Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serviciul ARME

Acte necesare pentru eliberarea permisului de port-armă

Registrul National al Armelor

 

 

 

.

 

Clasificare arme

Aspecte juridice privind regimul armelor și munițiilor

 

Regimul juridic al armelor și munițiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 583 din 30 iunie 2004) cu modificările și completările ulterioare și de H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 241 din 23 martie 2005), cu modificările și completările ulterioare, de HG 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (publicată în Monitorul Oficial nr.1050 din 29 decembrie 2006) și de O.G. nr.26/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 295/2004.

Noile reglementări legale privind regimul armelor și munițiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ național cu reglementările internaționale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunității Europene, cu privire la controlul achiziționării și deținerii de arme, modificată și completată de Directiva nr. 2008/51/CE.

 

În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor Inspectoratul General al Poliției Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind deținerea, portul și folosirea armelor și munițiilor, precum și cu privire la operațiunile cu arme și muniții.

 

Aspecte generale privind regimul armelor

 

Armele militare pot fi deținute și folosite numai de către structurile specializate care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Armele letale pot fi deținute sau, după caz, purtate și folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deținute și folosite numai în baza autorizației eliberate în condițiile legii 295/2004.

 

Condiții de acordare a autorizației de procurare a armelor letale (Art. 15, Legea nr. 295/2004 ):

 

Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)- (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 1. au împlinit vârsta de 18 ani;

 2. dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcție de destinația acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

 3. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracțiuni comise cu intenție;

 4. nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârșite cu intenție,
  prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I - III, titlurile X și XI și la art. 239, 264, 266 - 272, 279 - 281, 312 și 317 - 322, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare, de prezenta lege, precum și pentru orice alte infracțiuni săvârșite cu violență;

 5. sunt apte din punct de vedere psihologic și medical și nu suferă de alte afecțiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătății, care ar putea pune în pericol propria viață sau a altora, dacă ar deține sau ar folosi arme și muniții;

 6. nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la organele competente;

 7. au absolvit un curs de instruire teoretică și practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condițiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

 8. nu au săvârșit vreuna dintre contravențiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port și folosire a armelor;

 9. nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condițiile prezentei legi.

 

Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul și se soluționează în functie de cuantumul taxei achitate.

Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale, solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei și i se comunică, în scris, soluția adoptată, precum și motivele care au stat la baza acesteia. Soluția este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, și poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoștința solicitantului.

 

Armele de apărare și pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

 • demnitarii, magistrații, diplomații, militarii și polițiștii;

 • persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice, pe perioada în care au această calitate;

 • persoanele incluse în programe de protecție a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

 Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători și colecționarii de arme.

Armele de tir pot fi procurate de către sportivii și antrenorii de tir, precum și de către vânătorii și colecționarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

Armele de colecție letale, aflate în stare de funcționare, pot fi procurate numai de către colecționarii de arme.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, închiriere sau comodat, după caz.

 

Persoanele care dețin arme letale procurate în condițiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizați să comercializeze astfel de arme.

Vizarea permisului de armă. Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliție competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliției Române. Titularii permiselor de arme sunt obligați să se prezinte în locurile stabilite de către inspectoratele județene de poliție și de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliției Române, cu armele înscrise în permise, precum și cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

 

ACTE NECESARE PENTRU VIZAREA PERMISELOR DE ARMĂ ȘI A ATESTELOR DE COLECȚIONAR

 

Permisele de armă și atestatele de colecționar trebuie vizate o dată la 5 ani(de la data eliberării, respectiv de la data aplicării ultimei vize) de către organul de poliție competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliției Române.

Perioada de desfășurare a activității de vizare a documentelor precum și locațiile în care se vor desfășura acțiunea vor fi aduse la cunoțtința publicului prin intermediul mijloacelor de informare.

