prelucrării, experimentării, casării și distrugerii, pot fi efectuate de către armurierii autorizați în acest sens.
(4) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții în structura armurierilor menționați în art. 104 alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 104
Armurierii
(1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice:
a) instituțiile publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora;
b) instituțiile publice și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competențele conferite de lege, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor și munițiilor, precum și Federația Română de Tir Sportiv, Federația Română de Schi și Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora și gestionarii fondurilor de vânătoare.
(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, societățile comerciale care nu se află în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).
ART. 105
Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de către armurieri
(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operațiuni cu arme și muniții, după cum urmează:
a) instituțiile publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operațiuni cu arme și muniții;
b) instituțiile publice și unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competențele conferite de lege, desfășoară activități ce necesită deținerea și folosirea armelor și munițiilor, pentru operațiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare și depozitare.
(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfășoare următoarele operațiuni cu arme letale și arme neletale: reparare, vânzare, cumpărare, închiriere, schimb, donație, import, export, transfer, transport, transbordare și depozitare.
(3) Constituirea și activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme și muniții sunt supuse controlului autorităților cu atribuții în domeniul exporturilor strategice.

SECȚIUNEA a 2-a
Regimul constituirii armurierilor

ART. 106
Constituirea armurierilor
(1) Societățile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prin includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu arme și muniții.
(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se solicită de către asociații societății comerciale, cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înființare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societății.
(3) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai dacă toți asociații și administratorii îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) și d), iar cei care desfășoară activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții îndeplinesc și condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și lit. e) - g).
ART. 107
Reînnoirea și retragerea avizului de constituire a armurierilor
(1) Societățile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimbă asociații sau administratorii acestora, precum și cu ocazia schimbării sediului social.
(2) Avizul prevăzut la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care l-a acordat, în situația în care aceasta constată că asociații și administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (3). Retragerea avizului are ca efect pierderea calității de armurier a societății comerciale.

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul efectuării operațiunilor cu arme și muniții