 

 

Pentru aplicarea vizei în permisul de armă sunt necesare următoarele:

 • cerere (viză permis armă)

 • permisul de armă și armele înscrise în acesta;

 • actul de identitate;

 • permisul de vânătoare și carnetul de membru vânător vizat pe anul 2008 (în cazul persoanelor cu drept de port și folosire al armelor de vânătoare;

 • o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm);

 • atestatul de colecționar, în cazul persoanelor fizice care dețin arme în colecție;

 • certificatul medical tip, din care să rezulte ca persoana este aptă să dețină și să folosească arme si muniții, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;

 • aviz psihologic din care să rezulte ca persoana este aptă să dețină și să folosească arme si muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condițiile legii;

 • adeverință care să ateste calitatea de antrenor sau sportiv categoria I, pentru persoanele care dețin arme de tir si nu sunt vânători autorizați;

 • adeverință din care rezultă calitatea conferită de lege pentru deținerea portul și folosirea armelor de apărare și pază

 • certificat de cazier judiciar.
   

Orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de lege are dreptul să dețină la domiciliul, reședința sau sediul său arme și muniții. Persoanele fizice și juridice care au dreptul să dețină, să poarte, să folosească, să comercializeze sau, după caz, să repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condițiile de asigurare a securității acestor arme sunt stabilite prin normele metodologice.

 

Deținătorii armelor letale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.

Persoana care ia la cunoștință despre existența unei arme militare sau a unei arme letale ori a munițiilor deținute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție.

Persoana care găsește o armă militară sau o armă letală ori muniții este obligată să le predea sau să anunțe la cel mai apropiat organ de poliție, de îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore.

Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deține în mod legal arme sau muniții au obligația ca, în cazul în care deținătorul decedează sau este declarat dispărut, să depună armele și munițiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției.

 

Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale și muniția corespunzătoare.

Persoana care deține, în condițiile legii, arme letale și care dorește să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliție care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizații în baza căreia organele poliției de frontieră permit ieșirea de pe teritoriul României cu armele și muniția înscrise în autorizație, făcând mențiune despre acestea în documentul de călătorie al titularului.

Pentru a călătorii cu armele de vânătoare și tir sportiv înscrise în permisul de armă în spațiul Uniunii Europene, titularul dreptului de port și folosire este obligat să solicite structurii arme, explozivi și substanțe periculoase, care a eliberat permisul de armă, eliberarea Pașaportului European pentru Arme de Foc, document, care însoțit de invitația de participare la vânătoare sau după caz la un concurs de tir sportiv îi conferă titularului dreptul de a călătorii în interiorul U.E. cu armele înscrise în document.

 

Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reședința în România.

Străinii care au reședința sau domiciliul în România pot fi autorizați să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție. În sensul legii, sunt considerați că au reședința sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de ședere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condițiile legii privind regimul străinilor în România, precum și străinii care au dobândit o formă de protecție în România în condițiile legii privind statutul și regimul refugiaților.

 

Introducerea, deținerea, portul și folosirea armelor letale, pe teritoriul României de către cetățenii străini.

Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condițiile legii, pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, pot fi autorizați să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le dețin, dacă armele și muniția sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

Avizul de introducere a armelor în țară se poate acorda străinilor de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în următoarele condiții:

 • fac dovada deținerii legale a armelor, în statul de unde provin;

 • arma să îndeplinească condițiile impuse de normele de omologare;

 • în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România, legal constituită, ce își desfășoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitația unui colecționar de arme român;

 • în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, ori, după caz, prezintă invitația unui colecționar de arme român.

 

Procurarea și înstrăinarea armelor neletale.

Cetățenii români și străinii cu ședere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum și muniția aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condițiile autorizării (armele prevăzute la categoria E din anexa legii) respectiv a notificării prealabile (armele prevăzute la categoria F din anexa legii) a organelor de poliție.
Notificarea în vederea procurării armelor neletale din categoria F se depune în formă scrisă și trebuie să fie însoțită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum și, după caz, șederea legală pe teritoriul României, și de certificatul de cazier judiciar numai pentru procurarea armelor neletale prevăzute la poziția 26 din anexa Legii. - arme cu gaze iritant lacrimogene.

După procurarea armelor neletale prevăzute la categoria F din anexa legii, solicitantul are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deținător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) și înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta următoarele acte:

 • dovada notificării, ștampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării;

 • factura de procurarea armei, sau după caz:

 • certificat de moștenitor;

 • act de donație;

 • chitanță vamală;

 • ordin/dispoziție de recompensă sau dar, a conducătorului instituției;

 • arma și muniția procurată.

 

 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI PREVĂZUTE DE O.U. NR. 26/2008 ÎN DOMENIUL ARMELOR NELETALE

 

1. Armele de autoapărare și de tir, cu proiectil au fost supuse autorizării.

În această categorie intră pistoalele cu bilă de cauciuc și armele scurte și lungi cu aer comprimat.

Persoanele fizice pot procura arme din aceste categorii numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • au împlinit vârsta de 18 ani;

 • nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiuni comise cu intenție, prevăzute de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani;

 • nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte penale prevăzute cu pedeapsă mai mare de 2 ani;

 • sunt apte din punct de vedere psihologic și medical.

 

2. Incriminarea ca infracțiune a:

- deținerii ilegale a armelor neletale (cu închisoare de la 3 luni la un an)

- uzului de armă neletală (închisoare de la 6 luni la trei ani).

 

În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat și cu bilă de cauciuc, cetățeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

 • cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală

 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

 • un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții, și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

 • certificat de cazier judiciar;

 • aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare; aceleași ca pentru armele letale

 

- Termenul de eliberare al autorizației de procurare este valabila in functie de cuantumul taxei achitate, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeași perioadă;

- Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție;

- Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecționar de arme român face invitație.

 

Pentru obținerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

 

 • cerere de eliberare a permisului de armă;

 • actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

 • un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

 • certificat de cazier judiciar;

 • aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 • certificatul de deținător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului;

 

RADIEREA

 

a) Solicitantul se prezintă la organul de poliție competent pentru radierea armelor neletale prevăzute la categoria F din anexa legii în termen de 5 zile de la înstrăinare cu următoarele documente:

 • cerere;

 • factura de vânzare a armei neletale eliberată de un armurier, sau după caz, act de donație;

 • certificatul de deținător;

 • BI/CI–original și copie;

 

b) Solicitantul se prezintă la organul de poliție competent pentru radierea armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa legii în termen de 10 zile de la înstrăinare cu următoarele documente:

 • cerere;

 • factura de vânzare a armei neletale eliberată de un armurier, sau după caz, act de donație;

 • permisul de armă;

 • BI/CI – original și copie;

 

Observații:

 

Orice operațiune de vânzare cumpărare a armelor neletale se va face numai prin intermediul armurierilor.

Dovada dobândirii-procurării unei arme neletale se poate face și cu actele notariale prevăzute de lege (certificat de moștenitor, donație, etc.), în original sau copie autentificată.

 

Armele neletale nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepția cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliție competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum și în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.

 

Certificatul de deținător.

Persoanele care au procurat arme neletale din categoria F din anexa legii au obligația ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la organele de poliție componente, în vederea eliberării certificatului de deținător. Certificatul de deținător conferă titularului dreptul de deținere, port și folosire a armelor înscrise în acest document.

 

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare.

Persoanele autorizate au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare. Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiții:

 • în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol și adunări publice, precum și în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

 • dacă deținătorul se află sub influența băuturilor alcoolice, produselor sau substanțelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecțiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condițiile în care poartă arma asupra sa.

 

Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare.

Titularii dreptului de a purta și folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condițiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. Folosirea armelor în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.
 

Categoriile de persoane juridice care pot procura, deține și folosi arme și muniții:

 • instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale;

 • persoanele juridice de drept public, altele decât cele menționate mai sus, precum și persoanele juridice și unitățile subordonate sau aflate în coordonarea acestora;

 • persoanele juridice de drept privat.