ART. 108
Autorizarea desfășurării operațiunilor cu arme și muniții de către armurieri
(1) Armurierii constituiți în condițiile prevăzute la art. 106 pot efectua operațiuni cu arme și muniții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările și completările ulterioare, numai după obținerea autorizației pentru operațiuni cu arme și muniții, acordată de autoritățile competente pentru fiecare categorie de operațiuni dintre cele prevăzute la alin. (3).
(2) Autoritățile competente să acorde autorizația prevăzută la alin. (1) sunt Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială își are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmează să se desfășoare operațiunile pentru care se solicită autorizarea, precum și Inspectoratul General al Poliției Române.
(3) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor și munițiilor se acordă armurierului care îndeplinește următoarele condiții:
a) deține spații corespunzătoare, destinate efectuării operațiunilor cu arme și muniții, care sunt omologate în condițiile prezentei legi și sunt asigurate cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate;
b) deține spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, omologate în condițiile prezentei legi și asigurate în condițiile stabilite la lit. a).
(4) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:
a) spațiile în care urmează să se desfășoare activitățile de reparații sunt omologate în condițiile prezentei legi și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a);
b) deține spații corespunzătoare destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, omologate în condițiile prezentei legi și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a);
c) deține instrumente destinate reparării armelor și munițiilor, omologate în condițiile prezentei legi;
d) deține, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, omologate în condițiile prezentei legi.
(5) Autorizația pentru desfășurarea operațiunilor de transport se acordă numai dacă armurierul îndeplinește următoarele condiții:
a) deține în mod legal și utilizează mijloace de transport omologate în condițiile legii de Registrul Auto Român și de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor;
b) deține, după caz, spații corespunzătoare, destinate depozitării armelor, precum și spații destinate exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție, omologate în condițiile prezentei legi și asigurate în condițiile stabilite la alin. (3) lit. a).
(6) Este interzisă amenajarea depozitelor de arme și muniții în incinta imobilelor de locuințe.
(7) În autorizația prevăzută la alin. (1) se menționează în mod expres categoriile de operațiuni cu arme și muniții care pot fi efectuate de către armurier, iar în funcție de spațiul destinat acestora și de nivelul de securitate, numărul armelor și cantitatea de muniție ce poate fi depozitată în acestea.
ART. 109
Categorii de operațiuni care pot fi desfășurate de armurierii autorizați
Armurierii autorizați în condițiile art. 108 pot desfășura următoarele activități:
a) cei autorizați să desfășoare operațiuni de comercializare a armelor și munițiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export și transfer de arme și muniții, precum și intermedierea efectuării acestor operațiuni;
b) cei autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor: reparare și verificare a armelor, efectuarea inspecțiilor tehnice periodice în baza autorizării acordate de Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, în condițiile prevăzute la art. 94 alin. (3), precum și confecționarea muniției pentru arme de vânătoare cu alice;
c) cei autorizați să desfășoare operațiuni de transport: să efectueze transporturi de arme și muniții în țară, în și din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condițiile legii.
ART. 110
Obligațiile armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de comerț cu arme și muniții
(1) Armurierii autorizați să desfășoare operațiuni de comerț cu arme și muniții au următoarele obligații:
a) să introducă în circuitul comercial numai armele și munițiile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 88 alin. (1) și (2);
b) să comercializeze armele și munițiile numai către persoanele fizice și juridice autorizate să le procure;
c) să procure arme și muniții numai de la persoane juridice române sau străine, autorizate să desfășoare asemenea operațiuni, precum și de la persoane fizice care le dețin și le înstrăinează în condiții de legalitate;
d) să își constituie registre în care să țină evidența operațiunilor cu arme și muniții, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor, care au regim special și se înregistrează la autoritățile prevăzute la art. 108 alin. (2) și să le prezinte, pentru control, polițiștilor anume desemnați;
e) să prezinte la control organelor de poliție abilitate documentele de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, precum și documentele în baza cărora au vândut armele;
f) să comunice lunar autorităților prevăzute la art. 108 alin. (2) lista persoanelor fizice și juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme și muniții, precum și datele de identificare ale acestor arme și muniții;
g) să asigure condițiile de securitate deplină a armelor și munițiilor aflate în gestiune, să nu expună în vitrină arme autentice, iar cumpărătorii sau vizitatorii să nu aibă posibilitatea de a lua o armă din rastel sau raft;
h) să înscrie în autorizația de procurare, eliberată de organele de poliție și prezentată de cumpărător, datele necesare identificării armei vândute, numărul facturii și poziția din registrul de evidență a armelor depuse spre vânzare;
i) să elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor și munițiilor, iar după vânzare, o copie de pe factură;
j) să anunțe imediat organul de poliție când constată că la armele primite în consignație de la persoanele fizice și juridice sunt modificări vizibile sau prezintă alte caracteristici decât cele originale;
k) să solicite avizul poliției pentru persoanele angajate să facă operațiuni cu arme și muniții.
(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 5 ani și trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecărei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conținutul marcajului, precum și datele de identitate ale furnizorului și ale destinatarului fiecărei operațiuni. După împlinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autoritățile prevăzute la art. 108 alin. (2).
(3) În vederea desfășurării operațiunilor comerciale de import și export cu arme și muniții, care sunt condiționate, potrivit legii, de obținerea prealabilă a licențelor automate de import sau export, armurierii sunt obligați să solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, pe această licență.
(4) Licența de import-export se eliberează individual, pentru fiecare transport și numai pentru tipul, marca și cantitățile de arme și muniții care fac obiectul fiecărei operațiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordării. Neefectuarea în acest termen a operațiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la pierderea licenței respective.
(5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridică trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operațiunea.
ART. 111
Obligațiile armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor
Armurierii autorizați să desfășoare operațiuni de reparare a armelor au următoarele obligații:
a) să comunice la inspectoratele de poliție județene sau Direcția Generală de Poliție a municipiului București lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese, precum și a posesorilor acestor arme;
b) să țină evidența reparațiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) și să le prezinte organelor de poliție competente pentru control;
c) să nu primească spre reparare decât arme pentru care se face dovada că sunt deținute legal;
d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada că o deține legal, să înștiințeze de îndată organul de poliție cel mai apropiat.
ART. 112
Obligațiile armurierilor autorizați să desfășoare operațiuni de transport al armelor și munițiilor
(1) Armurierii autorizați să desfășoare operațiuni de transport al armelor și munițiilor au următoarele obligații:
a) să asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectuează, precum și condițiile de siguranță ale acestora;
b) să țină evidența operațiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităților de arme și muniții transportate, precum și a beneficiarilor operațiunii efectuate, în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d);
c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operațiunilor de transport, precum și de proveniența legală a armelor transportate;
d) să comunice organelor de poliție în a căror rază de competență se află locul de destinație al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de pază al transportului de arme și muniții sau a ordinului de transport.
(2) Condițiile minime de securitate a transportului de arme și muniții se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 113
Procedura acordării avizelor și autorizațiilor pentru armurieri
Procedura acordării avizelor și autorizațiilor prevăzute în prezenta secțiune se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAP. 6
Regimul procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României și de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operațiunilor cu arme și muniții desfășurate între armurierii români și cei ai statelor membre