 

Persoanele juridice de drept privat pot fi autorizate în condițiile legii, în funcție de obiectul lor de activitate, să procure, să dețină și să folosească arme letale și arme neletale, precum și muniția corespunzătoare, pentru:

 • înarmarea personalului abilitat să desfășoare activități de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparțin sau cărora le asigură protecție, precum și a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăților al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care își pot asigura paza proprie, în condițiile legii;

 • desfășurarea activităților de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum și organizarea și desfășurarea cursurilor;

 • desfășurarea activităților artistice, în centrele de producție cinematografică și televiziune, precum și în cadrul spectacolelor de circ și teatru.

 • muzeele pot fi autorizate, în condițiile prezentei legi, să procure și să dețină arme de colecție, precum și arme neletale, după caz.

 

Persoanele juridice străine nu pot fi autorizate să dețină sau să folosească, pe teritoriul României, arme militare și arme letale, precum și muniția corespunzătoare acestora.

 

Pe teritoriul României, operațiunile cu arme și muniții (producerea, confecționarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc și munițiilor) pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizați în acest sens.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

PERMISULUI DE PORT- ARMĂ

PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

PENTRU PROCURARE, DEȚINERE, PORT ȘI FOLOSIRE

A ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR LETALE ȘI NELETALE

 

 

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetățenii români sau străinii cu domiciliul ori reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

 1. cerere tip, model anexa nr. 1 (H.G. 130/2005);

 2. actul de identitate al solicitantului, original și copie;

 3. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, purta și folosi arme și muniții letale, și este apt să dețină astfel de arme și muniții;

 4. certificat de cazier judiciar;

 5. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

 6. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și copie;

 7. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

 8. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;

 9. abrogat;

 10. carnetul de membru vânător, în original și copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinația – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia;

 11. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenția Națională pentru Sport sau legitimație de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, în original și copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

 12. adeverință care atestă, în cazul cetățeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) și b) din Legea 295/2004, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare și pază în scopul portului și folosirii acesteia.

 

 

În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat și cu bilă de cauciuc, cetățeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

 

 1. cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală

 2. actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

 3. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții, și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

 4. certificat de cazier judiciar;

 5. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

 6. două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 7. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare; aceleași ca pentru armele letale

 

- Termenul de eliberare al autorizației de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizației este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeași perioadă ;

- Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție;

- Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecționar de arme român face invitație.

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME ȘI

MUNIȚII NELETALE DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. ÎN ROMÂNIA

 

 • cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19/ HG 1914/2006

 • documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că sunt autorizați, de către autoritățile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor și, după caz, al munițiilor respective;

 • documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;

 • documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României; - contract cu o unitate de jandarmi care să aibă ca obiect paza transporturilor cu caracter special ;

 • împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale, după caz.

 

Termenul de eliberare al permisului de transfer este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 zile de la data eliberării.

 

În cazul în care obiectul transferului îl constituie arme letale cu țeavă ghintuită, este necesar ca în prealabil să se solicite la ANCEX eliberarea permisului de efectuarea operațiunilor necomerciale.

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PAȘAPORTULUI

EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

 

 

În vederea eliberării pașaportului european pentru arme de foc, cetățenii români sau rezidenții statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;

 • permisul de armă al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;

 • documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada călătoriei.

 

Documentele originale prevăzute mai sus se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul sau, după caz, reședința în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competență a organului de poliție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea pașaportului european al armelor de foc la organul de poliție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu sau reședința și în evidența căruia se află la data solicitării.

 

În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port și folosire.

(1) În vederea obținerii autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 117 din Legea nr.295/2004, rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc și/sau muniții și au efectuată mențiunea în pașaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv al oricărui inspectorat județean de poliție sau la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;

 • pașaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;

 • documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

 

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr.1914 /2006 în termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente prevăzute la art. 11 alin. (1) eliberează autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

 

(1) Procurarea unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condițiile prezentei legi, numai în baza autorizației de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.

În vederea obținerii autorizației de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la formațiunea de poliție competentă teritorial un dosar ce va cuprinde următoarele documente :

 

 • cerere-tip;

 • documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoțit de traducerea legalizată în limba română;

 • autorizația prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a munițiilor, eliberată de autoritățile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoțită de traducerea legalizată în limba română.