ART. 114
Procurarea armelor letale de pe teritoriul României
(1) Procurarea unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condițiile prezentei legi, numai în baza autorizației de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de Direcția Generală de Poliție a m municipiului București, de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.
(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru;
c) prezintă autorizația de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de autoritățile competente ale statului al cărui rezident este, cu excepția cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiționată de obținerea unei autorizații prealabile;
d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente.
(3) Este interzisă deținerea pe teritoriul României a armelor de apărare și pază de către rezidenții statelor membre, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 și art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor români autorizați să le transfere în afara teritoriului României.
(4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum și a munițiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizați să le transfere în afara teritoriului României, nu mai este necesară obținerea de către solicitant a autorizației prevăzute la alin. (1).
(5) Armele procurate de către rezidenții statelor membre în timpul unei călătorii în România, în condițiile prevăzute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, la inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma, sau la Inspectoratul General al Poliției Române, care procedează la sigilarea armei și eliberarea autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României.
(6) Inspectoratul General al Poliției Române informează de îndată autoritățile competente ale statelor membre ai căror rezidenți au procurat arme și muniții în condițiile alin. (1), despre fiecare achiziție efectuată.
ART. 115
Introducerea armelor și munițiilor pe teritoriul României
(1) Rezidenții statelor membre pot intra pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, numai cu armele și munițiile a căror procurare și deținere este permisă în România.
(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deținute numai rezidenții statelor membre care sunt titulari ai unui pașaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) documentul să fie valabil;
b) să nu existe în acest document mențiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României;
c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitație din partea unei asociații de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de Federația Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federația Română de Schi și Biatlon;
d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecție funcționale, cu excepția situațiilor prevăzute la lit. c), să existe în document mențiunea referitoare la existența autorizației de introducere a armelor respective în România;
e) persoana să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente.
(3) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor letale și a munițiilor a căror introducere pe teritoriul României este condiționată de obținerea prealabilă a autorizației prevăzute la alin. (2) lit. d).
(4) Rezidenții statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal deținute, numai dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) motivează organelor poliției de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.
(5) În cazul în care rezidenții statelor membre intră sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele deținute, în condițiile prevăzute la alin. (2) și (4), organele poliției de frontieră procedează după cum urmează:
a) în cazul armelor de foc, fac mențiuni în pașaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrării, respectiv a ieșirii cu aceste arme;
b) în cazul armelor neletale, la intrarea în țară eliberează persoanei o adeverință de introducere în țară a acestor arme, iar la ieșire rețin această adeverință.
(6) În situația în care, pe timpul șederii în România, rezidenții statelor europene înstrăinează, pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condițiile prevăzute la alin. (2) și (4), aceștia au obligația să anunțe, în condițiile legii, organele de poliție în a căror rază de competență s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor poliției de frontieră la ieșirea din țară.
ART. 116
Informarea autorităților statelor membre cu privire la armele și munițiile a căror deținere este interzisă sau condiționată de obținerea unei autorizații
În vederea înscrierii în pașaportul european pentru arme de foc a mențiunilor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. b) și d) de către autoritățile care eliberează acest document, Inspectoratul General al Poliției Române informează autoritățile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a căror procurare și deținere este interzisă pe teritoriul României sau, după caz, este condiționată de obținerea unei autorizări prealabile.
ART. 117
Autorizația de introducere a armelor de foc pe teritoriul României
(1) Rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu armele de foc pe care le dețin trebuie să obțină, în prealabil, o autorizație de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepția cazului în care se află în situația prevăzută la art. 115 alin. (2) lit. c).
(2) În funcție de motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabilă pentru una sau mai multe călătorii, după caz.
ART. 118
Regimul deținerii, portului și folosirii armelor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României
(1) Rezidenții statelor membre, titulari ai pașaportului european pentru arme de foc, pot deține sau, după caz, purta și folosi armele introduse în România în condițiile prevăzute la art. 115 alin. (2) și (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.
(2) Rezidenții statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, și care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deținerii sau, după caz, al portului și folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizați în acest sens de către organele de poliție competente, în aceleași condiții ca și cetățenii români, numai sub rezerva comunicării acordului prealabil al autorităților statelor membre ai căror rezidenți sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizării în acel stat. În situația în care procurarea armelor este supusă doar declarării în statele respective, este necesară numai informarea autorităților competente ale acelor state.
(3) Rezidenților statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români, dreptul de deținere sau, după caz, de port și folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu condiția informării autorităților competente ale statului ai cărui rezidenți sunt.
(4) Rezidenții statelor membre pot înstrăina arme de foc pe teritoriul României în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, cu condiția informării autorităților competente ale statului ai cărui rezidenți sunt. În situația în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României, înstrăinarea este permisă numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizată în prealabil de autoritățile statului ai cărui rezidenți sunt.
ART. 119
Regimul pașaportului european pentru arme de foc care se eliberează cetățenilor români
(1) Cetățenii români care dețin, în condițiile prezentei legi, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliție care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pașaport european pentru arme de foc.
(2) Pașaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele și, după caz, muniția aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autoritățile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.
(3) În pașaportul european pentru arme de foc, organele de poliție au obligația să înscrie mențiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deținerea armelor înscrise în document, precum și cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obținerea unei autorizații prealabile acordate în acest sens de autoritățile competente ale acestor state.
ART. 120
Condițiile acordării, prelungirii și retragerii pașaportului european pentru arme de foc
(1) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiții:
a) este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în pașaportul european pentru arme de foc;
b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită pașaportul european pentru arme de foc.
(2) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioadă care poate fi prelungită cu încă 5 ani.
(3) În cazul anulării autorizării și al retragerii permisului de armă al titularului, se va retrage și pașaportul european pentru arme de foc.
(4) Modificările legate de deținerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca și pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menționate în pașaportul european pentru arme de foc de către organul de poliție emitent.
(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pașaportului european pentru arme de foc, cu excepția cazului când acesta este depus la autoritățile competente sau, după caz, este reținut de acestea.
ART. 121
Furtul, pierderea, distrugerea și deteriorarea pașaportului european pentru arme de foc
(1) Furtul pașaportului european pentru arme de foc se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.
(2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.
(3) În străinătate, cetățenii români trebuie să declare furtul pașaportului european pentru arme de foc la autoritățile de poliție competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul.
(4) În cazul declarării furtului, pierderii sau distrugerii pașaportului european pentru arme de foc în străinătate, în condițiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifică la Inspectoratul General al Poliției Române situația legală a acestor arme, eliberează titularului o adeverință în care se înscriu datele de identitate ale acestuia, precum și marca, tipul și seriile armelor.
(5) Adeverința prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta și trebuie depusă la organul de poliție competent, cu ocazia solicitării eliberării unui nou pașaport european pentru arme de foc.
(6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabilește prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și ministrului afacerilor externe.
ART. 122
Permisul de transfer al armelor în străinătate
(1) Persoanele care doresc să călătorească în străinătate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstrăina ulterior sunt obligate să solicite, în prealabil, organelor de poliție competente eliberarea unui permis de transfer în străinătate, document care trebuie să însoțească armele până la locul de destinație.
(2) În vederea obținerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de poliție competente următoarele informații:
a) numele și adresa vânzătorului sau persoanei care cedează și ale cumpărătorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului;
b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate;
c) numărul armelor care urmează să fie transportate;
d) caracteristicile care permit identificarea fiecărei arme și indicarea armei de foc care a făcut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc;
e) mijloacele de transfer;
f) data plecării și data estimativă a sosirii.
(3) Cel mai târziu până la data ieșirii din țară a persoanei care urmează să înstrăineze armele, Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să comunice la autoritățile competente ale statului unde urmează să fie înstrăinată arma informațiile prevăzute la alin. (2).
ART. 123
Transferul armelor letale și al munițiilor din România într-un alt stat membru
(1) Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operațiuni de transfer de arme letale și muniții corespunzătoare acestora către o persoană dintr-un stat membru, cu condiția obținerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operațiuni.
(2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de poliție în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea armurierul, în următoarele condiții:
a) armurierul comunică organului de poliție informațiile prevăzute la art. 122 alin. (2), precum și scopul transferului;
b) destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta.
(3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, și este valabil numai pentru armele și perioada de timp înscrise în acesta. Documentul trebuie să însoțească armele pe tot parcursul transferului, până la destinație, și este supus controlului autorităților competente ale statelor membre tranzitate.
(4) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să comunice autorităților competente ale statului de destinație datele înscrise în permisul de transfer al armelor, până cel târziu la data începerii operațiunii de transfer.
ART. 124
Autorizația de transfer fără acord prealabil
(1) Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizați să desfășoare operațiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizații de transfer fără acord prealabil, în baza căreia pot efectua operațiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din alte state membre, în care nu se condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile, pe toată perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme și către statele membre înscrise în autorizație.
(2) Autorizația de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de poliție în a cărui rază de competență își desfășoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea.
(3) În autorizația de transfer se înscriu de către organul de poliție care o eliberează următoarele:
a) datele de identificare ale armurierului;
b) tipurile de arme care fac obiectul operațiunilor de transfer;
c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmează să facă obiectul transferului;
d) perioada de valabilitate a autorizației.
(4) Efectuarea oricărei operațiuni de transfer în baza autorizației prevăzute la alin. (1) este condiționată de informarea de către armurier a organului de poliție competent, cel târziu până la data începerii operațiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2).
(5) Inspectoratul General al Poliției Române trebuie să transmită de îndată autorităților competente ale statului de destinație a transferului datele comunicate de armurieri în condițiile alin. (4).
(6) Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România și un alt stat membru se realizează în condițiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României și guvernul statului respectiv.
ART. 125
Permisul de transfer al armelor
(1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme letale și, după caz, muniție în România trebuie să obțină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Poliției Române.
(2) Permisul de transfer se acordă, la cerere, în următoarele condiții:
a) armurierul face dovada faptului că este autorizat de către autoritățile statului membru pe teritoriul căruia se află să efectueze transferul armelor și, după caz, al munițiilor respective;
b) destinatarul de pe teritoriul României să îndeplinească condițiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea și deținerea armelor care fac obiectul transferului;
c) să existe avizul Autorității Naționale pentru Omologarea Armelor și Munițiilor cu privire la faptul că armele respective corespund normelor de omologare;
d) există garanții cu privire la faptul că transportul armelor pe teritoriul României urmează să se desfășoare în condiții de securitate, potrivit legii.
(3) Permisul de transfer al armelor, respectiv al munițiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte și cuprinde datele prevăzute la art. 124 alin. (3).
(4) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor și a munițiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizații fără acord prealabil.
ART. 126
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în condițiile art. 125 este permisă de către organele poliției de frontieră, numai dacă acestea sunt însoțite de permisul de transfer.
ART. 127
Autorizația de transfer fără acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc să transfere arme neletale și, după caz, muniție în România trebuie să obțină, în prealabil, o autorizație de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Poliției Române.
(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani și trebuie să însoțească armele care fac obiectul transferului, până la destinație.
(3) Inspectoratul General al Poliției Române întocmește și transmite autorităților competente ale statelor membre lista armelor neletale și a munițiilor al căror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizații fără acord prealabil.
ART. 128
Anularea și suspendarea autorizațiilor de transfer fără acord prealabil
Autorizațiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de poliție competente, prin decizie motivată, ori de câte ori există date certe că operațiunile de transfer prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor.