 

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de procurare a armei letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din țară.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU AVIZAREA OPERAȚIUNILOR DE IMPORT-EXPORT CU ARME ȘI MUNIȚII

CONDIȚII ÎN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERAȚIUNI CU ARME ȘI MUNIȚII

 • în obiectul de activitate să aibă incluse operațiuni cu arme și muniții;

 • societatea să fie autorizată de unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul, conform art. 108 din Legea nr. 295/2004;

 • să dețină spațiu pentru depozitare și vânzare cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și a munițiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • să dețină registru tip pentru evidențierea operațiunilor de vânzare a armelor și munițiilor, vizat de organele de poliție competente;

 • persoanele care efectuează operațiuni cu arme și muniții, să prezinte certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu au fost condamnate la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an pentru infracțiuni comise cu intenție.
   

 

 

Prin O.U. nr. 26/2008 a fost introdusă obligativitatea societăților comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții de a obține avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru spațiile destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniții.

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PE LICENȚELE DE IMPORT-EXPORT DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC ȘI MUNIȚII

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI

 

 

1. La prima solicitare a unui aviz:

 

 • cerere în care se solicită avizarea, pentru fiecare licență (dublu exemplar);

 • copie după factura proformă tradusă și legalizată;

 • certificat constatator de la Registrul Comerțului;

 • cazierul fiscal al societății care solicită avizul pentru operațiuni de import-export, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • copie după statutul societății, în care să fie prevăzut, în mod expres faptul că societatea desfășoară operațiuni cu arme și muniții (comerț, import-export, conform cod CAEN, 5147, 5248, 5250, etc.);

 • copie de pe autorizația emisă de Inspectoratele Județene de Poliție sau după caz D.G.P.M.B. în baza art. 108 din Legea nr. 295/2004;

 • licențele de import / export eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția Licențe;

 • copie după contractul cu unitatea de jandarmi care să asigure paza transportului armelor și munițiilor (conform art. 25 (2) din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);

 • chitanța în original a plății taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgență;

 • delegația, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura și ștampila conducătorului unității.

 

 

Având în vedere recodificarea activităților societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții au obligația ca până la sfârșitul anului în curs să se adreseze Oficiului Registrului Comerțului pentru înscrierea noilor coduri CAEN rev.2.

 

2. La următoarele solicitări:

 • cerere de avizare (dublu exemplar) pentru fiecare licență;

 • copie după factura proformă tradusă și legalizată;

 • chitanța în original a plății taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgență;

 • delegația, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura și ștampila conducătorului unității;

 

OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ EFECTUAREA IMPORTULUI

 

 

Societățile comerciale care au obținut avizul favorabil pentru importul sau exportul de materii explozive au obligația, ca în termen de 30 zile de la efectuarea importului, să se prezinte la D.A.E.S.T. cu următoarele documente:

 • Declarațiile vamale pentru import;

 • Facturile externe.

 

PROGRAMUL DE DEPUNERE ȘI RIDICARE A DOSARELOR

 

 • Directorul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - Marți: orele 14.30 - 16.00

Joi: orele 10.00 – 11.30

 • Directorul Adjunct al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase - Miercuri: orele 14.30-16.00

Vineri : orele 10.00-11.30

 

 

 

NOTĂ:

Dosarele de avizare a licențelor de import-export se depun la sediul I.G.P.R.- D.A.E.S.P., prin serviciul secretariat (tel. 021/ 208.25.25/interior 26.049), în zilele de audiență stabilite de conducerea unității.

 • NU SE ACCEPTĂ DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ALTE CONDIȚII, SAU PRIN INTERMEDIARI.

 • NU SE ACCEPTĂ DECÂT DEPUNEREA DOSARELOR COMPLETE, VIZATE ÎN ACEST SENS DE UN LUCRĂTOR AL SERVICIULUI ARME DIN CADRUL DIRECTIEI ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE.

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române