CAP. 7
Regimul juridic al deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora

ART. 129
Procurarea, deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României, precum și de către membrii de familie ai acestora
(1) Regimul juridic al armelor de foc și munițiilor de serviciu deținute de membrii forțelor armate străine staționate în condițiile legii pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme de apărare și pază, în condițiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum și alte arme și muniții, în condițiile stabilite de lege pentru cetățenii români.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de armă în condițiile prevăzute de legea română.
(4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reședința sau domiciliul în România, pot fi autorizați să procure, să dețină și să folosească arme și muniții în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice străine.
ART. 130
Condiții privind autorizarea deținerii și folosirii armelor și munițiilor de către membrii forțelor armate străine staționate pe teritoriul României și de către membrii de familie ai acestora
(1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art. 129 alin. (1), cât și a membrilor de familie, precum și evidența armelor și munițiilor se efectuează de către organele de poliție competente în a căror rază de competență locuiește solicitantul.
(2) La solicitarea organelor de poliție române, persoanele prevăzute la art. 129 alin. (1), cât și membrii de familie ai acestora sunt obligați să prezinte la control armele și munițiile deținute în condițiile prezentei legi, precum și documentele care atestă dreptul de deținere sau, după caz, de port și folosire a acestor arme și muniții.
(3) Procedura autorizării prevăzută la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAP. 8
Contravenții și infracțiuni

SECȚIUNEA 1
Contravenții

ART. 131
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispozițiilor prezentei legi
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea penală, civilă, contravențională sau administrativă a persoanei vinovate.
ART. 132
Contravenții
Sunt considerate contravenții următoarele fapte:
1. nerespectarea obligației de anunțare a pierderii, furtului sau dispariției armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);
2. neîndeplinirea obligației de a nu înstrăina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2);
3. neîndeplinirea obligației de a preda o armă letală sau muniții găsite, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2);
4. neîndeplinirea obligației de depunere la poliție a armelor sau munițiilor al căror deținător legal a decedat, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3);
5. nedeclararea informațiilor prevăzute la art. 13 și art. 19 în termenul stabilit;
6. neîndeplinirea obligației de prezentare la poliție în vederea solicitării acordării permisului de armă, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);
7. neprezentarea la poliție în vederea vizării permisului de armă în condițiile stabilite la art. 27 alin. (2);
8. neîndeplinirea obligației de păstrare a armelor în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) și (2);
9. păstrarea sau portul armei fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);
10. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) și (2);
11. transportul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);
12. portul armelor de vânătoare fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);
13. nerespectarea obligației de a nu lăsa arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garanție, prevăzută la art. 40 alin. (2);
14. transportul armelor de tir fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);
15. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 44 alin. (4) și (5);
16. nerespectarea obligației prevăzute la art. 48 alin. (3);
17. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;
18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de armă ori a pașaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);
19. neprezentarea la autoritățile competente, în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4);
20. neprezentarea la poliție în vederea solicitării eliberării certificatului de deținător, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);
21. neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 60 cu privire la păstrarea armelor la domiciliu;
22. neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 62 cu privire la portul de armă;
23. uzul de armă neletală în alte situații decât cele prevăzute la art. 63;
24. folosirea armelor utilitare fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 64;
25. păstrarea armelor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);
26. nerespectarea obligațiilor privind registrele de evidență a armelor, muniției și personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5) - (7);
27. nerespectarea obligației de a desfășura activitățile prevăzute la art. 71 alin. (1);
28. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 77;
29. nerespectarea prevederilor art. 91;
30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cărții de identitate a armei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1);
31. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);
32. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) și g);
33. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a) - c) și k);
34. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), h) - j);
35. nerespectarea obligației prevăzute la art. 110 alin. (5);
36. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 111;
37. nerespectarea obligației prevăzute la art. 112 alin. (2);
38. pierderea armelor letale;
39. pierderea muniției corespunzătoare armelor letale.
ART. 133
Sancțiuni
(1) Contravențiile prevăzute la art. 132 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 și 30;
b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 și 21;
c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15 și 22;
d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 și 31;
e) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 și 39;
f) cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 25 - 27;
g) cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 și 37;
h) cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la punctul 33.
(2) Următoarelor contravenții prevăzute la art. 132 li se aplică sancțiuni complementare, după cum urmează:
a) suspendarea dreptului de deținere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8;
b) suspendarea dreptului de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 și 14;
c) suspendarea dreptului de port și folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 și 39;
d) confiscarea armei, celei prevăzute la punctul 23;
e) revocarea definitivă a dreptului de port și folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 și 38;
f) retragerea definitivă a avizului prevăzut la art. 106 alin. (1), celor prevăzute la punctele 32 - 37.
ART. 134
Constatarea contravențiilor
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către lucrătorii anume desemnați din Ministerul Administrației și Internelor.
ART. 135
Regimul contravențiilor
Contravențiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA a 2-a
Infracțiuni

ART. 136
Uzul de armă letală, fără drept
Uzul de armă letală, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
ART. 137
Ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale
Ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
ART. 138
Efectuarea, fără drept, a operațiunilor cu arme sau muniții
Efectuarea oricăror operațiuni cu arme sau muniții, fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.

CAP. 9
Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 139
Excepții la eliberarea cărților de identitate ale armelor și la inspecția tehnică a armelor
(1) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, eliberarea cărților de identitate ale armelor se face fără îndeplinirea condiției prevăzute la art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir și a celor destinate pregătirii deținătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federația Română de Tir, cu autorizarea organelor de poliție în a căror rază teritorială de competență sunt amplasate acestea.
(2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, inspecția tehnică a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu ocazia avizării permisului de armă.
(3) Posesorii armelor letale au obligația ca, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cărților de identitate ale armelor.
(4) Persoanele fizice sau juridice care dețin arme au obligația ca, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de poliție în a căror rază de competență își au domiciliul, reședința sau, după caz, sediul, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor necesare pentru deținerea ori, după caz, portul și folosirea armelor respective, precum și pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condițiile prevăzute de lege.
ART. 140
Excepții la procedura de omologare a armelor
(1) Până la data adoptării normelor de omologare a armelor și munițiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare și autorizare și a celor privind destinațiile armelor se efectuează de organele competente să omologheze și să autorizeze aceste arme, în condițiile legii în vigoare până la acea dată.
(2) Armele care, la data adoptării normelor de omologare a armelor și munițiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), sunt deținute de persoane fizice și juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în condițiile prevăzute la art. 92 alin. (5).
(3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin. (1) și (2), se constată că nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare și autorizare, în funcție de destinația acestora, se depun la armurieri autorizați, în scopul modificării acestora sau pentru a fi transformate în arme de colecție, ori, după caz, se înstrăinează sau se depun, spre păstrare, la armurieri autorizați în acest scop, în condițiile prezentei legi.
ART. 141
Obligația societăților comerciale de a se conforma anumitor interdicții prevăzute în prezenta lege
Societăților comerciale care, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au luat măsurile necesare pentru a se conforma interdicției prevăzute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizația pentru desfășurarea de operațiuni cu arme și muniții.
ART. 142
Aplicarea în timp a anumitor dispoziții din prezenta lege
(1) Prevederile art. 114 - 126 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.
(2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 - 126 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data aderării României la Uniunea Europeană.
(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile art. 53 - 57 vor înceta să fie aplicabile cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene.
ART. 143
Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 144
Anexa la prezenta lege
(1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
(2) Anexa poate fi completată sau modificată prin hotărâre a Guvernului, în baza modificărilor și completărilor aduse legislației Uniunii Europene în domeniu.
ART. 145
Intrarea în vigoare
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepția prevederilor art. 46 - 52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituție care are încadrate persoane ce ocupă funcții care implică exercițiul autorității publice, înarmate cu arme de apărare și pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condițiilor în care acestea pot purta și folosi armele din dotare.

Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

ANEXA 1
CLASIFICAREA ARMELOR*)

*) Componentele esențiale ale armelor interzise și ale armelor letale, respectiv mecanismul închizătorului, camera cartușului și țeava, urmează regimul armei căreia îi sunt destinate.

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A - agrement
B - destinație utilitară
C - autoapărare
D - colecție
E - tir sportiv
F - vânătoare
G - apărare și pază
H - militare

|Nr. | Caracteristicile armei/muniției | Destinația armei |
|crt.| |________________________________
| | | 8.| 7.| 6.| 5.| 4.| 3.| 2.| 1.|
| | | H | G | F | E | D | C | B | A |
|____|_______________________________________|___|___|___|___|___|___|___|___|
| | I. ARME INTERZISE |
|____|_______________________________________________________________________|
| | Categoria A |
|____|_______________________________________________________________________|
| 1.| instrumente și lansatoare militare cu | | | | | | | | |
| | efect exploziv sau incendiar, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | X | - | - | - | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 2.| armele de foc automate, precum și | | | | | | | | |
| | muniția corespunzătoare | X | - | - | - | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 3.| armele de foc camuflate sub forma unui | | | | | | | | |
| | alt obiect | X | - | - | - | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 4.| munițiile cu proiectile perforante, | | | | | | | | |
| | explozive sau incendiare, la fel ca și | | | | | | | | |
| | proiectilele pentru aceste muniții | X | - | - | - | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 5.| munițiile pentru pistolete și revolvere | | | | | | | | |
| | cu proiectile expansive, ca și aceste | | | | | | | | |
| | proiectile, mai puțin în ceea ce | | | | | | | | |
| | privește armele de vânătoare sau de tir | | | | | | | | |
| | cu țintă, pentru persoanele care au | | | | | | | | |
| | dreptul de a folosi aceste arme | X | - | - | - | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 6.| armele cu aer comprimat sau gaze sub | | | | | | | | |
| | presiune care pentru aruncarea | | | | | | | | |
| | proiectilului folosesc forța de | | | | | | | | |
| | expansiune a aerului comprimat sau a | | | | | | | | |
| | gazelor sub presiune aflate într-un | | | | | | | | |
| | recipient și care dezvoltă o viteză a | | | | | | | | |
| | proiectilului mai mare decât cea | | | | | | | | |
| | admisă în Uniunea Europeană | - | - | - | X | - | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 7.| armele care prezintă caracteristicile | | | | | | | | |
| | tehnice ale armelor letale sau, după | | | | | | | | |
| | caz, ale armelor neletale, dar care nu | | | | | | | | |
| | corespund normelor de omologare | | | | | | | | |
| | specifice destinației și categoriei | | | | | | | | |
| | din care fac parte | X | X | X | X | X | X | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| | II. ARME ȘI MUNIȚII LETALE - arme supuse autorizării |
|____|_______________________________________________________________________|
| | Categoria B |
|____|_______________________________________________________________________|
| 8.| arme de foc scurte, semiautomate sau cu | | | | | | | | |
| | repetiție (pistoale sau revolvere), | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | X | X | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 9.| armele de foc lungi semiautomate ale | | | | | | | | |
| | căror încărcătoare și camere conțin mai | | | | | | | | |
| | mult de trei cartușe, precum și | | | | | | | | |
| | muniția corespunzătoare | X | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 10.| armele de foc lungi semiautomate ale | | | | | | | | |
| | căror încărcătoare și camere ale | | | | | | | | |
| | cartușului nu pot ține mai mult de trei | | | | | | | | |
| | cartușe, la care mecanismul | | | | | | | | |
| | încărcătorului este mobil sau pentru | | | | | | | | |
| | care nu există garanția că nu pot fi | | | | | | | | |
| | transformate cu ajutorul unui utilaj | | | | | | | | |
| | obișnuit într-o altă armă ale cărei | | | | | | | | |
| | încărcător și cameră a cartușului pot | | | | | | | | |
| | ține mai mult de trei cartușe, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 11.| arme de foc lungi cu repetiție și | | | | | | | | |
| | semiautomate cu țeavă lisă, care nu | | | | | | | | |
| | depășește 60 cm, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 12.| armele de foc lungi semiautomate care | | | | | | | | |
| | au aparența unei arme de foc automate, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 13.| arme de foc scurte, cu tragere foc cu | | | | | | | | |
| | foc, cu percuție centrală, precum și | | | | | | | | |
| | muniția corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 14.| arme de foc scurte, cu tragere foc cu | | | | | | | | |
| | foc, cu percuție pe ramă, cu o lungime | | | | | | | | |
| | totală sub 28 cm, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 15.| arme de foc scurte semiautomate sau cu | | | | | | | | |
| | repetiție, cu percuție pe ramă, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 16.| arme de foc scurte cu o lovitură cu | | | | | | | | |
| | percuție centrală sau pe ramă, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 17.| arme de foc lungi semiautomate sau cu | | | | | | | | |
| | repetiție, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | X | X | X | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 18.| armele de foc lungi cu o singură | | | | | | | | |
| | lovitură cu percuție pe ramă, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| | Categoria C |
|____|_______________________________________________________________________|
| 19.| arme de foc lungi cu repetiție, altele | | | | | | | | |
| | decât cele menționate la categoria B, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 20.| arme de foc lungi cu tragere foc cu foc | | | | | | | | |
| | prin țeava ghintuită lovitură cu | | | | | | | | |
| | percuție centrală sau laterală, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 21.| arme de foc lungi semiautomate, altele | | | | | | | | |
| | decât cele cuprinse în categoria B, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
| 22.| arme de foc scurte cu tragere foc cu | | | | | | | | |
| | foc cu percuție pe ramă de o lungime | | | | | | | | |
| | totală mai mare sau egală cu 28 cm, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| | Categoria D |
|____|_______________________________________________________________________|
| 23.| arme de foc lungi cu tragere foc cu foc | | | | | | | | |
| | prin țeava lisă, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | X | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| | III. ARME ȘI MUNIȚII NELETALE - arme supuse declarației |
|____|________________________________________________________________________
| 24.| arme scurte (pistol sau revolver) - | | | | | | | | |
| | confecționate special pentru a | | | | | | | | |
| | împrăștia gaze nocive, iritante sau de | | | | | | | | |
| | neutralizare și proiectile din cauciuc, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | - | - | - | - | X | X | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 25.| arme scurte sau lungi (cu aer | | | | | | | | |
| | comprimat) care pentru aruncarea | | | | | | | | |
| | proiectilului folosesc forța de | | | | | | | | |
| | expansiune a aerului comprimat sau a | | | | | | | | |
| | gazelor sub presiune aflate într-un | | | | | | | | |
| | recipient și care dezvoltă o viteză a | | | | | | | | |
| | proiectilului admisă în Uniunea | | | | | | | | |
| | Europeană, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 26.| arme cu destinație industrială, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 27.| arme de asomare, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 28.| arme cu tranchilizante, precum și | | | | | | | | |
| | muniția corespunzătoare | - | - | - | - | - | - | X | |
| 29.| harpoane destinate pescuitului, precum | | | | | | | | |
| | și muniția corespunzătoare | - | - | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 30.| arbalete și arcurile destinate tirului | | | | | | | | |
| | sportiv, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | X | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 31.| pistoale de alarmă și semnalizare, | | | | | | | | |
| | precum și muniția corespunzătoare | X | - | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 32.| pistoale de start folosite în | | | | | | | | |
| | competițiile sportive, precum și | | | | | | | | |
| | muniția corespunzătoare | - | - | - | - | - | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 33.| arme de panoplie, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 34.| arme de recuzită, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | - | X | - | X | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|
| 35.| arme vechi, precum și muniția | | | | | | | | |
| | corespunzătoare | - | - | - | - | X | - | - | |
|____|_________________________________________|___|___|___|___|___|___|___|_|

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române